Quyết định số 4040/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 4040/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4040/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Chế xuất Linh Trung 2 tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4040/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4040/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU CH XU T LINH TRUNG 2, PHƯ NG BÌNH CHI U, QU N TH C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph ban hành v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Xét T trình s 709/CVLT.2006 ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a Công ty Liên doanh Khai thác kinh doanh Khu Ch xu t Sài Gòn - Linh Trung v vi c i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/2000 Khu Ch xu t Linh Trung 2; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 1476/SQHKT-QHC&HT ngày 23 tháng 4 năm 2008 v i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/2000 Khu Ch xu t Linh Trung 2, phư ng Bình Chi u, qu n Th c và Văn b n s 1237/BQL-KCN-HCM ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh (kèm theo thuy t minh, h sơ pháp lý và b n v t l 1/2000 do Công ty C ph n Tư v n Thi t k Công nghi p và Dân d ng thi t l p), QUY T NNH: i u 1. Duy t án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Ch xu t Linh Trung 2 t i phư ng Bình Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh, v i các n i dung chính như sau: (kèm theo b n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t, b n v quy ho ch giao thông và thuy t minh i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/2000). 1. V trí, gi i h n khu t quy ho ch: - V trí khu t: Khu Ch xu t Linh Trung 2 thu c phư ng Bình Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh. V trí khu t quy ho ch có các m t giáp gi i như sau: - Phía ông B c giáp khu dân cư d c Liên t nh l 43. - Phía ông Nam giáp ư ng Nam Khu Ch xu t. - Phía Tây B c và Tây Nam giáp ư ng Ngô Chí Qu c. 2. Tính ch t: bao g m các cơ s công nghi p thông thư ng, s ch, không gây ô nhi m môi trư ng (không khí cũng như ngu n nư c) như: cơ khí, i n - i n t , s n xu t hàng tiêu dùng và xu t khNu, ch bi n, v t li u xây d ng.
  2. 3. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc và cơ c u s d ng t: 3.1. Cơ c u s d ng t ai: - t xây d ng công trình công nghi p, ch xu t: 44,01ha chi m 71,27% - t xây d ng công trình kho, bãi: 0,26ha chi m 0,42% - t xây d ng trung tâm i u hành, d ch v : 2,08ha chi m 3,37% - t xây d ng công trình u m i h t ng k thu t: 1,24ha chi m 2,01% - t xây d ng ư ng giao thông: 8,2ha chi m 13,28% - t cây xanh: 4,18ha chi m 6,77% - t xây d ng công trình nhà công nhân và chuyên gia: 1,78ha chi m 2,88% T ng: 61,75ha chi m 100% 3.2. Các ch tiêu chính: 1- Quy ho ch s d ng t: a) t xây d ng các công trình nhà máy, xí nghi p công nghi p và kho tàng: Chi u cao xây d ng công trình M t xây d ng t i a (%) theo di n tích lô t trên m t t (m) ≤ 5.000m 2 10.000m2 ≥ 20.000m2 ≤ 10 70 70 60 13 70 65 55 16 70 60 52 19 70 56 48 22 70 52 45 25 70 49 43 28 70 47 41 31 70 45 39 34 70 43 37 37 70 41 36 40 70 40 35 > 40 70 40 35 - Kho ng lùi t ch gi i ư ng (ranh giao t) n công trình i v i tr c ư ng chính là 6m, ư ng ph là 4m. - Khu v c xí nghi p công nghi p ph i tách bi t v i xí nghi p ch xu t b ng h th ng tư ng rào và có ki m soát c a h i quan.
  3. - Trong lô t xây d ng nhà máy c n dành t i thi u 20% di n tích tr ng cây xanh. Các kho ng t tr ng, t l cây xanh t i thi u chi m 60% di n tích. Di n tích dành cho 1 lô t t i thi u là 2.500m2 ÷ 10.000m2. - Vi c thi t k các h ng m c công trình c th ngoài tính thích d ng và th a mãn các yêu c u v phòng cháy ch a cháy, quy chuNn xây d ng, môi trư ng… c n chú ý n tính thNm m t o m quan cho Khu Ch xu t và không khí tho i mái cho công nhân; b) t xây d ng công trình i u hành, d ch v có di n tích 2,08ha ư c b trí các công trình: nhà làm vi c, trung tâm i u hành, giao d ch, tri n lãm, h i th o và các công trình d ch v , gi i trí…; m t xây d ng 40%; c) t xây d ng công trình u m i h t ng k thu t có di n tích 1,24ha g m các h ng m c: tr m h th , khu x lý nư c th i, tr m c p nư c, bãi rác; m t xây d ng t i a là 40%; d) t xây d ng giao thông có di n tích 8,2ha. M thêm c ng ra ư ng Ngô Chí Qu c t i nút giao thông ư ng B và ư ng s 4. ) t cây xanh có di n tích 4,18ha ư c b trí ch y u g n khu trung tâm, các công trình um ih t ng k thu t, ven các ư ng chính, t i d i cách ly khu ch xu t; e) t xây d ng công trình nhà chuyên gia và nhà lưu trú công nhân có di n tích 1,78ha có m t xây d ng t i a là 40%, t ng cao xây d ng t 9 - 12 t ng ư c thi t k th a mãn các yêu c u v phòng cháy, ch a cháy, quy chuNn xây d ng, môi trư ng… c n chú ý n tính thNm m t o m quan. 2- Giao thông: + M thêm c ng ra ư ng Ngô Chí Qu c t i nút giao thông ư ng B và ư ng s 4. + Giao thông ư c t ch c g n k t v i quy ho ch chung khu v c. 3- C p i n: + Ngu n i n c p cho Khu Ch xu t Linh Trung 2 ư c d n v t tr m i n 110/22kV lư i i n qu c gia. + ã xây d ng m i h th ng m ng và tr m bi n áp phân ph i cho toàn khu. 4- C p nư c: + Cho s n xu t sinh ho t: 50 - 60 m3/ha ngày êm (cho s n su t, sinh ho t, d ch v , tư i cây, phòng cháy, ch a cháy). + Nhu c u s d ng nư c: 5.000 m3/ngày êm 5- H th ng thoát nư c: + Thoát nư c mưa: theo a hình v hư ng r ch Cùng, ư c t ch c thoát theo h th ng c ng bê tông c t thép Ø400 ÷ Ø2.000, t ng m. + Thoát nư c bNn - v sinh môi trư ng: S d ng h th ng thoát nư c riêng, tách bi t v i h th ng thoát nư c mưa.
  4. Nư c bNn ư c t p trung vào h th ng c ng ng m bê tông c t thép Ø300 ÷ Ø800, các tuy n chính t d c ư ng khu v c n tr m x lý nư c bNn chính Khu Ch xu t phía Tây v i công su t giai o n 1 x lý Q = 3.000 m3/ngày êm. 6- H th ng thông tin - liên l c: + H th ng thông tin - liên l c do các ơn v cung c p cho Khu Ch xu t hi n ho t ng khá t t. Trong tương lai Công ty Sepzone Linh Trung c n ph i h p v i các nhà cung c p u tư xây d ng m ng lư i h t ng, áp ng nhu c u cung c p các d ch v thông tin trong t ng giai o n phát tri n c th . 7- Rác th i: ư c t p trung thu gom, ưa n khu x lý rác chung c a thành ph . 8- T o c nh quan và môi trư ng: + Công ty Liên doanh Sepzone Linh Trung có trách nhi m tr ng và chăm sóc d i cây xanh trư c Khu Ch xu t d c ư ng Ngô Chí Qu c (kho ng 1,3 - 1,5ha) nh m tăng thêm di n tích cây xanh cho khu công nghi p, ng th i c n tăng cư ng m t cây xanh trong khuôn viên các nhà máy. + Di n tích t cây xanh s ư c tr ng cây t o bóng mát và c nh quan cho Khu Ch xu t: bao g m vư n hoa, cây c nh và ti u c nh công viên. Cây xanh phân tán theo tr c ư ng. i u 2. Căn c n i dung Quy t nh phê duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, Công ty Liên doanh Khai thác Kinh doanh Khu Ch xu t Sài Gòn - Linh Trung có trách nhi m liên h S Quy ho ch - Ki n trúc, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n Th c và các ngành liên quan l p và trình Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph phê duy t l i quy ch qu n lý xây d ng theo quy ho ch ư c duy t trong vòng 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c, Công ty Liên doanh Khai thác Kinh doanh Khu Ch xu t Sài Gòn - Linh Trung và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản