Quyết định số 40-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 40-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40-H BT Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 40-H BT NGÀY 19-4-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ C A CÁC HUY N B N CÁT VÀ PHƯ C LONG THU C T NH SÔNG BÉ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Sông Bé và ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã c a các huy n B n Cát và Phư c Long thu c t nh Sông Bé như sau: A. Huy n B n Cát: a) Sáp nh p xã Lai Uyên và xã B u Bàng thành m t xã l y tên là xã Lai Uyên. Xã Lai Uyên có di n tích t nhiên 11.300 hécta v i 6.232 nhân khNu. a gi i xã Lai Uyên phía ông giáp huy n ng Phú; phía tây giáp xã Long Bình và xã Long Chi u; Phía nam giáp xã Lai Hưng và xã Tân hưng; phía b c giáp xã Tr Văn Th và xã Tân Long. b) Sáp nh p xã Lai Hưng và xã B n Tư ng thành m t xã l y tên là xã Lai Hưng. Xã Lai Hưng có di n tích t nhiên 6.200 hécta v i 6.661 nhân khNu. a gi i xã Lai Hưng phía ông giáp xã Chánh Phú Hoà; phía tây giáp xã Long Nguyên; phía nam giáp xã M Phư c; phía b c giáp xã b u Bàng. B. Huy n Phư c Long:
  2. - Thành l p xã ng Nai trên cơ s 8.500 hécta t c a xã Th Sơn và 3.000 hécta t c a xã oàn K t. Xã ng Nai có t ng di n tích t nhiên 11. 500 hécta v i 650 nhân khNu. a gi i xã ng Nai phía ông giáp t nh k L k; phía tây giáp xã oàn K t; phía nam giáp t nh Lâm ng; phía b c giáp xã Th Sơn. - Sau khi i u ch nh, xã Th Sơn có di n tích t nhiên 22.450 hécta. a gi i xã Th Sơn phía ông và phía b c giáp t nh ăk L k; phía tây giáp xã oàn K t, Minh Hưng và k Nhau; phía nam giáp xã ng Nai. - xã oàn K t có t ng di n tích t nhiên 9.068 hécta. a gi i xã oàn K t phía ông giáp xã ng Nai và t nh Lâm ng; phía tây giáp xã Minh Hưng và xã Nghĩa Trung; phía nam giáp xã Th ng Nh t; phía b c giáp xã Minh Hưng và Th Sơn i u 2. - U ban Nhân dân t nh Sông Bé và Ban T ch c c a Chính Ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản