Quyết định số 40-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 40-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40-CP về việc chế độ tập thể dục chống mệt mỏi giữa giờ làm việc tại các xí nghiệp, cơ quan nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG H A XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 40-CP Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 1979 QUY T NNH V CH T P TH D C CH NG M T M I GI A GI LÀM VI C T I CÁC XÍ NGHI P, CƠ QUAN NHÀ NƯ C H I NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14-7-1960; Căn c ch th s 227-CT/TU ngày 18-11-1975 c a Ban bí thư trung ương ng; Căn c ngh quy t c a H i ng Chính ph trong h i ngh Thư ng v ngày 05 tháng 02 năm 1979; Nh m m c ích tăng cư ng và b o v s c kh e công nhân và cán b , nhân viên Nhà nư c, t o i u ki n duy trì năng su t lao ng cao, phòng và ch ng các b nh ngh nghi p và tai n n lao ng do lao ng kéo dài gây ra, QUY T NNH: i u 1. - Nay áp d ng ch t p th d c ch ng m t m i gi a gi làm vi c t i các xí nghi p, cơ quan c a Nhà nư c. i u 2. - Vi c t ch c t p th d c ch ng m t m i gi a gi làm vi c ư c th c hi n m t l n trong ca s n xu t ho c m t ngày làm vi c, trư c lúc m t m i nh t. Riêng nh ng ngh nghi p do i u ki n lao ng c th yêu c u, ư c S , Ty th d c th thao ngh và ư c th trư ng xí nghi p, cơ quan nh t trí, có th t ch c t p th d c ch ng m t m i hai l n trong m t ngày lao ng ho c m t ca s n xu t. Th i gian m i l n t p kho ng 10 phút. i v i nh ng b ph n s n xu t ho c công tác òi h i lúc nào cũng ph i có ngư i thư ng tr c thì không áp d ng ch t p th d c này. i u 3. - T ng c c Th d c th thao ph i h p v i B Y t hư ng d n vi c t ch c t p th d c ch ng m t m i cho thích h p v i các ngành ngh . Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o th c hi n t t quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH
  2. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản