Quyết định số 402/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 402/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 402/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn I) Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quãng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 402/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 402/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG (GIAI ĐO N I) KHU CÔNG NGHI P QU NG PHÚ, T NH QUÃNG NGÃI. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căm c Quy ch Khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi (T trình s 836/TT-UB ngày 22 tháng 5 năm 1998, Công văn s 1985/UB ngày 17/11/1998 và T trình b sung s 673/TT-UB ngày 03/4/1999), ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 9045-BKH/VPT ngày 26 tháng 12 năm 1998). QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Khu công nghi p Qu ng Phú, t nh Qu ng Ngãi. Khu công nghi p Qu ng Phú ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Khu công nghi p Qu ng Phú ch u s qu n lý nhà nư c tr c ti p c a Ban qu n lý các Khu công nghi p Qu ng Ngãi. Đi u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng (giai o n I) Khu công nghi p Qu ng Phú, t nh Qu ng Ngãi v i các n i dung sau: 1. Tên d án : u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Qu ng Phú, t nh Quãng Ngãi. 2. Ch u tư : Công ty ư ng Qu ng Ngãi (thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) có tr s chính t i Qu ng Phú, th xã Qu ng Ngãi, t nh Qu ng Ngãi.
  2. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: xã Qu ng Phú (th xã Qu ng Ngãi) và xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa i n (huy n Tư Nghĩa), t nh Qu ng Ngãi. 5. Di n tích t s d ng : T ng di n tích quy ho ch 138,6 ha, chia ra làm 3 giai o n u tư. Trong ó, u tư xây d ng giai o n I là 56,6 ha. Di n tích này s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư giai o n I: 43,8 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Ti n u tư giai o n I: ư c th c hi n trong 4 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày ký quy t nh u tư. Đi u 3. Công ty ư ng Qu ng Ngãi (thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ư c vay m t ph n v n tín d ng ưu ãi u tư phát tri n c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p Qu ng Phú và ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. Đi u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m ch o u tư th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. Đi u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, các B trư ng :K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Xây dưng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các Khu Công nghi p Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Qu ng Ngãi, Giám c Công ty ư ng Qu ng Ngãi, Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. K.T TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  3. Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản