Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 40/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NHÀ T NH AN GIANG N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t nhà ; Căn c Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; Căn c Văn b n s 976/BXD-QLN ngày 30/6/2004 c a B Xây d ng v/v hư ng d n xây d ng Chương trình phát tri n nhà n năm 2010 và 2020; Căn c Ngh quy t s 06/2008/N -H ND ngày 11/7/2008 c a H i ng nhân dân t nh v Chương trình phát tri n nhà t nh An Giang n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình phát tri n nhà t nh An Giang n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình phát tri n nhà t nh An Giang n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. 2. Ph m vi và qui mô chương trình: áp d ng t i các ô th và i m dân cư nông thôn trên a bàn t nh An Giang. 3. M c tiêu c a Chương trình: - Góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i; áp ng nhu c u c i thi n ch c a nhân dân; t o ng l c phát tri n ô th và nông thôn b n v ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa nh m th c hi n có hi u qu các m c tiêu cơ b n c a Ngh quy t H i ngh l n th V và l n th VII Ban ch p hành Trung ương ng khoá IX; - M r ng kh năng huy ng ngu n v n u tư c a toàn xã h i và c a các thành ph n kinh t tham gia phát tri n nhà ; thúc Ny hình thành phát tri n th trư ng b t ng s n, th c hi n có hi u qu ch trương kích c u trên lĩnh v c nhà ;
  2. - Thúc Ny phát tri n qu nhà xã h i cho các i tư ng cán b , công ch c, viên ch c; s quan, quân nhân chuyên nghi p thu c các l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách nhà nư c; công nhân lao ng t i các khu công nghi p, khu kinh t và qu nhà dành cho ngư i thu nh p th p (sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các i tư ng chính sách khác) thuê ho c thuê mua phù h p v i i u ki n c th t ng i tư ng; th c hi n chính sách h tr c i thi n nhà i v i ng bào dân t c thi u s , các h gia ình sinh s ng t i các khu v c thư ng xuyên b e d a b i thiên tai; - Góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân; phát tri n nhà ô th văn minh, hi n i; t ng bư c c i thi n ch t lư ng nhà nông thôn, gi gìn và phát huy b n s c ki n trúc dân t c, hi n i phù h p v i c i m c a t ng a phương trong t nh. 4. nh hư ng phát tri n các lo i hình nhà : a) Nhà thương m i: áp ng nhu c u ngày càng cao c a các t ng l p dân cư, k t h p ch t ch v i m c tiêu ch nh trang ô th , t ng bư c c i thi n môi trư ng s ng, hình thành nh ng ô th hi n i, văn minh; phù h p v i cơ ch th trư ng, t ng bư c hình thành và phát tri n th trư ng b t ng s n; ng th i có cơ ch phù h p khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia xây d ng nhà v i giá thành phù h p cho nh ng ngư i có thu nh p th p. b) Nhà xã h i: ph c v cho các i tư ng là cán b , công ch c, viên ch c; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách nhà nư c; công nhân làm vi c t i các khu kinh t , khu công nghi p và m t s i tư ng chính sách khác theo hình th c thuê ho c thuê mua. c) Nhà công v : ph c v cho cán b , công ch c thu c các cơ quan ng, Nhà nư c, T ch c chính tr - xã h i ư c luân chuy n ho c i u ng có th i h n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân ư c i u ng, ph c v theo yêu c u qu c phòng, an ninh theo hình th c cho thuê. 5. Các ch tiêu v nhà n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020: a) Ch tiêu v di n tích nhà bình quân: - n năm 2010 t t 13-15m2/ngư i ô th và 10-12 m2/ngư i nông thôn; - n năm 2020, t t 18-20m2/ngư i ô th và 14-18 m2/ngư i nông thôn. b) Ch tiêu v ch t lư ng nhà : - Gi m t l nhà t m, nhà ơn sơ t 16,5% xu ng còn 9,8% vào năm 2010; ti n t i xoá nhà t m, nhà ơn sơ, nhà không phù h p quy ho ch vào năm 2020; - T ng bư c hoàn thi n h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i n năm 2020 m b o 100% các khu dân cư t p trung u có h t ng k thu t và h t ng xã h i t tiêu chuNn theo quy nh.
  3. 6. Nh ng qui nh v qu n lý ch t lư ng: - Các d án nhà ư c l p trên cơ s qui ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t. - i v i các khu v c xen k ho c dân t xây c n ph i qu n lý ch t ch vi c xây d ng nhà phù h p v i qui ho ch xây d ng ã ư c duy t. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Thành l p Ban i u hành Chương trình phát tri n nhà t nh An Giang, Ban i u hành làm ch c năng qu n lý nhà nư c có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh l p k ho ch, t ch c i u hành vi c th c hi n Chương trình phát tri n nhà t i các ô th và i m dân cư nông thôn trong t nh và ki n ngh các gi i pháp th c hi n cho t ng d án c th trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 2. Căn c Chương trình phát tri n nhà c a t nh, y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph xây d ng k ho ch phát tri n nhà hàng năm c a a phương, t ch c tri n khai th c hi n. 3. S Xây d ng có trách nhi m theo dõi quá trình th c hi n chương trình, ph i h p cùng các s , ban, ngành và a phương tham mưu cho y ban nhân dân t nh v công tác qu n lý quy ho ch – xây d ng, u tư xây d ng các d án nhà ô th , i m dân cư nông thôn m b o các ch tiêu ã qui nh; công b a i m qui ho ch phát tri n nhà thu hút v n u tư; nh kỳ báo cáo y ban nhân dân t nh v k t qu th c hi n và nh ng v n c n i u ch nh b sung. 4. Các S Xây d ng, S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính, S Giao thông V n t i, S Khoa h c và Công ngh , y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ph i h p cùng các cơ quan có liên quan tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c qu n lý u tư xây d ng, huy ng ngu n v n u tư xây d ng nhà ô th m b o các ch tiêu ã qui nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông V n t i, Khoa h c và Công ngh , Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Xây d ng; - TT.TU, H ND, UBND t nh; - Ban Dân v n T nh y; - UBMTTQ t nh; - Các S XD, KH& T, TN&MT, TC, GTVT, KH&CN; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - VP.UBND t nh: Lãnh o VP và P.XDCB, KT, TH; - Lưu. Ph m Kim Yên
Đồng bộ tài khoản