Quyết định số 41-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 41-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41-H BT Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1989 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N H NG NG THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. A. Nay chia huy n H ng Ng thành hai huy n l y tên là huy n H ng Ng và huy n Tân H ng. 1. Huy n H ng Ng g m th tr n H ng Ng và 15 xã Tân H i, Thư ng Phư c 1, Thư ng Phư c 2, Long Thu n, An Bình A, An Bình B, Bình Th nh, Thư ng L c, Thư ng Th i H u A, Thư ng Th i H u B, Thư ng Th i Ti n, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thu n A, Phú Thu n B. V i 33.173 hécta di n tích t nhiên và 165.041 nhân khNu. a gi i huy n H ng Ng phía ông giáp huy n Tân H ng, phía tây giáp sông Ti n, phía Nam giáp t nh An Giang và huy n Tam Nông (t nh ng Tháp), phía b c giáp nư c C ng hoà nhân dân Cam-pu-chia. 2. Huy n Tân H ng g m th tr n Sa Rài và 8 xã Tân Phư c, An Phư c, Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình, Tân H Cơ, Bình Phú, Tân Công Chí. V i 31.047 hécta di n tích t nhiên và 77.629 nhân khNu.
  2. a gi i huy n Tân H ng phía ông giáp t nh Long An, phía tây giáp huy n H ng Ng , phía nam giáp huy n Tam Nông, phía b c giáp nư c C ng hoà nhân dân Cam- pu-chia. B. Vi c phân v ch, i u ch nh chi ti t a gi i các xã, th tr n c a huy n H ng Ng và Tân H ng như sau: Huy n H ng Ng : 1. Gi nguyên tr ng 4 xã Tân H i, Thư ng Phư c 1, Thư ng Phư c 2, Long Thu n. 2. Chia xã An Bình cũ thành 2 xã l y tên là xã An Bình A và xã An Bình B. - Xã An Bình A có 2.434 hécta di n tích t nhiên và 10.941 nhân khNu. a gi i xã An Bình A phía ông giáp xã An Bình B, phía tây giáp sông Ti n, phía nam giáp huy n Tam Nông, phía B c giáp xã Bình Th nh và th tr n H ng Ng . - Xã An Bình B có 2.125 hécta di n tích t nhiên và 7.015 nhân khNu. a gi i xã An Bình B phía ông giáp kênh Th ng Nh t, phía tây giáp xã An Bình A, phía nam giáp huy n Tam Nông, phía b c giáp kênh H ng Ng , Vĩnh Hưng. 3. Chia xã Long Khánh cũ thành 2 xã l y tên là xã Long Khánh A và xã Long Khánh B. - Xã Long Khánh A có 1.947 hécta di n tích t nhiên và 10.520 nhân khNu. a gi i xã Long Khánh A phía ông giáp xã Long Khánh B, phía tây và phía b c giáp sông Ti n, phía nam giáp xã Long Thu n. - Xã Long Khánh B có 850 hécta di n tích t nhiên và 9.000 nhân khNu. a gi i xã Long Khánh B phía ông, phía nam và phía b c giáp sông Ti n, phía tây giáp xã Long Khánh A. 4. Tách 1.350 hécta di n tích t nhiên và 10.863 nhân khNu c a xã Phú Thu n nh p vào xã Phú Trung cũ thành l p xã Phú Thu n B. Ph n còn l i c a xã Phú Thu n cũ i tên là xã Phú Thu n A. - Xã Phú Thu n A có 2.320 hécta di n tích t nhiên và 8.138 nhân khNu. a gi i xã Phú Thu n A phía ông giáp xã Phú Thu n B, phía tây và phía nam giáp sông Cái V ng, phía b c giáp xã Long Thu n. - Xã Phú Thu n B có 2.075 hécta di n tích t nhiên và 16.817 nhân khNu. a gi i xã Phú Thu n B phía ông, phía nam và phía b c giáp sông Ti n, phía tây giáp xã Phú Thu n A.
  3. 5. Xã Bình Th nh: Sau khi tách 1.752 hécta di n tích t nhiên và 1.450 nhân khNu cho huy n Tân H ng và 139 hécta v i 2.540 nhân khNu cho th tr n H ng Ng xã Bình Th nh (m i) còn 5.409 hécta di n tích t nhiên và 5.634 nhân khNu. a gi i xã Bình Th nh phía ông giáp kênh Th ng Nh t, phía tây giáp xã Tân H i và th tr n H ng Ng , phía nam giáp kênh H ng Ng , phía b c giáp nư c Công hoà nhân dân Cam-pu-chia. 6. Xã Thư ng L c: Tách 410 hécta di n tích t nhiên v i 5.530 nhân khNu giao cho xã Thư ng Th i H u ng th i nh n c a xã Thư ng Th i Ti n 730 hécta di n tích t nhiên v i 4.030 nhân khNu. Sau khi i u ch nh, xã Thư ng L c có 1.429 hécta di n tích t nhiên và 11.034 nhân khNu. a gi i xã Thư ng L c phía ông giáp r ch H ng Ng , phía tây giáp Mương Kinh, phía nam giáp sông Ti n, phía b c giáp kênh T Thư ng. 7. Tách 1.296 hécta di n tích t nhiên v i 6. 641 nhân khNu c a xã Thư ng Th i H u l p xã m i l y tên là xã Thư ng Th i H u A. Ph n còn l i c a xã Thư ng Th i H u (cũ) g m 969 hécta v i 1.630 nhân khNu, s nh n thêm 410 hécta v i 5.530 nhân khNu c a xã Thư ng L c thành l p xã Thư ng Th i H u B. - Xã Thư ng Th i H u A có 1.296 hécta di n tích t nhiên và 6.641 nhân khNu. a gi i xã Thư ng Th i H u A phía ông giáp r ch C i i, phía tây giáp kênh Thư ng Phư c, phía nam giáp kênh T Thư ng, phía b c giáp sông S Thư ng. - Xã Thư ng Th i H u B có 1.379 hécta di n tích t nhiên v i 7. 160 nhân khNu. a gi i xã Thư ng Th i H u B phía ông giáp r ch H ng Ng , phía tây giáp r ch C i i, phía nam giáp kênh T Thư ng, phía b c giáp sông S Thư ng. 8. Xã Thư ng Th i Ti n: Tách 730 hécta v i 4.030 nhân khNu giao cho xã Thư ng L c. Sau khi i u ch nh xã Thư ng Th i Ti n có 3.103 hécta di n tích t nhiên và 10.520 nhân khNu. a gi i xã Thư ng Th i Ti n phía ông giáp Mương Kinh, phía tây giáp kênh Thư ng Phư c, phía nam giáp sông Ti n, phía b c giáp kênh T Thư ng. 9. Th tr n H ng Ng :
  4. Sau khi nh n 139 hécta v i 2.540 nhân khNu c a xã Bình Th nh, th tr n H ng Ng có 429 hécta di n tích t nhiên và 16.715 nhân khNu. a gi i th tr n H ng Ng phía ông giáp xã Bình Th nh, phía tây giáp r ch H ng Ng , phía nam giáp kênh H ng Ng Vĩnh Hưng, phía b c giáp r ch S H (Cam-pu- chia). Huy n Tân H ng: 1. Gi Nguyên hi n tr ng xã An Phư c. 2. Xã Tân Phư c: Tách 600 hécta di n tích t nhiên v i 425 nhân khNu c a xã Tân Công Chí cùng v i 2.600 hécta di n tích t nhiên và 8.015 nhân khNu c a xã Tân Thành thành l p xã Tân Phư c. Xã Tân Phư c có di n tích t nhiên 3.200 hécta và 8.440 nhân khNu. a gi i xã Tân Phư c phía ông giáp t nh Long An, phía tây giáp xã Tân Công Chí và xã An Phư c, phía nam giáp huy n Tam Nông, phía b c giáp xã Tân Thành A, và xã Tân Thành B. 3. Xã Bình Phú: Tách 2.100 hécta v i 7.000 nhân khNu c a xã Tân H Cơ và 800 hécta v i 860 nhân khNu c a xã Tân Công Chí, ng th i l y thêm 620 hécta v i 350 nhân khNu c a xã Bình Th nh (huy n H ng Ng cũ) thành l p xã m i, xã Bình Phú. Xã Bình Phú có 3.520 hécta di n tích t nhiên và 8.210 nhân khNu. a gi i xã Bình Phú phía ông giáp kênh Sa Rài, phía tây giáp kênh Th ng Nh t, phía nam giáp kênh Sâm Sai - Gò i, phía b c giáp r ch S H (Cam-pu-chia). 4. Xã Thông Bình: Tách 420 hécta v i 360 nhân khNu cho xã Tân H Cơ; tách 1. 550 hécta v i 2.245 nhân khNu cho xã Tân Thành A; Tách 550 hécta v i 260 nhân khNu cho xã Tân Thành B; và nh n l i c a xã Tân H Cơ 550 hécta v i 215 nhân khNu. Sau khi i u ch nh, xã Thông Bình (m i) có 2.387 hécta di n tích t nhiên và 7.856 nhân khNu. a gi i xã Thông Bình phía ông giáp t nh Long An, phía tây giáp kênh Tân Thành, phía nam giáp Mương Chín Kheo-r ch Chu i Sư ng, phía b c giáp r ch S H (Cam-pu-chia). 5. Xã Tân H Cơ:
  5. Tách 2.100 hécta v i 7.000 nhân khNu cho xã Bình Phú; tách 550 hécta v i 215 nhân khNu cho xã Thông Bình và nh n 750 hécta v i 675 nhân khNu c a xã Tân Công Chí; 420 hécta và 360 nhân khNu c a xã Thông Bình. Sau khi i u ch nh, xã Tân H Cơ có 5.338 hécta di n tích t nhiên và 12.740 nhân khNu. a gi i xã Tân H Cơ phía ông giáp kênh Tân Thành, phía tây giáp kênh Sa Rài, phía nam giáp kênh Sâm Sai - Gò i, phía b c giáp r ch S H (Cam-pu-chia). 6. Gi i th xã Tân Thành cũ (sau khi ã tách 2.600 hécta v i 8.015 nhân khNu cho xã Tân Phư c) thành l p 2 xã m i l y tên xã Tân Thành A và xã Tân Thành B: Tách 3.427 hécta v i 8.390 nhân khNu c a xã Tân Thành cũ và 1. 550 hécta v i 2.245 nhân khNu c a xã Thông Bình thành l p xã Tân Thành A. Xã Tân Thành A có 4.977 hécta di n tích t nhiên v i 10.635 nhân khNu. a gi i xã Tân Thành A phía ông giáp t nh Long An, phía tây giáp kênh Tân Thành - Mương Chín Kheo, phía nam giáp r ch Chang Hân, phía b c giáp r ch Chu i Sư ng. Tách 190 hécta v i 420 nhân khNu c a xã Tân Thành cũ, 1.950 hécta v i 5.365 nhân khNu c a xã Tân Công Chí; 550 hécta v i 250 nhân khNu c a xã Thông Bình thành l p xã Tân Thành B. Xã Tân Thành B có 2.690 hécta di n tích t nhiên và 6.035 nhân khNu. a gi i xã Tân Thành B phía ông giáp kênh Tân Thành, phía tây giáp kênh Sa Rài, phía nam giáp kênh Co, phái b c giáp kênh Sâm Sai - Gò i. 7. Xã Tân Công Chí: Tách: 600 hécta v i 425 nhân khNu cho xã Tân Phư c; 1.950 hécta v i 5.365 nhân khNu cho xã Tân Thành B; 750 hécta v i 675 nhân khNu cho xã Tân H Cơ; 800 hécta v i 860 nhân khNu cho xã Bình Phú; 700 hécta v i 11.360 nhân khNu thành l p th tr n Sa Rài, ng th i ti p nh n l i 1.132 hécta di n tích t nhiên v i 1.100 nhân khNu c a huy n H ng Ng cũ. Sau khi i u ch nh, xã Tân Công Chí có 5.670 hécta di n tích t nhiên và 6.082 nhân khNu. a gi i xã Tân Công Chí phía ông giáp kênh Sa Rài và kênh Thành L p; phía nam, giáp kênh H ng Ng Vĩnh Hưng; phía b c giáp kênh Sâm Sai - Gò i; phía tây giáp kênh Th ng Nh t. 8. Th tr n Sa Rài:
  6. Tách 700 hécta v i 11.360 nhân khNu c a xã Tân Công Chí thành l p th tr n Sa Rài (th tr n huy n l c a huy n Tân H ng). Th tr n Sa Rài có 700 hécta di n tích t nhiên và 11.360 nhân khNu. a gi i th tr n Sa Rài phía ông giáp kênh Sa Rài; phía tây giáp ư ng nư c n i; phía nam giáp kênh Thành L p; phía b c giáp kênh Sâm Sai - G i. i u 2. U ban nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản