Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4041/QĐ-BNN-QLCL

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 4041/Q -BNN-QLCL Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C TĂNG CƯ NG KI M SOÁT CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M TH Y S N XU T KH U VÀO LIÊN BANG NGA B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Nh m m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m th y s n Vi t Nam áp ng các quy nh c a Liên bang Nga; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T NNH i u 1. Áp d ng các bi n pháp tăng cư ng ki m soát ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm th y s n xu t khNu vào Liên bang Nga, c th như sau: 1. Cơ s ch bi n th y s n th a mãn i u ki n sau ây m i ư c xem xét ngh ưa vào danh sách xu t khNu th y s n vào Liên bang Nga: a. áp ng các i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t th y s n theo quy nh hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b. áp ng các yêu c u c a Cơ quan thNm quy n Liên bang Nga: - i v i các Cơ s ch bi n th y s n nuôi ông l nh: ph i có kh năng t cung c p ít nh t 1/3 kh i lư ng nguyên li u ph c v cho nhu c u s n xu t th c t t i Cơ s . i v i lư ng nguyên li u còn l i, Cơ s ch bi n ph i có H p ng ràng bu c trách nhi m v i cơ s nuôi t i u ki n v sinh thú y th y s n, nh kỳ th c hi n giám sát tr c ti p t i cơ s nuôi cung c p nguyên li u. - i v i các Cơ s ch bi n th y s n khác: áp ng i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm trong c chu i s n xu t t nguyên li u n thành phNm. N u thu mua nguyên li u thông qua các cơ s thu mua/sơ ch , các cơ s này ph i ư c công nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm.
  2. - Ph i có kho l nh b o qu n phù h p v i công su t s n xu t c a Cơ s . - Ưu tiên ưa vào danh sách các Cơ s ch bi n th y s n ông l nh có H p ng v i nhà nh p khNu Liên bang Nga trong ó nêu rõ t l m băng s n phNm không vư t quá 10%. 2. Hàng hóa th y s n ư c phép xu t khNu vào Liên bang Nga khi th a mãn các i u ki n sau ây: a. ư c s n xu t t i Cơ s ch bi n th y s n: - áp ng các i u ki n nêu t i Kho n 1 i u này và; - ư c C c Ki m d ch ng, th c v t Liên bang Nga (VPSS) ki m tra, công nh n, ưa vào danh sách ư c phép xu t khNu th y s n vào Liên bang Nga. b. ư c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng t yêu c u theo Quy t nh 07/2007/Q - BTS ngày 27/7/2007 c a B Th y s n (trư c ây) và Quy t nh s 2670/Q -BNN- QLCL ngày 29/8/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. c. i v i th y s n ông l nh: t l m băng ph i áp ng yêu c u hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i v i lư ng hàng hóa th y s n t n kho có t l m băng sai quy cách, Cơ s c n báo cáo chi ti t v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n) kh i lư ng s n phNm t n kho tính n ngày 20/12/2008 và xu t bi n pháp x lý d ki n. d. Trên bao bì, nhãn hi u s n phNm ph i th hi n y các thông tin sau: - S n phNm c a Vi t Nam; - Mã s cơ s s n xu t; - Mã s lô hàng; - Thành ph n chính c a s n phNm (nêu rõ thành ph n ph gia, hóa ch t tăng tr ng); - Kh i lư ng t nh, t l m băng c a s n phNm. 3. Các Cơ s s b t m ng ng c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho các lô hàng xu t khNu th y s n vào Liên bang Nga khi: a. Cơ s vi ph m quy nh v s d ng mã s công nh n, vi ph m v ghi nhãn; b. Cơ s vi ph m qu n lý v s d ng hóa ch t, ph gia do Cơ quan thNm quy n Liên bang Nga và Vi t Nam ban hành, c bi t là các quy nh v hóa ch t, ph gia i v i cá ông l nh ư c nêu t i các Quy t nh s 01/2008/Q -BNN ngày 04/01/2008, Quy t nh s 53/2008/Q -BNN ngày 21/4/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c. Cơ s vi ph m quy nh v s d ng hóa ch t, kháng sinh c m;
  3. d. Cơ s vi ph m các quy nh theo k t qu các chương trình ki m tra, ki m soát, giám sát qu c gia v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm th y s n có liên quan theo các thông báo k t qu nh kỳ c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n; . Cơ s có nhi u hơn 02 (hai) lô hàng cùng lo i trong 06 (sáu) tháng b cơ quan thNm quy n Liên bang Nga c nh báo v cùng m t ch tiêu VSATTP ho c có 01 (m t) lô hàng b cơ quan thNm quy n Liên bang Nga c nh báo nhi m vi sinh v t gây b nh Listeria monocytogenes. i u 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n có trách nhi m: 1. Th c hi n rà soát, ki m tra và l p danh sách các doanh nghi p i u ki n theo quy nh nêu t i kho n 1 i u 1 quy t nh này ngh C c ki m d ch ng, th c v t Liên bang Nga (VPSS) ki m tra, công nh n, cho phép xu t khNu th y s n vào Liên bang Nga. 2. Th c hi n ki m tra, ch ng nh n lô hàng th y s n xu t khNu vào Liên bang Nga: a. Giám sát ch t ch ngu n g c, xu t x nguyên li u c a các lô hàng th y s n xu t khNu vào Liên bang Nga trong quá trình th c hi n ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng lô hàng. b. Th c hi n ki m tra lô hàng t i chính cơ s s n xu t ã ư c VPSS công nh n, bao g m vi c ki m tra ch t ch h sơ qu n lý ch t lư ng t khâu ti p nh n nguyên li u n hoàn thi n thành phNm, quá trình b o qu n và thông tin trên bao bì s n phNm. Ch ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho các lô hàng c a chính doanh nghi p s n xu t theo úng quy trình và chương trình qu n lý ch t lư ng ã ư c công nh n. c. Ti n hành giám sát t xu t vi c ki m soát lô hàng t i c ng xu t khNu m b o lô hàng xu t khNu ã ư c ki m tra t yêu c u (g m các khâu x p hàng lên container, lên tàu, k p chì lô hàng…). 3. Tăng cư ng năng l c ho t ng c a Phòng ki m nghi m các Trung tâm Ch t lư ng, ATVS&TYTS vùng và b trí ho t ng h p lý m b o th i gian t khi l y m u n khi tr k t qu úng quy nh hi n hành. 4. Th c hi n úng các yêu c u c a Liên bang Nga v vi c c p và qu n lý vi c c p ch ng thư an toàn v sinh cho các lô hàng th y s n xu t khNu vào Liên bang Nga. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các ơn v có liên quan và giám c các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n xu t khNu vào Liên bang Nga ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG
  4. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Lãnh o B ; - B Y t , B Tài chính, B Công thương; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Website C c Qu n lý CLNLTS; - Hi p h i CB&XKTS Vi t Nam; - Lưu: VT, QLCL. Lương Lê Phương
Đồng bộ tài khoản