Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nưóc ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÂN C P C P GI Y PHÉP U TƯ I V I CÁC D ÁN U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phân c p c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 cho các y ban nhân dân các t nh (g i là y ban nhân dân t nh) sau ây : 1. y ban nhân dân t nh Hà Tây. 2. y ban nhân dân t nh H i Dương. 3. y ban nhân dân t nh Thanh Hóa. 4. y ban nhân dân t nh Ngh An. 5. y ban nhân dân t nh Th a Thiên - Hu . 6. y ban nhân dân t nh Qu ng Nam. 7. y ban nhân dân t nh Khánh Hòa. 8. y ban nhân dân t nh Lâm ng. i u 2. y ban nhân dân t nh nêu t i i u 1 Quy t nh này có trách nhi m ti p nh n h sơ d án, thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài u tư t i a phương nói t i i u 3 c a Quy t nh này.
  2. i u 3. Các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài do y ban nhân dân t nh c p gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây : 1. Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành kinh t - k thu t, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ã ư c duy t. 2. Có quy mô v n u tư n 5 tri u ôla M , tr nh ng d án quy nh t i i u 4 Quy t nh này. 3. Có t l xu t khNu s n phNm áp ng quy nh do B K ho ch và u tư ban hành trong t ng th i kỳ. 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài h p doanh t mb o nhu c u v ti n nư c ngoài. 5. Thi t b , máy móc và công ngh ph i áp ng các quy nh hi n hành; trư ng h p không áp ng các quy nh ó ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n b ng văn b n trư c khi c p gi y phép u tư. 6. áp ng các yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 4. Không phân c p c p gi y phép u tư cho y ban nhân dân t nh i v i các d án sau ây : 1. Các d án thu c nhóm A theo quy nh t i i u 93 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Các d án thu c lĩnh v c sau ây : - Thăm dò, khai thác và d ch v d u khí. - S n xu t i n. - Xây d ng c ng bi n, sân bay, ư ng qu c l , ư ng s t. - Xi măng, luy n kim, s n xu t ư ng, s n xu t rư u, bia, thu c lá. 3. Các d án trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. i u 5. 1. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2. Vi c thNm nh d án ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 83, 92, 94, 96 và 100 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  3. y ban nhân dân t nh có trách nhi m l y ý ki n các B , ngành v các v n thu c thNm quy n c a các B , ngành mà chưa ư c quy nh c th . Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p b sung, s a i, có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân t nh; quá th i h n ó mà B , ngành không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. 3. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u th ng nh t c a B K ho ch và u tư. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p gi y phép u tư; y ban nhân dân t nh g i b n g c gi y phép u tư t i B K ho ch và u tư và b n sao gi y phép u tư t i Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t. i u 6. y ban nhân dân t nh th c hi n vi c b sung, s a i gi y phép u tư iv i các d án ã ư c phân c p gi y phép u tư. Trư ng h p do b sung, s a i gi y phép u tư mà vư t quá m c ư c phân c p thì ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi b sung, s a i. i u 7. B Thương m i y quy n cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân c p c p gi y phép u tư vi c duy t k ho ch xu t nh p khNu i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên h p doanh, ngoài khu công nghi p. i u 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, y ban nhân dân t nh t ng h p vi c c p gi y phép u tư, b sung, s a i gi y phép u tư và g i báo cáo t i Văn phòng Chính ph và B K ho ch và u tư. i u 9. B K ho ch và u tư xem xét ti p t c y quy n vi c c p gi y phép u tư cho các Ban qu n lý các khu công nghi p m i ư c thành l p; ban hành các quy nh c th v t l xu t khNu y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh ch ng trong vi c thNm nh, c p gi y phép u tư. i u 10. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản