Quyết định số 42/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung thuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2000 Số: 42/2000/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT MIỀN TRUNG THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT THÀNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI MIỀN TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 15 /TT-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung thuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung. Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng; - Tên giao dịch quốc tế: Branch the Middle of VINAINCON -Trụ sở chính đặt tại : Số 324, Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh: - Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; công trình giao thông, thuỷ lợi, bưu điện; công trình cơ sở hạ tầng; - Xây lắp công trình đường dây và trạm điện từ 35 kV trở xuống; - Gia công, chế tạo kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn và các sản phẩm cơ khí phục vụ cho xây lắp các công trình;
  2. -Kinh doanh thiết bị, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá; kinh doanh khách sạn, du lịch; -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền. Điều 3. Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Chi nhánh do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp hoá chất, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 4, - Ban Đổi mới quản lý DN TW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, Đặng Vũ Chư - Bộ Công an, - Bộ KHCNMT, - Bộ Thương mại, - Ngân hàng Nhà nước, - Kho bạc Nhà nước , - UBND TP Đà Nẵng, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản