Quyết định số 4041/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
26
lượt xem
5
download

Quyết định số 4041/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4041/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4041/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4041/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N TH C, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 3182/TTr-SQHKT ngày 05 tháng 9 năm 2008 v phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Th c và theo ngh c a y ban nhân dân qu n Th c t i T trình s 24/TTr-UBND-QL T ngày 20 tháng 5 năm 2008 (kèm h sơ mhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Th c, thành ph H Chí Minh do Vi n Quy ho ch Xây d ng thành ph l p), QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Th c v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chung). 1. V trí gi i h n ph m vi quy ho ch: 1.1. V trí, gi i h n: Thu c khu v c c a ngõ ông B c thành ph , các m t ti p giáp như sau: - Phía B c: giáp huy n Thu n An (t nh Bình Dương); - Phía ông: giáp qu n 9 (qua Xa l Hà N i); - Phía Nam: giáp qu n Bình Th nh và qu n 2 (qua sông Sài Gòn); - Phía Tây: giáp qu n 12 và qu n Bình Th nh (qua sông Sài Gòn). 1.2. Quy mô di n tích và dân s nghiên c u: Quy mô di n tích t ư c i u ch nh m i là 4.764,89ha, so v i di n tích t quy ho ch ư c phê duy t t i Quy t nh s 5287/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph là 4.726ha, chênh l ch tăng 38,89ha. (Lý do có s chênh l ch là do o c l i b n theo công ngh k thu t s ). - Dân s hi n tr ng: Năm 2006 là 355.788 ngư i
  2. - Dân s d ki n: Năm 2010 là 400.000 ÷ 410.000 ngư i Năm 2015 là 480.000 ÷ 520.000 ngư i Năm 2020 là 550.000 ngư i. 1.3. Lý do i u ch nh: - Vi c i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph có nhi u thay i l n như ư ng vành ai trong, ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i - vành ai ngoài, tuy n metro s 1 B n Thành - Ch Nh - Su i Tiên, Khu ô th m i Thanh a, Khu ô th m i Th Thiêm, quy ho ch phát tri n khu và c m công nghi p… tác ng n nh hư ng quy ho ch qu n Th c. - Th c ti n phát tri n trên a bàn và các án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ã có pháp lý trong th i gian v a qua có m t s khác bi t v i nh hư ng phát tri n trư c ây do các i u ki n ch quan và khách quan. - Cơ c u kinh t c a qu n d báo chuy n d ch thành công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, d ch v , giáo d c và th d c th thao. Giá tr ti m năng v t và khu v c m t ti n sông Sài Gòn c a qu n c n ư c khai thác, phát huy hi u qu hơn. 2. Tính ch t ch c năng quy ho ch: Theo quy ho ch chung qu n Th c ư c duy t trư c ây (năm 1999) là công nghi p - ti u th công nghi p, giáo d c, ào t o, thương m i, d ch v . i u ch nh quy ho ch n năm 2020 ư c xác nh là công nghi p và ti u th công nghi p, thương m i, d ch v , giáo d c và th d c th thao. 3. nh hư ng quy ho ch: 3.1. Phân b dân cư: Vi c phân b dân cư trên a bàn qu n Th c chia thành 5 khu t p trung như sau: + Khu 1: phía ông B c, g m các phư ng Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chi u và m t ph n Linh Tây. Khu dân cư này t p trung dân cư hi n h u phía Nam (Linh Tây), nh hư ng xen cài các công trình chung cư cao n 15 t ng, trong khi khu v c phía B c nh hư ng phát tri n ch y u là nhà th p t ng, có khuôn viên r ng, nhi u cây xanh do có công nghi p Linh Trung hi n h u. i v i qu t chuy n i t công nghi p B c Th c trư c ây sang dân cư, không khuy n khích phát tri n t l t > 40%. - Di n tích: 1.233ha. - Quy mô dân s : 100.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 3 - 15 t ng; *M t xây d ng: 28 - 32%. + Khu 2: phía Nam, bao g m m t ph n các phư ng Trư ng Th , Bình Th . Khu dân cư này có a hình trũng th p, nh hư ng phát tri n lo i nhà th p t ng như bi t th , nhà vư n. D c các tr c giao thông l n như tuy n Tân Sơn Nh t - Bình L i - vành ai ngoài và tuy n vành ai trong có th b trí các công trình chung cư ho c ph c h p cao n 15 t ng nhưng m t xây d ng không quá 30% di n tích khuôn viên. - Di n tích: 624ha.
  3. - Quy mô dân s : 35.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 2 - 15 t ng; *M t xây d ng: 0 - 35%. + Khu 3: phía Tây, bao g m phư ng Hi p Bình Chánh, Hi p Bình Phư c. Khu dân cư này có a hình trũng th p phía Tây và cao d n v phía ông, t p trung dân cư hi n h u d c Qu c l 13. nh hư ng phát tri n ch y u là nhà th p t ng, xen cài các công trình chung cư cao 18 ÷ 22 t ng là i m nh n, m t thưa (khu v c m t ti n sông Sài Gòn và k c n công viên trung tâm). - Di n tích: 1.413ha. - Quy mô dân s : 18.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 2 - 12 t ng; *M t xây d ng: 24 - 28%. + Khu 4: phía Tây B c, bao g m phư ng Bình Chi u và m t ph n các phư ng Hi p Bình Phư c, Tam Bình. Khu v c này quy ho ch ch y u là dân cư m i th p t ng, m t trung bình, v i mô hình nhà liên k vư n và bi t th liên l p. D c tr c liên T nh l 43 có th phát tri n nhà v i t ng cao trung bình (dư i 9 t ng). - Di n tích: 620ha. - Quy mô dân s : 100.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 3 - 9 t ng *M t xây d ng: 30 - 35%. + Khu 5: trung tâm qu n, bao g m phư ng Bình Th và m t ph n các phư ng Tam Bình, Tam Phú, Trư ng Th , Linh Tây. Khu dân cư này hi n có a hình cao ráo, mang hai c tính khác nhau: khu phía ông Nam là nhà th p t ng, m t r t thưa, trong khi khu phía Tây B c là nhà th p t ng, m t trung bình. D ki n quy ho ch ch y u là nhà th p t ng, m t cao, có xen cài các công trình chung cư 18 ÷ 20 t ng t i khu trung tâm và các khu ph c h p thương m i - d ch v k t h p t i m t s i m nh n quanh khu v c nhà ga c a tuy n metro s 1 (B n Thành - Ch Nh - Su i Tiên). - Di n tích: 885ha. - Quy mô dân s : 135.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 4 - 25 t ng; *M t xây d ng: 32 - 38 %.
  4. Trong m i c m dân cư m b o b trí các lo i công trình công c ng ph c v thi t y u như giáo d c, y t , thương m i, d ch v , hành chính… quy mô di n tích tương ng v i quy mô dân s trong m i khu theo quy chuNn và phù h p v i tình hình th c t t i a phương. 3.2. Các khu trung tâm: - Trung tâm hành chính qu n ư c di d i t phư ng Bình Th hi n h u v a i m quy ho ch m i t i phư ng Tam Phú (theo quy ho ch chung ư c phê duy t năm 1999) nhưng ư c phân b l i di n tích theo nhu c u th c t v i các ch c năng: hành chính, văn hóa, thương m i, d ch v , giáo d c, y t . - Trung tâm thương m i, d ch v ư c phát tri n t p trung theo hành lang d c các tuy n giao thông công c ng kh i lư ng l n như: xa l Hà N i, xa l Xuyên Á, Võ Văn Ngân, Tân Sơn Nh t - Bình L i - vành ai ngoài... - Trung tâm Văn hóa - Th d c th thao ti p t c duy trì t i công viên Tam Phú và khu v c phư ng Linh Chi u. - Trung tâm giáo d c t p trung là i h c Qu c gia v n duy trì phư ng Linh Trung. 3.3. Công viên cây xanh: - Công viên gi i trí k t h p th d c th thao Tam Phú v n duy trì t i phư ng Tam Phú, h tr cho các ho t ng th d c th thao cho khu liên h p th d c th thao R ch Chi c, qu n 2. - Duy trì hành lang công viên ven sông Sài Gòn t i khu v c phư ng Hi p Bình Phư c, Hi p Bình Chánh và ven các sông r ch l n như r ch Ông D u, r ch Gò Dưa, su i Cái, su i Xuân Trư ng, r ch Vĩnh Bình, r ch ĩa. - Tăng cư ng công viên cây xanh t p trung t i các khu dân cư quy ho ch m i như: Khu ô th Linh Trung, khu dân cư Linh Xuân, khu dân cư d c Qu c l 13, khu trung tâm qu n, khu dân cư Tam Bình (phư ng Bình Chi u) ho c t t nghĩa trang d ki n gi i t a. 3.4. Công nghi p và ti u th công nghi p: - Gi nguyên Khu Ch xu t Linh Trung I (62ha), Linh Trung II (60ha) Khu Công nghi p Bình Chi u (27,8ha), c m công nghi p a phương d c Qu c l 13 (20ha) (phù h p theo Quy t nh s 3368/Q - UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các khu công nghi p thành ph n năm 2020 và Quy t nh s 4809/Q -UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các c m công nghi p thành ph n năm 2020 trên a bàn qu n Th c) và có k ho ch chuy n i sang công ngh m i, thu hút lao ng có hàm lư ng ch t xám cao b o m t tr ng tăng trư ng kinh t . - Có k ho ch chuy n i Khu Công nghi p Trư ng Th , các xư ng s n xu t r i rác t i các phư ng Linh Xuân, Hi p Bình Phư c, Bình Th , Bình Chi u sang ch c năng thương m i và d ch v , công trình công c ng, công viên t p trung và khu v i t l thích h p. 4. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc và h t ng k thu t: - Dân s quy ho ch n năm 2020 : 550.000 ngư i - t dân d ng : 73,5 ÷ 75,5 m2/ngư i + t : 38,8 ÷ 39,8 m2/ngư i + t công trình công c ng : 3,4 ÷ 3,6 m2/ngư i
  5. + t công viên cây xanh : 4,2 ÷ 4,8 m2/ngư i + t giao thông in i : 5,3 ÷ 5,9 m2/ngư i - T ng cao xây d ng + T ng cao t i thi u : 2 t ng + T ng cao t i a : 25 t ng -M t xây d ng : 10 ÷ 35% + Khu dân cư : 30 ÷ 35% + Công trình công c ng : 25 ÷ 30% + Công viên : 5 ÷ 10% - Ch tiêu h t ng k thu t + Giao thông : chi m 18 ÷ 20% di n tích + Cao xây d ng : ≥ 2,0m (cao Hòn D u) + C p i n sinh ho t : 2500 kWh/ngư i/năm + C p nư c sinh ho t : 200 lít/ngư i/ngày êm + Thoát nư c bNn sinh ho t : 200 lít/ngư i/ngày êm + Rác sinh ho t : 1 ÷ 1,2 kg/ngư i/ngày. 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. H th ng giao thông: - D ki n nâng c p m r ng các ư ng chính hi n h u bao g m Qu c l 52 (Xa l Hà N i), ng Văn Bi, Kha V n Cân, Qu c l 13, Qu c l 1A, Qu c l 1K, Tô Ng c Vân, T nh l 43, Võ Văn Ngân. - Xây d ng m i các tr c ư ng chính bao g m ư ng Vành ai 1 (vành ai phía ông), ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i, ư ng n i b n ò Bình Qu i - bán o Thanh a, ư ng n i Hi p Bình Chánh - bán o Thanh a. - Ngoài các c u ư ng b l n qua sông Sài Gòn là c u Bình Tri u 1 và 2, c u Bình Phư c 1 và 2, c u Bình L i, d ki n xây d ng m i 4 c u g m: Bình L i 1 (tuy n ư ng trên cao s 4), Bình L i 2 (tuy n ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i), c u n i Hi p Bình Chánh - bán o Thanh a (d ki n b sung), c u Bình Qu i (n i bán o Thanh a v i ư ng tr c d ki n). - D ki n xây d ng m i 1 c u ư ng s t qua sông Sài Gòn cho tuy n metro s 2; c i t o nâng c p c u Bình L i c a tuy n ư ng s t Th ng Nh t o n t ga Bình Tri u n ga Hòa Hưng d ki n i trên cao. - Ngoài 2 tuy n sông Sài Gòn (tuy n c p I, II) và R ch Chi c (tuy n c p IV) hi n h u có ch c năng giao thông th y, d ki n b sung r ch Vĩnh Bình (tuy n c p VI) là tuy n giao thông th y m i theo nh hư ng giao thông ư ng sông.
  6. - V tuy n ư ng s t qu c gia ư c th c hi n theo Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph bao g m: tuy n ư ng s t Th ng Nh t o n Dĩ An - Bình Tri u i qua a bàn qu n Th c, ga k thu t Bình Tri u. - ư ng s t ô th : d ki n có 2 tuy n xe i n (metro) g m tuy n metro s 1 (B n Thành - Su i Tiên) i theo hành lang Xa l Hà N i; tuy n metro s 3 (Qu c l 13 - B n xe Mi n ông - Cây Gõ) theo hành lang Qu c l 13. D ki n ga cu i và êpô t i phư ng Hi p Bình Phư c - Th c. - K th a m t s tr c ư ng b trong khu dân cư ã ư c quy ho ch trư c ây theo hư ng gi l i ho c i u ch nh cho phù h p. 5.2. H th ng c p nư c: - Ngu n nư c c p: s d ng ngu n nư c máy thành ph , ch y u d a vào h th ng c p nư c Nhà máy nư c Th c theo ư ng ng Φ 2000 trên ư ng Hà N i và Nhà máy nư c BOO Th c v i tuy n ng c p nư c chính Φ 1500 trên ư ng vành ai phía ông và ư ng vành ai trong. - M ng c p nư c: gi nguyên các tuy n c p nư c hi n tr ng, xây d ng thêm các tuy n ng c p nư c m i chính theo quy ho ch c p nư c chung thành ph bao g m: + Tuy n ng Φ400 và Φ800 trên ư ng Trư ng Sơn (Qu c l 1A). + Tuy n ng Φ400 trên ư ng Qu c l 1K. + Tuy n ng Φ600 trên ư ng Kha V n Cân. + Tuy n ng Φ800 trên ư ng vành ai trong phía ông. + Tuy n ng Φ500 trên ư ng Qu c l 13. 5.3.l. H th ng thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - S d ng h th ng c ng thoát nư c riêng thu gom nư c th i ưa v nhà máy x lý t p trung c a thành ph , h u h t v lưu v c B c Sài Gòn I (c nh r ch Th c và sông Sài Gòn), các khu v c còn l i n m phía B c ư ng vành ai 1 s s d ng h th ng x lý c c b do c i m a hình như cao , sông r ch. - Riêng các khu v c ã có c ng thoát nư c chung, v n s d ng c ng chung hi n h u k t h p v i gi ng tách dòng thu gom nư c th i ưa v nhà máy x lý. - Rác ư c v n chuy n n khu liên hi p x lý ch t th i r n thành ph t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi. - i v i nghĩa trang hi n h u trên a bàn qu n Th c s nghiên c u hư ng c i t o ch nh trang theo mô hình công viên nghĩa trang, khuy n khích và v n ng nhân dân chuy n d n sang hình th c h a táng, h n ch a táng. 5.4. ChuNn b k thu t t xây d ng: - Khu t quy ho ch có n n t cao (³ 2,0m) không ch u nh hư ng ch th y tri u trên sông r ch, ch c n san i t i ch và hoàn thi n m t ph khi xây d ng công trình. - Khu v c có n n t th p phía Tây Nam (th p dư i 2,0m) v i hư ng x lý như sau:
  7. + Khu hi n h u c i t o: khuy n cáo nâng d n n n t khi có i u ki n. Riêng các khu v c n n t th p trong ê ư c quy ho ch gi l i ph n l n hi n tr ng, có th c i t o gia c ê bao k t h p v i các c ng i u ti t có c a van và các tr m bơm c c b gi i quy t thoát nư c mưa. + Khu xây d ng m i: tôn n n tri t . - Gi l i, c i t o, n o vét h th ng mương su i, sông r ch ang m nhi m vi c tiêu thoát nư c. Trong khu quy ho ch, s d ng h th ng c ng ng m bê tông c t thép t ch c thoát nư c mưa tri t , tránh ng p úng c c b . Hư ng thoát theo a hình t nhiên ra mương su i, sông r ch g n nh t và l i nh t v th y l c. 5.5. H th ng c p i n: - Nhi t i n Th c, Gasturbine Th c hi n h u s ư c c i t o nâng c p và chuy n sang ch y b ng khí t h n ch ô nhi m môi trư ng. - Lư i truy n t i i n 110kV, 220kV hi n h u s ư c c i t o nâng c p và xây d ng thêm. - Lư i phân ph i i n trung h th s c i t o và xây d ng thêm áp ng yêu c u ph t i phát tri n c a qu n. Lư i i n trung h th c i t o và xây d ng m i dùng cáp b c cách i n XLPE i ng m m b o an toàn và m quan ô th . 6. M t s v n c n nghiên c u khi l p quy ho ch chung: - Tuy n metro B n Thành - Ch Nh - Su i Tiên là tuy n giao thông công c ng kh i lư ng l n, d ki n s thay i cơ c u t ch c không gian ô th d c Xa l Hà N i. Vì v y, trong giai o n dài h n c n có k ho ch dành t phát tri n các khu ch c năng thương m i, d ch v d c tuy n này, i n hình là khu công nghi p t p trung t i phư ng Trư ng Th (khu v c Nhà máy Xi măng Hà Tiên và C ng Phúc Long). - Trong nh hư ng phát tri n ô th cho giai o n ng n h n, c n nghiên c u thi t k ô th nh m khai thác c nh quan sông Sài Gòn, hài hòa v i khu ô th Bình Phư c - Thanh a và Th Thiêm, c bi t lưu ý thi t k ô th tuy n ư ng c nh quan Tân Sơn Nh t - Bình L i - vành ai ngoài, Võ Văn Ngân, ng Văn Bi, Qu c l 13, T nh l 43 và Xa l Hà N i. - Nghiên c u k h th ng c u n i gi a qu n Th c v i các qu n lân c n (Bình Th nh, qu n 12, qu n 2); ng th i chú tr ng t ch c giao thông công c ng và giao thông tĩnh. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n Th c và Vi n Quy ho ch Xây d ng tri n khai th c hi n nghiên c u án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Th c và trình duy t theo quy nh. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n Th c xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t qu n lý t trong ph m vi quy ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Thông tin và Truy n thông, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Y t , Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Công Thương, Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  8. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản