Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
173
lượt xem
36
download

Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4196/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c vào Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30/6/1989 và i u l V sinh ban hành kèm theo Ngh nh s 23 - H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Theo ngh c a V trư ng V Y t d phòng, Chánh thanh tra - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm". i u 2. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Các Ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Y t d phòng, V trư ng V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Giám c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương QUY NNH V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4196/1999/Q -BYT ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Yt ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Quy nh này quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t, ch bi n, b o qu n, v n chuy n, kinh doanh th c phNm t i Vi t Nam k c th c phNm nh p khNu. i u 2. i tư ng i u ch nh. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c và cá nhân s n xu t kinh doanh th c phNm trên lãnh th Vi t Nam, các t ch c và cá nhân nh p khNu th c phNm bán t i th trư ng Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng .
  2. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Th c ph m" là nh ng ăn, u ng c a con ngư i d ng tươi, s ng ho c ã qua sơ ch , ch bi n bao g m c u ng, nhai, ng m và các ch t ư c s d ng trong s n xu t, ch bi n th c phNm. 2. "Cơ s th c ph m" bao g m nhà xư ng, kho tàng, thi t b , cơ s h t ng c a các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, nh p khNu th c phNm, cơ s d ch v ăn u ng ho c cơ s khác có b ph n d ch v ăn u ng. 3. "Th c ph m ư ng ph " là nh ng th c ăn, u ng k c rau, hoa qu tươi có th ăn ngay ư c bày bán trên ư ng ph ho c nơi công c ng. 4. "Làm s ch th c ph m" là vi c lo i b các ch t bNn, c n có trong th c phNm. 5. "Quá trình ch bi n th c ph m" là quá trình ch bi n t th c phNm nguyên li u t i thành phNm th c phNm. 6. "Th c ph m chi u x " là th c phNm s d ng các ch t có ho t tính phóng x nh m b o qu n và ngăn ng a s bi n ch t c a th c phNm. 7. "Th c ph m s d ng công ngh gen" là nh ng th c phNm ư c ch bi n t nh ng th c phNm nguyên li u ã b bi n i do áp d ng công ngh gen và không bao g m các ch t ph gia th c phNm và ch t h tr ch bi n. 8. "Th c ph m gi " là nh ng th c phNm ư c lưu thông trên th trư ng không m b o ch t lư ng ho c nhãn hi u hàng hoá như ã ăng ký. 9. "Ch t lư ng th c ph m" là s phù h p v i các quy nh v v sinh an toàn th c phNm và các tiêu chuNn v thành ph n, bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n th c phNm. 10. "V sinh an toàn th c ph m" là vi c th c phNm không gây h i cho s c kho , tính m ng ngư i s d ng; không b h ng, bi n ch t, b gi m ch t lư ng ho c ch t lư ng kém; không ch a các tác nhân hoá h c, sinh h c ho c v t lý quá gi i h n cho phép; không ph i là s n phNm c a ng v t b b nh có th gây h i cho ngư i s d ng. 11. "Quy nh v th c ph m" là quy nh áp d ng b t bu c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm do cơ quan có thNm quy n ban hành. 12. "Tiêu chu n th c ph m" là văn b n k thu t v th c phNm do cơ quan có thNm quy n ban hành. Chương II YÊU C U I V I CƠ S TH C PH M i u 4. V trí. 1. Cơ s th c phNm ph i b trí cách xa các khu v c ô nhi m b i, ch t c h i, khói, vùng ch t th i, nơi b ng nư c và các ch t ô nhi m khác ít nh t 50m. 2. ư ng sá n i b trong cơ s th c phNm ph i ư c xây d ng m b o tiêu chuNn v sinh, có c ng, rãnh thoát nư c t t. i u 5. Thi t k . 1. Khu v c s n xu t, ch bi n th c phNm ph i ư c thi t k theo quy t c m t chi u t nguyên li u u vào n s n phNm cu i cùng tránh ô nhi m. 2. Kho, xư ng và thi t b c a các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm ph i ư c thi t k nh m h n ch s xâm nh p c a ng v t. 3. Nơi ch a ng và b o qu n th c phNm c a các cơ s kinh doanh, b y bán th c phNm ư c thi t k phù h p v i yêu c u c a t ng lo i th c phNm và tránh s xâm nh p c a côn trùng, ng v t. 4. Nhà v sinh không ư c m c a tr c ti p vào khu v c s n xu t, ch bi n kinh doanh th c phNm. 5. Thi t k c a l y các ch t th i, rác riêng bi t. i u 6. C u trúc. 1. Kho, xư ng, thi t b ư c b trí phù h p và thu n l i trong quá trình s n xu t, ch bi n th c phNm d áp d ng các bi n pháp x lý v s nh.
