Quyết định số 4187/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 4187/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4187/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4187/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 4187/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỊNH GIÁ ĐẤT, HỒ SƠ, TÀI LIỆU, TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỪ NGÀNH TÀI CHÍNH SANG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường; Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường 1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất; 2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 30/11/2008 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, dự án (nếu có) về định giá đất. 3. Biên chế và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất thuộc Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện bàn giao và tiếp nhận theo điều 1 Quyết định này. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất trong tỉnh do ngành tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện từ 01/01/2009. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Văn Phòng
Đồng bộ tài khoản