Quyết định số 401/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
162
lượt xem
8
download

Quyết định số 401/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 401/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 401/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 401/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG B NH, T T TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C THU C H TH NG GIÁO D C QU C DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình phòng, ch ng b nh, t t trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân (sau ây g i t t là cơ s giáo d c) và ban hành kèm theo Quy t nh này Phân công các B , ngành, cơ quan liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chương trình. 1. M c tiêu chung a) Gi m t l m c các b nh, t t trong cơ s giáo d c. b) B o m cho h c sinh, sinh viên ư c phát tri n toàn di n v th ch t tinh th n và trí tu . 2. M c tiêu c th n năm 2015 a) Xây d ng cơ ch , chính sách v công tác y t trong các cơ s giáo d c trình c p có thNm quy n phê duy t. a) C ng c , ki n toàn t ch c, cán b làm công tác y t trư ng h c trong các cơ s giáo d c t i t t c các tuy n t các ch tiêu: - 100% các S , Phòng Giáo d c và ào t o, d y ngh có cán b chuyên trách v công tác y t trư ng h c; - 85% các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh có tr m y t ;
  2. - 60% các trư ng m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, các cơ s giáo d c khác có phòng y t và b trí cán b chuyên trách công tác y t trư ng h c; - 80% tr m y t , phòng y t c a các cơ s giáo d c có cơ s thu c và trang thi t b y t thi t y u theo quy nh c a B Y t . c) Nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v v y t trư ng h c cho cán b làm công tác y t c a các cơ s giáo d c nh m th c hi n t t các ho t ng phòng, ch ng b nh, t t cho h c sinh, sinh viên. d) Xây d ng h th ng qu n lý s c kh e h c sinh, sinh viên trong các cơ s giáo d c: - 85% s trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh và 70% s trư ng m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c và các cơ s giáo d c khác th c hi n khám s c kh e nh kỳ hàng năm cho h c sinh, sinh viên; xây d ng và th c hi n l ch ki m tra công tác y t trư ng h c phù h p v i yêu c u c a m i cơ s giáo d c; - 100% h c sinh, sinh viên trong các cơ s giáo d c có cán b y t ư c chăm sóc s c kh e ban u và ư c l p h sơ qu n lý s c kh e. ) Tuyên truy n, nâng cao nh n th c v chăm sóc, b o v s c kh e và phòng, ch ng b nh, t t cho ít nh t 90% s cán b qu n lý, giáo viên, h c sinh, sinh viên trong các cơ s giáo d c. 3. Th i gian và ph m vi th c hi n a) Th i gian: t năm 2009 n năm 2015. b) Ph m vi: áp d ng i v i các cơ s giáo d c c a h th ng giáo d c qu c dân trên ph m vi toàn qu c. 4. Kinh phí th c hi n a) Ngu n ngân sách nhà nư c b trí trong chi s nghi p y t , giáo d c và ào t o, d y ngh hàng năm c a các B , ngành và a phương theo phân c p ngân sách hi n hành. b) Ngu n kinh phí ư c l i t Qu khám, ch a b nh b o hi m y t t nguy n c a i tư ng h c sinh, sinh viên theo quy nh hi n hành v b o hi m y t . c) Ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. d) Các ngu n kinh phí h p pháp khác (n u có). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). PHÂN CÔNG TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG B NH, T T TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C THU C H TH NG GIÁO D C QU C DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 401/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Th tư ng Chính ph phân công các B , ngành, cơ quan liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chương trình phòng, ch ng b nh, t t trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân như sau: N i dung công vi c Cơ quan Cơ quan ph i h p Th i gian ch trì th c hi n I. Xây d ng cơ ch , chính B Yt B Giáo d c và ào t o, 2009 – sách và các văn b n hư ng các B , cơ quan liên 2012 d n v công tác y t trư ng quan h c II. L p k ho ch ho t ng, B Yt ;B B K ho ch và u tư; 2009 – kinh phí th c hi n Chương Giáo d c và B Tài chính; các B , cơ 2015 trình hàng năm theo ch c ào t o; B quan liên quan; y ban năng, nhi m v , lĩnh v c Lao ng – nhân dân các t nh, thành ư c phân công và t ch c Thương ph tr c thu c Trung th c hi n Chương trình binh và Xã ương h i III. V c ng c , ki n toàn t ch c, cán b làm công tác y t trư ng h c 1. Xây d ng cơ ch , chính B N iv B Y t ; B Giáo d c và 2009 – sách v tuy n d ng, s d ng ào t o; B Lao ng – 2010 và b sung ngu n nhân l c Thương binh và Xã h i;
  4. làm công tác y t trong các các B , cơ quan liên quan cơ s giáo d c khác 2. Xây d ng k ho ch, l B Giáo B N i v ; các B , cơ 2009 – trình và b trí cán b y t d c và ào quan liên quan khác; y 2015 trong các cơ s giáo d c t o; B Lao ban nhân dân các t nh, ng – thành ph tr c thu c Thương Trung ương binh và Xã h i 3. Xây d ng k ho ch và B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 - cung c p trang thi t b , thu c các B , cơ quan liên 2015 thi t y u ph c v công tác quan; y ban nhân dân chăm sóc s c kh e h c sinh, các t nh, thành ph tr c sinh viên thu c Trung ương IV. V nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v c a cán b làm công tác y t trư ng h c 1. Xây d ng n i dung, B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 -2010 chương trình gi ng d y, ào các B , cơ quan liên quan t o v y t trư ng h c 2. T ch c ào t o, t p hu n, B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 – b i dư ng chuyên môn, các B , cơ quan liên 2015 nghi p v cho cán b y t quan; y ban nhân dân trư ng h c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 3. T ch c ào t o t p hu n B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 - i ngũ cán b gi ng d y v các B , cơ quan liên 2015 y t trư ng h c cho các quan; y ban nhân dân trư ng i h c Y, Cao ng, các t nh, thành ph tr c Trung h c y t . thu c Trung ương V. Xây d ng h th ng qu n B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 – lý s c kh e h c sinh, sinh các B , cơ quan liên quan 2015 viên trong các cơ s giáo d c 1. T ch c khám, phân lo i B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 - s c kh e hàng năm, lưu gi các B , cơ quan liên 2015 h sơ s c kh e h c sinh, quan; y ban nhân dân sinh viên các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2. Xây d ng h th ng theo B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 – dõi báo cáo ánh giá tình các B , cơ quan liên 2015 hình s c kh e h c sinh, sinh quan; y ban nhân dân viên và các y u t nh các t nh, thành ph tr c hư ng; xây d ng, áp d ng thu c Trung ương các mô hình i n hình nâng cao s c kh e h c sinh, sinh
  5. viên VI. Tuyên truy n, nâng cao B Yt B Giáo d c và ào t o; 2009 - nh n th c v chăm sóc, b o các B , cơ quan liên 2015 v s c kh e và phòng, ch ng quan; y ban nhân dân b nh, t t cho h c sinh, sinh các t nh, thành ph tr c viên thu c Trung ương VII. T ch c ki m tra, giám B Giáo B Y t ; các B , cơ quan 2009 – sát vi c th c hi n công tác y d c và ào liên quan khác; y ban 2015 t trư ng h c trong các cơ s t o, B Lao nhân dân các t nh, thành giáo d c ng – ph tr c thu c Trung Thương ương binh và Xã h i VIII. Xây d ng k ho ch, b trí ngân sách, huy ng ngu n v n ODA 1. Xây d ng k ho ch, cân B K B Tài chính; các B , cơ 2009 – i và b trí ngân sách hàng ho ch và quan liên quan; y ban 2015 năm th c hi n Chương trình u tư nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung 2. Huy ng ngu n v n ương ODA th c hi n Chương trình IX. Hư ng d n các B , B Tài Các B , cơ quan liên 2009 – ngành, a phương l p d Chính quan; y ban nhân dân 2015 toán và phân b d toán th c các t nh, thành ph tr c hi n Chương trình; hư ng thu c Trung ương d n các B , ngành và a phương v n i dung và nh m c chi các ho t ng c a Chương trình. X. T ng h p k t qu th c B Yt B Giáo d c và ào t o, 2009 – hi n công tác y t trư ng h c các B , cơ quan liên 2015 hàng năm báo cáo Th quan; y ban nhân dân tư ng Chính ph các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ch trì xây d ng k ho ch ho t ng chi ti t c a Chương trình và ph i h p v i các B , cơ quan liên quan, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n t t các nhi m v theo Phân công này./.
Đồng bộ tài khoản