  3. a) Tr n nhà: sáng m u, không th m nư c, không r n n t, tránh m c và ng nư c và các ch t bNn. b) Sàn nhà: sáng màu, làm b ng các v t li u không th m nư c, d r a, không trơn, không gây c i v i th c phNm, d lau chùi, kh trùng và thoát nư c t t. c) Tư ng và góc tư ng nhà: Ph ng, sáng m u, không gây c i v i th c phNm không th m nư c, d c r a và kh khuNn. d) C a ra vào: nh n, không th m nư c t t nh t là t ng m , óng và óng kín. Trư c c a ra vào i v i các cơ s s n xu t th c phNm óng h p, th c phNm ch bi n bao gói s n ph i thi t k ch nư c sát trùng dùng ngâm ng trư c khi vào và ra. e) C a s : có lư i b o v tránh s xâm nh p c a côn trùng và ng v t. Lư i ph i thu n ti n cho vi c làm v sinh thư ng xuyên. 2. H th ng thông gió: a) H th ng thông gió thích h p lo i hơi nư c ngưng t , không khí nóng, khí b ô nhi m, mùi l và b i. b) Hư ng c a h th ng thông gió ph i m b o không ư c th i gió t khu v c nhi m bNn sang khu v c s ch. c) Có lư i b o v b ng các v t li u không g , d tháo r i làm v sinh. 3. D ng c ch a ch t th i và v t phNm không ăn ư c: D ng c ch a ch t th i ph i kín, có n p y tránh s xâm nh p c a ng v t và ư c d n r a thư ng xuyên. 4. H th ng chi u sáng: a) Cơ s th c phNm ph i luôn ư c chi u sáng y : - Nơi s n xu t có cư ng , ánh sáng không dư i 200 lux. - Nơi c n ki m tra th c phNm ph i t cư ng ánh sáng không dư i 540 lux. b) èn trong khu v c cơ s th c phNm ph i có h p ho c lư i b o v và ư c lau chùi thư ng xuyên. 5. H th ng c ng, rãnh ph i kín, thoát nư c t t, d c i t o, không gây ô nhi m các vùng xung quanh. 6. H th ng nhà v sinh y ư c b trí các v trí thu n ti n cho t t c m i ngư i trong cơ s th c phNm và có y các thi t b m b o v sinh. 7. Khu v c nuôi ng v t (n u có) ư c b trí cu i hư ng gió chính và cách ly riêng bi t v i khu v c s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm. i u 7. D ng c ch a ng th c ph m và phương ti n v n chuy n. 1. Các d ng c dùng ch a ng và ch bi n th c phNm ph i ư c làm t nguyên li u không c, không gây mùi v l so v i mùi v c a th c phNm ban u, không h p th , không thôi nhi m vào th c phNm, không b ăn mòn. 2. D ng c ch a ng và ch bi n th c phNm ph i nh n, không r n n t, d làm s ch và tNy trùng b m t. 3. Các phương ti n v n chuy n ph i phù h p v i các tính ch t c bi t c a th c phNm, d dàng c r a và ph i ư c gi gìn s ch s thư ng xuyên m b o v sinh an toàn th c phNm. 4. Các phương ti n v n chuy n s d ng trong quá trình ch bi n, s n xu t kinh doanh, lưu thông th c phNm không ư c gây ô nhi m, thay i mùi ho c làm bi n ch t th c phNm. i u 8. Khu v c v sinh. 1. Có y các thi t b r a tay các v trí thu n ti n trong khu v c ch bi n s n xu t, kinh doanh th c phNm. 2. Nơi r a tay trong khu v c s n xu t ph i cung c p y nư c s ch, xà phòng, khăn lau tay s d ng 1 l n hay máy s y khô tay.
