Quyết định số 4085/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 4085/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4085/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4085/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4085/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH T CH C L P ÀO T O, B I DƯ NG NH M NÂNG CAO NĂNG L C C A CÁN B , CÔNG CH C TR C TI P THAM GIA CÔNG TÁC XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM 2009 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Căn c Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ào t o, b i dư ng cán b công ch c; Căn c Quy t nh s 5611/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t án ào t o, b i dư ng nh m nâng cao năng l c c a cán b , công ch c tr c ti p tham gia công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t giai o n năm 2007 - 2010; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i Báo cáo s 2422/BC-STP-VB ngày 20 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch t ch c l p ào t o, b i dư ng nh m nâng cao năng l c c a cán b , công ch c tr c ti p tham gia công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP;
  2. - Thư ng tr c UBND. TP; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; Nguy n Thành Tài - Lưu:VT, (PC-TNh) H. K HO CH T CH C L P ÀO T O, B I DƯ NG NH M NÂNG CAO NĂNG L C C A CÁN B , CÔNG CH C TR C TI P THAM GIA CÔNG TÁC XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /Q -UBND ngày tháng 8 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) I. M C TIÊU, YÊU C U 1. Ti p t c th c hi n Quy t nh s 5611/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t “ án ào t o, b i dư ng nh m nâng cao năng l c c a cán b , công ch c tr c ti p tham gia công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t giai o n năm 2007 - 2010” nh m trang b nh ng ki n th c pháp lu t v công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; k năng, phương pháp so n th o văn b n; nâng cao năng l c cho cán b , công ch c tr c ti p tham gia vào ho t ng so n th o, góp ý và thNm nh, rà soát, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph . 2. Công tác ào t o, b i dư ng ư c th c hi n mang tính th c ti n, chú tr ng k năng th c hành v so n th o, góp ý, thNm nh, rà soát văn b n. 3. Vi c t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ư c th c hi n úng Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 4. Trong năm 2009, ti p t c ào t o 300 cán b , công ch c tr c ti p tham gia vào công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , qu n, huy n. II. N I DUNG K HO CH 1. i tư ng ào t o, b i dư ng: Cán b , công ch c tr c ti p tham gia công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t dành cho cán b , công ch c s ban ngành, qu n huy n (d ki n 300 cán b , công ch c tham gia). 2. N i dung ào t o, b i dư ng: Chương trình h c bao g m 56 ti t (34 ti t lý thuy t và 22 ti t th c hành) v i nh ng n i dung sau:
  3. a) Công tác so n th o, góp ý, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t: - ánh giá th c tr ng và nh ng quy nh c a pháp lu t v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n a phương; - Các quy nh pháp lu t v công tác so n th o, góp ý, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh; - K năng nghiên c u, phân tích chính sách c a ng và Nhà nư c trong công tác xây d ng pháp lu t; d báo tác ng kinh t - xã h i c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t; - K năng so n th o văn b n quy ph m pháp lu t; - K năng góp ý, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t; - K năng xây d ng T trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t; - Th th c và k thu t trình bày văn b n. b) V công tác rà soát, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: - Các quy nh pháp lu t v công tác rà soát, ki m tra văn b n; - Trình t , th t c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; - Nghi p v rà soát văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Phương pháp, hình th c ào t o: - Áp d ng phương pháp lý thuy t k t h p làm bài t p th c hành, x lý tình hu ng h c viên phát huy tính ch ng, kh năng suy nghĩ và th c hành các k năng ư c b i dư ng. - Ki m tra khi k t thúc khóa h c ánh giá k t qu h c t p c a t ng h c viên. - T ch c thành 3 l p (02 l p cho cán b , công ch c s , ngành và 01 l p cho cán b , công ch c qu n, huy n); m i l p h c 07 ngày. 4. Cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p: - S Tư pháp ch trì, t ch c các l p b i dư ng, nâng cao năng l c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo K ho ch này. - Cơ quan ph i h p: S N i v , S Tài chính, các s ban ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n. 5. Th i gian th c hi n: Các l p h c ư c t ch c trong quý III và quý IV năm 2009.
  4. 6. Kinh phí ào t o: a) Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. b) Kinh phí ào t o, b i dư ng theo K ho ch này ư c c p ngoài kinh phí khoán c a S Tư pháp, c th các n i dung chi như sau: - Chi thù lao gi ng viên, chi phí cho vi c i l i, thuê phòng ngh cho gi ng viên; - Chi biên so n giáo trình gi ng d y; - Chi in n giáo trình, tài li u h c t p; - Chi công tác t ch c, qu n lý l p h c; + Chi ra thi, coi thi, ch m thi; + Thuê h i trư ng, thi t b ph c v h c t p; + Chi ph c v khai gi ng, b gi ng; c p ch ng ch , khen thư ng h c viên su t s c; + Chi văn phòng phNm ph c v l p h c, ti n nư c, ti n ph c v , trông coi xe; c) D toán kinh phí chi cho năm 2009: - S lư ng cán b , công ch c d ki n ư c b i dư ng trong năm 2009 là 300 ngư i. - D toán: 162.930.000 (M t trăm sáu mươi hai tri u chín trăm ba mươi ngàn) ng. III. T CH C TH C HI N: 1. S Tư pháp: a) Ch trì vi c t ch c các l p ào t o, b i dư ng cho các i tư ng cán b , công ch c theo K ho ch này. b) Báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n K ho ch này và xu t chương trình th c hi n năm 2010. 2. S N i v : Ph i h p cùng S Tư pháp t ch c các l p ào t o, b i dư ng cho các i tư ng cán b , công ch c theo K ho ch này. 3. S Tài chính: C p kinh phí và hư ng d n S Tư pháp qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí th c hi n K ho ch này. 4. Lãnh o các s , ban ngành, y ban nhân dân qu n, huy n: C cán b , công ch c tham gia l p h c; B trí công vi c, t o i u ki n cán b , công ch c tham gia y các l p ào t o, b i dư ng theo K ho ch này./.
  5. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài CHƯƠNG TRÌNH H C NĂM 2009 L P B I DƯ NG V K NĂNG SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T (Kèm theo Quy t nh s /Q -UBND ngày tháng 8 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Phân b s ti t STT N i dung ào t o, b i dư ng T ng s Lý Th c ti t thuy t hành 1 - ánh giá th c tr ng công tác xây d ng và 04 04 ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph . - Gi i thi u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 2008. - Các quy nh pháp lu t v công tác so n th o, góp ý, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh. 2 Th th c và k thu t trình bày văn b n 06 02 04 3 - K năng nghiên c u, phân tích chính sách 04 04 c a ng và Nhà nư c trong công tác xây d ng pháp lu t. - D báo tác ng kinh t -xã h i c a d th o văn b n; ánh giá tác ng c a văn b n sau m t th i gian th c hi n. 4 K năng so n th o văn b n quy ph m pháp 10 04 06 lu t 5 K năng xây d ng t trình d th o văn b n 10 04 06 6 K năng góp ý, thNm nh văn b n quy ph m 08 04 04 pháp lu t
  6. 7 Nghi p v rà soát, ki m tra văn b n 06 04 02 8 - S a bài t p 04 04 - Ki m tra cu i khóa 9 ánh giá, t ng k t l p h c, c p Gi y ch ng 04 04 nh n T ng c ng: 56 34 22 PH L C D TOÁN KINH PHÍ NĂM 2009 L P B I DƯ NG V K NĂNG SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T (Kèm theo Quy t nh s /Q -UBND ngày tháng 8 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) 1. S lư ng cán b , công ch c: D ki n ư c b i dư ng trong năm 2009 là 300 ngư i (chia thành 3 l p, trong ó 2 l p cho CBCC s , ngành và 01 l p cho CBCC qu n, huy n). 2. nh m c chi ào t o, b i dư ng: STT N i dung chi S ti n Ghi chú 1 Chi thù lao gi ng viên: 12.800.000 i m a kho n 1 M c III Thông tư 51/2008/TT-BTC a) L p s -ngành: + Báo cáo viên c p C c,v : (01 bu i x 400.000 /bu i) x 2 l p + Gi ng viên, báo cáo viên là chuyên viên chính, c p phó s , ngành c p t nh: (13 bu i x 300.000 /bu i) x 2 l p b) L p qu n-huy n: Gi ng viên, báo cáo viên là chuyên viên chính, c p phó s , ngành c p t nh: 14 bu i x 300.000 /bu i 2 Chi biên so n giáo trình: 9.000.000 V n d ng i m c kho n 2 i u 4
  7. Thông tư 100 trang x 90.000 /trang 123/2009/TT-BTC 3 Chi phí thuê phương ti n i l i, thuê i m c kho n 1 phòng ngh cho gi ng viên B Tư pháp: M c III Thông tư 51/2008/TT-BTC Kho n 7 và kho n 10 M c I Thông tư 23/2007/TT-BTC a) Chi phí i l i 01 ngư i (vé máy bay) 7.000.000 M i gi ng viên B Tư pháp gi ng d y (1 ngư i x 3.500.000 /l n kh h i) x 2 l p cho 2 l p CBCC s , ngành b) Chi phí thuê phòng ngh 1.800.000 (300.000 /ngày x 3 ngày) x 2 l p 4 Chi ra thi, coi thi, ch m thi i m d kho n 1 M c III Thông tư 51/2008/TT-BTC và Thông tư 49/2007/TTLT- BTC-BGD T - Chi ra thi: 4.700.000 V n d ng m c 1.2, 1.3 và 2.1 ph l c + So n th o và thNm nh câu tr c nghi m: kèm Thông tư 49/2007/TTLT- 60 câu x (40.000 + 35.000 ) = 4.500.000 BTC-BGD T + Ph n thi vi t: 200.000 / - Chi t ch c coi thi: 630.000 V n d ng m c 3 ph l c kèm Thông (6 ngư i x 70.000 /ngư i/ngày) x 1,5 ngày tư 49/2007/TTLT- BTC-BGD T - Chi t ch c ch m thi: 4.200.000 V n d ng m c 4 ph l c kèm Thông + Bài thi tr c nghi m: tư 49/2007/TTLT- BTC-BGD T 300 bài x 7.000 /bài + Bài thi t lu n: 300 bài x 7.000 /bài 5 Chi qu n lý, ph c v l p h c i m e kho n 1 M c III Thông tư 51/2008/TT-BTC Thuê h i trư ng, thi t b ph c v h c t p 84.000.000
  8. (máy chi u gi ng d y): (7 ngày x 4.000.000 /ngày) x 3 l p Chi ti n văn phòng phNm, in, photo thi 3.000.000 Chi in n giáo trình, tài li u: 15.000.000 (300 ngư i x 50.000 /ngư i/b ) Chi ti n nư c: 14.700.000 kho n 6 m c II Thông tư 300 ngư i x 7 ngày x 7.000 /ngày/ngư i 23/2007/TT-BTC Chi ti n ph c v 1.000.000 Chi ph c v khai gi ng, b gi ng; khen 3.000.000 thư ng h c viên su t s c Chi c p ch ng ch 2.100.000 300 ngư i x 7.000 /ngư i T ng c ng: 162.930.000 (M t trăm sáu mươi hai tri u chín trăm ba mươi ngàn ng)
Đồng bộ tài khoản