Quyết định số 41/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 41/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 41/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU 3 GI M : GI M T I PH M, MA TÚY VÀ T N N M I DÂMTRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI v nhi m v t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph ; Căn c Quy t nh s 138/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998, Quy t nh s 150/2000/Q -TTg và Quy t nh s 151/2000/Q -TTg ngày 28/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m và chương trình hành ng phòng, ch ng ma túy, t n n m i dâm giai o n 2001 - 2005; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 - 2005 và K ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001; Xét ngh c a Giám c Công an thành ph và Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m : Gi m t i ph m, ma túy và t n n m i dâm trên a bàn thành ph H Chí Minh năm 2001. i u 2. Th trư ng các s , ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n căn c nhi m v và tình hình th c t c a ơn v , a phương mình xây d ng k ho ch hành ng thi t th c, c th nh m th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu 3 gi m c a thành ph trong năm 2001. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Thư ng tr c Thành y - TTH ND.TP và Các Ban H ND PH
  2. - TTUB : CT, PCT, UV - Ban DV, Ban ANNC/TU, Ban TTVH KT. CH TNCH - Th trư ng các s ban ngành PHÓ CH TNCH - Bí thư và Ch t ch UBND các qu n, huy n - UBMTTQ và các oàn th - TTBCD PC t i ph m, ma túy (CATP) - CCPC t n n XH - TTBC 814TP (S Văn hóa và Thông tin) - TTBC PC t n n m i dâm (S L TBXH) - VPUB : CPVP, Các t NCTH - Lưu (VX) Ph m Phương Th o Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2001 K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU 3 GI M : GI M T I PH M, MA TÚY VÀ T N N M I DÂM TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2001. (Kèm theo quy t nh s 41 /2001/Q -UB ngày 17/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph ). Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI v nhi m v t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph ; ng th i, căn c chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m và chương trình hành ng phòng, ch ng ma túy, t n n m i dâm giai o n 2001-2005 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t (Quy t nh s 138/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998; Quy t nh s 150/2000/Q -TTg và Quy t nh s 151/2000/Q -TTg ngày 28/12/2000) và th c hi n Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m : Gi m t i ph m, ma túy và t n n m i dâm v i nh ng n i dung c th sau ây : I. M C ÍCH YÊU C U : 1. Huy ng l c lư ng các c p, các ngành, oàn th và toàn xã h i, u tranh ngăn ch n và t ng bư c Ny lùi ho t ng t i ph m, ma túy, t n n m i dâm. 2. Chăm lo xây d ng môi trư ng xã h i lành m nh không có t n n xã h i trong c ng ng dân cư, trong trư ng h c và trong t ng gia ình; góp ph n gi gìn an ninh chính tr , tr t t xã h i và m quan ô th . 3. T p trung ánh phá án, x lý nghiêm b n t i ph m, ma túy, ch ch a mãi dâm. Tăng cư ng t ch c cai nghi n, d y ngh và gi i quy t vi c làm sau cai nghi n i v i ngư i nghi n ma túy.
  3. II. M C TIÊU : 1. M c tiêu chung : Ti p t c t ch c tri n khai th c hi n các chương trình hành ng phòng ch ng t i ph m, ma túy, m i dâm và các t n n xã h i khác c a Trung ương, c a thành ph ; ph n u t m c tiêu 3 gi m (gi m t i ph m, ma túy, t n n m i dâm) t 15% n 20%. 2. M c tiêu c th : 2.1. V t i ph m : Ph n u kéo gi m t 60% - 70% các lo i t i ph m cư p gi t, tr m c p, móc túi trên ư ng ph , nơi công c ng, tr m c p nhà dân trên các tuy n, khu dân cư tr ng i m (Ph l c s 1 và s 2). t t l khám phá các v án cư p gi t, tr m c p, móc túi, ch ng ngư i thi hành công v ... t 55% - 60%, khám phá 100% các v án do các băng nhóm “xã h i en” gây ra. 2.2. V ma túy : Trong năm 2001, không phát sinh thêm ngư i nghi n ma túy, ph n u kéo gi m t 15%- 20% ngư i nghi n c a toàn thành ph , gi m t l tái nghi n và có bi n pháp giúp ngư i nghi n hòa nh p c ng ng. Gi i quy t v cơ b n tình tr ng h c sinh, sinh viên nghi n ma túy (Thành ph hi n có 15.697 ngư i nghi n ma túy - Ph l c s 3). - Xây d ng thêm 10% s khu dân cư không có t ma túy (hi n có 31/1663 khu dân cư không có ma túy). - Xóa cơ b n nh ng t i m buôn bán l , t ch c hút chích ma túy, c bi t nh ng a bàn tr ng i m. Chuy n hóa 90% các t i m mua bán, s d ng ma túy t i các a bàn tr ng i m t ng qu n, huy n ã xác nh (thành ph hi n có 162 t i m ma túy - Ph l c s 4). Ti p t c t ch c i u tra, ánh m nh ư ng dây mua bán, v n chuy n tàng tr ch t ma túy. - Tăng thêm cơ s cai nghi n t p trung có s c ch a 8.000 ngư i nghi n. 2.3. V t n n m i dâm : - Ngăn ch n phát sinh, gi m d n s i tư ng m i dâm hi n có. - Trư c m t, trong năm 2001, gi m cơ b n tình tr ng gái m i dâm ho t ng công khai trên ư ng ph , nơi công c ng và t n n m i dâm trong tu i v thành niên (hi n có kho ng 1075 gái mãi dâm ng ư ng). (Ph l c s 5). - Tăng cư ng ki m tra, qu n lý ch t ch nh m gi m cơ b n cơ s kinh doanh, d ch v (nhà hàng, quán tr , phòng cho thuê, vũ trư ng, i m karaoke, cơ s t m hơi, massage....) vi ph m t n n m i dâm, t ch c các d ch v m i dâm trá hình, trư c h t là các cơ s thu c doanh nghi p Nhà nư c. - Ch n ng và x lý nghiêm minh theo Pháp l nh cán b công ch c i v i cán b công ch c vi ph m t n n m i dâm. III. NHI M V C TH VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N : 1. Công tác thông tin tuyên truy n :
  4. - Thông qua các phương ti n thông tin i chúng, Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n giáo d c, ph bi n ch trương, Ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác phòng ch ng t i ph m, ma túy và t n n m i dâm nh m t o ra s chuy n bi n m nh m trong nh n th c v tác h i c a t n n ma túy, m i dâm c a các lo i t i ph m trong m i ngư i dân, m i thành viên trong gia ình, trong m i cán b -công ch c... và t o phong trào “Toàn dân tham gia phòng ch ng ngăn ch n ho t ng t i ph m, ma túy và m i dâm”. - i tư ng tuyên truy n là t t c các h dân, cán b viên ch c Nhà nư c, các cơ quan ban ngành, oàn th , các cơ s s n xu t, kinh doanh, các t ch c xã h i, h c sinh sinh viên, thanh thi u niên, các i tư ng b x lý vi ph m hành chánh, i tư ng ang b t m giam, t m gi ... - N i dung, hình th c tuyên truy n ph i phong phú, toàn di n, phù h p v i t ng lo i i tư ng, có tr ng tâm tr ng i m. - K t h p ch t ch vi c tuyên truy n, giáo d c v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, p văn hóa v i phương châm giáo d c phòng ng a là ch y u, k p th i khuy n khích ng viên, bi u dương khen thư ng các nhân t tích c c, i n hình, các t p th và cá nhân làm t t. ng th i, công lu n lên án m nh m nh ng cá nhân, t p th vi ph m ho c thi u tinh th n trách nhi m, năng l c qu n lý y u kém các t n n xã h i t n t i và phát tri n. Phân công th c hi n : - S Văn hóa và Thông tin có trách nhi m ch trì ph i h p S Tư pháp và các s ngành có liên quan biên so n n i dung tài li u tuyên truy n và có k ho ch ph bi n n a bàn dân cư; xây d ng chương trình ho t ng văn hóa - ngh thu t ph c v thi t th c cho công tác phòng ch ng t i ph m, ma túy, m i dâm; ch ng văn hóa phNm c h i. - Các báo, ài phát thanh, ài Truy n hình thành ph thư ng xuyên m các chuyên m c tuyên truy n v phòng ch ng các lo i t i ph m, t n n m i dâm, ma túy và các t n n xã h i khác. - y ban nhân dân các phư ng - xã - th tr n c ng c ho t ng c a h th ng truy n thông c a a phương mình tăng cư ng ph bi n ch trương, pháp lu t v phòng ch ng t i ph m, ma túy, m i dâm và các t n n xã h i khác n m i ngư i dân trên a bàn. 2. Công tác u tranh phá án : - Công an thành ph , qu n, huy n, phư ng, xã t p trung l c lư ng thư ng xuyên, liên t c t ch c i u tra, t n công, tr n áp các băng nhóm t i ph m, c bi t t i ph m gi t ngư i, cư p tài s n, ch ng ngư i thi hành công v , các băng, nhóm xã h i en... nh ng ư ng dây mua bán v n chuy n, tàng tr s d ng ma túy. Ny m nh công tác ki m tra, ki m soát nh m ngăn ch n các ư ng dây, các t ch c buôn bán, v n chuy n, tàng tr trái phép các ch t ma túy ; phòng ng a, ngăn ch n s xâm nh p c a ma túy t nư c ngoài vào. Qu n lý ch t ch , nghiêm ng t vi c s d ng ti n ch t, nguyên li u có ch a ch t ma túy. Xóa cơ b n nh ng t i m ph c t p v ma túy....
  5. - Các i ki m tra liên ngành 814 c a thành ph và các qu n, huy n cùng v i Chính quy n a phương tăng cư ng hơn n a công tác qu n lý, ki m tra, giám sát ho t ng c a các cơ s kinh doanh, d ch v : nhà hàng, quán ăn, khách s n, nhà tr , phòng cho thuê, các i m karaoke, caphê gi i khát, vũ trư ng, các cơ s d ch v văn hóa,... không x y ra các ho t ng m i dâm ma túy, gây m t tr t t công c ng các cơ s này. N m ch c tình hình, t p trung tri t phá các m i dâm t i các cơ s d ch v , kinh doanh, các t i m m i dâm trá hình và k p th i x lý nghiêm t c nh cáo, ph t n ng n rút gi y phép kinh doanh nh ng trư ng h p vi ph m. - Ngành Lao ng Thương binh xã h i, Ban ch o 814 các c p ph i h p v i l c lư ng công an t p trung truy quét, gi i quy t tri t nh m ch m d t các ho t ng m i dâm trên ư ng ph (b n d t m i, b o kê, ch ch a, gái m i dâm). Kiên quy t gi môi trư ng xã h i lành m nh sau khi ã chuy n hóa. Phân công th c hi n : Công an thành ph có trách nhi m ch trì ph i h p các cơ quan liên quan (S Lao ng Thương binh và Xã h i, Ban Ch o 814, C c H i quan, B i Biên phòng...) có k ho ch hành ng và ph i h p ch o tri n khai th c hi n nhi m v này. 3. Nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c, qu n lý xã h i c a Chính quy n a phương. - Chính quy n a phương cùng v i l c lư ng Công an tăng cư ng qu n lý xã h i t i a bàn, qu n lý nhân - h khNu, qu n lý t m trú, t m v ng; n m ch c tình hình ho t ng c a các lo i t i ph m, m i dâm, ma túy và các t n n xã h i khác; l p danh sách và h sơ toàn b s i tư ng vi ph m (k c i tư ng có nguy cơ vi ph m) phân lo i và th c hi n bi n pháp x lý theo quy nh ho c ph c v k p th i cho công tác i u tra, phá án c a ngành Công an ph i có bi n pháp b t bu c các cơ s kinh doanh, d ch v nhà hàng, vũ trư ng, quán bar, i m ca nh c, karaoke, gi i khát... làm cam k t không x y ra các ho t ng t i ph m, m i dâm, ma túy... và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng hành vi vi ph m. Ph i có bi n pháp gi v ng a bàn, không ho t ng t i ph m, ma túy, m i dâm t n t i trên a bàn do mình qu n lý. Coi tr ng vai trò trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân và Trư ng Công an phư ng, xã, th tr n trong công tác n m và ch o vi c gi i quy t tình hình t n n xã h i trên a bàn do mình qu n lý. - K t h p vi c th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m v i vi c th c hi n các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Coi vi c xây d ng, gi gìn phư ng - xã - th tr n lành m nh, không có t n n xã h i là n i dung quan tr ng ánh giá và x p h ng thi ua hàng năm c a a phương. Phân công th c hi n : Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n căn c tình hình th c t c a a phương mình, khNn trương xây d ng k ho ch hành ng thi t th c, c th th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m c a a phương và ch o phư ng - xã - th tr n tri n khai n t n khu ph , p, t dân ph ... m i ngư i cùng th c hi n. 4. Tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác giáo d c, ch a b nh cai nghi n k t h p v i d y ngh , gi i quy t vi c làm :
  6. S Lao ng Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong, S Y t , Công an thành ph , các qu n, huy n tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác giáo d c, ch a b nh, cai nghi n, k t h p v i lao ng s n xu t, d y ngh , gi i quy t vi c làm và qu n lý sau cai nghi n. Ti p t c Ny m nh xã h i hóa công tác cai nghi n ph c h i, a d ng hóa các mô hình cai nghi n. KhNn trương c ng c i ngũ cán b , cơ s v t ch t m b o th c hi n quy trình cai nghi n, có kh năng ti p nh n t t c các i tư ng vi ph m do Công an và qu n, huy n chuy n giao. Ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư thành ph , S Xây d ng thành ph , S Tài chánh - V t giá thành ph ... Ny nhanh ti n u tư s a ch a nâng c p, m r ng các cơ s cai nghi n, ch a b nh ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Chính quy n a phương ph i h p ch t ch v i các t ch c xã h i, gia ình i tư ng làm t t công tác qu n lý i tư ng sau cai nghi n t i c ng ng, giúp t o vi c làm h có i u ki n hòa nh p c ng ng. Phân công th c hi n : S Lao ng Thương binh và Xã h i cùng v i L c lư ng Thanh niên xung phong ph i h p v i các S -ngành có liên quan và các qu n-huy n tri n khai th c hi n. 5. T ch c phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c : - S Giáo d c và ào t o thành ph xây d ng chương trình hành ng, v n ng toàn th h c sinh sinh viên, cán b công nhân viên toàn ngành tích c c th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m c a thành ph . - Tăng cư ng và nâng cao trách nhi m c a nhà trư ng trong công tác giáo d c phòng, ch ng ma túy trong h c sinh, sinh viên; ưa các n i dung giáo d c ki n th c pháp lu t phòng ch ng t i ph m, ma túy, m i dâm vào chương trình gi ng d y chính khóa ho c ngo i khóa, vào n i dung sinh ho t hè cho h c sinh sinh viên và thanh thi u niên. - Nâng cao trách nhi m c a t ng h gia ình trong vi c giáo d c, giám sát con em mình. Ph i h p ch t ch gi a ngành giáo d c và ào t o, nhà trư ng v i công an, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, chính quy n a phương, H i cha m h c sinh... trong vi c phòng ch ng ma túy trong h c sinh, sinh viên, trong nhà trư ng, xây d ng mô hình trư ng - l p không có ma túy.v.v... 6. Công tác xây d ng phư ng - xã - th tr n không có t n n xã h i: ngh y ban M t tr n T qu c thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , Thành oàn, H i Liên hi p Ph n thành ph , H i C u chi n binh thành ph ... ph i h p hư ng d n các t ch c thành viên ti p t c Ny m nh cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng cu c s ng m i trên a bàn dân cư” g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” và phong trào “Xây d ng phư ng - xã lành m nh, không có t n n xã h i”; phát ng phong trào toàn dân lên án, phát hi n, t giác t i ph m, ma túy và t n n m i dâm; tham gia qu n lý giáo d c ngư i vi ph m pháp lu t t i c ng ng dân cư, giúp t o vi c làm và t o i u ki n cho h tái hòa nh p c ng ng xã h i. 7. Công tác truy t , xét x :
  7. ngh Vi n Ki m sát và Toà án nhân dân các c p ph i h p v i Công an và các ngành có liên quan ưa ra truy t , xét x k p th i và nghiêm minh i v i các i tư ng vi ph m. 8- V kinh phí : S Tài chánh - V t giá thành ph m b o y và k p th i kinh phí chi t ngân sách Nhà nư c theo d toán năm và chi t ngu n Qu phòng ch ng t i ph m, ma túy và m i dâm cho các ngành, các c p, oàn th theo m c tiêu, nhi m v c a chương trình, c bi t cho các công trình ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ch t ch , có hi u qu . IV. T CH C TH C HI N : 1. Th trư ng các s ban ngành, các oàn th , c bi t các cơ quan thành viên c a các Ban ch o phòng ch ng t i ph m, ma túy và t n n m i dâm; Ban ch o 814/TTg các c p, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m ch o vi c xây d ng k ho ch hành ng th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m c a ơn v mình và t ch c tri n khai n cơ s tr c thu c cùng th c hi n. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, ki m i m rút kinh nghi m liên ngành. K p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n phát sinh. 2. Ch báo cáo : - Các ngành, các c p th c hi n ch báo cáo nh kỳ tháng, quý và năm g i v cơ quan Thư ng tr c Ban ch o phòng ch ng t i ph m, ma túy, m i dâm (Công an thành ph và S Lao ng Thương binh và Xã h i), t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph t ch c t ng k t ánh giá vi c th c hi n chương trình này vào cu i quý I/2002. - Công an thành ph và S Lao ng Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra ti n th c hi n, t ng h p tình hình và th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản