Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
209
lượt xem
27
download

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 41/2005/QĐ-BNV Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2005 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B N I V V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C Y T ĐI U DƯ NG B TRƯ NG B N IV Căn c ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B N i v , Căn c đ ngh c a B Y t t i Công văn s 2188/YT-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2005; Xét đ ngh c a V trư ng V Công ch c Viên ch c, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c y t đi u dư ng (có b n tiêu chu n nghi p v kèm theo) g m: 1. Đi u dư ng sơ c p - Mã s ng ch 16b.122; 2. Đi u dư ng trung c p Mã s ng ch 16b.121; 3. Đi u dư ng cao đ ng - Mã s ng ch 16a.200; 4. Đi u dư ng - Mã s ng ch 16b.120; 5. Đi u dư ng chính - Mã s ng ch 16a.199. Đi u 2. Tiêu chu n nghi p v c a các ng ch trên là căn c đ các B , ngành và đia phương th c hi n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý đ i ngũ viên ch c y t đi u dư ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Quy t đ nh này thay th tiêu chu n nghi p v các ng ch y tá, y tá chính, y tá cao c p ban hành kèm theo Quy t đ nh s 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1998 c a B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B trư ng B N i v ) v vi c ban hành tiêu chu n nghi p v ng ch công ch c ngành Y t . Đi u 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B N IV
  2. Đ Quang Trung B N IV TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C Y T ĐI U DƯ NG (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 41/2005/ QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B N i v ) ĐI U DƯ NG SƠ C P 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành y t , tr c ti p ho c ph giúp chăm sóc ph c v ngư i b nh t i các cơ s y t . Nhi m v c th : - Tr c ti p th c hi n các chăm sóc thông thư ng cho ngư i b nh theo đúng quy ch chuyên môn và quy đ nh c a cơ s y t - Tr c ti p ho c ph giúp th c hi n m t s k thu t đi u dư ng cơ b n như: cho u ng thu c, thay băng, tiêm thu c theo y l nh c a bác sĩ và theo ch đ o c a đi u dư ng ph trách. - Theo dõi, ghi chép ch c năng s ng (m ch, nhi t đ , huy t áp, nh p th , đ i ti u ti n) và phát hi n k p th i c c di n bi n b t thư ng c a ngư i b nh đ báo cáo cho bác sĩ đi u tr và đi u dư ng ng ch cao hơn x trí k p th i. - Đón ti p hư ng d n ngư i b nh, đưa ngư i b nh chuy n khoa, chuy n vi n, đi khám chuyên khoa ho c làm các xét nghi m cơ b n theo s phân công. - Chu n b đ , đúng và k p th i các phương ti n, d ng c , thu c, h sơ b nh án và ph giúp bác sĩ, đi u dư ng ng ch cao hơn trong công tác khám b nh, c p c u chăm sóc và đi u tr . - Tham gia sơ c u ban đ u trư ng h p tai n n; th c hi n đúng các quy đ nh khi ngư i b nh t vong theo y l nh c a bác sĩ đi u tr và s phân công c a đi u dư ng ph trách. - B o qu n t t thu c và tài s n (d ng c y t ) đư c phân công qu n lý, ch u trách nhi m cá nhân v s thu c và tài s n đó. - Tham gia giáo d c s c kh e, tr c ti p đôn đ c, nh c nh ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh gi gìn v sinh, tr t t . - Tham gia th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e ban đ u (chăm sóc s c kh e bà m tr em, k ho ch hóa gia đình, tiêm ch ng. . .). - Th c hi n các quy đ nh v y đ c, các quy ch chuyên môn c a ngành y t và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c đi u dư ng. 2. Hi u bi t:
  3. - Quy trình k thu t chăm sóc thông thư ng, theo dõi ngư i b nh các cơ s y t và các ch- ương trình chăm sóc s c kh e ban đ u (k ho ch hóa gia đình, tiêm ch ng. . . .) . - Quy ch s d ng thu c h p lý an toàn. - Ch c trách, nhi m v c a viên ch c y t trong lĩnh v c đi u dư ng. - Ch đ phân c p chăm sóc và ph c v ngư i b nh. 3. Yêu c u trình đ : T t nghi p sơ h c đi u dư ng. ĐI U DƯ NG TRUNG C P 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành y t , tr c ti p th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n t i các cơ s y t . Nhi m v c th : - Tr c ti p th c hi n chăm sóc toàn di n cho ngư i b nh theo đúng quy ch chuyên môn và quy đ nh c a cơ s y t . - Th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n theo t ng lĩnh v c chuyên khoa và ph giúp đi u dư ng ng ch cao hơn th c hi n các k thu t ph c t p theo y l nh c a bác Bĩ đi u tr và s phân công c a đi u dư ng ph trách. - Theo dõi, ghi chép di n bi n hàng ngày c a ngư i b nh, đ c bi t là nh ng ngư i b nh n ng và các trư ng h p c p c u; phát hi n và báo cáo k p th i nh ng di n bi n b t thư ng c a ngư i b nh cho bác sĩ đi u tr và đi u dư ng ph trách đ x trí. - Th c hi n sơ c u, c p c u ban đ u các trư ng h p b nh n ng, tai n n. - Ti p đón ngư i b nh đ n khám b nh, vào vi n, ra vi n, chuy n khoa, chuy n vi n, đi khám c n lâm sàng; th c hi n đúng các quy đ nh khi ngư i b nh t vong theo y l nh c a bác sĩ đi u tr và s phân công c a đi u dư ng ph trách. - Chu n b đ , đúng và k p th i các phương ti n, d ng c , thu c, h sơ b nh án ph c v cho công tác khám b nh, c p c u và đi u tr ngư i b nh. - B o qu n thu c và tài s n (d ng c y t máy móc, trang thi t bi,...) đư c phân công qu n lý; phát hi n k p th i các h ng hóc đ đ ngh s a ch a. Ch u trách nhi m cá nhân v s thu c và tài s n đư c phân công qu n lý. - Th c hi n giáo d c s c kh e, đôn đ c, nh c nh ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh gi gìn v sinh, tr t t . - Th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e ban đ u (chăm sóc s c kh e bà m tr em, k ho ch hóa gia đình, tiêm ch ng...) và v sinh phòng ch ng d ch b nh. - Tham gia hư ng d n th c hành k thu t đi u dư ng cơ b n cho h c sinh đi u dư ng và cho viên ch c đi u dư ng ng ch th p hơn.
  4. - Th c hi n các quy đ nh v y đ c, các quy ch chuyên môn, các quy trình k thu t c a ngành y t và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c đi u dư ng. 2. Hi u bi t: - Quy trình k thu t đi u dư ng cơ b n, chăm sóc thông thư ng và v sinh phòng ch ng d ch b nh. - Quy ch s d ng thu c h p lý, an toàn. - Ch c trách, nhi m v c a viên ch c y t trong lĩnh v c đi u dư ng. - Ch đ phân c p chăm sóc và ph c v ngư i b nh. - Lu t B o v s c kh e nhân dân và các ch đ và chính sách c a Nhà nư c và c a ngành y t đ i v i các đ i tư ng ph c v . 3. Yêu c u trình đ : T t nghi p trung h c đi u dư ng. ĐI U DƯ NG CAO Đ NG 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành y t , th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n và m t s k thu t đi u dư ng chuyên khoa t i các cơ s y t . Nhi m v c th : - L p k ho ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n và tr c ti p th c hi n k ho ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n theo đúng quy ch chuyên môn. - Th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n và th c hi n m t s k thu t đi u dư ng ph c t p c a chuyên khoa theo y l nh c a bác sĩ đi u tr và s phân công c a đi u dư ng ph trách. - Theo dõi, đánh giá toàn tr ng và ghi chép nh ng di n bi n hàng ngày c a ngư i b nh, đ c bi t chú tr ng đ n nh ng ngư i b nh n ng và các trư ng h p c p c u đ đi u ch nh k ho ch chăm sóc; phát hi n và báo cáo k p th i các di n bi n b t thư ng c a ngư i b nh đ bác sĩ đi u tr x lý. - Th c hi n vi c sơ c u, c p c u ban đ u các trư ng h p b nh n ng, tai n n. - Ti p đón ngư i b nh đ n khám b nh, vào vi n, ra vi n, chuy n khoa, chuy n vi n, đi khám c n lâm sàng; th c hi n đúng các quy đ nh khi ngư i b nh t vong theo y l nh c a bác sĩ đi u tr và s phân công c a đi u dư ng ph trách. - D trù và chu n b đ , đúng, k p th i các trang thi t b d ng c y t , thu c, h sơ b nh án cho công tác c p c u, khám, đi u tr và chăm sóc ngư i b nh. - V n hành, b o qu n, b o dư ng phương ti n máy móc, trang thi t b đư c phân công; phát hi n nh ng h ng hóc và đ xu t phương án x lý k p th i. - Ch u trách nhi m cá nhân v s thu c và tài s n đư c phân công qu n lý.
  5. - Th c hi n tư v n, giáo d c s c kh e cho ngư i b nh, gia đình ngư i b nh và c ng đ ng; đôn đ c, nh c nh ngư i b nh, gia đình ngư i b nh gi gìn tr t t v sinh. - Th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e ban đ u (chăm sóc s c kh e bà m tr em, k ho ch hóa gia đình, tiêm ch ng...) và v sinh phòng ch ng d ch b nh. - Hư ng d n th c hành các k thu t đi u dư ng cho đi u dư ng ng ch th p hơn và tham gia nghiên c u khoa h c v lĩnh v c chăm sóc ngư i b nh. - Th c hi n các quy đ nh y đ c, các quy ch chuyên môn, các quy trình k thu t c a ngành y t và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c đi u dư ng. 2. Hi u bi t: - Các k thu t đi u dư ng cơ b n, m t s k thu t đi u dư ng chuyên khoa và các quy trình chăm sóc ngư i b nh. - Ki n th c v chăm sóc s c kh e ban đ u và v sinh, phòng ch ng d ch b nh. - Quy trình v n hành, b o qu n, b o dư ng m t s máy móc và trang thi t b cơ b n thu c chuyên khoa. - Quy ch s d ng thu c h p lý và an toàn. - Ch c trách, nhi m v c a viên ch c y t trong lĩnh v c đi u dư ng. - Lu t B o v s c kh e nhân dân và các ch đ và chính sách c a Nhà nư c và c a ngành y t đ i v i các đ i tư ng ph c v . 3. Yêu c u trình đ : - T t nghi p cao đ ng đi u dư ng. - S d ng đư c m t ngo i ng trình đ A; trư ng h p công tác t i vùng có ngư i dân t c thi u s n u s d ng đư c m t th ti ng dân t c trong ho t đ ng chuyên môn thì đư c thay th ngo i ng trình đ A. - Có trình đ cơ b n v tin h c. ĐI U DƯ NG 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành y t , t ch c th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n và k thu t đi u dư ng chuyên khoa t i các cơ s y t Nhi m v c th : - L p k ho ch chăm sóc và ph i h p v i bác sĩ trong vi c t ch c th c hi n k ho ch chăm sóc ngư i b nh toán di n theo đúng các quy ch chuyên môn. - T ch c th c hi n và theo dõi, giám sát các đi u dư ng ng ch th p hơn trong vi c th c hi n các y l nh c a bác sĩ và th c hi n k ho ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n. - Th c hi n thành th o nh ng k thu t đi u dư ng cơ b n và các k thu t đi u dư ng ph c t p c a lĩnh v c chuyên khoa.
  6. - T ch c th c hi n các quy trình ti p đón ngư i b nh đ n khám, đi u tr , làm các xét nghi m, chuyên khoa, chuy n vi n, ra vi n và t ch c th c hi n các th t c chăm sóc khi ngư i b nh t vong theo đúng quy đ nh. - T ch c vi c theo dõi, đánh giá toàn tr ng và ghi chép nh ng di n bi n hàng ngày c a ngư i b nh, đ c bi t chú tr ng nh ng ngư i b nh n ng và các trư ng h p c p c u đ đi u ch nh k ho ch chăm sóc và báo cáo bác sĩ k p th i x lý các di n bi n b t thư ng c a ngư i b nh. - T ch c th c hi n vi c sơ c u, c p c u nh ng trư ng h p tai n n và chăm sóc đi u tr cho ngư i b nh n ng. - D trù và t ch c vi c chu n b đ , đúng, k p th i d ng c , phương ti n, thu c và h sơ b nh án ph c v cho công tác khám b nh, c p c u, đi u tr và chăm sóc ngư i b nh. - T ch c th c hi n v n hành, b o qu n, b o dư ng, phương ti n máy móc trang thi t b thu c chuyên khoa. Phát hi n nh ng h ng hóc và đ xu t phương án x lý. - Ch u trách nhi m cá nhân v s thu c và tài s n đư c phân công qu n lý. - T ch c th c hi n công tác tư v n, giáo d c s c kh e và công tác gi gìn tr t t , v sinh, phòng d ch b nh. - Hư ng d n k thu t đi u dư ng cho h c sinh, sinh viên đi u dư ng và cho đi u dư ng ng ch th p hơn; th c hi n vi c ch đ o tuy n và tham gia các đ tài nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c đi u dư ng. - T ch c th c hi n các quy đ nh y đ c, các quy ch chuyên môn, các quy trình k thu t c a ngành y t và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c đi u dư ng. 2. Hi u bi t: - V y h c cơ s , đi u dư ng h c, b nh h c, v sinh phòng ch ng d ch b nh. - Các k thu t đi u dư ng cơ b n, các k thu t đi u dư ng chuyên khoa trong chuyên ngành và quy trình chăm sóc ngư i b nh toàn di n. - Quy trình v n hành, b o qu n, b o dư ng các lo i máy móc và trang thi t b cơ b n thu c chuyên khoa. - Phương hư ng phát tri n chuyên môn k thu t c a lĩnh v c đi u dư ng trong nư c. - Quy ch s d ng thu c h p lý và an toàn. - Ch c trách, nhi m v c a viên ch c y t trong lĩnh v c đi u dư ng - Lu t B o v s c kh e nhân dân, các ch đ và chính sách c a Nhà nư c và c a ngành Y t đ i v i các đ i tư ng ph c v 3. Yêu c u trình đ : - T t nghi p c nhân đi u dư ng. - S d ng đư c m t ngo i ng trình đ A; trư ng h p công tác t i vùng có ngư i dân t c thi u s n u s d ng đư c m t th ti ng dân t c trong ho t đ ng chuyên môn thì đư c thay th ngo i ng trình đ A.
  7. - Đ t trình đ cơ b n v tin h c, s d ng đư c m t s ph n m m đ phân tích s li u trong quá trình theo dõi và chăm sóc ngư i b nh. ĐI U DƯ NG CHÍNH 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành y t , ch trì và t ch c th c hi n các k thu t đi u dư ng cơ b n và các k thu t đi u dư ng chuyên khoa t i các cơ s y t Nhi m v c th : - Ch trì, t ch c vi c l p k ho ch chăm sóc và ph i h p v i bác sĩ trong vi c t ch c th c hi n k ho ch chăm sóc, ph c v ngư i b nh toàn di n theo đúng các quy ch chuyên môn. - Ch trì, t ch c th c. hi n và theo dõi, giám sát các đi u dư ng ng ch th p hơn trong vi c th c hi n các y l nh c a bác sĩ và k ho ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n. - Th c hi n thành th o các k thu t đi u dư ng cơ b n và các k thu t đi u dư ng ph c t p thu c chuyên khoa. Áp d ng nh ng ki n th c và k năng m i trong th c hành đi u dư ng. - Ch trì, t ch c th c hi n các quy trình đón ti p ngư i b nh vào vi n; ra vi n, chuy n vi n, chuy n khoa, làm các xét nghi m và t ch c th c hi n các th t c chăm sóc khi ngư i b nh t vong theo quy đ nh. - Ch trì các cu c giao ban đi u dư ng. Đi bu ng đ đánh giá tình tr ng c a ngư i b nh, đ c bi t chú tr ng nh ng ngư i b nh n ng và các trư ng h p c p c u đ đi u ch nh k p th i k ho ch chăm sóc ngư i b nh. - Ch trì, t ch c th c hi n sơ c u, c p c u nh ng trư ng h p tai n n và chăm sóc đi u tr cho ngư i b nh n ng. - Ch trì l p k ho ch d trù và qu n lý các d ng c , phương ti n, thu c và h sơ b nh án ph c v cho công tác khám b nh, đi u tr và c p c u ngư i b nh. - Ch trì, t ch c công tác v n hành b o qu n, b o dư ng các máy móc, trang thi t b thu c chuy n khoa, b o đ m s d ng an toàn và hi u qu . - Ch u trách nhi m cá nhân v s thu c và tài s n đư c phân công qu n lý. - Ch trì, t ch c th c hi n công tác tư v n, giáo d c s c kh e và công tác gi gìn tr t t , v sinh, phòng d ch b nh. - T ch c th c hi n công tác ch đ o tuy n v lĩnh v c đi u đư ng, hư ng d n k thu t chuyên môn nghi p v đi u dư ng cho đi u dư ng ng ch th p hơn và tham gia đào t o h c sinh, sinh viên đi u dư ng. - Ch trì ho c tham gia các đ tài nghiên c u khoa h c v lĩnh v c đi u dư ng và chăm sóc s c kh e. - Ch trì, t ch c th c hi n quy đ nh y đ c, các quy ch chuyên môn, các quy trình k thu t c a ngành y t và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c đi u dư ng. 2. Hi u bi t:
  8. - V n d ng đư c nh ng ki n th c cơ b n v y h c cơ s , đi u dư ng h c, b nh h c vào vi c phòng b nh, chăm sóc, đi u dư ng, ph c h i và nâng cao s c kh e nhân dân. - Các k thu t đi u dư ng cơ b n; k thu t đi u dư ng chuyên khoa; ki n th c và k năng chăm sóc thu c chuyên khoa. - Phương hư ng phát tri n chuyên môn k thu t c a chuyên ngành đi u dư ng trong nư c và trên th gi i - Ki n th c cơ b n v đào t o và nghiên c u khoa h c. - Ch c trách, nhi m v c a viên ch c y t trong lĩnh v c đi u dư ng. - Lu t B o v s c kh e nhân dân; các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch đ và chính sách c a Nhà nư c và c a ngành y t có liên quan đ n các đ i tư ng ph c v . 3. Yêu c u trình đ : - Là đi u dư ng có thâm niên ng ch t i thi u là 9 năm. - T t nghi p th c sĩ chuyên ngành đi u dư ng ho c chuyên khoa c p I đi u dư ng. - S d ng đư c m t ngo i ng trình đ B, trư ng h p c ng tác t i vùng có ngư i dân t c thi u s n u s d ng thành th o m t th ti ng dân t c trong ho t đ ng chuyên môn thì đư c thay th ngo i ng trình đ B. - S d ng thành th o m t s ph n m m tin h c ng d ng trong quá trình theo dõi và chăm sóc ngư i b nh. - Có ít nh t m t đ tài ho c công trình nghiên c u khoa h c đư c H i đ ng khoa h c c p ngành ho c c p t nh công nh n và áp d ng có hi u qu ./.
Đồng bộ tài khoản