Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
98
lượt xem
11
download

Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 40/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ DANH M C THANH TRA HÀNH NGH Y TƯ NHÂN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân năm 1989; Căn c Lu n thanh tra s 22/2004/QH11 năm 2004; Căn c Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân 2003; Căn c Ngh nh s 77/2006/N -CP ngày 03/8/2006 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Y t ; Căn c Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12/9/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; Căn c thông tư s 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 c a B Y t hư ng d n v hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân; Theo ngh c a ông Chánh Thanh tra B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình và Danh m c thanh tra hành ngh y tư nhân”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay cho Quy t nh s 181/2003/Q -BYT ngày 14 tháng 01 năm 2003 v vi c ban hành Quy trình và Danh m c thanh tra hành ngh y tư nhân. i u 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i u tr , V Y h c c truy n, V Pháp ch và các V liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 2. Cao Minh Quang QUY TRÌNH VÀ DANH M C THANH TRA HÀNH NGH Y TƯ NHÂN (ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2007/Q -BYT ngày 16/11/2007 c a B trư ng B Yt ) I. QUY TRÌNH THANH TRA Th c hi n theo Quy ch ho t ng c a oàn thanh tra: 1. ChuNn b thanh tra 1.1. Ti p nh n thông tin: Là công vi c thư ng xuyên nhưng là khâu u tiên c a quá trình thanh tra. Thông tin là nh ng tin t c, tài li u b ích tác ng n nh n th c c a Thanh tra viên giúp nh hư ng cho cu c thanh tra. C n lưu ý: Thông thư ng các ngu n thông tin ư c n v i thanh tra viên ngay t u nhưng không ít thông tin không chính th c và thi u tính pháp lý song chính nó g i m cho m t nh hư ng, m t m c tiêu c n tìm hi u mà không th coi thư ng ho c b qua. Có nhi u ngu n thông tin: - ơn thư ph n nh, khi u n i, t cáo c a công dân. - T các phương ti n thông tin i chúng như báo, ài phát thanh, ài truy n hình. - Ch th , ch o, yêu c u c a c p trên ho c ngh c a các cơ quan h u quan. – K ho ch thanh tra hàng tháng, hàng quý, hàng năm ã ư c xây d ng. 1.2. X lý thông tin: Là khâu quan tr ng bao g m vi c ch n l c, ki m tra, phân tích các thông tin. Khi nh n ư c thông tin trư c h t ph i l a ch n nh ng thông tin c n thi t, ph i ki m tra tính chính xác c a thông tin và t ó ti n hành phân tích ánh giá tin c y và tác d ng h u ích c a thông tin i v i thanh tra. X lý thông tin t t có tác d ng nh hư ng cho cu c thanh tra, xác nh m c ích, m c tiêu, xu t n i dung thanh tra, i tư ng thanh tra, lư ng hóa và giúp cho vi c xây d ng k ho ch thanh tra. 1.3. ChuNn b cơ s pháp lý:
 3. Cơ s pháp lý: Là nh ng y u t quan tr ng c a cu c thanh tra, nh m m b o tính ch t ch và tuân th lu t pháp c a cu c thanh tra. Cơ s pháp lý bao g m các văn b n pháp quy v lĩnh v c c n thanh tra và các căn c pháp lý c n s d ng trong cu c thanh tra như quy t nh thanh tra c a c p thNm quy n ho c th thanh tra viên khi thanh tra c l p, thanh tra khNn c p k c vi c trang b các ki n th c pháp lý c n thi t cho thanh tra viên. 1.4. ChuNn b cơ s v t ch t m b o cho cu c thanh tra bao g m kinh phí ho t ng, các h sơ như biên b n thanh tra, biên b n vi ph m hành chính, quy t nh x ph t, phương ti n i l i và phương ti n nghi p v như máy nh, máy ghi âm … Khâu chuNn b cơ s v t ch t tuy không ph i khâu quy t nh c a cu c thanh tra nhưng quan tr ng, có tác d ng và v trí không th thi u cho cu c thanh tra. 1.5. Xây d ng k ho ch thanh tra: - T nh ng khâu ti p nh n thanh tra, x lý thông tin, cơ s pháp lý, và cơ s v t ch t m b o cho cu c thanh tra là nh ng căn c xây d ng k ho ch thanh tra. Tùy theo m c ích, yêu c u c a cu c thanh tra mà xây d ng k ho ch cho thích h p. K ho ch thanh tra bao g m: - M c ích, yêu c u, th i gian c a cu c thanh tra. - i tư ng thanh tra. - N i dung và phương pháp ti n hành - Nhân s và phân công trách nhi m Trong các lo i hình thanh tra, vi c xây d ng k ho ch thanh tra ph thu c vào m c ích, yêu c u và tính ch t c a cu c thanh tra, lo i hình thanh tra. 2. Ti n hành thanh tra 2.1. Công b quy t nh thanh tra 2.1.1. Ch m nh t là 15 ngày k t ngày ra quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m công b quy t nh thanh tra v i cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra. Trư c khi công b quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra thông báo v i i tư ng thanh tra v th i gian, thành ph n tham d , a i m công b quy t nh. 2.1.2. Thành ph n tham d bu i công b quy t nh thanh tra g m có oàn thanh tra, Th trư ng cơ quan, t ch c ho c cá nhân là i tư ng thanh tra. Trong trư ng h p c n thi t có th m i i di n cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham d .
 4. 2.1.3 Khi công b quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh c toàn văn quy t nh thanh tra, nêu rõ quy n và nghĩa v c a i tư ng thanh tra; thông báo chương trình làm vi c gi a oàn thanh tra v i i tư ng thanh tra và nh ng công vi c khác có liên quan n ho t ng c a oàn thanh tra. 2.1.4. Vi c công b quy t nh thanh tra ph i ư c l p thành biên b n 2.2. Thu nh n báo cáo c a i tư ng thanh tra, nghe i tư ng thanh tra báo cáo Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m thu nh n văn b n báo cáo c a i tư ng thanh tra làm cơ s cho vi c ti n hành thanh tra. Trong trư ng h p c n thi t, Trư ng oàn thanh tra t ch c cho oàn thanh tra nghe i di n Th trư ng cơ quan, t ch c ho c cá nhân là i tư ng thanh tra báo cáo v nh ng n i dung thanh tra theo cương ã yêu c u. 2.3. Thu th p, ki m tra, xác minh thông tin, tài li u 2.3.1. Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n thu th p các thông tin, tài li u liên quan n n i dung thanh tra. 2.3.2. Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra có trách nhi m nghiên c u, phân tích, ánh giá các thông tin tài li u ã thu th p ư c; ti n hành ki m tra, xác minh các thông tin tài li u ó khi c n thi t làm cơ s k t lu n các n i dung thanh tra. 2.3.3 Vi c ki m tra, xác minh thông tin, tài li u liên quan n n i dung thanh tra ph i l p thành biên b n. 2.4. Báo cáo ti n th c hi n nhi m v thanh tra. 2.4.1. Thành viên oàn thanh tra có trách nhi m báo cáo v i Trư ng oàn thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m báo cáo v i Ngư i ra quy t nh thanh tra v ti n th c hi n nhi m v thanh tra. 2.4.2. Vi c báo cáo ti n th c hi n nhi m v thanh tra ư c th c hi n b ng văn b n. Báo cáo ti n th c hi n nhi m v thanh tra ph i có n i dung sau ây: a) Ti n th c hi n nhi m v thanh tra n ngày báo cáo; b) N i dung thanh tra ã hoàn thành, k t qu thanh tra bư c u, n i dung thanh tra ang ti n hành; d ki n công vi c th c hi n trong th i gian t i; c) Khó khăn, vư ng m c v bi n pháp gi i quy t (n u có). 2.5. Nh t ký oàn thanh tra 2.5.1. Nh t ký oàn thanh tra là s sách ghi chép nh ng ho t ng c a oàn thanh tra, nh ng n i dung có liên quan n ho t ng c a oàn thanh tra di n ra trong ngày, t khi có quy t nh thanh tra n khi bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan có thNm quy n.
 5. 2.5.2 Nh t ký oàn thanh tra ph i ghi rõ công vi c do oàn thanh tra ti n hành, vi c ch o, i u hành c a Trư ng oàn thanh tra di n ra trong ngày. Trong trư ng h p có ý ki n ch o c a ngư i ra quy t nh thanh tra, có nh ng v n phát sinh liên quan n ho t ng c a oàn thanh tra trong ngày thì ph i ghi rõ trong Nh t ký oàn thanh tra. 2.5.3. Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m l p, ghi chép y nh ng n i dung trên (ph n 2.5.2) vào Nh t ký oàn thanh tra và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c Ngư i ra quy t nh thanh tra v tính chính xác, trung th c c a n i dung nh t ký oàn thanh tra. 2.5.4. Vi c ghi nh t ký oàn thanh tra ư c th c hi n theo m u do T ng thanh tra quy nh và ư c lưu trong h sơ cu c thanh tra. 2.6. S a i, b sung k ho ch ti n hành thanh tra Trong quá trình thanh tra, n u xét th y c n ph i s a i, b sung k ho ch thanh tra thì Trư ng oàn thanh tra ph i có văn b n ngh Ngư i ra quy t nh thanh tra xem xét, quy t nh. Văn b n ngh s a i, b sung k ho ch thanh tra ph i nêu rõ lý do, n i dung s a i, b sung nh ng n i dung khác (n u có). Trong trư ng h p Ngư i ra quy t nh thanh tra có văn b n ng ý v vi c s a i, b sung thì Trư ng oàn thanh tra căn c vào văn b n ó s a i, b sung k ho ch ti n hành thanh tra. 2.7. Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v c a thành viên oàn thanh tra Sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao, thành viên oàn thanh tra có trách nhi m báo cáo b ng văn b n v i Trư ng oàn thanh tra v k t qu th c hi n nhi m v và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a báo cáo ó. 3. K t thúc thanh tra 3.1. Thông báo k t thúc vi c thanh tra t i nơi ư c thanh tra Khi k t thúc vi c thanh tra t i nơi ư c thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Th trư ng cơ quan, t ch c ho c cá nhân là i tư ng thanh tra bi t. 3.2. Xây d ng d th o Báo cáo k t qu thanh tra. 3.2.1. Trên cơ s báo cáo k t qu th c hi n nhi m v c a thành viên oàn thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m xây d ng d th o Báo cáo k t qu thanh tra, t ch c l y ý ki n c a các thành viên oàn thanh tra vào d th o Báo cáo k t qu thanh tra. 3.2.2 Trong trư ng h p các thành viên oàn thanh tra có ý ki n khác nhau v n i dung b n d th o báo cáo k t qu thanh tra thì Trư ng oàn thanh tra quy t nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh c a mình. 3.3. Báo cáo k t qu thanh tra
 6. 3.3.1. Ch m nh t là 15 ngày, k t ngày k t thúc vi c thanh tra t i nơi ư c thanh tra, Trư ng oàn thanh tra ph i có văn b n báo cáo k t qu thanh tra, báo cáo k t qu thanh tra ph i có các n i dung sau ây: a) K t lu n c th v t ng n i dung ã ti n hành thanh tra; b) Xác nh rõ tính ch t, m c vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân co hành vi vi ph m (n u có); c) Ý ki n khác nhau gi a các thành viên oàn thanh tra v i Trư ng oàn thanh tra v n i dung báo cáo k t qu thanh tra (n u có); d) Các bi n pháp x lý theo thNm quy n ã ư c áp d ng; ki n ngh bi n pháp x lý. 3.3.2. Trong trư ng h p phát hi n có hành vi tham nhũng trong báo cáo k t qu thanh tra ph i nêu rõ trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v x y ra hành vi tham nhũng theo các m c sau ây: a) Y u kém v năng l c qu n lý; b) Thi u trách nhi m trong qu n lý; c) Bao che cho ngư i có hành vi tham nhũng. 3.3.3. Trong báo cáo k t qu thanh tra ph i nêu rõ các quy nh pháp lu t làm căn c xác nh tính ch t, m c vi ph m, ki n ngh các bi n pháp x lý. 3.3.4.Báo cáo k t qu thanh tra ư c g i t i Ngư i ra quy t nh thanh tra. Trong trư ng h p Ngư i ra quy t nh thanh tra là Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c thì báo cáo k t qu thanh tra còn ư c g i cho Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 3.4. Xây d ng d th o K t lu n thanh tra 3.4.1. Khi ư c giao xây d ng d th o K t lu n thanh tra, Trư ng oàn thanh tra căn c vào báo cáo k t qu thanh tra, s ch o c a Ngư i ra quy t nh thanh tra xây d ng d th o K t lu n thanh tra trình Ngư i ra quy t nh thanh tra. 3.4.2. Trong trư ng h p Ngư i ra quy t nh thanh tra g i d th o K t lu n thanh tra cho i tư ng thanh tra và u tư thanh tra có văn b n gi i trình thì Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m nghiên c u và xu t v i Ngư i ra quy t nh thanh tra hư ng x lý n i dung gi i trình c a i tư ng thanh tra. 3.4.3. D theo K t lu n thanh tra ph i có các n i dung chính sau ây: a) ánh giá vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a i tư ng thanh tra thu c n i dung thanh tra; b) K t lu n v n i dung ư c thanh tra;
 7. c) Xác nh rõ tính ch t, m c vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); d) Các bi n pháp x lý theo thNm quy n ã ư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý. 3.5. Công b K t lu n thanh tra 3.5.1. Trong trư ng h p Ngư i ra quy t nh thanh tra quy t nh công b K t lu n thanh tra và y quy n cho Trư ng oàn thanh tra thì Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Th trư ng cơ quan, t ch c ho c cá nhân là i tư ng thanh tra v th i gian, a i m, thành ph n tham d bu i công b K t lu n thanh tra. Thành ph n tham d bu i công b K t lu n thanh tra g m Th trư ng cơ quan, t ch c ho c cá nhân là i tư ng thanh tra, i di n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 3.5.2. T i bu i công b K t lu n thanh tra, Trư ng oàn thanh tra c toàn văn K t lu n thanh tra; nêu rõ trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n K t lu n thanh tra. 3.5.3. Vi c công b K t lu n thanh tra ư c l p thành biên b n. 3.6. Rút kinh nghi m v ho t ng c a oàn thanh tra Sau khi có K t lu n thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m t ch c h p oàn thanh tra trao i, rút kinh nghi m v ho t ng c a oàn thanh tra; bình b u cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v thanh tra ngh ngư i có thNm quy n khen thư ng (n u có). 3.7. L p, bàn giao h sơ thanh tra 3.7.1. Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m t ch c vi c l p h sơ thanh tra. H sơ thanh tra bao g m: a) Quy t nh thanh tra; biên b n thanh tra do oàn thanh tra, Thanh tra Viên l p; báo cáo, gi i trình c a i tư ng thanh tra; báo cáo k t qu thanh tra; b) K t lu n thanh tra; c) Văn b n v vi c x lý, ki n ngh vi c x lý; d) Nh t ký oàn thanh tra, các tài li u khác có liên quan n cu c thanh tra. 3.7.2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày có K t lu n thanh tra, Trư ng oàn thanh tra t ch c vi c bàn giao h sơ thanh tra, trư ng h p vì tr ng i khách quan thì th i gian bàn giao h sơ thanh tra có th kép dài nhưng không quá 90 ngày. 3.7.3. Trong th i h n quy nh trên (ph n 3.7.2.), Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan tr c ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra; trư ng h p mà Ngư i ra quy t nh thanh tra không ph i là Th trư ng cơ quan tr c
 8. ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra thì Trư ng oàn thanh tra báo cáo Ngư i ra quy t nh thanh tra xin ý ki n ch o bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan có thNm quy n. 3.7.4. Vi c bàn giao h sơ thanh tra ph i ư c l p thành biên b n. II. DANH M C THANH TRA B NH VI N TƯ NHÂN A. THÔNG TIN CHUNG 1. Ch u tư: 2.Giám c b nh vi n: 3. Tên b nh vi n: - Tên ti ng nư c ngoài: - Tên giao d ch: - Tên vi t t t: 4. a ch : 5. i n tho i: 6. Fax: 7. E – mail: B. VĂN B N PHÁP LÝ 1. Gi y phép ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p trong nư c): 2. Danh sách H i ng qu n tr (n u có): 3. Gi y phép u tư ( i v i doanh nghi p nư c ngoài): 4. Quy t nh thành l p b nh vi n ( i v i b nh vi n bán công): 5. i u l t ch c và ho t ng c a b nh vi n: 6. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh c a Giám c b nh vi n: 7. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân: 8. H p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng: 9. Ph m vi ho t ng chuyên môn:
 9. 10. Gi y ch ng nh n v phòng cháy ch a cháy: 11. Gi y phép s d ng thi t b X quang y t : 12. H sơ h th ng x lý rác th i b nh vi n (rác th i l ng và r n): 13. Gi y t khác liên quan (Biên b n thNm nh cơ s , …): C. T CH C VÀ NHÂN S 1. T ch c: B ph n qu n lý (các phòng): B ph n chuyên môn (các khoa): 2. Nhân s : - T ng s CBNV b nh vi n: trong ó: + Giáo sư: Ti n s : Th c s : Bác s : + Dư c sĩ ih c + K thu t viên: + i u dư ng: + Dư c tá: + H lý: + Nhân viên khác (xem danh sách cán b , nhân viên): - Ki m tra h sơ cá nhân m t s ch c danh: + Giám c b nh vi n: có Ch ng ch hành ngh ăng ký b nh vi n; + Trư ng khoa: là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám, ch a b nh, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. Bác s trư ng khoa ph i làm vi c thư ng xuyên t i b nh vi n (không ph i là ngư i làm vi c ngoài gi hành chính); + Ph u thu t viên: ph i là bác s chuyên khoa h ngo i ho c bác s a khoa có ch ng nh n ào t o chuyên khoa ngo i c a trư ng i h c y, ư c trư ng khoa h ngo i ngh và giám c b nh vi n ra Quy t nh ư c th c hi n ph u thu t. Ph u thu t viên
 10. ư c ào t o nư c ngoài ph i có ch ng ch chuyên khoa, i v i phương pháp ph u thu t m i, k thu t cao ph i có chương trình h c t p c a nơi ào t o; + Cán b nhân viên làm vi c t i b nh vi n có v n u tư nư c ngoài ph i có b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p v i công vi c ư c giao và có trên 03 năm th c hành chuyên khoa; + i v i lao ng là ngư i nư c ngoài ph i th c hi n h p pháp hóa l nh s theo thông tư s 01/1999/TT-NG ngày 03/6/1999 c a B ngo i giao quy nh v Th l h p pháp hóa gi y t tài li u; + S lư ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i b nh vi n không quá 0,03 t ng s ngư i lao ng (k c ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam); - Cán b nhân viên làm vi c t i b nh vi n bán công: + S cán b nhân viên kiêm nhi m: + S cán b nhân viên chuy n sang bán công: + S cán b nhân viên làm vi c thư ng xuyên: + S cán b nhân viên làm vi c không thư ng xuyên. D. CƠ S H T NG VÀ CÁC I U KI N V SINH MÔI TRƯ NG 1. T ng s giư ng b nh; 2. Di n tích s d ng trung bình: 50 - 60m2 sàn/giư ng b nh. 3. B nh vi n a khoa ph i có : Khoa khám b nh, c p c u, lưu b nh, các khoa lâm sàng, c n lâm sàng và khoa dư c và m b o ho t ng chuyên môn theo mô hình t p trung, liên hoàn khép kín trong ph m vi khuôn viên c a b nh vi n; 4. Khoa ph u thu t gây mê h i s c ph i b trí các phòng ph u thu t m t chi u h p lý, phù h p v i ph m vi chuyên môn ã ăng ký; - Phòng ph u thu t c p c u, phòng ph u thu t vô khuNn, phòng ph u thu t c a chuyên khoa tai – mũi – h ng, răng – hàm – m t, m t, ph s n, n i soi, phòng ti u phNu, sinh có k ho ch ph i m b o di n tích trung bình 25 – 30 m2 / phòng; có lát g ch lát sàn nhà và g ch men ho c v t li u ch ng th m m b o v sinh vô trùng p tư ng sát tr n nhà; - Có phòng ti p nh n ngư i b nh, ti n mê, h i t nh, khu v sinh và các phòng khác theo quy nh; - Các khoa, phòng b nh trong b nh vi n ph i có chi u cao không dư i 3,1m. 5. H th ng i n, h th ng c p thoát nư c, h th ng x lý nư c th i, rác y t , rác sinh ho t, h th ng phòng cháy ch a cháy, an toàn b c x , thông tin liên l c, …
 11. E. DANH M C TRANG THI T BN Y T - Trang thi t b y t t ng khoa c a b nh vi n ph i áp ng i u ki n chuyên môn và ít nh t ph i tương ương v i tuy n huy n theo quy nh t i Quy t nh s 437/2002/Q -BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Danh m c trang thi t b y t b nh vi n a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t nông thôn”; F. PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN - Ki m tra ph m vi ho t ng chuyên môn ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n tiêu chuN n và i u ki n hành ngh c a cơ s và trong “danh m c k thu t chuyên môn” ư c phép th c hi n t i cơ s . G. B NG GIÁ VI N PHÍ (chi ti t t ng lo i, chuyên khoa) H. CÁC V N KHÁC 1. Bi u hi u theo quy nh: 2. Công khai giá vi n phí: 3. Th c hi n quy n c a ngư i hành ngh y tư nhân: - ư c ào t o nh kỳ, tham d các khóa t p hu n, sinh ho t khoa h c …: - ư c khen thư ng khi có thành tích: - Tham gia phòng ch ng d ch và các chương trình y t Qu c gia: - i v i cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có k ho ch chuy n giao công ngh và ào t o cán b nhân viên y t ngư i Vi t Nam: - óng b o hi m y t , b o hi m xã h i cho cán b nhân viên. - mb o y các ch c h i, nguy hi m, lây nhi m cho CBNV. I. NHÀ THU C B NH VI N - Th c hi n theo Thông tư s 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 c a B Y t hư ng d n chi ti t thi hành t i m t s i u v i u ki n kinh doanh thu c theo quy nh c a Lu t dư c. K. TH C HI N QUY CH CHUYÊN MÔN Có Nh n STT N i dung Không t Không xét
 12. t (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Quy ch thư ng tr c: - T ch c thư ng tr c: có niêm y t danh sách tr c 4 c p: lãnh o, lâm sàng, c n lâm sàng, hành chính b o v . - Trư ng tua tr c n m v ng i n tho i nóng c a b nh vi n và s i n tho i c a giám c cũng như các viên ch c tr c thư ng trú. - Lãnh o b nh vi n ki m tra t xu t ít nh t 1 l n/tu n (xem s nh n xét). - Các khoa có s ghi chép y tình hình di n bi n trong phiên tr c, có ký nh n bàn giao tr c (xem s tr c). - Ngư i thư ng tr c luôn có m t t i v trí làm vi c, ra kh i b nh vi n ph i ư c tr c lãnh o ng ý, ngư i thay th có trình chuyên môn tương ương. - Khi ngư i b nh có di n bi n t xu t: Bác sĩ, y tá ( i u dư ng) thư ng tr c ph i n ngay; ghi nh n xét vào h sơ b nh án và cách x lý. - Bác sĩ thư ng tr c ph i thăm khám ngư i b nh thu c di n chăm sóc h lý c p I ít nh t 2 gi /l n ghi vào h sơ b nh án sau m i l n thăm khám. II Quy ch c p c u: - Phòng c p c u t i khoa khám b nh có: bi n , mũi tên ch d n; êm có èn sáng (h p èn) - Ngư i b nh n c p c u ư c khám ngay tai khao khám b nh ho c bu ng tr c c p c u c a khoa khám b nh trư c khi chuy n vào khoa HSCC ho c khoa lâm sàng. - Phương ti n d ng c c p c u s n sàng theo cơ s quy nh, có bình ô xy ho c ư ng khí y t , áp ng phác c p c u. - T thu c t i phòng c p c u: theo cơ s quy nh, áp ng phác c p c u, thu c nhãn,
 13. hàm lư ng, m b o ch t lư ng, h n dùng; b sung y h ng ngày, có s bàn giao (ki m tra c th ). - Khi có ngư i b nh vào vi n, hoàn thành b nh án úng th i gian, ghi y ngày gi , chN n oán, x lý... ký, ghi rõ h tên, ch c danh. - Thư ng tr c c p c u 24/24 gi . - Ngư i b nh n m lưu: ư c theo dõi sát theo y b nh, x lý k p th i khi có di n bi n m i x y ra, ghi vào h sơ b nh án (xe, s tr c, b nh án n m lưu) - Trư ng h p chuy n vi n: nhân viên y t ưa ngư i b nh và có s bàn giao v i nơi nh n (xem s chuyên khoa, chuy n vi n) - Khi cho ngư i b nh n ng i chi u ch p phim X – quang, làm các xét nghi m, c nhân viên y t tr c ti p ưa i. - B nh vi n có i ngũ c p c u ngo i vi n, s n sàng i ngay khi có yêu c u, có phương ti n c p c u (ra tình hu ng c p c u ngo i vi n). III Quy ch chN n oán b nh, làm h sơ b nh án và kê ơn i u tr : - H sơ b nh án ghi , úng c t m c quy nh. - H sơ b nh án ư c dán th ng nh t theo quy nh. - Tên thu c ghi rõ ràng, úng danh pháp, hàm lư ng, li u dùng, ư ng dùng, phù h p v i chN n oán. Khi thay i thu c ph i d a vào di n bi n b nh. - Ngư i b nh n i trú: 100% có b nh án hoàn ch nh. - B nh án ư c hoàn thành trong 24 gi iv i ngư i b nh c p c u và 36 gi i v i ngư i b nh không c p c u. - Khám b nh toàn di n, ch nh thu c, phân c p chăm sóc, ch dinh dư ng hàng ngày,
 14. t i a không quá 2 ngày. - H sơ b nh án s ch p, h t ngày k ngang. - i u tr trên 15 ngày có tóm t t quá trình i u tr theo quy nh - Khi thăm khám ph i ghi ngày, gi khám và di n bi n b nh vào b nh án, ký ghi rõ h tên, ch c danh. IV Quy ch gi i quy t ngư i b nh t vong: - Có h p ki m i m t vong, nh n xét rút kinh nghi m t ng k t y (th i gian ti n hành không ch m quá 15 ngày sau khi ngư i b nh t vong). - Giám c b nh vi n ho c ngư i ư c y quy n ph i ký duy t h sơ t vong, óng d u, ghi rõ ngày, tháng, năm. Biên b n ki m i m t vong ph i vi t theo m u quy nh, ư c ính vào h sơ b nh án và ư c lưu tr theo quy nh. - S ki m i m t vong ph i óng d u giáp lai. - Ngư i b nh t vong có k t qu khám nghi m t thi ph i ư c i chi u v i chN n oán, i u tr và ghi vào h sơ t vong. - Nhà i th t ch c nghiêm trang, an toàn, v sinh, ánh sáng. - Không gia ình than phi n v th t c, tình c m, trách nhi m i v i ngư i b nh t vong. V Quy ch s d ng thu c: - H i ng thu c và i u tr thư ng xuyên tư v n s d ng thu c h p lý, an toàn, kinh t (xem biên b n các cu c h p c a H i ng). - Th c hi n úng phác i u tr c a b nh vi n quy nh (xem 5 b nh án). - Cung c p thu c thi t y u cho i u tr n i trú và ngo i trú ( i chi u danh m c thu c xây d ng v i thu c trong kho).
 15. - Quy ch dư c chính. +Thu c mua v ph i ư c H i ng ki m nh p ho c i di n ki m tra s lư ng, ch t lư ng, s ăng ký, s ki m soát, nư c s n xu t (xem s ki m nh p). Thu c s d ng trong b nh vi n có ngu n g c rõ ràng, có hóa ơn, ch ng t h p l . + Th c hi n nghiêm ch nh quy ch thu c hư ng th n gây nghi n và ti n ch t: kê ơn, b o qu n, c p phát. Ki m tra ơn và i chi u s sách v i s lư ng th c còn trong kho. + m b o ch vô khuN n, úng quy trình pha ch theo ơn và pha d ch truy n. + Y t ( i u dư ng) m b o thu c n ngư i b nh úng ư ng dùng, úng li u; u ng thu c t i ch úng th i kh c dùng thu c theo ch nh c a th y thu c (ki m tra thu c c a 5 ngư i b nh). + M i ngư i b nh có khay chia ngăn ng thu c riêng trong ngày và theo dõi s d ng thu c theo y l nh. + Thu c dư ra trong tu n ph i tr l i khoa dư c, không có thu c t n ng trong t . (xem t thu c khoa i u tr , xem s ). + T ch c thông tin, b i dư ng ki n th c s d ng thu c cho th y thu c, y tá i u dư ng và ngư i b nh. + Thư ng xuyên thông tin thu c m i, phương pháp i u tr m i trong giao ban, trên b ng tin và tài li u lưu: ≥ 12 l n/năm. + T ch c b i dư ng ki n th c v thu c, hư ng d n i u tr cho th y thu c trong b nh vi n trên 1l n/năm. (xem s thông tin thu c) + Phát hi n, ghi s , x lý k p th i và báo cáo ph n ng có h i c a thu c v i trung tâm qu c gia theo dõi ph n ng có h i c a thu c (ADR), (xem s theo dõi ADR). VI Quy ch ch ng nhi m khuN n:
 16. + B nh vi n có khoa ch ng nhi m khuN n ho c H i ng ch ng nhi m khuN n ho t ng thư ng xuyên, úng quy ch . + D ng c ư c ti t khuN n, m b o úng quy nh, th i gian, nhi t , n ng dung d ch sát khuN n (xem quy nh). + B nh vi n t ch c nơi t p trung d ng c bN n, bN n ngăn n p, g n gàng; ư c gi i quy t h ng ngày. + Th c hi n nh kỳ ki m tra vô khuN n các d ng c , các bu ng k thu t, khoa dinh dư ng (xem s nuôi c y vi khuN n). + Các phòng có nư c, phương ti n cho nhân viên r a tay. + Các phòng ph u thu t, th thu t, h u ph u, phòng , phòng tr sơ sinh, phòng chăm sóc c bi t, phòng tiêm, phòng xét nghi m ph i có n n lát g ch men ho c v t li u tương ương m b o nh n, khô, không th m nư c, luôn s ch, tư ng ph i ư c p lát g ch men kính toàn b n t n tr n nhà. Phòng b nh: - Tư ng, tr n, n n nhà s ch s , không có b i; trong phòng không ch a v t d ng th a. - Các giư ng b nh s ch p, kê cách nhau t i thi u 1m (b c n m s ch, không rách, n m không ng m nư c). - Có t u giư ng cho m i b nh nhân. - Có b n r a tay chân ho c dung d ch r a tay nhanh. Phòng làm vi c (phòng tiêm, phòng th thu t): - S ch s , thoáng mát, m b o vô khuN n. -T ng thu c s ch, s p x p thu c úng quy cách. - Có t ng d ng c di t kuN n, úng quy cách
 17. và m b o d ng c còn h n dùng. - Có t ng v i s ch, úng quy nh. Phòng t m: - S ch, không có mùi hôi, không có các v t d ng không c n thi t. - Các d ng c ch a nư c ph i s ch, có n p y. Nhà v sinh: - Nhà v sinh ph i s ch, không hôi; khu v c xung quang không ch a các v t th a. - Có d ng c , phương ti n lau r a nhà v sinh, có nư c và xà phòng r a tay sau khi i v sinh. V sinh ngo i c nh. - Khu v c xung quanh b nh vi n s ch s , không phơi qu n áo và các v t d ng c th a khác hành lang và khu v c xung quanh b nh vi n. X lý ch t th i - Có b ng quy nh v x lý ch t th i. - Có thu gom và phân lo i ch t th i úng theo quy nh. - Bao ch a ch t th i úng màu quy nh, ư c t vào thùng thu gom ch t th i úng quy cách. - Có thùng thu gom ch t th i p chân, phù h p v i màu c a túi ng ch t th i. - Ch t th i ư c lưu gi an toàn, cách xa b nh nhân, ư c thu gom t p trung v m t nơi quy nh c a b nh vi n. - Nơi tr ch t th i ư c c r a thư ng xuyên b ng dung d ch kh khuN n. Thu gom v i - v i bN n ư c phân lo i và t trong các
 18. bao dành riêng cho thu gom v i bN n. - Có t , bu ng dành riêng cho ch a v i s ch. - Thùng ng v i bN n ph i khô ráo, s ch s và ư c c r a sau m i l n s d ng. - Túi ng v i bN n ư c gi t l i trư c khi em s d ng l i. - v i s ch ư c b o qu n nơi s ch. - Có l ch hư ng d n thay v i cho nhân viên. Thu gom và x lý ch t th i s c nh n. - Thùng ch a v t s c nh n úng tiêu chuN n hi n hành (c ng, khó th ng, m t chi u). - Thùng ch a ch ch a dư i 2/3 th tích. - V n chuy n v t s c nh n trong thùng, h p c ng. - Thùng ch a s c nh n có s n trên xe tiêm truy n ho c ư c t nơi thu n ti n. X lý kh khuN n d ng c y t . - Có bu ng dành riêng cho kh khuN n và c t gi d ng c . - Có t ng các d ng c ã kh khuN n. - Các d ng c ã kh khuN n ư c trong h p ho c túi kín có nhãn ghi rõ ngày ti n hành kh khuN n, h n dùng. - Có quy nh kh khuN n dán bu ng kh khuN n. - Dung d ch kh khuN n ư c ch a trong b n úng quy cách. - Có ki m tra hi u l c kh khuN n c a dung d ch trư c m i khi s d ng. - Có s theo dõi quá trình kh khuN n. - Có s d ng ch t kh khuN n thích h p và có
 19. b ng hư ng d n cách pha. - Kh khuN n b ng hóa ch t ch dùng cho các d ng c không ch u thi t. - Có b ng ghi rõ c tính các ch t kh khuN n ang ư c s d ng. - D ng c ư c ngâm ng p vào trong dung d ch kh khuN n và có n p y b n ch a. - Nhân viên y t ư c t p hu n nh kỳ v công tác kh khuN n. R a tay thông thư ng - R a tay v i xà phòng ho c dung d ch r a tay nh m làm gi m thi u nguy cơ lây chéo. - Có xà phòng và b n r a tay úng quy nh. - Có khăn s ch cho lau tay sau khi r a. - Nơi g n b n thu n l i cho vi c r a tay.. - Có dung d ch sát khuN n nhanh ư c b trí ít nh t t i m t nơi trong phòng khám. - Nhân viên r a tay úng quy trình (quan sát). - Có b ng hư ng d n quy trình r a tay treo trư c b n r a tay. - Có tháo ng h và n trang khi r a tay. - Nhân viên y t thư ng xuyên ư c t p hu n, ki m tra v r a tay. VII Quy ch công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n: + Có phân công bác sĩ, y tá ( i u dư ng) theo dõi, i u tr và chăm sóc toàn di n cho t ng ngư i b nh (xem b ng phân công khoa). + Ngư i b nh di n chăm sóc c p I ư c y tá ( i u dư ng) chăm sóc hoàn toàn, liên t c, không giao cho gia ình. Ghi tên ngư i b nh h lý c p I lên b ng theo dõi (xem h sơ b nh án)
 20. + Ngư i b nh vào i u tr n i trú ư c khoa i u tr ón ti p ngay, hư ng d n n i quy khoa, s d ng phương ti n t i bu ng b nh, nơi v sinh (tìm hi u qua 5 ngư i b nh n i trú) + Ngư i b nh ư c cung c p chăn, màn, qu n, áo, khăn tr i giư ng và các d ng c c n thi t, nư c u ng t i bu ng b nh. + Bu ng b nh mb o mát mùa hè, m mùa ông + Ngư i b nh có phi u theo dõi, phi u chăm sóc, ghi chép chính xác và y (xem 5 b nh án ra vi n b t kỳ) + Khi ngư i b nh ư c truy n d ch, truy n máu: Th c hi n và theo dõi úng quy nh + Khi tiêm, truy n, châm c u ph i có h p ch ng choáng, cơ s c p c u theo quy nh. Cán b th c hi n n m v ng x trí choáng (ki m tra th c t ) + Không ngư i b nh n ng, li t b loét do không t thay i tư th ư c. + Ngư i b nh ư c y tá ( i u dư ng) hư ng d n cách theo dõi, chăm sóc và ư c giáo d c s c kh e khi n m vi n (h i ngư i b nh và xem tài li u) VIII Quy ch qu n lý ch t th i y t : + B nh vi n ã th c hi n phân lo i rác y t và rác th i sinh ho t ngay t i khoa theo quy nh. + B nh vi n và các khoa có d ng c ng ch t th i sau phân lo i theo quy nh. + Khu t p trung rác có mái che, rào và các phương ti n khác (nhà l nh); riêng rác sinh ho t và rác y t (xem th c a). + Ch t th i ư c v n chuy n t i khu t p trung không ng m t v sinh. + Ch t th i r n, l ng y t ư c x lý theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản