Quyết định số 41-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 41-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41-QĐ về việc thành lập Chi cục kiểm lâm nhân dân Bắc thái do Tổng Cục Lâm nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41-QĐ

  1. T NG C C LÂM NGHI P VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41-Q Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 1974 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CHI C C KI M LÂM NHÂN DÂN B C THÁI T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Căn c vào Pháp l nh quy nh vi c b o v r ng do y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 6-9-1972 và do L nh c a Ch t ch nư c Vi t nam dân ch c ng hòa s 147-LCT ngày 11-9-1972 công b . Căn c vào Ngh nh c a H i ng Chính ph s 101-CP ngày 21-5-1973 quy nh h th ng t ch c và nhi m v , quy n h n c a l c lư ng ki m lâm nhân dân. Theo ngh c a ông Ch t ch y ban hành chính t nh B c thái và ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân. QUY T NNH: i u 1. – Nay thành l p Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái t dư i s lãmh o c a y ban hành chính t nh B c thái và dư i s ch huy tr c ti p c a C c ki m lâm nhân dân. i u 2. – Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái m nhi m các nhi m v , quy n h n c a c p Chi c c ghi trong ngh nh c a H i ng Chính ph s 101-CP ngày 21-5- 1973 nói trên. i u 3. – Ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái ph i căn c vào i u l công tác cho toàn b l c lư ng ki m lâm nhân dân trong t nh y ban hành chính t nh thông qua và T ng c c Lâm nghi p ban hành cùng v i ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân th ng nh t vi c b trí các Tr m ki m lâm nhân dân nh m th c hi n vi c b o v r ng n ti u khu r ng. i u 4. –Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái là ơn v d toán c p III, ư c c p kinh phí s nghi p b o v r ng do T ng c c lâm nghi p phân b , ư c m tài kho n t i ngân hàng a phương và ư c s d ng con d u riêng giao d ch công tác. i u 5. –Ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái ch u trách nhi m trư c ông Ch t ch y ban hành chính t nh và ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân v toàn b n i dung và k ho ch công tác b o v r ng, giúp vi c Chi c c trư ng có 1 phó chi c c trư ng.
  2. T ch c b máy c a Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái g m có : Phòng chính tr và t ng h p, phòng nghi p v k thu t và pháp ch t t ng, phòng k toán h u c n, m t i ki m soát lưu ng. Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái ư c t ch c 12 h t ki m lâm nhân dân 12 huy n : B ch thông, Ch n, Na ri, Ngân sơn, Ch rã, Phú lương, nh hóa, i t , Võ nhai, ng h , Ph yên và Phú bình, m t h t ki m soát lâm s n t i thành ph Thái nguyên. i u 6. – Ông Trư ng ty Lâm nghi p B c thái có trách nhi m cùng v i ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái xây d ng h th ng t ch c ki m lâm trong t nh, bàn giao nh ng nhi m v c a ki m lâm nhân dân ã ghi trong ngh nh 101- CP ngày 21-5-1973 cho Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái. i u 7. – Các ông Chánh văn phòng T ng c c Lâm nghi p, Ch t ch y ban hành chính t nh B c thái, C c trư ng C c ki m lâm nhân dân, Trư ng ty lâm nghi p B c thái và Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân B c thái ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Hoàng B u ôn
Đồng bộ tài khoản