Quyết định số 41-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 41-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41-TTg về việc tổ chức những tủ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh các trường phổ thông và bổ túc văn hóa tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41-TTg

  1. PHÓ TH TƯ NG CHÍNH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 41-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 1976 QUY T Đ NH V VI C T CH C NH NG T SÁCH GIÁO KHOA DÙNG CHUNG CHO H C SINH CÁC TRƯ NG PH THÔNG VÀ B TÚC VĂN HÓA T P TRUNG TH TƯ NG CHÍNH PH Đ nhanh chóng b o đ m cho h c sinh các trư ng ph thông và b túc văn hóa t p trung có đ sách giao khoa đ h c t p; Theo đ ngh c a ông B trư ng B Giáo d c (công văn s 1855-KHTV ngày 20-8-1975) v i s nh t trí c a y ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. – T năm h c 1976-1977, ngân sách Nhà nư c s c p kinh phí cho các l p v lòng, các trư ng ph thông và b túc văn hóa t p trung đ t ch c nh ng t sách giáo khoa dùng chung cho nh ng h c sinh mư n h c t p. Đi u 2. –B Giáo d c có trách nhi m lãnh đ o, t ch c và qu n lý t t nh ng t sách này nh m b o đ m: a) T t c các h c sinh đ u có đ sách h c; b) B o qu n gi gìn sách đ dùng đư c nhi u năm. Đi u 3. – y ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c v i B Giáo d c quy đ nh th ng nh t v ngu n v n, cách c p phát v n, c p phát kinh phí mua sách và đi u ki n phương ti n t ch c cho mư n sách và b o qu n sách giao khoa. B Văn hóa cùng v i B Giáo d c t ch c vi c in và phát hành sách giáo khoa, đào t o, b i dư ng cán b giáo d c v nghi p v thư vi n trong nhà trư ng. Đi u 4. – Các ông B trư ng B Giáo d c, B Tài chính, B Văn hóa, ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, T ng Giám đ c Ngân hàng Nhà nư c và Ch t ch y ban hành chính các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản