Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
188
lượt xem
37
download

Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4128/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A B Y T S 4128/2001/Q -BYT NGÀY 03/10/2001 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V I U KI N B O M AN TOÀN TH C PH M T I CÁC NHÀ ĂN, B P ĂN T P TH VÀ CƠ S KINH DOANH CH BI N SU T ĂN S N B TRƯ NG B YT Căn c i u 7 Lu t B o v s c kh e nhân dân và i u l V sinh ban hành kèm theo Ngh nh s 23-H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m - B Yt , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v i u ki n b o m an toàn th c phNm t i các nhà ăn, b p ăn t p th và cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n. i u 2. C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m hư ng n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) QUY NNH
  2. V I U KI N B O M AN TOÀN TH C PH M T I CÁC NHÀ ĂN, B P ĂN T P TH VÀ CƠ S KINH DOANH CH BI N SU T ĂN S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4128/2001/Q -BYT ngày 03/10/2001 c a B trư ng B Y t ) I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: B n Quy nh này quy nh v i u ki n b o m an toàn th c phNm t i các nhà ăn, b p ăn t p th t i các nhà máy, xí nghi p (k c thu c các khu công nghi p, khu ch xu t nư c ngoài), các cơ quan, trư ng h c bán trú, b nh vi n, nhà hàng và c a hàng d ch v ăn u ng có quy mô ph c v m t lúc t 30 ngư i ăn tr lên; các cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n. 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t (g i chung là thương nhân) kinh doanh các lo i hình d ch v ăn u ng t p th và th trư ng các cơ quan, trư ng h c bán trú, b nh vi n, nhà hàng, khách s n có nhà ăn v i quy mô ph c v m t lúc t 30 ngư i ăn tr lên, các cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n có trách nhi m th c hi n y các yêu c u c th t i Quy nh này. II. QUY NNH V I U KI N B O M V SINH VÀ AN TOÀN TH C PH M 1. V sinh d i v i cơ s : a) V trí nhà b p, nhà ăn, cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n ph i b o m các i u ki n v sinh môi trư ng và ph i cách bi t v i nhà v sinh và các ngu n ô nhi m khác. b) B p ăn ph i ư c thi t k và t ch c theo nguyên t c m t chi u: khu v c t p k t, b o qu n, x lý th c phNm tươi s ng, nguyên li u - khu v c ch bi n - khu v c phân phôi ho c bán th c ăn ã ch bi n. B p ăn ph i ư c thi t k , xây d ng b ng v t li u không th m nư c, d lau chùi c r a. c) Phòng ăn, bàn ăn, bàn ch bi n th c phNm, kho ch a ho c nơi b o qu n th c phNm ph i ư c gi v sinh s ch s . d) Thùng ch a rác ph i có n p y, không rác rơi vãi ra xung quanh và nư c th i rò r ra ngoài. Rác ư c t p trung xa nơi ch bi n, phòng ăn và ph i ư c chuy n i hàng ngày, không ng. e) Thùng ch a th c ăn th a có n p y và kín, không th c ăn th a vương vãi ra ngoài, không nư c th c ăn th a rò r . f) C ng rãnh khu v c ch bi n, nhà b p ph i thông thoát, không ng, không l thiên, ho c c ng ph i có n p y. g) Cơ s ph i có nư c s ch duy trì các sinh ho t bình thư ng c a cơ s , cũng như cho ngư i ăn r a tay trư c và sau khi ăn. N u dùng nư c gi ng, b ch a thì ph i có n p y, mi ng gi ng, m t b cách m t t ít nh t 1 mét, không b ô nhi m t bên ngoài. Các d ng c ch a ng nư c s ch ch bi n và r a tay ph i ư c c r a thư ng xuyên, gi gìn s ch s .
  3. 2. V sinh t v i nhân viên: a) Ngư i tr c ti p ch bi n th c phNm, ph c v ăn u ng ph i ư c h c ki n th c v v sinh an toàn th c phNm và n m v ng trách nhi m v công vi c c a mình. b) Công nhân ph i ư c khám s c kh e trư c khi tuy n d ng, ư c khám s c kh e nh kỳ hàng năm sau khi tuy n d ng và xét nghi m phân ít nh t m i năm m t l n (không k cơ s n m trong vùng ang có d ch lây qua ư ng tiêu hóa). Nh ng ngư i b b nh ngoài da, b nh truy n nhi m trong danh m c quy nh t i Quy t nh s 505/BYT-Q ngày 13/4/1992 c a B trư ng B Y t ph i t m th i ngh vi c ho c t m chuy n làm vi c khác cho t i khi i u tr kh i không ư c ti p xúc v i th c ăn chín, th c ăn ngay, bát ĩa và d ng c ăn tr c ti p, các lo i bao bì nh m bao gói ch a ng th c phNm ăn ngay. c) Không ư c qu n áo và tư trang c a các nhân viên trong khu v c ch bi n. d) M i nhân viên ph i t gi v sinh cá nhân s ch s , c t ng n và gi s ch móng tay; r a tay b ng xà phòng trư c khi ch bi n, ph c v , bán th c ăn chín. e) Khi chia su t ăn, nhân viên ph i dùng ng c chia th c ăn, không ư c dùng tay b c, chia th c ăn chín. f) Nhân viên ch bi n không ư c ăn u ng, nhai k o cao su, hút thu c lá trong b p. 3. V sinh i v i d ng c : a) Bát, ĩa, thìa, ũa, c c, tách, các d ng c khác dùng cho khách ăn u ng ph i ư c r a s ch, gi khô. b) ng ng ũa, thìa ph i khô, thoáng, s ch, làm b ng v t li u không th m nư c; sau khi r a, phơi khô m i c m ũa vào ng. c) R , rá ng th c phNm luôn gi s ch không ư c xu ng t, ch bNn và Nm ư t. d) Các d ng c khác như dao, th t, n i và các d ng c khác khi dùng xong ph i c r a ngay và gi gìn nơi s ch s . M t bàn ch bi n th c phNm ph i ư c làm t các v t li u không th m nư c và d lau s ch. e) Có dao, th t riêng cho th c phNm chín và riêng cho th c phNm s ng. f) Ch dùng các ch t tNy r a ư c phép s d ng trong sinh ho t và ch bi n th c phNm; không ùng ch t tNy r a công nghi p. 4. V sinh trong ch bi n, b o qu n th c phNm: a) V sinh ngu n nư c c p: Cơ s t g i m u nư c n Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) ki m nghi m ít nh t m i quý 1 l n và 1 l n/tháng n u ư c thông báo trong vùng ang có d ch tiêu hóa t i nguy hi m, ng th i x lý ti t khuNn ngu n nư c theo quy nh c a ngành Y t .
  4. b) Nghiêm c m s d ng các lo i ph gia th c phNm, phNm m u, ch t ng t t ng h p không n m trong Danh m c Ph gia th c phNm do B Y t quy nh. c) Không dùng th c phNm b ôi thiu, ươn, d p nát; th c phNm có ngu n g c t ng v t b b nh ch bi n th c ăn. d) Th c ăn ã n u chín, bày bán ho c ph c v ph i ư c che y ch ng ru i, b i và các lo i côn trùng gây nhi m bNn và tuy t i không dùng v i che y, ph tr c ti p lên th c ăn. e) Th c ăn chín có th t gia súc, h i s n, n u không ư c b o qu n mát (< 10oC), thì sau 2 gi ph i n u l i trư c khi em ra ph c v ngư i ăn. f) Các lo i rau qu tươi ph i ư c ngâm k và r a ít nh t ba l n nư c s ch ho c ư c r a s ch dư i vòi nư c ch y. 5. H sơ ghi chép, theo dõi h ng ngày ph i th hi n các n i dung sau: a) Ngu n g c xu t x c a các th c phNm mua vào; b) M u lưu th c ăn ã ch bi n; c) Th c ơn. 6. H p ng trách nhi m v vi c b o m v sinh và an toàn th c phNm ư c th c hi n theo yêu c u sau: a) Ngư i cung c p nguyên li u v i ch b p ho c v i cơ s ch bi n su t ăn s n. b) Gi a ngư i thuê d ch v ăn u ng ngay t i cơ s v i ch b p ho c v i cơ s ch bi n su t ăn s n. c) i v i cơ s s n xu t không có b p ăn t p th mà h p ng bên ngoài cung ng su t ăn s n, thì ch cơ s ch ư c phép ký k t h p ng v i cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n có i u ki n v sinh b o m an toàn th c phNm. 7. Yêu c u x lý khi có ng c th c phNm. Khi có ng c th c phNm ph i báo cáo ngay cho cơ quan y t g n nh t và gi l i m u th c phNm lưu, th c ăn th a g i cơ quan y t d phòng c a t nh ho c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh ( ư c g i chung là huy n) xét nghi m tìm nguyên nhân. Ch cơ s , thương nhân có lo i th c ăn gây ng c s ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v hành vi sai ph m và ph i tr toàn b m i chi phí khám, ch a b nh cho b nh nhân b ng c và chi phí tìm nguyên nhân gây ng c c a các cơ quan i u tra. III. TRÁCH NHI M TH C HI N 1. Trách nhi m c a ch cơ s và thương nhân: Ch cơ s và thương nhân có trách nhi m b o m các i u ki n quy nh t i M c II c a Quy nh này; t ch c qu n lý, giám sát vi c th c hi n; t o i u ki n cho các cơ quan y t thNm quy n ki m tra, giám
  5. sát t i cơ s và th c hi n nghiêm túc, úng th i h n các ki n ngh , quy t nh c a oàn ki m tra, thanh tra. 2. Trách nhi m c a các cơ quan y t . a) C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra B Y t hư ng d n, ôn c, ki m tra, thanh tra vi c tri n khai th c hi n Quy nh này và h ng năm t ch c h p rút kinh nghi m, trao i v i các S Y t t nh và các cơ quan y t các ngành t ng h p, báo cáo B trư ng B Y t . b) S Y t t nh có trách nhi m: - T ch c phân công, phân c p cho các Trung tâm Y t d phòng t nh và các i Y t d phòng qu n, huy n th c hi n vi c giám sát nh kỳ v v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s óng trên a bàn theo quy nh t i i m 1 M c I c a Quy nh này, m i quý m t l n. Hàng quý, t ch c h p rút kinh nghi m, trao i v i các bên cung ng. - T ng h p, báo cáo B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) theo nh kỳ 6 tháng m t l n v tình hình qu n lý các i tư ng óng trên a bàn quy nh t i i m 2 M c I c a Quy nh này. - Các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c, bán công, dân l p, tư nhân, cơ s khám ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài khi phát hi n có b nh nhân b ng c th c phNm ph i t ch c c p c u k p th i và báo cáo cho cơ quan y t d phòng g n nh t. c) Trung tâm Y t d phòng t nh, các i Y t d phòng huy n ư c phân công, phân c p giám sát nh kỳ là các ơn v chuyên môn k thu t có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n các yêu c u t i Quy nh này. Khi phát hi n hành vi vi ph m ph i l p biên b n và chuy n ngay cho Thanh tra S Y t t nh ho c chính quy n a phương cùng c p x lý; khi ư c báo có v ng c ph i c ngư i i i u tra tìm nguyên nhân gây ng c, ch m nh t trong vòng hai gi k t khi nh n ư c thông báo, ng th i báo cáo b ng cách nhanh nh t cho S Y t t nh bi t ch o huy ng các cơ quan ph i h p x lý và t ng h p thông tin báo cáo nhanh ho c báo cáo nh kỳ theo quy nh v B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm). d) Th trư ng y t các ngành có trách nhi m hư ng d n, ôn c ki m tra các cơ quan tr c thu c có nhà ăn, b p ăn t p th ho c có thuê d ch v ăn u ng, mua su t ăn s n, th c hi n các yêu c u v sinh t i cơ s ăn u ng theo các n i dung c a Quy nh này. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, ngh các a phương, ơn v ph n ánh v B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) nghiên c u, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản