Quyết định số 416-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 416-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 416-CT về việc chuyển trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp Trung ương thành trường cán bộ quản lý nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 416-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 416-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 416-CT NGÀY 12-12-1984 VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG THÀNH TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị quyết số 15-CP ngày 17-1-1980 của Hội đồng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế; Căn cứ Nghị định số 347-CP ngày 24-9-1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Nay chuyển Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trung ương thành trường cán bộ quản lý nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp. Điều 2.- Trường cán bộ quản lý nông nghiệp có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của ngành, bao gồm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của các cơ sở sản xuất, các cán bộ quản lý, chỉ đạo sản xuất của các cơ quan nông nghiệp địa phương và Bộ Nông nghiệp. Địa điểm của trường đặt tại Hà Nội (cơ sở cũ của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Điều 3.- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức bộ máy của trường cán bộ quản lý nông nghiệp. Điều 4.- Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản