Quyết định số 4108/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 4108/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4108/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4108/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O GI I QUY T ÌNH CÔNG KHÔNG ÚNG QUY NNH PHÁP LU T LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B Lu t lao ng (s a i) ư c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ch th 06/2006/CT-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và ch p hành pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 815/Q -UBND ngày 18/02/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban Ch o gi i quy t các v ình công không úng quy nh pháp lu t trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o gi i quy t ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, Trư ng Ban qu n lý các Khu Công nghi p và Ch xu t, Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, Giám c các doanh nghi p trên a bàn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - Ch t ch UBND Thành ph ; - Các Phó CT UBND TP; - CVP, PVP Giao, Sơn, CT, LDCSXH; - Lưu VT – CTt.. Nguy n Huy Tư ng
  2. QUY CH HO T NG C A BAN CH O GI I QUY T ÌNH CÔNG KHÔNG ÚNG QUY NNH PHÁP LU T LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4108/Q -UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, quy n h n, trình t gi i quy t công vi c và quan h công tác c a Ban Ch o Gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i (sau ây g i t t là Ban Ch o). 2. Các Thành viên Ban Ch o, Th trư ng các S , Ngành, UBND các qu n, huy n, th xã, các doanh nghi p, các ơn v cá nhân liên quan ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. 1. Ch c năng: Ban Ch o Gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i là cơ quan giúp UBND Thành ph ch o k p th i và có các bi n pháp h u hi u gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t x y ra các doanh nghi p trên toàn Thành ph trên cơ s pháp lu t lao ng hi n hành. 2. Nhi m v : - Xây d ng k ho ch t p hu n, tuyên truy n ph bi n n i dung pháp lu t lao ng nh m xây d ng quan h lao ng lành m nh t i các doanh nghi p. - Giúp UBND Thành ph th c hi n các bi n pháp tích c c gi i quy t k p th i v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng x y ra các doanh nghi p. - Thành l p và ch o T công tác Liên ngành giúp vi c Ban Ch o Thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy trình ph i h p gi i quy t các v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng trên a bàn Thành ph .
  3. - Ch o, ôn c Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, Trư ng Ban Qu n lý các khu Công nghi p và Ch xu t Hà N i thành l p t công tác liên ngành theo thNm quy n giúp Thành ph tr c ti p gi i quy t k p th i các v ình công trên a bàn thu c ph m vi qu n lý. Chương 2. NHI M V , QUY N H N CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O i u 3. Nhi m v , quy n h n các thành viên Ban Ch o: 1. Trư ng Ban Ch o: - Tr c ti p ch o, i u hành công vi c chung c a BC , ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v vi c gi i quy t các v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng x y ra trên a bàn Thành ph . - Phân công cho các thành viên Ban Ch o th c hi n nhi m v gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i phù h p v i chuyên môn, nghi p v c a t ng thành viên. - Ph i h p v i các c p, các ngành c a Thành ph , các B , ngành Trung ương gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t. - Ch trì và k t lu n các cu c h p Ban Ch o nh kỳ ho c t xu t. 2. Phó Ban thư ng tr c – Phó Giám c S Lao ng - TBXH: - Giúp vi c Trư ng ban chuNn b n i dung h p Ban Ch o, ư c Trư ng ban y quy n i u hành c a Ban Ch o khi Trư ng ban i v ng. - Th c hi n các bi n pháp h tr phát tri n quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p, ph i h p v i các ngành thành viên ban ch o, t ch c các l p t p hu n cho các doanh nghi p trên a bàn v quan h lao ng, tranh ch p lao ng, k năng hòa gi i các v tranh ch p lao ng, nh m h n ch các cu c ình công không úng quy nh pháp lu t. - Ph i h p v i Liên oàn Lao ng Thành ph , Công an Thành ph , S Tư pháp và các ngành thành viên theo ch c năng và thNm quy n giúp các doanh nghi p gi i quy t khi các cu c ình công t phát x y ra. - Tr c ti p ch o ho t ng c a T công tác liên ngành Thành ph . - Ph i h p v i S Tài chính d trù kinh phí ho t ng c a Ban Ch o và T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o Thành ph , báo cáo UBND Thành ph phê duy t theo quy nh. - T ng h p báo cáo nh kỳ, t xu t ánh giá tình hình ình công, k t qu ho t ng c a Ban Ch o theo quy nh.
  4. 3. Phó Ban Ch o – Phó Ch t ch Liên oàn Lao ng: - Ch o các c p công oàn, tăng cư ng tuyên truy n pháp lu t Lao ng, Lu t Công oàn t i các doanh nghi p, thành l p t ch c công oàn các doanh nghi p chưa có t ch c công oàn và phát tri n oàn viên m i trong các doanh nghi p, nâng cao năng l c c a cán b công oàn trong doanh nghi p công b oàn th c s là ngư i i di n b o v quy n l i h p pháp c a công nhân lao ng. - Ph i h p v i các ngành thành viên Ban Ch o tìm hi u nguy n v ng c a công nhân lao ng giúp , h tr công oàn ho c i di n ngư i lao ng trong vi c i tho i, thương lư ng ký k t Th a ư c lao ng t p th , th c hi n vi c i tho i, thương lư ng trong gi i quy t các v ình công. - N m b t k p th i thông tin v tình hình ình công trong các doanh nghi p, nguyên nhân x y ra ình công báo cáo Ban Ch o Thành ph . 4. y viên Ban Ch o, Phó trư ng Ban Qu n lý khu Công nghi p – Ch xu t Hà N i: - Tăng cư ng ph bi n pháp lu t lao ng cho ch doanh nghi p và ngư i lao ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t. - Th c hi n ch c năng qu n lý lao ng trong doanh nghi p theo Ngh nh 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph . - Ph i h p v i các ngành thành viên trong Ban Ch o tham gia giúp các doanh nghi p xây d ng quan h lao ng hài hòa n nh và ti n b , gi m thi u các v tranh ch p lao ng và ình công trái pháp lu t. - Ch trì ph i h p v i t công tác liên ngành Thành ph gi i quy t các v ình công không úng quy nh c a pháp lu t lao ng i v i các doanh nghi p trong khu công nghi p, khu ch xu t. 5. y viên Ban Ch o, Phó Giám c Công an Thành ph : - Ph i h p v i các ngành thành viên trong Ban Ch o gi n nh tình hình an ninh, tr t t nơi x y ra ình công, t i doanh nghi p. - Ki m soát nh m h n ch các hành vi quá khích làm thi t h i n tài s n l i ích c a doanh nghi p và ngư i lao ng trong các cu c ình công. 6. Các y viên Ban Ch o (là lãnh o các S , Ngành Thành ph ) theo ch c năng th c hi n nhi m v do BG phân công khi có cu c ình công không úng pháp lu t lao ng x y ra. 7. Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã: - Thành l p T công tác liên ngành qu n, huy n, th xã ph i h p gi i quy t bư c u v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p thu c
  5. m i thành ph n kinh t trên a bàn qu n lý (tr doanh nghi p khu Công nghi p – Ch xu t). - Ch o T công tác liên ngành th c hi n nhi m v ư c giao t i B n quy trình gi i quy t v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng kèm theo quy t nh này. - Ch o các cơ quan, chính quy n a phương ph i h p h tr các doanh nghi p trên a bàn ngăn ch n, gi i quy t các v tranh ch p lao ng t p th di n ra, h n ch ình công không úng quy nh c a pháp lu t xNy ra t i a phương. i u 4. Trình t gi i quy t các v ình công không úng quy nh pháp lu t các doanh nghi p trên a bàn Thành ph : Th c hi n theo B n quy trình gi i quy t bư c u v ình công không úng pháp lu t ã ư c Trư ng ban ch o phê duy t ban hành. i u 5. Ch làm vi c, h i ngh : - Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch , vai trò ch o c a Trư ng ban, phát huy trách nhi m cá nhân các thành viên theo ch c năng nhi m v ư c phân công. - Trong quá trình xem xét gi i quy t v ình công không úng quy nh pháp lu t lao ng ph i tr c ti p n cơ s n m b t tình hình, nguyên nhân x y ra ình công, có các bi n pháp phù h p gi i quy t công vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng. - Các thành viên Ban Ch o, T công tác liên ngành làm vi c theo ch kiêm nhi m. - Ban Ch o h p thư ng kỳ 6 tháng, 12 tháng ánh giá k t qu ho t ng c a Ban và T công tác h p t xu t khi có cu c ình công x y ra trên a bàn. - Các Thành viên T công tác thư ng xuyên gi m i liên h làm vi c, ph i h p trong quá trình gi i quy t các v ình công. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 6. i u kho n thi hành - Thư ng tr c Ban Ch o – S Lao ng - TBXH có trách nhi m thư ng xuyên ôn c th c hi n quy ch này. - Các Thành viên Ban Ch o, T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o có trách nhi m th c hi n quy ch . - Trong quá trình th c hi n, n u c n s a i, b sung, S Lao ng - Thương binh và Xã h i - Thư ng tr c Ban ch o t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản