Quyết định số 409/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 409/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 409/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 409/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 409/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a S Văn hoá – Thông tin t i công văn s 88/CV- SVHTT ngày 17/03/2006 (Kèm theo văn b n s 111/CV-HLL ngày 27/02/2006 c a H i Liên l c v i ngu i Vi t Nam nư c ngoài ), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép hai ngh sĩ có tên dư i ây i bi u i n t i C ng hoà dân ch nhân dân Lào t ngày 05/04 n ngày 11/04/2006 : 1- Ngh si ưu tú Nguy n Thuý Hư ng, i n viên Ðoàn Dân ca quan h B c Ninh. 2-Ngh sĩ T Th B c, i n viên Ðoàn Dân ca quan h B c Ninh. Kinh phí chuy n i do H i Liên l c v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài ài th . Ði u 2. Hai ngh sĩ có tên t i i u 1 ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam, và c ng hoà dân ch nhân dân Lào. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Văn hoá – Thông tin và hai ngh sĩ có tên t i i u 1 căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản