Quyết định số 40/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 40/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 40/Q -BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U D ÁN C I T O, NÂNG C P T I TR NG CÁC C U Y U CÒN L I TRÊN TUY N Ư NG S T HÀ N I - THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và Ngh nh s 112/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 59/2007/Q -BGTVT ngày 22/11/2007 c a B Giao thông v n t i v vi c Ban hành “Quy nh v phân c p, y quy n trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n NSNN do B Giao thông v n t i qu n lý”; Căn c Quy t nh s 2845/Q -BGTVT ngày 16/8/2005 c a B Giao thông V n t i v vi c cho phép l p d án u tư “C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n ư ng s t Hà N i – TP. H Chí Minh”; Căn c Quy t nh s 2991/Q -BGTVT ngày 29/6/2006 c a B Giao thông v n t i y quy n cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam phê duy t Khung tiêu chu n áp d ng cho d án; Quy t nh s 1084/Q - S ngày 17/8/2006 c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam phê duy t khung tiêu chu n áp d ng cho d án; Căn c Quy t nh s 3303/Q -BGTVT ngày 31/10/2008 c a B Giao thông V n t i v vi c duy t d án u tư xây d ng công trình “C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n ư ng s t Hà N i - TP. H Chí Minh”; Xét t trình s 2761/TTr- S ngày 09/12/2008 c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam v vi c xin phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u th c hi n D án C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n ư ng s t Hà N i - Thành ph H Chí Minh; Trên cơ s báo cáo th m nh s 1768/CQLXD-GTC ngày 31/12/2008 v vi c phê duy t K ho ch u th u D án C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n ư ng s t Hà N i - Thành ph H Chí Minh c a C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ch p thu n ngh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam v k ho ch u th u u th u D án C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n ư ng s t Hà N i - Thành ph H Chí Minh, v i các n i dung sau: 1. Ph n công vi c ã th c hi n: T ng giá tr 6.430 tri u ng - Công tác kh o sát, l p d án u tư xây d ng công trình ư c giao cho Công ty Tư v n u tư và Xây d ng (nay là Công ty CP Tư v n u tư và xây d ng GTVT) th c hi n t i Quy t nh s 2845/Q -BGTVT ngày 16/8/2005, v i kinh phí là: 6.062.043.000 ng ư c duy t t i Quy t nh s 2775/Q -BGTVT ngày 15/12/2006 c a B Giao thông V n t i. - Công tác tư v n thNm tra d án u tư xây d ng công trình ư c giao cho Công ty C ph n tư v n u tư và xây d ng Hưng Phú th c hi n t i Quy t nh s 538/Q - S ngày 19/5/2008, v i kinh phí là: 368.560.000 ng ư c duy t t i Quy t nh s 219/Q - S ngày 10/3/2008 c a T ng công ty SVN. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các n i dung này m b o úng quy nh. 2. Công vi c không áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u: T ng giá tr ư c tính 124.417 tri u ng, bao g m các công vi c sau ây: - Chi phí Qu n lý d án và chi phí khác : 16.257 tri u ng - Chi phí d phòng (Ph n còn l i c a d án): 108.160 tri u ng (Giá tr trên là giá tr ư c tính theo t ng m c u tư d án ư c duy t t i Quy t nh s 3303/Q -BGTVT ngày 31/10/2008 c a B Giao thông V n t i). - Ch u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n các h ng m c trên theo úng các quy nh, c bi t lưu ý phân b d phòng khi th c hi n. 3. Công tác GPMB: T m phê duy t t ng chi phí theo quy t nh u tư: 22.000 tri u ng. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n theo các quy nh hi n hành. 4. Ph n k ho ch u th u: T ng giá tr 1.277.839 tri u ng 4.1 Ph n xây l p: Phân chia thành 16 gói th u, c th như sau: - Tên gói th u: TT Tên gói th u Ký hi u 1 Gói th u s 1: C i t o, nâng c p 13 c u (c u Km916+755, c u CYNB1 Km922+005, c u Km928+228, c u Km935+983, c u Km959+400, c u Km960+040, c u Km960+420, c u Km985+506, c u
  3. TT Tên gói th u Ký hi u Km1035+777, c u Km1055+959, c u Km1060+523, c u Km1064+370, c u Km1085+518) 2 Gói th u s 2: C i t o, nâng c p 8 c u (c u Km1096+788, c u CYPK3 Km1161+210, c u Km1201+006, c u Km 1223+841, c u Bãi Gió Km1231+466, c u Su i D a Km1232+717, c u Km1235+688, c u Km1243+392) 3 Gói th u s 3: C i t o, nâng c p 5 c u (c u Km1546+796, c u Su i CYSG1 D u Km 1550+335, c u Su i L nh Km1578+511, c u Km1581+969, c u Su i Mơ Km 1606+335) 4 Gói th u s 4: C i t o, nâng c p 3 c u (c u Km1082+828, c u Km CYNB4 1083+069, c u Km1093+877) 5 Gói th u s 5: C i t o, nâng c p 6 c u (c u Km1567+872, c u CYSG2 Km1569+937, c u Sông Dinh Km1595+393, c u Gia Huynh Km1614+138, c u Km1644+787, c u Ch n Km1700+622) 6 Gói th u s 6: C i t o, nâng c p 5 c u (c u Km 1061+100, c u Km CYNB3 1061+637, c u Km 1073+310, c u Km 1082+284, c u Km 1082+484) 7 Gói th u s 7: C i t o, nâng c p 8 c u (c u Hi p Vinh Km1107+990, CYPK1 c u Km1110+460, c u Su i B t Km1112+240, c u Km1122+755, c u Km1126+231, c u Su i Chàm Km1144+174, c u Trà Ô Km1146+534, c u L S u Km1158+200) 8 Gói th u s 8: C i t o, nâng c p 11 c u (c u Km1383+034, c u CYTH1 Km1385+202, c u Phư c L i Km1391+050, c u Km1393+518, c u Km1396+796, c u Km1400+421, c u Km1405+877, c u Mương Quan Km1415+169, c u Phú Quý Km1416+939, c u Km1430+310, c u Km1431+263) 9 Gói th u s 9: C i t o, nâng c p 9 c u (c u Km 918+970, c u Km CYNB2 923+530, c u Km 937+662, c u Km 949+350, c u Km 959+010, c u Km1009+450, c u Km 1048+182, c u Km 1049+780, c u Km 1057+808) 10 Gói th u s 10: C i t o, nâng c p 10 c u c u Bà Tâm Km1162+042, CYPK2 c u Cây Cam Km1166+282, c u B n Nhát Km1167+169, c u Phú M Km1178+597, c u Km1179+333, c u Km1179+529, c u Km1179+794, c u Km1180+192, c u Km1226+552, c u Km1227+934) 11 Gói th u s 11: C i t o, nâng c p 10 c u (c u Vĩnh Chân CYPK6 Km1318+715, c u Km1321+317, c u Km1322+596, c u Km1330+395, c u Km1330+586, c u H Tân Km1341+727, c u Sông Trư ng Km1342+353, c u Su i Sâu Km1346+618, c u Km1364+445, c u Km1376+302) 12 Gói th u s 12: C i t o, nâng c p 8 c u (c u Km837+155, c u CY N2 Km844+675, c u Km845+025, c u Km855+203, c u Xã Lao BT Km856+335, c u Xã Lao thép Km856+472, c u R c Trà
  4. TT Tên gói th u Ký hi u Km858+041, c u Su i Thót Km860+799) 13 Gói th u s 13: C i t o, nâng c p 8 c u (c u Km798+791, c u Phong CY N1 L 3 Km802+553, c u B u Khe Km810+112, c u La Th Km811+012, c u L Km811+595, c u Ông Ng Km812+168, c u Cò Km823+678, c u Km823+985) 14 Gói th u s 14: C i t o, nâng c p 9 c u (c u Km1281+754, c u CYPK5 Km1283+229, c u Km1286+493, c u Km1290+888, c u Km1292+192, c u Km1293+829, c u Km1299+610, c u ôi Km1317+517, c u Km1317+936 15 Gói th u s 15: C i t o, nâng c p 12 c u (c u Km1440+298, c u CYTH2 Km1445+245, c u Km1445+684, c u Km1448+948, c u Km1453 +484, c u Km1463+842, c u Km1463+970, c u Km1482+112, c u Km1490+473, c u Km1525+869, c u Km1531+123, c u Km1533+762) 16 Gói th u s 16: C i t o, nâng c p 7 c u (c u So ũa Km1215+876, CYPK4 c u Km1245+527, c u Km1250+937, c u Km1253+223, c u Km1255+471, c u Km1256+073, c u Km1261+362) - Các n i dung khác c a gói th u: Ký hi u gói Giá gói th u ư c tính Th i gian l a ch n Th i gian th c TT th u (tri u ng) nhà th u hi n h p ng 1 CYNB1 44.208 Quý III/2009 390 ngày 2 CYPK3 50.608 Quý III/2009 390 ngày 3 CYSG1 51.616 Quý IV/2009 390 ngày 4 CYNB4 61.733 Quý IV/2009 420 ngày 5 CYSG2 57.914 Quý I/2010 390 ngày 6 CYNB3 67.644 Quý I/2010 450 ngày 7 CYPK1 71.539 Quý II/2010 450 ngày 8 CYTH1 73.310 Quý II/2010 480 ngày 9 CYNB2 74.308 Quý III/2010 480 ngày 10 CYPK2 81.758 Quý III/2010 480 ngày 11 CYPK6 84.492 Quý IV/2010 480 ngày 12 CY N2 91.365 Quý IV/2010 510 ngày 13 CY N1 92.455 Quý I/2011 510 ngày 14 CYPK5 98.088 Quý I/2011 540 ngày 15 CYTH2 100.534 Quý II/2011 540 ngày 16 CYPK4 111.138 Quý II/2011 540 ngày
  5. - Hình th c l a ch n nhà th u, phương th c u th u: u th u r ng rãi, 01 túi h sơ - Hình th c h p ng: Theo ơn giá - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c 4.2. Các gói th u khác: Phân chia thành 17 gói th u, c th : Giá Hình th c gói Th i l a ch n Th i th u gian nhà th u, Hình th c gian l a TT Tên gói th u ư c th c phương h p ng ch n nhà tính h p th c u th u (tri u ng th u ng) 1 Gói th u s 17: Rà 1.645 Ch nh Ph n l p Quý 180 phá bom, mìn, v t th u PAKTTC: II/2009 ngày n ph c v thi công theo t l các gói th u xây l p: ph n trăm; CY N1, CY N2, Ph n thi CYNB1, CYNB2, công: theo CYNB3, CYNB4. ơn giá 2 Gói th u s 18: 4.018 Ch nh Ph n l p PA Quý 180 th u KTTC: Theo II/2009 ngày Rà phá bom, mìn, t l ph n v t n ph c v thi trăm; Ph n công các gói th u thi công: theo xây l p: CYPK1, ơn giá CYPK2, CYPK3, CYPK4, CYPK5, CYPK6, CYTH1, CYTH2, CYSG1, CYSG2. 3 Gói th u s 19: 28.917 u th u Ph n kh o sát Quý 24 r ng rãi, và c m c c I/2009 tháng Kh o sát, thi t k 02 túi h GPMB: theo b n v thi công và sơ ơn giá; Ph n l p d toán; kh o thi t k : theo sát, l p h sơ t l ph n phương án gi i trăm phóng m t b ng và c m c c GPMB 4 Gói th u s 20: 600 u th u Theo t l Quý Theo r ng rãi, ph n trăm I/2009 ti n ThNm tra h sơ 02 túi h gói th u Thi t k b n v thi sơ Kh o công và d toán sát Thi t k
  6. Giá Hình th c gói Th i l a ch n Th i th u gian nhà th u, Hình th c gian l a TT Tên gói th u ư c th c phương h p ng ch n nhà tính h p th c u th u (tri u ng th u ng) 5 Gói th u s 21: B o 1.378 Chào Theo t l Quý Theo hi m xây d ng công hàng c nh ph n trăm III/2009 ti n trình cho các gói tranh gói th u th u xây l p: xây l p CYNB1, CYPK3, CYNB4, CYSG1. 6 Gói th u s 22: B o 3.080 u th u Theo t l Quý Theo hi m xây d ng công r ng rãi, ph n trăm I/2010 ti n trình cho các gói 01 túi h gói th u th u xây l p: sơ xây l p CYNB3, CYSG2, CYPK1, CYTH1, CYNB2, CYPK2, CY N2, CYPK6 7 Gói th u s 23: B o 2.212 u th u Theo t l Quý Theo hi m xây d ng công r ng rãi, ph n trăm I/2011 ti n trình cho các gói 01 túi h gói th u th u xây l p: sơ xây l p CY N1, CYPK5, CYPK4, CYTH2. 8 Gói th u s 24: 2.541 u th u Ph n thi t k : Quý II- Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l III/2009 ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYNB1, Theo ơn giá. CYPK3 9 Gói th u s 25: 968 Ch nh Ph n thi t k : Quý III- Theo Kh o sát thi t k và th u theo t l IV/2009 ti n th c hi n di chuy n ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYNB4, Theo ơn giá. CYSG1, 10 Gói th u s 26: 1.331 u th u Ph n thi t k : Quý Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l IV/2009- ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm I/2010 gói th u h th ng TTTH, cáp sơ. xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYNB3,
  7. Giá Hình th c gói Th i l a ch n Th i th u gian nhà th u, Hình th c gian l a TT Tên gói th u ư c th c phương h p ng ch n nhà tính h p th c u th u (tri u ng th u ng) CYSG2 Theo ơn giá. 11 Gói th u s 27: 2.299 u th u Ph n thi t k : Quý I- Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l II/2010 ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYPK1, Theo ơn giá. CYTH1, 12 Gói th u s 28: 2.299 u th u Ph n thi t k : Quý II- Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l III/2010 ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYNB2, Theo ơn giá. CYPK2 13 Gói th u s 29: 2.178 u th u Ph n thi t k : Quý III- Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l IV/2010 ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CY N2, Theo ơn giá. CYPK6. 14 Gói th u s 30: 2.057 u th u Ph n thi t k : Quý Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l IV/2010- ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm I/2011 gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CY N1, Theo ơn giá. CYPK5. 15 Gói th u s 31: 2.299 u th u Ph n thi t k : Quý I- Theo Kh o sát thi t k và r ng rãi, theo t l II/2011 ti n th c hi n di chuy n 01 túi h ph n trăm gói th u h th ng TTTH, cáp sơ xây l p quang các gói th u Ph n khác: xây l p: CYPK4, Theo ơn giá. CYTH2.
  8. Giá Hình th c gói Th i l a ch n Th i th u gian nhà th u, Hình th c gian l a TT Tên gói th u ư c th c phương h p ng ch n nhà tính h p th c u th u (tri u ng th u ng) 16 Gói th u s 32: 916 u th u Theo t l Quý 6 tháng r ng rãi, ph n trăm IV/2012 Tư v n ki m toán 02 túi h quy t toán d án sơ hoàn thành 17 Gói th u s 33: 6.391 T th c Ch u tư th c hi n theo quy nh Giám sát thi công hi n hi n hành - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c - Lý do th c hi n các hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u, chào hàng c nh tranh: + Lý do ch nh th u gói th u s 17 và 18: Th c hi n theo quy t nh s 49/2007/Q -TTg ngày 11/4/2007 c a Th tư ng Chính ph “v các trư ng h p c bi t ư c ch nh th u”. + Lý do chào hàng c nh tranh gói th u s 21: Gói th u hàng hóa có giá tr < 2 t ng (Theo m c 1 i u 34 c a Ngh nh 58/2008/N -CP). + Lý do ch nh th u gói th u s 25: Gói th u có giá tr < 1 t ng (Kho n , m c 1 i u 20 c a Lu t u th u). 4.3. M t s lưu ý: - N u giá tr d toán chi phí ư c duy t c a gói th u s 21 > 2 t ng, c a gói th u s 25 > 1 t ng thì Ch u tư ph i trình duy t i u ch nh hình th c l a ch n nhà th u sang u th u r ng rãi. - Giá tr gói th u trên là giá tr ư c tính theo t ng m c u tư d án ư c duy t, trong ó ã bao g m 10% thu GTGT và 10% giá tr d phòng, trong quá trình th c hi n Ch u tư c n xem xét phê duy t d toán ( i v i các công vi c c n ph i duy t d toán) theo quy inh. - Th i gian th c hi n h p ng nêu trong bi u là th i gian ư c tính. Th i gian hoàn thành c th s ư c quy nh chính th c khi phê duy t k t qu u th u - i v i công tác Giám sát thi công: Ch u tư c n lưu ý n u không năng l c và kinh nghi m t th c hi n thì ti n hành t ch c l a ch n nhà th u tư v n th c hi n theo quy nh.
  9. - Ch u tư ph i m b o b trí v n th c hi n gói th u theo quy nh. i u 2. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m: - T ch c th c hi n u th u úng quy nh c a Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph , các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý d án u tư xây d ng. - Trong quá trình tri n khai th c hi n c n lưu ý m t s n i dung nêu t i báo cáo thNm nh s 1768/CQLXD-GTC ngày 31/12/2008 c a C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT. i u 3. Các ông V trư ng các V K ho ch u tư, Tài chính, K t c u h t ng giao thông, Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN; - Ban QLDA ư ng s t Khu v c 3; - Lưu VT, CQLXD (4). Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản