Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 41/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH KHAI THÁC TR C THĂNG V N T I THƯƠNG M I (QCHK-KT3) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch khai thác tr c thăng v n t i thương m i (QCHK-KT3) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 3, - Các Th trư ng B GTVT - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, VT i (2). H Nghĩa Dũng QUY CH KHAI THÁC TR C THĂNG V N T I THƯƠNG M I (QCHK-KT3) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41 /2006/Q -BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I PH M VI ÁP D NG C A QUY CH i u 1 (QCHK-KT3.001). Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh các i u ki n khai thác tr c thăng dân d ng nh m m c ích v n t i thương m i i v i ngư i khai thác tr c thăng (sau ây g i là ngư i khai thác) có tr s chính t i Vi t Nam. 2. Quy ch này không áp d ng i v i: a) Tr c thăng công v , bao g m tr c thăng quân s , tr c thăng chuyên dùng c a l c lư ng h i quan, công an và các tr c thăng khác s d ng cho m c ích công v nhà nư c, tr trư ng h p ư c dùng vào m c ích dân d ng; b) Tr c thăng ph c v cho m c ích ch a cháy, nh y dù, ch ch nhân viên ch a cháy, nh y dù i th c hi n nhi m v .
 2. 3. Ngoài các quy nh t i Quy ch này, ngư i khai thác ph i tuân theo Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN i v i các i u và Ph l c ư c nêu c th trong Quy ch này. Chương II QUY NNH CHUNG i u 2 (QCHK-KT3.005). Khái quát 1. Ngư i khai thác ph i tuân th các quy nh trong Quy ch này. 2. Ngoài quy nh t i kho n 1 i u này, Ngư i khai thác ph i tuân th các quy nh do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ban hành ho c ch p thu n. 3. M i tr c thăng ch ư c khai thác úng theo nh ng i u kho n ghi trong ch ng ch i u ki n bay và nh ng gi i h n ư c phê chuNn trong Tài li u hư ng d n bay (HFM) theo Ph l c I c a kho n 3 i u 2 (QCHK-KT3.005(3)). 4. Vi c khai thác tr c thăng ph c v y t khNn nguy ph i tuân th nh ng quy nh trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 4 i u 2 (QCHK- KT3.005(4)). 5. Vi c khai thác tr c thăng trong môi trư ng không thu n l i ngoài các khu v c ông dân cư ph i tuân th quy nh trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 5 i u 2 (QCHK-KT3.005(5)). 6. Vi c khai thác tr c thăng có tr ng lư ng c t cánh t i a ư c c p ch ng ch (MCTOM) nh hơn ho c b ng 3175kg, v i s gh hành khách t i a ư c phê chuNn (MAPSC) là 9 gh ho c ít hơn vào ban ngày và trên các ư ng bay có d n ư ng b ng a tiêu ph i tuân th theo các quy nh trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 6 i u 2 (QCHK-KT3.005(6)). 7. Vi c khai thác tr c thăng v i tr ng lư ng c t cánh t i a ư c c p ch ng ch (MCTOM) nh hơn ho c b ng 3175kg, v i s gh hành khách t i a ư c phê chuNn (MAPSC) là 9 gh ho c ít hơn vào ban ngày trên các ư ng bay có d n ư ng b ng a tiêu và ư c ti n hành trong khu v c a lý xác nh, d nh b t u và k t thúc chuy n bay t i cùng m t a i m ho c t i a i m khác ư c C c HKVN ch p thu n trong cùng ngày, ph i tuân th theo các quy nh nêu trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 7 i u 2 (QCHK-KT3.005(7)). 8. Vi c khai thác tr c thăng t i cNu (HHO) ph i tuân th các quy nh nêu trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 8 i u 2 (QCHK- KT3.005(8)). 9. Vi c khai thác tr c thăng t i a i m công c ng ph i tuân th các quy nh nêu trong Quy ch này, tr trư ng h p có quy nh khác nêu t i Ph l c I c a kho n 9 i u 2 (QCHK- KT3.005(9)). i u 3 (QCHK-KT3.010). Các trư ng h p mi n tr Trong t ng trư ng h p c th , do nhu c u khai thác c a ngư i khai thác, C c HKVN có th c p mi n tr t m th i ho c ngo i l khác v i quy nh c a Quy ch này v i i u ki n ngư i khai thác ph i tuân th các i u ki n b sung mà C c HKVN yêu c u mb om c an toàn có th ch p nh n ư c và ph i báo cáo B Giao thông v n t i. i u 4 (QCHK-KT3.015). Ch l nh khai thác 1. C c HKVN có th ban hành ch l nh khai thác nh m m c ích c m, h n ch ho c yêu c u ngư i khai thác ph i tuân th theo nh ng i u ki n nh t nh m b o khai thác an toàn. 2. Ch l nh khai thác bao g m các n i dung sau ây:
 3. a) Lí do ban hành quy t nh khai thác; b) Ph m vi và th i gian áp d ng; c) Hành ng c a ngư i khai thác. 3. Ch l nh khai thác là n i dung b sung mà ngư i khai thác ph i th c hi n ngoài nh ng quy nh c a Quy ch này. i u 5 (QCHK-KT3.020). Trách nhi m tuân th pháp lu t c a ngư i khai thác Ngư i khai thác ph i b o m: 1. Các nhân viên hi u và tuân th nghiêm ng t pháp lu t và quy nh hi n hành c a các qu c gia nơi h khai thác tr c thăng và các qu c gia có liên quan n vi c th c hi n nhi m v ; 2. Các thành viên t bay hi u và n m v ng v pháp lu t và các quy nh hi n hành có liên quan n vi c th c hi n nhi m v . i u 6 (QCHK-KT3.025). Ngôn ng chung 1. Ngư i khai thác ph i m b o các thành viên t bay có kh năng giao ti p thành th o b ng ti ng Anh. 2. Ngư i khai thác ph i m b o các nhân viên khai thác có kh năng c hi u n i dung quy nh trong Tài li u hư ng d n khai thác (OM) có liên quan. i u 7 (QCHK-KT3.030).Trách nhi m c a ngư i khai thác i v i Danh m c thi t b t i thi u (MEL) 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng và trình C c HKVN phê chuNn danh m c thi t b t i thi u (MEL) cho m i tr c thăng. Danh m c này ph i ư c d a trên danh m c thi t b t i thi u g c (MMEL) do nhà ch t o cung c p và không ư c ít hơn danh m c thi t b t i thi u g c (MMEL) c a nhà ch t o. 2. Ngư i khai thác không ư c khai thác tr c thăng n u không có danh m c thi t b t i thi u, tr trư ng h p ư c C c HKVN cho phép và không ư c phép khai thác ngoài quy nh b t bu c c a danh m c thi t b t i thi u g c (MMEL) c a nhà ch t o. i u 8 (QCHK-KT3.035). H th ng ch t lư ng (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.035 và GT c a QCHK-KT3.035)) 1. Ngư i khai thác ph i thi t l p m t h th ng ch t lư ng và ch nh m t ngư i ph trách ch t lư ng nh m giám sát vi c thi hành y các quy nh m b o vi c khai thác ư c an toàn, và m b o tiêu chuNn i u ki n bay c a tr c thăng.Vi c giám sát ph i bao g m m t h th ng thông tin hai chi u t i ngư i ng u c a Ngư i khai thác có nh ng x lý k p th i khi c n thi t. 2. H th ng ch t lư ng ph i bao g m chương trình m b o ch t lư ng có các quy trình nh m xác nh rõ vi c khai thác ang ư c ti n hành tuân th các yêu c u, tiêu chuNn và các quy nh hi n hành. 3. H th ng ch t lư ng và ngư i ph trách cơ quan ch t lư ng ph i ư c C c HKVN ch p thu n. 4. H th ng ch t lư ng ph i ư c mô t trong các tài li u liên quan. 5. Ngoài quy nh t i kho n 1 i u này, C c HKVN có th ch p thu n vi c b nhi m hai ngư i ph trách h th ng ch t lư ng, m t ch u trách nhi m v khai thác và m t ch u trách nhi m v b o dư ng.
 4. i u 9 (QCHK-KT3.037). Chương trình an toàn bay và phòng ng a tai n n (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.037)) 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng chương trình phòng ng a tai n n và an toàn bay, chương trình này có th h p nh t v i h th ng ch t lư ng và bao g m các yêu c u sau ây: a) Các chương trình nh m giúp cho nh ng ngư i có liên quan n khai thác t ư c và duy trì nh n th c v r i ro; b) M t k ho ch báo cáo v vi c có th so sánh i chi u và ánh giá các báo cáo tai n n và s c liên quan nh m xác nh xu hư ng b t l i ho c các sai sót vì l i ích an toàn. K ho ch này ph i b o v c i m nh n d ng c a ngư i báo cáo, bao g m c vi c ngăn ch n kh năng có báo cáo n c danh; c) ánh giá các thông tin liên quan n s c , tai n n, và công b các thông tin liên quan, nhưng không ph i quy k t trách nhi m; d) B nhi m ngư i qu n lý chương trình. 2. Ngư i qu n lý chương trình có trách nhi m xu t các bi n pháp kh c ph c trên cơ s chương trình phòng ng a tai n n và an toàn bay. 3. Các bi n pháp kh c ph c trên cơ s chương trình phòng ng a tai n n và an toàn bay ph i ư c ngư i ph trách ch t lư ng theo dõi. i u 10 (QCHK-KT3.040). Các thành viên t bay b sung. Ngư i khai thác ph i m b o các thành viên t bay b sung ư c hu n luy n th c hi n công vi c m t cách thành th o hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 11 (QCHK-KT3.050). Thông tin tìm ki m và c u n n. Ngư i khai thác ph i m b o các thông tin quan tr ng liên quan n các d ch v tìm ki m, c u n n luôn có s n trên bu ng lái và d s d ng. i u 12 (QCHK-KT3.055). Thông tin v kh n nguy và phương ti n c u h mang theo tr c thăng Ngư i khai thác ph i m b o h th ng thông tin liên l c luôn s n sàng k t n i k p th i v i các trung tâm hi p ng tìm ki m, c u n n th c hi n nhi m v c u h và công b danh m c thi t b khNn nguy cũng như các phương ti n c u h ư c trang b trên tr c thăng. Thông tin này ph i bao g m s lư ng, màu s c, lo i áo phao, pháo tín hi u khNn nguy và chi ti t v lo i thu c tân dư c ph c v khNn nguy, thi t b cung c p nư c u ng, lo i và các t n s vô tuy n c a ài mang theo liên l c khNn nguy. i u 13 (QCHK-KT3.065). V n chuy n vũ khí và n dư c quân d ng (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.065)) 1. Ngư i khai thác không ư c phép v n chuy n vũ khí và n dư c quân d ng b ng tr c thăng, tr trư ng h p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và c a các qu c gia liên quan cho phép trư c khi th c hi n chuy n bay. 2. Ngư i khai thác m b o vi c v n chuy n vũ khí và n dư c quân d ng ph i: a) B trí x p g n gàng, m b o cách li gi a vũ khí và hành khách trên tr c thăng; b) Trong trư ng h p là súng thì ph i tháo r i n. 3. i di n c a ngư i khai thác ph i thông báo cho ngư i ch huy tr c thăng v v trí, chi ti t c a vũ khí và n dư c chuyên ch trên tr c thăng trư c khi th c hi n chuy n bay. i u 14 (QCHK-KT3.070). V n chuy n d ng c và vũ khí th thao
 5. (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.070)) 1. Ngư i khai thác ph i th c hi n các bi n pháp nh m m b o các lo i vũ khí th thao d nh v n chuy n trên tr c thăng u ph i ư c bên thuê báo trư c. 2. Khi ch p thu n v n chuy n vũ khí th thao ngư i khai thác ph i m b o: a) Vũ khí th thao ư c cách li v i hành khách trong su t chuy n bay, tr trư ng h p C c HKVN ch p thu n khi th c t tr c thăng không cho phép và ph i áp d ng quy trình khác; b) Trong trư ng h p là súng ho c các lo i vũ khí khác ang n p n, yêu c u ph i tháo r i n. 3. n th thao có th ư c trong khoang hành lý ký g i c a hành khách trong gi i h n cho phép theo Tài li u hư ng d n k thu t quy nh t i i u 202 (QCHK-KT3.1150 (1)(n)) và i u 204 (QCHK-KT3.1160 (2)(e)). i u 15 (QCHK-KT3.075). Phương pháp v n chuy n ngư i Ngư i khai thác ph i áp d ng m i bi n pháp nh m m b o không v n chuy n hành khách trong khoang không ph i thi t k ch khách c a tr c thăng, tr khi ngư i ch huy tr c thăng cho phép ch khách t m th i trong các trư ng h p sau: 1. Vì m c ích m b o an toàn cho tr c thăng, ngư i, ng v t và hàng hoá trên tr c thăng; ho c 2. Là nơi x p hàng hoá và ng th i là nơi ư c thi t k ngư i có th ti p c n khi tr c thăng ang bay. i u 16 (QCHK-KT3.080). V n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không Ngư i khai thác ph i m b o không ai ư c phép ti p nh n v n chuy n hàng nguy hi m b ng tr c thăng, tr khi ngư i ó ã ư c hu n luy n v hàng nguy hi m và hàng hoá ã ư c phân lo i thích h p, có tài li u và hư ng d n, ư c kê khai, óng gói, k bi n, dán mác, eo nhãn hi u, và m b o th c hi n úng các tiêu chuNn v n chuy n theo quy nh pháp lu t hi n hành. i u 17 (QCHK-KT3.085). Trách nhi m c a t bay 1. Thành viên t bay ph i ch u trách nhi m v : a) Nh ng nhi m v có liên quan n an toàn c a tr c thăng và ngư i trên tr c thăng; b) Nh ng nhi m v ư c quy nh trong các hư ng d n và phương th c quy nh trong Tài li u hư ng d n khai thác (OM). 2. Thành viên t bay ph i: a) Báo cáo cho ngư i ch huy tr c thăng b t kỳ sai sót, h ng hóc ho c tr c tr c nào có th nh hư ng n tiêu chuNn i u ki n bay ho c khai thác an toàn c a tàu bay, bao g m c h th ng khNn nguy; b) Báo cáo cho ngư i ch huy tr c thăng b t kỳ s c nào gây nguy hi m ho c có th s gây nguy hi m n khai thác an toàn; c) G i m t b n sao báo cáo cho ngư i ch huy tr c thăng khi s d ng k ho ch báo cáo v vi c c a ngư i khai thác theo i u 9 (QCHK-KT3.037 (1)(b)). 3. Ngoài các quy nh nêu t i kho n 2 i u này, thành viên t bay có trách nhi m ph i báo cáo v vi c sau khi ã ư c thành viên t bay khác báo cáo; 4. Thành viên t bay không ư c làm nhi m v trên tr c thăng trong các trư ng h p sau ây:
 6. a) ang trong tình tr ng b nh hư ng c a ch t kích thích ho c các ch t có h i cho lý trí, hành vi có th gây m t an toàn cho chuy n bay; b) Trong trư ng h p l n sâu dư i nư c chưa th i gian ngh ngơi ph c h i s c kho trư c khi bay; c) Trong trư ng h p hi n máu chưa th i gian ngh ngơi ph c h i s c kho trư c khi bay; d) N u c m th y ho c nghi ng s c kho b gi m sút, m t m i, không thích h p th c hi n nhi m v chuy n bay, có th gây nguy hi m, m t an toàn. ) U ng rư u trong vòng 8 gi trư c khi nh n nhi m v bay h ăc b t u nhi m v d b; e) B t u nh n nhi m v bay khi có n ng c n trong máu trên 0,02 %; g) U ng rư u trong khi ang làm nhi m v bay ho c làm nhi m v d b . 5. Ngư i ch huy tr c thăng ph i : a) Ch u trách nhi m m b o an toàn cho tr c thăng và hành khách khi cánh quay ang quay; b) Có quy n ra m nh l nh khi th y c n thi t m b o an toàn cho tr c thăng, ngư i và hàng hoá trên tr c thăng; c) Có quy n ra m nh l nh cho ngư i ho c hàng hoá ra kh i tr c thăng khi th y ngư i và hàng hoá này có th gây m t an toàn cho chuy n bay, nh m b o m an toàn cho chuy n bay và tính m ng hành khách; d) Không chuyên ch ngư i ang trong tình tr ng say rư u ho c say thu c kích thích m c có th e do an toàn cho tr c thăng và ngư i trên tr c thăng; ) Có quy n t ch i chuyên ch nh ng hành khách là ngư i b tr c xu t, ho c ngư i ang b giam gi , n u vi c chuyên ch h có th gây nguy cơ e d a an toàn cho tr c thăng và ngư i trên tr c thăng; e) m b o m i hành khách ư c hư ng d n v trí c a thoát hi m, v trí và cách s d ng các thi t b an toàn và khNn nguy liên quan; g) m b o m i phương th c khai thác và danh m c ki m tra phù h p v i Tài li u hư ng d n khai thác; h) Không cho phép các thành viên t bay làm các công vi c khác trong khi tr c thăng ang c t cánh, b t u l y cao, ti p c n chót và h cánh, trong trư ng h p nhi m v c a h là c n thi t m b o an toàn cho chuy n bay; i) Không ư c phép: - S d ng máy ghi tham s bay trong tình tr ng h ng hóc, t t máy ho c xoá b trong khi bay; xoá s li u ã ghi c a chuy n bay trong trư ng h p b tai n n ho c có s c yêu c u c n ph i có báo cáo b t bu c; - S d ng máy ghi âm bu ng lái b h ng, ho c t t máy trong quá trình bay, tr trư ng h p ngư i ch huy tr c thăng cho r ng m c ích c a vi c t t máy là m b o lưu tr và không b t ng xoá các s li u ã ư c ghi i u tra s c , tai n n, và không ư c phép th c hi n thao tác xoá b ng tay các s li u ã ư c ghi trong ho c sau chuy n bay trong trư ng h p có tai n n ho c có s c c n ph i làm báo cáo b t bu c. k) Quy t nh ch p thu n m t tr c thăng có nh ng thi t b không làm vi c ư c căn c vào danh m c thay i tr ng thái các h th ng (CDL) ho c danh m c thi t b t i thi u (MEL); l) m b o công tác ki m tra trư c chuy n bay ã ư c th c hi n.
 7. 6. Trong các trư ng h p khNn nguy ngư i ch huy tr c thăng ho c ngư i lái ư c u quy n i u khi n chuy n bay ph i th c hi n m i bi n pháp và hành ng c n thi t m b o an toàn cho chuy n bay. i u 18 (QCHK-KT3.090). Quy n h n c a ngư i ch huy tr c thăng Hành khách, thành viên t lái trên tr c thăng ph i tuân theo m nh l nh h p pháp c a ngư i ch huy tr c thăng nh m m c ích m b o an toàn cho tr c thăng, ngư i và tài s n trên tr c thăng. i u 19 (QCHK-KT3.100). Cho phép ngư i vào bu ng lái 1. Ngư i khai thác ph i m b o không cho phép b t kỳ ngư i nào vào bu ng lái tr các trư ng h p sau ây: a) Nhân viên t bay ang làm nhi m v ; b) i di n c a cơ quan có thNm quy n ch u trách nhi m c p ch ng ch , gi y phép hành ngh ho c th c hi n vi c thanh tra theo yêu c u nhi m v ; c) Nh ng ngư i khác ư c quy nh trong Tài li u hư ng d n khai thác. 2. Ngư i ch huy tr c thăng ph i m b o: a) Vì m c ích an toàn c a chuy n bay, vi c cho phép ngư i vào bu ng lái không làm nh hư ng và gây tr ng i n các ho t ng c a chuy n bay; b) T t c m i ngư i trong bu ng lái ph i ư c hư ng d n các phương th c an toàn. 3. Ngư i ch huy tr c thăng là ngư i quy t nh cu i cùng vi c cho phép ngư i vào bu ng lái. i u 20 (QCHK-KT3.105). Không ư c phép v n chuy n Ngư i khai thác ph i th c hi n m i bi n pháp nh m b o m không có ngư i ho c hàng hoá ư c gi u trên tr c thăng. i u 21 (QCHK-KT3.110). Các thi t b i n t xách tay Ngư i khai thác ph i th c hi n m i bi n pháp nh m m b o không cho phép s d ng thi t b i n t xách tay trên tr c thăng khi vi c s d ng này có th gây nh hư ng t i tính năng c a các thi t b và các h th ng tr c thăng. i u 22 (QCHK-KT3.115). Rư u và các ch t kích thích Ngư i khai thác ph i th c hi n m i bi n pháp nh m m b o không cho b t kỳ ngư i nào ư c lên ho c trên tr c thăng ang trong tình tr ng say rư u, ho c say các ch t kích thích m c có th e do an toàn cho tr c thăng và ngư i trên tr c thăng. i u 23 (QCHK-KT3.120). Uy hi p an toàn Ngư i khai thác ph i th c hi n m i bi n pháp nh m m b o m i cán b , nhân viên c a mình không ư c có hành ng coi thư ng, b qua ho c thi u trách nhi m d n n: 1. Gây nguy hi m cho tr c thăng và ngư i trên tr c thăng; 2. Gây nguy hi m cho ngư i và tài s n m t t. i u 24 (QCHK-KT3.125). Ch ng ch , gi y phép mang theo tr c thăng (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK-KT3. 125)) 1. Ngư i khai thác ph i m b o các tài li u sau ây ư c mang theo m i chuy n bay: a) Gi y ch ng nh n ăng ký tr c thăng;
 8. b) Gi y ch ng nh n i u ki n bay; c) B n chính ho c b n sao Gi y ch ng nh n ti ng n (n u áp d ng); d) B n chính ho c b n sao Gi y ch ng nh n ngư i khai thác (AOC); ) Gi y phép l p t các thi t b vô tuy n c a tr c thăng; e) B n chính ho c b n sao Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba. 2. Thành viên t bay trên m i chuy n bay ph i mang theo gi y phép hành ngh còn hi u l c và các năng nh phù h p khi làm nhi m v trên tr c thăng. i u 25 (QCHK-KT3.130). Tài li u hư ng d n mang theo tr c thăng Ngư i khai thác ph i m b o: 1. Tài li u hư ng d n khai thác ang s d ng liên quan t i nhi m v c a t bay ư c mang theo m i chuy n bay; 2. Nh ng n i dung c a Tài li u hư ng d n khai thác th c hi n chuy n bay ph i rõ ràng và thu n ti n cho t bay s d ng trong khi làm nhi m v trên tr c thăng; 3. Tài li u hư ng d n bay (HFM) ư c mang theo tr c thăng, tr khi ư c C c HKVN ch p thu n Tài li u hư ng d n khai thác ch a ng nh ng n i dung liên quan quy nh t i Ph l c I c a i u 185 (QCHK-KT3. 1045). i u 26 (QCHK-KT3.135). Các b ng m u bi u và thông tin b sung mang theo tr c thăng. 1. Ngoài nh ng quy nh t i i u 24 (QCHK-KT3.125) và i u 25 (QCHK-KT 3.130), ngư i khai thác ph i m b o các thông tin và b ng m u bi u sau ây liên quan t i lo i hình và khu v c khai thác ph i mang theo m i chuy n bay: a) K ho ch khai thác bay ch a ng t i thi u nh ng thông tin quy nh t i i u 188 (QCHK-KT3.1060); b) S nh t ký k thu t tr c thăng ch a ng t i thi u các thông tin quy nh t i i u 158 (QCHK-KT3.915(1)); c) Chi ti t c a k ho ch bay có d ch v không lưu; d) Tài li u tóm t t hư ng d n công tác không báo NOTAM/AIS thích h p; ) Thông tin s li u khí tư ng thích h p; e) Tài li u v tr ng lư ng và cân b ng như quy nh t i Chương X; g) Thông báo có hành khách c bi t như nhân viên an ninh n u không ph i là thành viên c a t bay, ngư i tàn t t, ngư i b tr c xu t ho c ngư i ang b giam gi ; h) Thông báo b ng văn b n cho ngư i ch huy tr c thăng v vi c v n chuy n hàng hoá c bi t bao g m c hàng nguy hi m theo quy nh t i i u 214 (QCHK-KT3.1215(4)); i) B n và các sơ hi n hành cùng các tài li u liên quan khác quy nh t i i u 54 (QCHK-KT3.290(2)(g)); k) Các tài li u khác theo yêu c u c a các nhà ch c trách có liên quan n chuy n bay như: b ng kê khai danh m c hàng hoá, b ng danh sách hành khách; l) M u bi u báo cáo theo úng quy nh c a C c HKVN và ngư i khai thác; 2. C c HKVN có th cho phép các thông tin c a kho n 1 i u này trình bày chi ti t trên m t m u bi u quy nh th ng nh t ti n l i và d dàng trong khi s d ng.
 9. i u 27 (QCHK-KT3.140). Lưu tr thông tin t i m t t Ngư i khai thác ph i m b o lưu tr : 1. Ít nh t trong kho ng th i gian c a m t chuy n bay ho c 1 lo t chuy n bay: a) Thông tin liên quan t i chuy n bay và nh ng c thù riêng c a lo i hình khai thác ư c lưu tr m t t; b) Thông tin lưu tr ph i l p thành hai b n lưu tr phù h p v i quy nh t i i u 189 (QCHK-KT3.1065); ho c n u vi c sao thành hai b n không th th c hi n ư c thì c n ph i lưu tr thông tin g c; c) Thông tin này khi mang theo tr c thăng ph i ư c c t gi trong h p ch ng cháy. 2. Các thông tin nêu t i kho n 1 i u này bao g m: a) M t b n sao k ho ch khai thác bay; b) B n sao n i dung c a các ph n liên quan c a nh t ký k thu t tr c thăng; c) Thông tin NOTAM v ư ng bay có c thù riêng n u do ngư i khai thác biên so n; d) Tài li u tr ng lư ng và cân b ng, n u có yêu c u, theo quy nh t i i u 112 (QCHK- KT3.625); ) Thông báo có v n chuy n hàng hoá c bi t. i u 28 (QCHK-KT3.145). Quy n thanh tra Ngư i khai thác ph i t o i u ki n cho ngư i có thNm quy n c a C c HKVN ư c phép vào và l i tr c thăng thanh tra, ki m tra các tr c thăng ang ho t ng theo Gi y ch ng nh n ngư i khai thác (AOC) do C c HKVN c p. Trong trư ng h p c bi t, ngư i ch huy tr c thăng có th t ch i cho vào bu ng lái n u xét th y có th gây nguy hi m cho an toàn c a chuy n bay. i u 29 (QCHK-KT3.150). Xu t trình tài li u và h sơ 1. Ngư i khai thác có trách nhi m sau ây: a) T o i u ki n cho ngư i có thNm quy n c a C c HKVN th c hi n ki m tra các tài li u và h sơ liên quan t i các ho t ng bay và công tác b o dư ng tr c thăng; b) Xu t trình t t c các tài li u và h sơ khi có yêu c u c a C c HKVN trong th i gian thích h p. 2. Ngư i ch huy tr c thăng ph i xu t trình các tài li u quy nh mang theo trên tr c thăng trong kho ng th i gian mà ngư i có thNm quy n c a C c HKVN yêu c u. i u 30 (QCHK-KT3.155). Lưu tr tài li u Ngư i khai thác ph i lưu tr các tài li u theo các yêu c u sau ây: 1. Các tài li u g c ho c b n sao tài li u g c ư c lưu gi và b o qu n cNn m t theo quy nh, k c khi ngư i khai thác không còn khai thác tr c thăng ó n a; 2. H sơ c a thành viên t bay do ngư i khai thác gi theo quy nh c a Chương XVII, trư ng h p thành viên t bay ó chuy n sang làm vi c cho ngư i khai thác khác, h sơ c a h ph i ư c chuy n cho ngư i khai thác m i. i u 31 (QCHK-KT3.160). B o qu n, xu t trình và s d ng s li u ghi ư c trong chuy n bay 1. B o qu n s li u ghi: (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.160 (1)).
 10. a) Sau khi x y ra tai n n, ngư i khai thác ph i m b o thi t b ghi trên tr c thăng b tai n n ư c lưu tr nguyên g c các tham s m c t t nh t có th trong th i h n 60 ngày, tr trư ng h p có quy nh khác c a nhà ch c trách ang ti n hành i u tra. b) Tr trư ng h p trư c ó ã ư c C c HKVN cho phép, sau s c ph i có báo cáo b t bu c, ngư i khai thác ph i m b o thi t b ghi c a tr c thăng có s c ư c lưu tr nguyên g c s li u ã ghi trong th i h n 60 ngày, tr khi có quy nh khác c a nhà ch c trách ang ti n hành i u tra. c) Ngoài các quy nh nêu trên, khi C c HKVN yêu c u, ngư i khai thác ph i lưu tr nguyên g c s li u ã ghi tr c thăng trong th i h n 60 ngày, tr khi có quy nh khác c a nhà ch c trách ang ti n hành i u tra. d) Khi thi t b ghi tham s bay ư c trang b trên tr c thăng, ngư i khai thác ph i m b o: i) Lưu tr nguyên v n các s li u ã ghi trong kho ng th i gian theo quy nh t i i u 127 (QCHK-KT3.715), i u 128 (QCHK-KT 3.720), tr khi vì m c ích ki m tra và b o dư ng máy ghi tham s bay, s li u ư c ghi trong m t gi u tiên c a kho ng th i gian 8 gi ng h có th ư c xoá lúc ki m tra; ii) Lưu tr tài li u có các thông tin c n thi t cho vi c tra c u và chuy n s li u ã ư c lưu tr cho các ơn v k thu t; iii) B o qu n h sơ t i thi u c a m t chuy n bay tiêu bi u, v các s li u ghi ư c c a m t chuy n bay th c hi n trong vòng 12 tháng cu i cùng, bao g m các giai o n c t cánh, l y cao, bay b ng, gi m th p, ti p c n h cánh và h cánh cùng v i cách th c xác nh h sơ v i chuy n bay mà nó liên quan. 2. Xu t trình s li u ghi: Ngư i khai thác ph i xu t trình các s li u do máy ghi tham s bay trang b trên tr c thăng ghi ư c ho c s li u lưu tr liên quan cho C c HKVN trong kho ng th i gian yêu c u. 3. S d ng s li u ghi: a) Không ư c s d ng s li u do máy ghi âm ghi l i trong bu ng lái vào m c ích khác ngoài m c ích ph c v cho vi c i u tra tai n n ho c s c b t bu c ph i báo cáo, tr khi có s ng ý c a các thành viên t bay. b) Không ư c s d ng s li u do máy ghi tham s bay ghi ư c vào m c ích khác ngoài m c ích ph c v cho vi c i u tra tai n n ho c s c b t bu c ph i báo cáo, tr các trư ng h p sau ây: i) Ngư i khai thác s d ng cho m c ích theo dõi tiêu chuNn i u ki n bay và b o dư ng; ii) S d ng xác nh l i; iii) S d ng phát hi n các thi u sót trong phương th c b o m an toàn. i u 32 (QCHK-KT3.165). Thuê tr c thăng 1. Thu t ng : Các t ng s d ng trong chương này có nghĩa như sau: a) Thuê tàu bay không có t lái (trong Quy ch này ư c g i là thuê khô )là tho thu n thuê mà tr c thăng ư c ho t ng theo Gi y ch ng nh n ngư i khai thác (AOC) c a ngư i i thuê theo h p ng.
 11. b) Thuê tàu bay có t lái (trong Quy ch này ư c g i là thuê ư t) là tho thu n thuê mà tr c thăng ư c ho t ng theo Gi y ch ng nh n ngư i khai thác c a ch cho thuê theo h p ng. c) Ngư i khai thác Vi t Nam là ngư i khai thác ư c C c HKVN c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác theo quy nh trong Quy ch này. 2. Vi c thuê tr c thăng gi a nh ng ngư i khai thác Vi t Nam. a) Cho thuê tàu bay có t lái (trong Quy ch này ư c g i là cho thuê ư t) là tho thu n thuê mà m t ngư i khai thác Vi t Nam cung c p tr c thăng bao g m c t lái cho ngư i khai thác c a Vi t Nam khác mà không chuy n giao các ch c năng và trách nhi m quy nh trong Chương III. b) Các hình th c thuê khác ngoài thuê ư t. i) Tr trư ng h p nêu t i kho n i m a kho n 2 i u này, ngư i khai thác Vi t Nam s d ng m t tr c thăng do ngư i khai thác khác c a Vi t Nam cung c p ho c cung c p m t tr c thăng cho ngư i khai thác khác c a Vi t Nam, ngư i khai thác ó ph i ư c C c HKVN c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác (AOC). M i i u kho n c a Gi y ch ng nh n ngư i khai thác(AOC) này ph i ghi vào n i dung c a h p ng thuê. ii) Tr trư ng h p nh ng h p ng thuê c tr c thăng và t lái mà không có s chuy n giao ch c năng và trách nhi m, các i u kho n c a h p ng thuê ư c C c HKVN phê chuNn ư c coi là nh ng i u kho n b sung cho ch ng ch ngư i khai thác i v i các chuy n bay c a tr c thăng ó. 3. H p ng thuê tr c thăng gi a m t ngư i khai thác Vi t Nam v i t ch c nư c ngoài. a) Thuê khô i) Ngư i khai thác Vi t Nam ch ư c thuê khô tr c thăng c a t ch c nư c ngoài sau khi ư c C c HKVN phê chuNn theo quy nh hi n hành v thuê và cho thuê tàu bay; ii) Ngư i khai thác Vi t Nam ph i m b o các tr c thăng ư c th c hi n theo h p ng thuê khô, khi có yêu c u khác bi t ph i báo cáo cho C c HKVN. b) Thuê ư t i) Ngư i khai thác Vi t Nam ch ư c thuê ư t tr c thăng c a ngư i khai thác nư c ngoài sau khi ư c C c HKVN phê chuNn theo quy nh hi n hành v thuê và cho thuê tàu bay; ii) i v i các tr c thăng thuê ư t, ngư i khai thác Vi t Nam ph i m b o: - Các tiêu chuNn an toàn c a bên cho thuê theo h p ng i v i công tác b o dư ng và khai thác ph i tương ương v i các tiêu chuNn quy nh trong Quy ch này. - Bên cho thuê theo h p ng ph i có ch ng ch ngư i khai thác do qu c gia là thành viên Công ư c Chicago c p. - Tr c thăng có ch ng ch i u ki n bay tiêu chuNn phù h p v i Ph ư c 8 c a Công ư c Chicago. Gi y ch ng nh n i u ki n bay tiêu chuNn do qu c gia không ph i qu c gia c p AOC ư c ch p thu n khi phù h p v i Quy ch phê chuNn tàu bay và các s n phNm, thi t b c a tàu bay, t ch c thi t k và s n xu t (QCHK-21). c) Cho thuê tàu bay không có t lái (trong Quy ch này ư c g i là cho thuê khô). Ngư i khai thác Vi t Nam có th cho b t c ngư i khai thác nào c a qu c gia là thành viên c a Công ư c Chicago thuê khô tr c thăng theo h p ng v i m c ích v n t i thương m i, và ph i th c hi n theo úng các i u ki n sau ây:
 12. i) C c HKVN mi n cho ngư i khai thác Vi t Nam nh ng i u kho n liên quan c a Quy ch này và xoá tên tr c thăng này ra kh i Gi y ch ng nh n ngư i khai thác c a ngư i khai thác Vi t Nam sau khi nhà ch c trách c a qu c gia bên thuê ch p thu n b ng văn b n v trách nhi m giám sát b o dư ng và khai thác tr c thăng. ii) Tr c thăng ph i ư c b o dư ng phù h p v i chương trình b o dư ng ã ư c phê chuNn. d) Cho thuê tàu bay có t lái (trong Quy ch này ư c g i là cho thuê ư t). Ngư i khai thác Vi t Nam cung c p tr c thăng và ngư i lái cho t ch c nư c ngoài và duy trì ch c năng, trách nhi m quy nh trong Chương III thì v n là ngư i khai thác c a tr c thăng ó. 4. Thuê tr c thăng ng n h n. Trong trư ng h p khNn c p theo quy nh v thuê và cho thuê tàu bay, ngư i khai thác Vi t Nam mu n thuê tr c thăng thay th không c n có s phê chuNn c a C c HKVN ph i m b o: a) Ch cho thuê theo h p ng là m t ngư i khai thác có ch ng ch ngư i khai thác do qu c gia là thành viên c a Công ư c Chicago c p; b) Th i h n thuê theo h p ng không vư t quá 7 ngày liên t c; c) Ph i thông báo ngay cho C c HKVN. Chương III GI Y CH NG NH N NGƯ I KHAI THÁC VÀ GIÁM SÁT i u 33 (QCHK-KT 3.175). Quy nh chung i v i Gi y ch ng nh n ngư i khai thác và giám sát 1. Khi ưa tr c thăng vào khai thác v n t i thương m i, ngư i khai thác ph i th c hi n úng các i u kho n và các i u ki n ghi trong Gi y ch ng nh n ngư i khai thác. 2. Ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác, ho c ngh thay i ch ng ch ngư i khai thác ph i ư c C c HKVN ki m tra các lĩnh v c có liên quan nh m m b o khai thác an toàn. 3. Ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác ph i tuân th các yêu c u sau ây: a) Không s h u Gi y ch ng nh n ngư i khai thác do nhà ch c trách khác c p; b) Có tr s chính t i Vi t Nam; c) ăng ký tr c thăng t i Vi t Nam (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GTc a QCHK-KT3.175 (3)(c); d) áp ng các yêu c u v khai thác an toàn. 4. Ngoài quy nh trong kho n (3)(c) nêu trên, ngư i khai thác có th khai thác tr c thăng ư c ăng ký t i qu c gia khác khi có s tho thu n chung gi a C c HKVN v i nhà ch c trách c a qu c gia ăng ký. 5. Ngư i khai thác ph i t o i u ki nC c HKVN ki m tra cơ c u t ch c, tr c thăng và t ch c b o dư ng tr c thăng theo Quy ch phê chuNn t ch c b o dư ng QCHK-145 (22TCN-337), xác nh vi c tuân th theo Quy ch này. 6. C c HKVN có th s a i, ình ch ho c thu h i Gi y ch ng nh n ngư i khai thác n u th y ngư i khai thác không th duy trì các i u kho n ghi trong ch ng ch và các quy nh v vi c khai thác an toàn. 7. Ngư i khai thác ph i ch ng minh cho C c HKVN các v n sau ây: a) T ch c và i ngũ qu n lý phù h p v i quy mô và lo i hình khai thác;
 13. b) Các phương th c giám sát khai thác ã ư c xác nh. 8. Ngư i khai thác ph i b nhi m m t giám c i u hành ư c C c HKVN ch p thu n nh m m b o tài chính cho ho t ng khai thác và b o dư ng và m b o các ho t ng này ư c th c hi n úng theo các tiêu chuNn quy nh c a C c HKVN. 9. Ngư i khai thác ph i b nhi m và ư c C c HKVN ch p thu n các cán b ch u trách nhi m chính v qu n lý và giám sát các lĩnh v c sau ây: a) Khai thác bay; b) H th ng b o dư ng; c) Hu n luy n t bay; d) Khai thác m t t.(Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK-KT 3.175 (9)). 10. i v i ngư i khai thác có 21 nhân viên chính th c tr lên có th b nhi m m t ngư i m nhi m t i a 2 v trí qu n lý và ph i m b o yêu c u t i thi u quy nh t i kho n 9 i u này (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.175 (10) và (11)). 11. i v i ngư i khai thác có s nhân viên chính th c dư i 21 thì giám c có th kiêm nhi m m t trong các v trí qu n lý nêu t i kho n 9 i u này (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.175 (10) và (11)). 12.Ngư i khai thác ph i m b o m i chuy n bay ư c th c hi n theo úng các i u kho n quy nh trong Tài li u hư ng d n khai thác. 13.Ngư i khai thác ph i b trí các phương ti n i u hành m t t thích h p nh m mb o i u hành khai thác bay an toàn. 14.Ngư i khai thác ph i m b o các tr c thăng c a mình ư c trang b y và các t bay ã ư c hu n luy n thành th o cho t ng khu v c và t ng lo i hình khai thác. 15.Ngư i khai thác ph i tuân th úng các yêu c u v b o dư ng theo quy nh t i Chương XIII cho t t c tr c thăng khai thác theo các i u kho n ghi trong ch ng ch ngư i khai thác. 16.Ngư i khai thác ph i n p cho C c HKVN Tài li u hư ng d n khai thác quy nh t i Chương XVI, và các s a i, b sung c a Tài li u này. 17.Ngư i khai thác ph i m b o duy trì các thi t b tr giúp khai thác t i các căn c khai thác chính, phù h p v i khu v c và lo i hình khai thác. i u 34 (QCHK-KT 3.180). C p, thay i và gia h n Gi y ch ng nh n ngư i khai thác 1. Ngư i khai thác ch ư c c p ho c thay i Gi y ch ng nh n ngư i khai thác khi áp ng các i u ki n sau ây: a) i v i tr c thăng ang ư c khai thác: i) N u ăng ký t i Vi t Nam, ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n bay còn hi u l c do C c HKVN c p. ii) N u ăng ký t i nư c ngoài, c n ph i tuân th theo m t mô hình thích h p có th nh n ư c Gi y ch ng nh n i u ki n bay (C of A) do C c HKVN c p. b) H th ng b o dư ng ph i ư c C c HKVN phê chuNn phù h p v i Chương XIII; c) Ngư i khai thác ph i ch ng minh v i C c HKVN kh năng: i) Thi t l p và duy trì m t t ch c thích h p;
 14. ii) Thi t l p và duy trì m t h th ng b o m ch t lư ng theo i u 8 (QCHK-KT 3.035); iii) Tuân th nh ng yêu c u c a chương trình hu n luy n; iv) Tuân th nh ng yêu c u v b o dư ng, phù h p v i tình hình c th và sát v i th c t khai thác, k c nh ng v n liên quan quy nh trong i u 33 (QCHK-KT 3.175) t kho n (7) n kho n (15); v) Tuân th i u 33 (QCHK-KT 3.175). 2. Ngoài quy nh t i i u 35 (QCHK-KT3.185(6)), ngư i khai thác ph i thông báo s m nh t cho C c HKVN khi có nh ng thay i liên quan n các n i dung nêu t i kho n 1 i u này. 3. Trong trư ng h p ngư i khai thác không áp ng các yêu c u t i kho n 1 i u này, C c HKVN có th thu h i, h n ch ho c yêu c u th c hi n m t ho c m t s chuy n bay ki m ch ng có tính ch t v n t i thương m i. i u 35 (QCHK - KT 3.185). Các yêu c u v th t c hành chính 1. H sơ ngh c p, thay i ho c gia h n Gi y ch ng nh n ngư i khai thác ph i cung c p y các thông tin sau ây: a) Tên chính th c và tên giao d ch, a ch và a ch giao d ch qua bưu i n c a ngư i n p ơn; b) Lo i hình khai thác; c) Miêu t t ch c qu n lý; d) H tên c a giám c i u hành; ) H tên c a các cán b qu n lý chính, bao g m nh ng ngư i ch u trách nhi m v khai thác bay, v h th ng b o dư ng, v hu n luy n t bay và các ho t ng khai thác trên m t t cùng v i kinh nghi m và kh năng chuyên môn c a h ; e) Tài li u hư ng d n khai thác. 2. H sơ ngh c p, thay i ho c gia h n Gi y ch ng nh n ngư i khai thác cho t ng lo i tr c thăng ph i bao g m các tài li u v h th ng b o dư ng sau ây: (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT 3.185(2)). a) Gi i trình qu n lý t ch c b o dư ng; b) Chương trình b o dư ng tr c thăng c a ngư i khai thác; c) Nh t ký k thu t tr c thăng; d) H p ng b o dư ng gi a ngư i khai thác và các t ch c b o dư ng ư c phê chuNn theo Quy ch phê chuNn t ch c b o dư ng 145 (22TCN-337(QCHK –145)), n u ngư i khai thác không có t ch c b o dư ng; ) S lư ng tr c thăng; 3. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác ph i n p cho C c HKVN t i thi u 90 ngày trư c ngày d nh khai thác, Tài li u hư ng d n khai thác có th n p mu n hơn, nhưng không ít hơn 60 ngày trư c ngày d nh khai thác; 4. H sơ ngh thay i Gi y ch ng nh n ngư i khai thác ph i n p trư c ít nh t 30 ngày, ho c n u ư c ng ý c a C c HKVN, n p trư c ngày ưa vào khai thác; 5. H sơ ngh gia h n Gi y ch ng nh n ngư i khai thác ph i n p ít nh t là 30 ngày trư c ngày h t hi u l c, ho c n u ư c s ng ý c a C c HKVN, n p trư c ngày h t hi u l c;
 15. 6. i v i các trư ng h p ngo i l , C c HKVN ph i ư c thông báo trư c 10 ngày trư c khi có s thay i cán b qu n lý ã ư c b nhi m. Chương IV PHƯƠNG TH C KHAI THÁC i u 36 (QCHK-KT3.195). Ki m soát khai thác (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN(CTH c a QCHK-KT3.195)) Ngư i khai thác ph i: 1. Xây d ng và duy trì phương pháp th c hi n ki m soát khai thác và trình C c HKVN phê chuNn; 2. Ki m soát khai thác i v i t t c các chuy n bay và th c hi n theo các i u kho n ghi trong Gi y ch ng nh n ngư i khai thác (AOC). i u 37 (QCHK-KT3.200). Tài li u hư ng d n khai thác (OM) Ngư i khai thác ph i cung c p Tài li u hư ng d n khai thác theo quy nh t i Chương XVI và có hư ng d n s d ng. i u 38 (QCHK-KT3.205). Kh năng chuyên môn c a nhân viên khai thác Ngư i khai thác ph i m b o các nhân viên khai thác ư c giao nhi m v ho c có liên quan tr c ti p n khai thác bay, khai thác m t t ư c hu n luy n y v chuyên môn nghi p v ; ph i ch ng minh kh năng trong t ng công vi c c th ; ph i nh n th c ư c trách nhi m và m i quan h gi a nh ng công vi c này trong quá trình khai thác. i u 39 (QCHK-KT3.210). Xây d ng các phương th c 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng các phương th c và hư ng d n cho t ng lo i tr c thăng, bao g m nhi m v c a các thành viên t bay và các nhân viên m t t cho các lo i hình khai thác m t t và trong khi bay (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK-KT 3.210(1)). 2. Ngư i khai thác ph i xây d ng h th ng danh m c ki m tra thành viên t bay s d ng trong các giai o n khai thác tr c thăng i u ki n bình thư ng, b t thư ng và khNn nguy, nh m m b o tuân th các phương th c khai thác nêu trong tài li u hư ng d n khai thác (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK- KT3.210(2))). Cơ c u và cách s d ng danh m c ki m tra ph i tôn tr ng các y u t con ngư i và nguyên t c ng x (CRM). 3. Ngư i khai thác không ư c yêu c u thành viên t bay th c hi n b t c ho t ng nào trong các giai o n tr ng y u c a chuy n bay, tr khi các yêu c u m b o an toàn c a tr c thăng. 4. Ngư i khai thác ch ư c cho phép ng cơ tr c thăng ho t ng khi có ngư i lái ã ư c hu n luy n t i nơi i u khi n. i u 40 (QCHK-KT3.215). S d ng các d ch v không lưu Ngư i khai thác ph i m b o m i chuy n bay ư c cung c p d ch v không lưu, n u có. i u 41 (QCHK-KT3.220). Vi c s d ng sân bay c a ngư i khai thác (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.220)) Ngư i khai thác ch ư c phép s d ng nh ng sân bay áp ng các yêu c u i v i lo i tr c thăng và lo i hình khai thác ang áp d ng. i u 42 (QCHK-KT3.225). Tiêu chu n t i thi u khai thác sân bay tr c thăng
 16. 1. Ngư i khai thác ph i xác nh tiêu chuNn khai thác t i thi u cho t ng sân bay. Vi c xây d ng tiêu chuNn khai thác t i thi u ph i tuân th các quy nh t i i u 81 (QCHK-KT3.430) áp d ng i v i sân bay c t cánh, sân bay h cánh ho c sân bay d b . 2. Vi c xác nh tiêu chuNn khai thác t i thi u c a sân bay tr c thăng ph i tính toán trên cơ s s li u c th ư c C c HKVN ch p thu n. 3. Các tiêu chuNn t i thi u c a t ng lo i phương th c ti p c n và h cánh c th ư c xem xét áp d ng trong các trư ng h p sau ây: a) Trang thi t b m t t th hi n trên sơ phương th c khai thác d ki n ho t ng bình thư ng; b) H th ng thi t b trên tr c thăng ư c trang b cho lo i ti p c n ó ho t ng bình thư ng; c) Tiêu chí tính năng c a tr c thăng ư c áp ng; d) T bay có năng nh phù h p. i u 43 (QCHK-KT3.230). Phương th c kh i hành và ti p c n 1. Ngư i khai thác ph i áp d ng các phương th c kh i hành và ti p c n do cơ quan có thNm quy n c a qu c gia có sân bay tr c thăng quy nh. 2. Ngoài quy nh nêu t i kho n 1 i u này, ngư i ch huy tr c thăng có th th c hi n theo hu n l nh c a ki m soát viên không lưu mà không nh t thi t ph i bay theo phương th c ã ư c công b , v i i u ki n ph i xem xét các tiêu chí vư t chư ng ng i v t và các i u ki n khai thác. Giai o n ti p c n chót ph i th c hi n theo phương th c bay b ng m t ho c bay b ng thi t b ã thi t l p. 3. Ngư i khai thác ch ư c áp d ng các phương th c khác v i các phương th c quy nh t i kho n 1 i u này khi cơ quan có thNm quy n c a qu c gia có sân bay ã phê chuNn và ư c C c HKVN ch p thu n. i u 44 (QCHK-KT3.235). Phương th c gi m ti ng n Ngư i khai thác ph i m b o trong các phương th c c t cánh và h cánh ph i tính n vi c làm gi m nh hư ng ti ng n c a tr c thăng. i u 45 (QCHK-KT3.240). ư ng bay và các khu v c khai thác 1. Ngư i khai thác ph i m b o các ho t ng bay ch ư c th c hi n theo các ư ng bay ho c trong các khu v c áp ng các i u ki n sau ây: a) ư c cung c p y trang thi t b m t t, các d ch v khí tư ng cho vi c khai thác theo k ho ch. b) Tính năng tr c thăng d ki n s d ng phù h p v i nh ng yêu c u cao bay t i thi u. c) Thi t b c a tr c thăng d ki n s d ng áp ng yêu c u t i thi u i v i vi c khai thác theo k ho ch. d) ư c trang b các sơ ,b n phù h p (Theo i u 26 (CHK - KT3. 135(1)(i)). ) i v i tr c thăng khai thác tính năng lo i 3, ph i m b o có bãi tr ng tr c thăng có th th c hi n h cánh b t bu c an toàn, tr khi tr c thăng ã ư c phê chuNn khai thác theo quy nh t i Ph l c I c a i u 2 (QCHK-KT3.005(5). e) i v i tr c thăng khai thác tính năng lo i 3 và khai thác theo tuy n ư ng d c b bi n, các phương th c m b o chi u r ng c a hành lang b bi n và các thi t b mang theo phù h p v i i u ki n t i th i i m khai thác ph i ư c quy nh trong c a tài li u hư ng d n
 17. khai thác (ph n C) (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.240 (1)(e))). 2. Ngư i khai thác ph i m b o vi c khai thác bay ư c th c hi n trong gi i h n ư ng bay ho c các khu v c khai thác theo quy nh. i u 46 (QCHK-KT3.243). Khai thác tr c thăng các khu v c có quy nh c th v tính năng d n ư ng (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.243)) Ngư i khai thác ch ư c phép khai thác tr c thăng t i các khu v c ã ư c quy nh, ho c t i m t ph n c a vùng tr i c th theo các tho thu n d n ư ng hàng không khu v c, quy nh v tính năng d n ư ng t i thi u ã ư c thi t l p khi ư c C c HKVN phê chuNn (phê chuNn RNP/RNAV) (Xem i u 149 (QCHK-KT3.865(3)(b)). i u 47 (QCHK-KT3.250). Thi t l p cao bay t i thi u (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.250)) 1. Ngư i khai thác ph i thi t l p cao bay t i thi u và phương pháp xác nh các cao này cho t t c các ư ng bay nh m xác nh thông thoáng c a a hình, có tính n các yêu c u t Chương VI n Chương IX. 2. Phương pháp thi t l p cao t i thi u ph i ư c C c HKVN phê chuNn. 3. Ngư i khai thác ph i tuân th cao an toàn t i thi u ư c các cơ quan có thNm quy n c a qu c gia có vùng tr i khai thác thi t l p. 4. Ngư i khai thác ph i xem xét các y u t sau ây khi thi t l p các cao bay t i thi u: a) i m chính xác xác nh v trí tr c thăng; b) Kh năng sai s c a ng h o cao; c) Tính ch t c a a hình (ví d : thay i t ng t v cao) d c theo các tuy n ư ng bay ho c các khu v c khai thác; d) Kh năng di n bi n c a các hi n tư ng khí tư ng nguy hi m (ví d : nhi u ng m nh, dòng thăng dáng); ) Kh năng có th sai l ch do b n a hình không chính xác. 5. th c hi n các quy nh nêu t i kho n 4 i u này, ngư i khai thác ph i tính n: a) Hi u ch nh s li u thay i v nhi t , áp su t theo các tr s tiêu chuNn; b) Nh ng yêu c u c a cơ quan ki m soát không lưu; c) M i b t tr c có th x y ra d c tuy n ư ng bay theo k ho ch. i u 48 (QCHK-KT3.255). Chính sách nhiên li u (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.255)) 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng chính sách nhiên li u cho m c ích l p k ho ch bay và l p l i k ho ch trong khi bay, m b o cho m i chuy n bay ph i mang nhiên li u ph c v cho k ho ch khai thác, ng th i còn m b o lư ng nhiên li u d phòng ngoài k ho ch. 2. Ngư i khai thác ph i m b o vi c l p k ho ch cho các chuy n bay d a trên các y u t cơ b n sau ây: a) Các phương th c, s li u l y trong Tài li u hư ng d n khai thác ho c s li u riêng c a t ng lo i tr c thăng; b) Các chuy n bay ph i m b o th c hi n các i u ki n sau ây:
 18. i) M c tiêu th nhiên li u th c t c a tr c thăng; ii) Các tr ng lư ng d ki n; iii) i u ki n khí tư ng d báo; iv) Các phương th c và h n ch c a d ch v không lưu. 3. Ngư i khai thác ph i tính toán lư ng nhiên li u s d ng cho t ng chuy n bay trư c khi bay, bao g m: a) Lư ng nhiên li u lăn; b) Lư ng nhiên li u cho ch ng bay; c) Lư ng nhiên li u d tr , bao g m: i) Nhiên li u d phòng cho ch ng bay (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.255 (3)(c)(i))); ii) Nhiên li u n sân bay d b n u có yêu c u sân d b n cho tr c thăng, k c ch n sân bay c t cánh làm sân bay d b n; iii) Lư ng nhiên li u bay ch ; iv) Nhiên li u b sung do yêu c u c a lo i hình khai thác (ví d : sân bay tr c thăng bi t l p). d) Nhiên li u n p thêm theo yêu c u c a ngư i ch huy tr c thăng. 4. Trư ng h p ph i l p l i k ho ch bay trong khi bay, ngư i khai thác ph i tính toán lư ng nhiên li u theo yêu c u n u tr c thăng ph i bay theo tuy n ư ng bay ho c bay t i m t sân bay không n m trong k ho ch bay khi xu t phát, bao g m: a) Lư ng nhiên li u cho ph n còn l i c a chuy n bay; b) Lư ng nhiên li u d tr , g m: i) Lư ng nhiên li u d phòng cho ch ng bay; ii) Lư ng nhiên li u n sân bay d b , n u có yêu c u sân d b n cho tr c thăng, k c ch n sân bay c t cánh làm sân bay d b n; iii) Lư ng nhiên li u bay ch ; iv) Nhiên li u b sung do yêu c u c a lo i hình khai thác (ví d : sân bay tr c thăng bi t l p). c) Nhiên li u n p thêm theo yêu c u c a ngư i ch huy tr c thăng. i u 49 (QCHK-KT3.260).V n chuy n hành khách h n ch kh năng di chuy n (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GT c a QCHK-KT3.260)) 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng phương th c v n chuy n hành khách có kh năng di chuy n b h n ch (PRMs). 2. Ngư i khai thác ph i m b o không b trí nh ng hành khách có kh năng di chuy n h n ch nh ng nơi sau ây: a) Làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên t bay; b) Gây c n tr vi c s d ng các thi t b khNn nguy; c) Gây c n tr các l i thoát hi m trên tr c thăng. 3. Ngư i ch huy tr c thăng ph i ư c thông báo khi có hành khách có kh năng di chuy n h n ch i trên chuy n bay.
 19. i u 50 (QCHK -KT3.265). V n chuy n hành khách là nh ng ngư i ang b tr c xu t ho c ang b giam gi Ngư i khai thác ph i thi t l p phương th c v n chuy n ngư i ang b tr c xu t ho c ang b giam gi nh m m b o an toàn cho tr c thăng và hành khách. Ngư i ch huy tr c thăng ph i ư c thông báo khi tr c thăng có chuyên ch nh ng ngư i nêu trên ây. i u 51 (QCHK-KT3.270). Cách s p x p hành lý và hàng hoá (Xem Ph l c I c a i u 51 (QCHK- KT3.270) (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.270)) 1. Ngư i khai thác ph i xây d ng phương th c m b o hành lý và hàng hoá c a hành khách ư c ki m tra y trư c khi ưa lên tr c thăng. 2. Ngư i khai thác ph i xây d ng phương th c m b o hành lý và hàng hoá v n chuy n trên tr c thăng ư c s p x p c nh, không b xê d ch tránh d p v hay b h ng gây c n tr l i i l i trên tr c thăng. i u 52 (QCHK- KT3.280). X p ch cho hành khách (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (GTc a QCHK - KT3.280)) (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.260 (1)) (Xem Tài li u hư ng d n th c hi n và gi i thích c a C c HKVN (CTH c a QCHK- KT3.260(2)) Ngư i khai thác ph i xây d ng phương th c m b o hành khách ư c b trí nh ng nơi có th thoát hi m nhanh nh t trong trư ng h p khNn nguy và không c n tr l i thoát hi m c a tr c thăng. i u 53 (QCHK-KT3.285). Ch d n cho hành khách Ngư i khai thác ph i m b o: 1. Khái quát a) Hành khách ph i ư c ch d n v an toàn trong chuy n bay b ng l i, b ng thao tác c th , có th ch d n m t ph n ho c toàn b b ng thi t b nghe nhìn. b) Hành khách ph i ư c gi i thi u v b ng ch d n an toàn có các hình nh hư ng d n s d ng phương ti n khNn nguy và các l i thoát hi m. 2. Trư c khi c t cánh a) Các hành khách ph i ư c hư ng d n các n i dung sau: i) Quy nh hút thu c; ii) Tr l i lưng gh ng i v v trí th ng ng và óng bàn ăn; iii) V trí c a các l i thoát hi m; iv) V trí và s d ng các d u hi u thoát hi m; v) Nơi hành lý xách tay; vi) H n ch s d ng các thi t b i n t mang theo; vii) V trí và n i dung b ng hư ng d n an toàn. b) Hành khách ph i ư c hư ng d n các thao tác sau:
 20. i) S d ng dây an toàn và th t dây an toàn, bao g m cách th t và c i dây an toàn và thi t b an toàn; ii) V trí và cách s d ng thi t b ô xy (xem i u 132 (QCHK-KT 3.775), Hư ng d n th c hành i v i nguyên li u d cháy khi s d ng ô xy; và iii) V trí và cách s d ng áo phao, thuy n phao và qu n áo c u sinh, n u yêu c u (xem i u 138, 139 và 140 (QCHK-KT3.825,827 và 830). 3. Sau khi c t cánh, hành khách ph i ư c hư ng d n nh ng quy nh sau ây: a) Quy nh hút thu c; b) S d ng dây an toàn và thi t b an toàn. 4. Trư c khi h cánh, hành khách ph i ư c hư ng d n nh ng quy nh sau: a) Quy nh hút thu c; b) S d ng dây an toàn và thi t b an toàn; c) Tr l i lưng gh ng i v v trí th ng ng và óng bàn ăn; d) X p l i hành lý xách tay; ) H n ch s d ng các thi t b i n t mang theo; 5. Sau khi h cánh, hành khách ph i ư c hư ng d n nh ng quy nh sau: a) Quy nh hút thu c; b) S d ng dây an toàn và thi t b an toàn; 6. Khi tr c thăng ang trong tình tr ng khNn nguy, hành khách ph i ư c hư ng d n các hành ng khNn nguy theo t ng tình hu ng c th . i u 54 (QCHK-KT3.290). Chu n b cho chuy n bay 1. Ngư i khai thác ph i l p k ho ch bay khai thác cho m i chuy n bay. 2. Ngư i ch huy tr c thăng ch ư c th c hi n chuy n bay khi ã m b o các yêu c u sau ây: a) Tr c thăng i u ki n bay; b) C u hình c a tr c thăng phù h p v i danh m c thay i tr ng thái các h th ng (CDL); c) Có y thi t b và phương ti n trang b cho chuy n bay phù h p v i các quy nh t i Chương XI và Chương XII; d) Các thi t b và phương ti n ho t ng t t, tr các h ng m c nêu trong danh m c thi t b t i thi u MEL; ) Có các ph n trong Tài li u hư ng d n khai thác ph c v cho chuy n bay; e) Nh ng tài li u, thông tin b sung và các b ng bi u quy nh t i i u 24 (QCHK- KT3.125) và i u 26 (QCHK-KT3.135) ư c mang theo tr c thăng; g) Có y b n , sơ hi n hành và tài li u ho c các d li u tương ương liên quan t i k ho ch khai thác bay, k c vi c có th i sân bay d b ; h) Các trang thi t b và d ch v m t t luôn s n sàng và y cho chuy n bay d ki n; i) Tuân th các i u kho n trong Tài li u hư ng d n khai thác quy nh v nhiên li u, d u nh n và ô xy, v cao an toàn t i thi u, tiêu chuNn t i thi u khai thác sân bay, v sân bay d b , n u yêu c u, cho m i chuy n bay theo k ho ch; k) Phân b x p t i phù h p và m b o an toàn;
Đồng bộ tài khoản