  4. 3. Khu v c v sinh ph i có h th ng chi u sáng và h th ng thông gió, thoát nư c d dàng lo i b ch t th i và m b o v sinh. Nhà v sinh ph i ư c xây d ng sao cho hư ng gió chính không th i t khu v c nhà v sinh sang khu v c ch bi n, b o qu n và b y bán th c phNm. 4. Khu v sinh ph i cách ly hoàn toàn v i khu v c ch bi n, b o qu n, b y bán th c phNm và có ch d n "R a tay sau khi ra kh i nhà v sinh". i u 9. V sinh nhà xư ng. 1. Th c phNm ư c ch bi n, b o qu n, b y bán nơi s ch s và h p v sinh. Các ch t bNn, ch t gây ô nhi m ph i ư c lo i tr hay gi m t i m c không có kh năng gây nguy h i t i s c kho c a con ngư i. 2. Nơi ch bi n th c phNm, nơi b y bán th c phNm ph i s ch s , không ng d u m và các th c phNm t n ng, ư c c r a, lau chùi hàng ngày. 3. Nơi b o qu n th c phNm bán ph i ư c s p x p g n gàng, có t ng khu riêng bi t cho m i lo i th c phNm tránh ô nhi m chéo và luôn ư c gi gìn s ch s . i u 10. Làm s ch và t y trùng các thi t b , d ng c ch bi n, s n xu t và b y bán th c ph m. 1. Các thi t b , d ng c ư c s d ng trong quá trình ch bi n, b o qu n và bày bán th c phNm ph i ư c làm s ch trư c và ngay sau khi s d ng. Ch s d ng ch t tNy r a d ng c ch a ng th c phNm và ch t tNy trùng ư c B Y t cho phép. 2. R a b ng nư c s ch nhi u l n lo i b hay làm gi m dư lư ng ch t tNy r a xu ng dư i m c cho phép. 3. Nư c s d ng r a ph i m b o theo quy nh c a B Y t . 4. Các thi t b , d ng c ch bi n và s n xu t th c phNm ph i ư c kh khuNn thư ng xuyên. 5. Các ch t dùng tNy r a và sát trùng d ng c ch a ng th c phNm ph i ư c ng trong bao bì d nh n bi t và có hư ng d n s d ng phù h p v i c i m k thu t. Các ch t tNy r a ph i cách bi t v i nơi ch bi n, b o qu n hay bày bán th c phNm. Chương III YÊU C U I V I NGƯ I I U HÀNH, NGƯ I TR C TI P S N XU T, KINH DOANH TH C PH M i u 11. H c t p ki n th c v sinh và an toàn th c ph m. Ch các cơ s th c phNm có trách nhi m liên h v i cơ quan y t a phương t ch c cho công nhân tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t, ch bi n ho c bán th c phNm h c t p v các ki n th c an toàn v sinh th c phNm. i u 12. S c kho ngư i s n xu t. 1. Ngư i tham gia tr c ti p vào s n xu t, ch bi n th c phNm u ph i khám s c kho trư c khi tuy n d ng và nh kỳ ki m tra l i theo quy nh c a B Y t . 2. Nh ng ngư i ang b m c các b nh truy n nhi m theo danh m c quy nh c a B Y t không ư c tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t hay ch bi n th c phNm. 3. Vi c khám s c kho ph i ư c ti n hành các cơ quan y t t c p qu n, huy n tr lên. i u 13. V sinh c a ngư i s n xu t và ch bi n th c ph m. 1. Ngư i tr c ti p s n xu t hay ch bi n th c phNm u ph i r a tay s ch s b ng nư c s ch, có xà phòng: a) Khi b t u làm vi c b) Sau khi ch bi n v i các nguyên v t li u tươi s ng. c) Sau khi ti p xúc v i b m t bNn. d) Sau khi i v sinh xong. e) Trư c khi ti p xúc v i th c phNm ăn ngay. 2. Ngư i ch bi n th c phNm ph i th c hi n các yêu c u sau:
  5. a) M c trang ph c riêng khi ch bi n ho c bán th c phNm. Ngoài ra, trong nh ng trư ng h p c n thi t, ngư i s n xu t, ch bi n th c phNm ph i i mũ và i găng tay hay eo khNu trang s ch. b) Gi móng tay ng n, s ch s và không eo trang s c khi ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ăn ngay. c) Không ăn u ng trong khu v c s n xu t th c phNm. d) Không kh c nh , hút thu c lá trong khu v c ch bi n. Chương IV YÊU C U V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 14. Trách nhi m th c hi n yêu c u v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m. 1. Các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm ch ư c s n xu t, ch bi n, nh p khNu, kinh doanh th c phNm t các tiêu chuNn v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, an toàn cho ngư i s d ng. 2. Nghiêm c m vi c s n xu t, ch bi n, nh p khNu, t n tr hay bán th c phNm gi . i u 15. Nư c, nư c á và hơi nư c. 1. Có lư ng nư c phân ph i cho toàn b khu v c s n xu t. 2. Nư c s d ng cho ch bi n th c phNm ph i s ch và không ch a các ch t ô nhi m khác, m b o tiêu chuNn v sinh an toàn nư c u ng và sinh ho t theo quy nh c a B Y t . 3. Cơ s s n xu t ph i có y nư c s ch, áp l c cung c p cho quá trình làm s ch, ch bi n th c phNm. Thi t b ch a nư c ph i ư c thi t k phù h p cho vi c d tr và s d ng h p v sinh. 4. Nư c á dùng cho ăn u ng ph i ư c s n xu t t ngu n nư c s ch, h p v sinh theo quy nh c a B Yt . 5. Nư c á dùng cho ăn u ng và b o qu n th c phNm ph i ư c b o qu n, v n chuy n h p v sinh theo quy nh c a B Y t . 6. Hơi nư c s d ng tr c ti p s n xu t th c phNm hay ti p xúc v i th c phNm ph i h p v sinh, phù h p v i m c ích s d ng và không gây nguy h i n s c kho con ngư i. 7. Nư c dùng s n xu t hơi nư c, làm l nh, phòng cháy ch a cháy hay s d ng v i m c ích khác ph i có ư ng ng riêng, sơn màu riêng d phân bi t và không ư c n i v i h th ng nư c s d ng cho s n xu t và ch bi n th c phNm. i u 16. Ph gia th c ph m. 1. Ph gia th c phNm n m ngoài danh m c cho phép c a B Y t , trư c khi nh p khNu ho c ưa vào s d ng ph i ư c B Y t cho phép b ng văn b n. 2. Nghiêm c m vi c nh p khNu, ch bi n, b o qu n, s d ng, qu ng cáo hay bán ph gia th c phNm n m ngoài danh m c ư c B Y t cho phép. 3. Nghiêm c m vi c s n xu t, nh p khNu, ch bi n, b o qu n và bán th c phNm có ch a ph gia th c phNm vư t quá gi i h n an toàn cho phép c a B Y t . i u 17. Các ch t b sung. 1. Vi c s d ng các ch t b sung m i ph i ư c B Y t cho phép b ng văn b n. 2. Nghiêm c m vi c s n xu t, ch bi n, nh p khNu, c t gi và bán th c phNm có ch a các ch t b sung n ng vư t quá gi i h n an toàn cho phép theo quy nh hi n hành. i u 18. Th c ph m s d ng công ngh gen. M i th c phNm s d ng công ngh gen ho c các nguyên li u s d ng công ngh gen ph i ghi nhãn ti ng Vi t "có s d ng công ngh gen". i u 19. Dư lư ng thu c b o v th c v t và thu c thú y. Nghiêm c m vi c s n xu t, ch bi n, nh p khNu và bán các th c phNm có ch a thu c b o v th c v t ho c thu c thú y vư t quá dư lư ng cho phép theo quy nh c a B Y t . i u 20. Vi sinh v t và c t c a vi sinh v t.
  6. Nghiêm c m vi c s n xu t, ch bi n, nh p khNu hay bán các th c phNm b nhi m vi sinh v t hay các c t c a chúng vư t quá gi i h n an toàn theo quy nh c a B Y t . i u 21. Th c ph m chi u x . 1. Th c phNm chi u x ph i ư c s n xu t, ch bi n theo tiêu chuNn CODEX và ph i ghi nhãn b ng ti ng Vi t. 2. Nghiêm c m vi c s n xu t, ch bi n, nh p khNu ho c bán các th c phNm chi u x ngoài danh m c nh ng th c phNm ư c phép chi u x do cơ quan có thNm quy n ban hành. i u 22. Yêu c u v v sinh an toàn i v i th c ph m ư ng ph . 1. Th c phNm ư ng ph ph i ư c bày bán trên giá cao không th p hơn 1m. 2. Th c ăn ã ch bi n ph i ư c bày bán trong các v t d ng m b o tránh b i, côn trùng, ng v t, các ngu n ô nhi m khác và ph i riêng r v i các th c phNm tươi s ng ho c sơ ch . 3. Th c ăn ã ch bi n ăn nóng ph i luôn ư c gi nhi t không th p hơn 60oC, th c ăn ã ch bi n ăn l nh ph i luôn ư c gi nhi t không quá 5oC trong th i gian b o qu n và bán th c phNm. 4. Ph i có d ng c riêng ch n, g p, l y th c ăn ã ch bi n. i u 23. Áp d ng các bi n pháp m b o ch t lư ng th c ph m trong quá trình s n xu t. Khuy n khích các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng h th ng m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo HACCP, GMP, ISO ho c các h th ng m b o ch t lư ng th c phNm tương ương khác. Chương V QUY NNH V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M IV I BAO GÓI, DÁN NHÃN VÀ QU NG CÁO TH C PH M i u 24. Bao gói th c ph m. 1. Vi c s d ng các v t li u bao gói m i u ph i ư c B Y t thNm nh và c p phép. 2. Các v t li u bao gói th c phNm ư c s n xu t, ch bi n, óng gói ph i b o m tránh b i, côn trùng và các ngu n ô nhi m khác. 3. Nghiêm c m vi c óng gói th c phNm b ng các bao gói có nguy cơ gây c, gây h i, không mb o ch t lư ng và an toàn ho c gây hư h ng th c phNm. i u 25. Ghi nhãn th c ph m. 1. Vi c ghi nhãn th c phNm ph i tuân th "Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu" ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q - TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. Nghiêm c m vi c t thay i nhãn th c phNm, thay i h n s d ng c a th c phNm ã lưu hành. i u 26. Qu ng cáo. Qu ng cáo th c phNm ph i úng s th t và ph i th c hi n theo úng quy nh c a Pháp lu t v qu ng cáo. Chương VI TH C PH M NH P KH U VÀ XU T KH U i u 27. Yêu c u i v i th c ph m nh p kh u. 1. Th c phNm nh p khNu vào Vi t Nam ph i m b o ch t lư ng, v sinh an toàn theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Cơ s nh p khNu th c phNm ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng, v sinh an toàn c a th c phNm nh p khNu. 3. Th c phNm nh p khNu thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c ph i có gi y xác nh n t ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a cơ quan có thNm quy n trư c khi nh p khNu và tiêu th t i Vi t Nam.
