Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của luật đất đai do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN CẦN GIỜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 40/2006/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẤN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện về việc “Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục, điều kiện và đối tượng được xét giao đất xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện” vì không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2003. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các ban ngành thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn Thu
Đồng bộ tài khoản