Quyết định số 408/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 408/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 408/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 408/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 408/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH KI N TOÀN BAN CH O LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG V V SINH AN TOÀN TH C PH M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm trên cơ s Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm ã ư c thành l p theo Quy t nh s 48/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm (sau ây g i là Ban Ch o) là t ch c tham mưu, giúp Th tư ng Chính ph ch o, hư ng d n tri n khai, ki m tra vi c th c hi n công tác v sinh an toàn th c phNm. i u 2. Nhi m v c a Ban Ch o 1. Nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph v nh ng ch trương, cơ ch , chính sách, gi i pháp trong qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. 2. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, ph i h p ho t ng gi a các B , ngành, các a phương và các cơ quan, t ch c có liên quan trong vi c x lý nh ng v n liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. Trư ng h p công tác v sinh an toàn th c phNm có nh ng di n bi n ph c t p, nh hư ng n s c kh e nhân dân trên di n r ng, k p th i ki n ngh Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý. 3. Giúp Th tư ng Chính ph ôn c, ki m tra vi c th c hi n công tác v sinh an toàn th c phNm c a các B , ngành, y ban nhân dân và Ban Ch o v v sinh an toàn th c phNm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  2. 4. Báo cáo nh kỳ 6 tháng v tình hình ho t ng c a Ban Ch o, báo cáo t xu t theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy n h n c a Ban Ch o 1. L p T công tác giúp Ban Ch o th c hi n chương trình, k ho ch v công tác v sinh an toàn th c phNm. 2. M i lãnh o các B , ngành, chính quy n a phương và i di n cơ quan, t ch c khác liên quan tham d các cu c h p, các bu i làm vi c c a Ban Ch o. 3. Yêu c u các B , ngành, chính quy n a phương và cơ quan nhà nư c, các t ch c, cá nhân cung c p thông tin, tài li u ph c v cho vi c th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o. i u 4. Thành viên Ban Ch o 1. Trư ng ban: Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân. 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c: B trư ng B Y t . 3. Phó Trư ng ban: B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. y viên thư ng tr c: Th trư ng B Y t . 5. Các y viên: - Th trư ng B Công thương; - Th trư ng B Tài chính; - Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; - T ng c c trư ng T ng c c C nh sát - B Công an; - i di n lãnh o y ban nhân dân thành ph Hà N i; - i di n lãnh o y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; - i di n lãnh o ài Truy n hình Vi t Nam; - i di n lãnh o ài Ti ng nói Vi t Nam; - i di n lãnh o H i Nông dân Vi t Nam; - i di n lãnh o H i Liên hi p Ph n Vi t Nam. i u 5. Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o
  3. B Y t là cơ quan thư ng tr c Ban Ch o, có trách nhi m b o m các i u ki n ho t ng c a Ban Ch o theo quy nh t i Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành. i u 6. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o do ngân sách nhà nư c b o m và ư c b trí trong kinh phí thư ng xuyên c a B Y t . i u 7. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 48/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. Các thành viên Ban Ch o, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thành viên Ban ch o liên ngành VSATTP; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản