Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
20
download

Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 40/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế. Điều 2. Các Vụ, Cục , Ban Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,thủ trưởng các cơ sở y tế căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế được phân công có trách nhiệm tổ chứcthu thập, tổng hợp những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách và cung cấp cho Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo nhà nước và công bố. Điều 3. Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, nội dung phương pháp tính toán của từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ khi đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2553/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục chỉ tiêu cơ bản ngành Y tế và Danh mục chỉ tiêu cơ bản Y tế cơ sở. Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Trần Thị Trung Chiến
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc
Đồng bộ tài khoản