Quyết định số 41/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2003/QĐ-UB về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận - huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 41/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U TI T S THU TI N N BÙ T CÔNG CHO NGÂN SÁCH QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Xét ngh c a Giám c S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 4672/TCVG-QHPX ngày 30 tháng 12 năm 2003 v s d ng s thu t ngu n ti n n bù t công ; QUY T NNH i u 1.- Nay i u ti t cho ngân sách qu n - huy n 40% trên t ng s thu ti n n bù yt công n p ngân sách nhà nư c trong năm dư i 10 (mư i) t ng các qu n - huy n chi cho các d án u tư xây d ng. Trư ng h p t ng s thu ti n n bù t công n p ngân sách nhà nư c trong năm t 10 (mư i) t ng tr lên thì khi qu n - huy n có nhu c u s d ng s thu vư t trên 10 (mư i) t ng u tư, y ban nhân dân thành ph s xem xét gi i quy t theo ngh c a qu n - huy n cho t ng d án c th . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành t năm ngân sách 2003. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , C c Trư ng C c Thu thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng phòng Tài chánh-K ho ch các qu n-huy n, Giám c Kho b c Nhà nư c các qu n- huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3 - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - Ban KT-NS/H ND.TP - VP H -UB : các PVP - T TM (2b), các T NCTH - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản