Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt8

Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"

Nội dung Text: Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
------- NAM
c l p – T do – H nh phúc
----------
S : 4031/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2001
QUY T NNH

V VI C BAN HÀNH “ QUY NNH V CH GIAO TI P TRONG CÁC CƠ
S KHÁM, CH A B NH"

B TRƯ NG B YT

Căn c Ngh nh s 68/ CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng,
nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ;
Căn c Quy t nh s 2088/BYT-Q , ngày 6/11/1996 cu B trư ng B Y t ban
hành Qui nh v Y c (tiêu chu n o c c a ngư i làm công tác y t );
Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t .

QUY T NNH

i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n: “ Quy nh v ch giao ti p
trong các cơ s khám ch a b nh”

i u 2: Quy t nh này ư c áp d ng trong các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán
công, dân l p, tư nhân, cơ s khám ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài.

i u 3: V trư ng V i u tr ph i h p v i Chánh thanh tra và các V ch c năng
hư ng d n, ki m tra, thanh tra và giám sát vi c th c hi n Quy t nh này t i các cơ s
khám ch a b nh trong c nư c.

i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành.

i u 5: Các ông\bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V i u tr , V
trư ng Y h c c truy n. V trư ng V b o v bà m tr em và k ho ch hoá gia ình,
V trư ng V T ch c cán b B Yt , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương, Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Th trư ng
Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Lê Ng c Tr ng
QUY NNH

V CH GIAO TI P TRONG CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH

(Ban hành kèm Quy t nh s : 4031/2001/Q -BYT, ngày 27/9/2001 c a B trư ng
BYT )

I. QUY NNH CHUNG:

1. Giao ti p trong các cơ s khám, ch a b nh ư c th hi n bàng l i nói, thái và
hành vi văn hoá trongm i quan h gi a th y thu c và nhân viên y t v i ngư i b nh,
ngư i nhà ngư i b nh, khách n làm vi c và m i quan h ng nghi p.

2. Ngư i n khám b nh, ch a b nh, n thăm và n làm vi c là i tư ng ph c v
c a các cơ s khám, ch a b nh và ư c i s , bình ng và l ch s .

3. Th y thu c và nhân viên y t trong các cơ s khám ch a b nh, ngư i b nh và
ngư i nhà ngư i b nh có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh quy t nh này.

II. QUY NNH C TH :

1. Khi ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách n thăm làm vi c qua c ng b nh
vi n, nhân viên b o v c n ph i:

a) Ch ng chào h i, xem gi y gi i thi u c a ngư i b nh ( tr trư ng h p c p c u),
ngư i nhà ngư i b nh và khách.

b) M c ng và hư ng d n ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách nơi xe và
a i m c n n.

c) Hư ng d n cho ngư i nhà ngư i b nh vào thăm theo gi quy nh.

2. Khi ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách n phòng khám, th y thu c và
nhân viên khoa khám b nh c n ph i:

a) Ch ng ti p ón v i thái ni m n và s n sàng giúp ngư i b nh, ngư i nhà
ngư i b nh và khách.

b) Tr l i y các câu h i c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách v i thái
ân c n, quan tâm và l ch s .

c) Phân lo i và phát s khám cho ngư i b nh theo th t .

d) M i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh ho c khách ng i ch úng nơi qui nh.
e) Bác sĩ thăm khám ngư i b nh toàn di n, l ng nghe l i k c a ngư i b nh và ân c n
gi i thích cho ngư i b nh hi u rõ phương pháp i u tr cho h .

f) Hư ng d n các th t c nh p vi n. ưa ngưòi b nh n ng n nơi làm xét nghi m,
ch p chi u XQ n u ngư i b nh n ng không t i ư c.

g) ưa ngư i b nh vào khoa i u tr

3. Khi ngư i b nh vào khoa:

a) Y tá - i u dư ng trư ng khoa, N h sinh trư ng khoa ho c Y tá- i u dư ng
hành chính vui v ti p ón, gi i quy t nhanh th t c hành chính, gi i thi u các qui
nh c a b nh vi n và x p giư ng cho ngư i b nh. Trư ng h p không còn giư ng
riêng c n gi i thích rõ cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh trư c khi x p n m
chung v i ngư i b nh khác.

b) Bác sĩ, Y tá - i u dư ng viên, N h sinh ph trách ph i gi i thi u tên, ch c
danh, thăm h i và lam quyen v i ngư i b nh ngay khi ngư i b nh vào khoa.

4. Khi ngư i b nh ang i u tr t i khoa:

a) Th y thu c và nhân viên y t ph i xưng hô v i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh
l ch s và phù h p v i tu i ho c quan h xã h i. G i ngư i b nh b ng cách ghép i
t nhân xưng v i h tên ngư i b nh ( ví d : ông nguy n văn A...), không ư c g i
ngư i b nh b ng “ ông kia”, “bà kia”

b) Bác sĩ i u tr , Y tá- i u dư ng, N h sinh ph trách b trí th i gian h p lý
ti p xúc, thăm khám, giáo d c s c kho và hư ng d n ngư i b nh th c hi n ch
i u tr và chăm sóc.

c) Y tá - i u dư ng viên, N h sinh, H lý giúp ngư i b nh các vi c c th như tr i
ga, m c áo, ưa nư c u ng...khi c n.

d) Bác sĩ i u tr , Y tá - i u dư ng, N h sinh, h lý thư ng tr c bu i trưa và tr c
êm c n có m t ngay t i giư ng b nh khi ư c ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i
b nh g i. Gi i quy t k p th i các yêu c u chuyên môn và gi i thích ngư i b nh,
ngư i nhà ngư i b nh yên tâm.

e) M i c ch , l i nói c a th y thu c và nhân viên y t không ư c th hi n s g i ý
nh n ti n, quà bi u c a ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. c bi t là khi ngư i
b nh ph i ph u thu t ho c làm th thu t.

f) Th y thu c và nhân viên y t ph i bình tĩnh trong các tình hu ng ti p xúc v i ngư i
b nh và ngư i nhà ngư i b nh.

5. Khi cho ngư i b nh dùng thu c:

a) Bác sĩ gi i thích rõ lý do, tác d ng c a thu c và công khai tên thu c ghi trong ơn
cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh.
b) Ytá - i u dư ng viên, N h sinh hư ng d n cách dùng thu cd, nh ng v n c n
theo dõi và chú ý trong quá trình dùng thu c.

c) Y tá - i u dư ng viên, N h sinh công khai s lư ng, lo i thu c dùng cho ngư i
b nh m i l n và hàng ngày.

6. Khi ph u thu t và làm các th thu t th y thu c và nhân viên y t ph i:

a) Thông báo trư c và hư ng d n cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh nh ng
chuNn b c n thi t.

b) Gi i thích cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh kh năng r i ro có th sNy
ra.

c) B o m s kín áo và tôn tr ng ngư i b nh khi làm th thu t.

d) Th hi n thái thông c m, ng viên khi ngư i b nh lo s và au n.

e) N u hoãn ho c t m ng ng ph u thu t, th thu t ph i gi i thích rõ lý do cho ngư i
b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh.

7. Khi ngư i b nh ra vi n, chuy n vi n th y thu c và nhân viên y t ph i:

a) Thông báo ra vi n và chuNn b cho ngư i b nh t ngày hôm trư c. Trư ng h p ra
vi n, chuy n vi n c bi t c n gi i thích lý do

b) Gi i thích y cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh t ng kho n chi phí
trong phi u thanh toán vi n phí mà ngư i b nh ph i thanh toán.

c) L y ý ki n và ti p thu góp ý c a ngư i b nh trư c khi ra vi n

d) C n d n ngư i b nh nh ng vi c c n làm khi ra vi n.

8. Giao ti p v i ngư i nhà, khách n thăm và làm vi c:

a) Bác sĩ i u tr thông báo tình tr ng c a ngư i b nh ngư i nhà bi t cùng ph i
h p.

b) Bác sĩ i u tr , Y tá - i u dư ng viên, N h sinh ph trách có trách nhi m gi i
thích ng viên ngư i nhà ngư i b nh có tiên lư ng x u và chia bu n v i gia ình
ngư i b nh khi ngư i b nh t vong.

c) M i th y thu c và nhân viên y t ư c h i ph i d ng l i ch ư ng cho ngư i
b nh, ngư i nhà ngư i b nh ho c khách và có nghĩa v giúp ngư i nhà ngư i b nh
tìm nơi ngư i b nh ang i u tr ( tr trư ng h p ang gi i quy t c p c u ).

d) M i th y thu c và nhân viên y t ph i xưng hô v i ngư i nhà ngư i b nh, khách
n thăm và làm vi c l ch s và l .

9. Giao ti p v i ng nghi p, th y thu c và nhân viên y t ph i:
a) Có trách nhi m chia s thông tin và ph i h p t t trong quá trình i u tr và chăm
sóc ngư i b nh.

b) Tôn tr ng, giúp và không nói x u ng nghi p

c) Xưng hô v i ng nghi p theo m i quan h trong cơ quan ( ch c danh, ngh
nghi p, tu i...)

10. Ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh ph i:

a) Ch p hành các qui nh c a cơ s khám, ch a b nh.

b) Tôn tr ng và l ch s i v i th y thu c và nhân viên y t , không ư c lăng m , xúc
ph m n nhân phNm, danh d ho c dùng vũ l c e do i v i th y thu c và nhân
viên y t .

c) Tuy t i không ư c g i ý, môi gi i g i ti n b i dư ng ư c ph c v s m.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản