Quyết định số 418/QĐ-CTN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 418/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 418/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 418/QĐ-CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 418/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TNCH VIỆT N AM CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 28/TTr-CP ngày 09/3/2009, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt N am đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có tên trong danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nguyễn Minh Triết DANH SÁCH
  2. CÔN G DÂN VIỆT N AM HIỆN ĐAN G CƯ TRÚ TẠI CỘN G HÒA LIÊN BAN G ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TNCH VIỆT N AM (kèm theo Quyết định số 418/QĐ-CTN ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch nước) 1. Vũ N hư Tuấn, sinh ngày 07/5/1960 tại Hà N ội Giới tính: N am Hiện trú tại: N iederwall str 11, 10117 Berlin 2. Vũ N hư Quỳnh, sinh ngày 17/01/1995 tại Đức Giới tính: N ữ Hiện trú tại: N iederwall str 11, 10117 Berlin 3. Vũ N hư Quang, sinh ngày 29/01/1999 tại Đức Giới tính: N am Hiện trú tại: N iederwall str 11, 10117 Berlin 4. Phạm Thị Thu Anh, sinh ngày 12/11/1985 tại Hà N ội Giới tính: N ữ Hiện trú tại: Herietten str. 39, 09112 Chemnitz 5. Phạm Thị Minh Anh, sinh ngày 12/11/1985 tại Hà N ội Giới tính: N ữ Hiện trú tại: Herietten str. 39, 09112 Chemnitz.
Đồng bộ tài khoản