  7. 4. Th c phNm nh p khNu không thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v n ph i ki m tra n u phát hi n có d u hi u không b o m ch t lư ng, v sinh an toàn. 5. Th c phNm nh p khNu không t yêu c u v ch t lư ng, v sinh an toàn thì ph i tái ch , hu b ho c tái xu t theo quy t nh c a cơ quan thNm quy n. i u 28. Th c ph m xu t kh u. 1. Th c phNm xu t khNu ph i b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo yêu c u c a nư c nh p khNu. 2. Khi có yêu c u c a nư c mua hàng B Y t s xét c p gi y ch ng nh n v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và gi y ch ng nh n s n phNm th c phNm lưu hành t do trong nư c cho các m t hàng th c phNm ã ư c B Y t ho c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p s ăng ký. Chương VII QUY NNH V NG C TH C PH M, TH C PH M BN THU H I VÀ TH NGHI M M U i u 29. Lưu m u th c ăn, báo cáo v ng c, b nh do ô nhi m th c ph m. 1. Các cơ s , ơn v t ch c b a ăn ph c v t 30 ngư i tr lên u ph i lưu m u th c ăn và ch u s giám sát c a cơ quan y t a phương v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Các m u th c ăn ph i ư c lưu gi ít nh t 24 gi . 2. Ngư i phát hi n ho c nghi ng có ng c và các b nh do ô nhi m th c phNm gây ra có trách nhi m thông báo ngay v i các cơ quan y t g n nh t. 3. Cơ quan y t a phương ph i báo cáo các trư ng h p có ng c th c phNm ho c nghi ng có bi u hi n các b nh do ô nhi m th c phNm lên cơ quan y t c p trên trong th i gian không quá 24 gi khi nh n ư c thông báo. 4. Các cơ quan y t a phương ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t ch c ch o i u tra và x lý các v ng c do th c phNm khi ư c thông báo. 5. S li u liên quan n các b nh do ô nhi m th c phNm ph i ư c B Y t thu th p, ánh giá và công b trên cơ s m b o th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t Nhà nư c. 6. Ngư i có th c phNm ho c ngư i ch bi n, cung c p, bán th c phNm gây ng c ph i b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính ng th i tr các chi phí cho vi c i u tra, tìm nguyên nhân và chi phí i u tr cho ngư i b ng c. N u gây thi t h i cho ngư i tiêu dùng ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Th c ph m b thu h i. 1. Các doanh nghi p nh p khNu, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm ph i có h th ng s sách theo dõi ghi chép y và s n sàng cung c p cho các cơ quan có thNm quy n khi ư c yêu c u. 2. Th c phNm b thu h i là nh ng th c phNm nh p khNu, s n xu t, lưu thông trên th trư ng không m b o ch t lư ng và không úng v i h sơ ã ăng ký. Thanh tra V sinh an toàn th c phNm và các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m thu h i nh ng th c phNm này. 3. Th c phNm b thu h i ph i ư c gi nh ng nơi thích h p và riêng bi t. 4. Th c phNm b thu h i ph i ư c cơ s th c phNm tái ch ho c hu b theo các trình t ư c pháp lu t quy nh. 5. N u cơ s th c phNm không t tiêu hu th c phNm thì cơ quan có thNm quy n t i a phương s tiêu hu và cơ s th c phNm ph i có trách nhi m tr toàn b chi phí cho vi c tiêu hu ho c x lý th c phNm. i u 31. Th nghi m m u. 1. B Y t ch nh cơ quan có ch c năng th nghi m m u th c phNm thu th p ư c. 2. ơn v thu th p m u ph i giao m u th c phNm cho cơ quan th nghi m m u trong th i gian s m nh t. M u ph i ư c ghi nhãn y , rõ ràng theo úng quy nh và m b o không có b t kỳ thay i nào v v t lý, hoá h c, vi sinh v t so v i th i i m l y m u.
  8. 3. Phương pháp l y m u, lưu m u, b o qu n m u, v n chuy n m u ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a Vi t Nam. 4. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, các S Y t t nh/thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ti n hành ki m tra, giám sát cơ s th c phNm theo phân c p và l y m u ki m tra khi có nghi ng không m b o v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Chương VIII KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 32. Ki m tra v sinh an toàn th c ph m. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ph i h p v i Thanh tra B Y t , các V và cơ quan có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh v sinh an toàn th c phNm i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm trong ph m vi c nư c. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh v sinh an toàn th c phNm i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm trong a phương. i u 33. Thanh tra V sinh an toàn th c ph m. Thanh tra Nhà nư c v y t chuyên ngành v sinh ư c t ch c theo i u l Thanh tra Nhà nư c v y t ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ch u trách nhi m thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, ư c quy n x ph t vi ph m hành chính v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a Pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính. Vi c thanh tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm do oàn thanh tra ho c thanh tra viên th c hi n. i u 34. X lý vi ph m. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh này, tuỳ theo tính ch t m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản