Quyết định số 42/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 42/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2001/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng Clinker nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2001/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 42/2001/QĐ/BTC NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2001 VI C QUI Đ NH T L THU CHÊNH L CH GIÁ Đ I V I M T HÀNG CLINKER NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1716/VPCP-KTTH ngày 23/4/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng b gi y phép nh p kh u t 01/5/2001 và t 01/01/2002; Sau khi tham kh o ý ki n c a các B có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: Qui đ nh t l thu chênh l ch giá 10% (mư i ph n trăm) đ i v i m t hàng Clinker thu c mã s 25231000 c a Danh m c Bi u thu nh p kh u. T l thu chênh l ch giá này đư c tính trên giá nh p kh u. Giá nh p kh u đ làm căn c thu chênh l ch giá đư c xác đ nh theo các qui đ nh hi n hành v giá tính thu nh p kh u qui đ nh t i Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n qui đ nh chi ti t vi c th c hi n Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Th i đi m tính và th i h n n p chênh l ch giá hàng nh p kh u th c hi n theo qui đ nh v th i đi m tính và th i h n n p thu nh p kh u. Đi u 2: S ti n chênh l ch giá hàng nh p kh u đ i v i m t hàng Clinker đư c n p vào Qu h tr xu t kh u theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/09/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p và s d ng Qu h tr xu t kh u. Đi u 3: M c thu chênh l ch giá qui đ nh đ i v i m t hàng Clinker có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/05/2001. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản