Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg về việc quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 42/2002/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2002 V QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Nh m tăng cư ng và ti p t c i m i cơ ch qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Chương trình m c tiêu qu c gia là m t t p h p các m c tiêu, nhi m v và gi i pháp ng b v kinh t , xã h i, khoa h c, công ngh , môi trư ng, cơ ch , chính sách, t ch c th c hi n m t ho c m t s m c tiêu ã ư c xác nh trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c trong m t th i gian nh t nh. M t chương trình m c tiêu qu c gia g m nhi u d án khác nhau th c hi n các m c tiêu c a chương trình. i tư ng qu n lý và k ho ch hóa ư c xác nh theo chương trình, vi c u tư ư c th c hi n theo d án. i u 2. D án thu c chương trình m c tiêu qu c gia là m t t p h p các ho t ng ti n hành m t công vi c nh t nh nh m t ư c m t hay nhi u m c tiêu c th ã ư c nh rõ trong chương trình v i ngu n l c và th i h n th c hi n ư c xác nh. i u 3. Tiêu chuNn l a ch n chương trình m c tiêu qu c gia. 1. Các v n ư c ch n gi i quy t b ng chương trình m c tiêu qu c gia ph i là nh ng v n có tính c p bách, liên ngành, liên vùng và có t m quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c, c n ph i ư c t p trung ngu n l c và s ch o c a Chính ph gi i quy t. 2. M c tiêu c a chương trình m c tiêu qu c gia ph i rõ ràng, lư ng hóa ư c và ph i n m trong chi n lư c chung c a qu c gia.
  2. 3. Th i gian th c hi n chương trình ph i ư c quy nh gi i h n, thư ng là 5 năm, ho c phân kỳ th c hi n cho t ng giai o n 5 năm. 4. Các v n xã h i mà Chính ph Vi t Nam cam k t v i qu c t th c hi n theo chương trình chung c a th gi i ho c khu v c. i u 4. N i dung chương trình m c tiêu qu c gia: 1. Th c tr ng tình hình c a lĩnh v c thu c chương trình m c tiêu qu c gia; nh ng v n c p bách c n ư c gi i quy t b ng chương trình m c tiêu qu c gia. 2. Ph m vi, quy mô và m c tiêu chung c a chương trình; các ch tiêu cơ b n ph i t ư c trong t ng kho ng th i gian c th ; các d án c a chương trình. 3. T ng m c kinh phí c a chương trình bao g m c kinh phí cho vi c x lý các v n v khoa h c, công ngh (n u có), m c kinh phí theo t ng năm, phương th c huy ng các ngu n v n. 4. Cơ ch , chính sách th c hi n chương trình. 5. Yêu c u ào t o ngu n nhân l c th c hi n chương trình. 6. Nh ng v n v khoa h c, công ngh c n x lý (n u có). 7. Hi u qu kinh t - xã h i chung c a chương trình và c a t ng d án. 8. Kh năng l ng ghép v i các chương trình khác. 9. K ho ch, ti n t ch c th c hi n chương trình, d án. 10. H p tác qu c t (n u có). 11. K ho ch và thông s ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chương trình. II. XÂY D NG, TH M NNH, PHÊ DUY T, BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA i u 5. Căn c vào n i dung, nhi m v c a chi n lư c 10 năm, k ho ch 5 năm, các B , ngành, cơ quan Trung ương xu t các v n xã h i b c xúc c n ư c gi i quy t b ng chương trình m c tiêu qu c gia. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các B , ngành, cơ quan Trung ương liên quan l a ch n, l p danh m c các chương trình m c tiêu qu c gia và d ki n cơ quan qu n lý chương trình, trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua danh m c các chương trình m c tiêu qu c gia. i u 6. Cơ quan ư c giao qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương liên quan t ch c xây d ng n i dung chương trình và các d án.
  3. Vi c xây d ng chương trình, d án ư c ti n hành vào th i kỳ xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm. i u 7. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương liên quan t ch c thNm nh các chương trình m c tiêu qu c gia và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Th i gian thNm nh các chương trình m c tiêu qu c gia không quá 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Vi c thNm nh, phê duy t các d án thu c chương trình th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. i u 8. Khi xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm, n u các i u ki n cân i ho c m c tiêu chương trình có thay i, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính và cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, trình Chính ph i u ch nh chương trình m c tiêu qu c gia theo các n i dung c th sau: 1. ánh giá ph n chương trình ã th c hi n. 2. Lu n ch ng v s c n thi t và lý do i u ch nh. 3. N i dung i u ch nh (bao g m c m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a chương trình). 4. nh hư ng c a nh ng i u ch nh ó i v i m c tiêu cu i cùng c a chương trình và hi u qu c a vi c i u ch nh. i u 9. 1. B , ngành, cơ quan Trung ương tham gia qu n lý và th c hi n d án c a chương trình m c tiêu qu c gia và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo nh kỳ (hàng quý và hàng năm) tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia (m c tiêu, nhi m v , kinh phí, cơ ch , chính sách, v.v...); báo cáo gi a kỳ i v i chương trình m c tiêu qu c gia có th i h n 5 năm; báo cáo t ng k t khi k t thúc chương trình m c tiêu qu c gia, theo m u bi u quy nh. Các báo cáo trên g i Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia. 2. Cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia có trách nhi m báo cáo nh kỳ (hàng quý và hàng năm) tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia; báo cáo gi a kỳ i v i các chương trình m c tiêu qu c gia có th i h n 5 năm; báo cáo t ng k t khi k t thúc chương trình m c tiêu qu c gia. Các báo cáo trên g i Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p tình hình và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia (hàng quý và hàng năm), tình
  4. hình và k t qu th c hi n gi a kỳ và k t thúc các chương trình m c tiêu qu c gia, báo cáo Th tư ng Chính ph . III. CƠ CH TÀI CHÍNH I V I CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA i u 10. Hàng năm, trên cơ s nhi m v , m c tiêu c a các d án thu c chương trình m c tiêu qu c gia, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Tài chính xu t m c cân i ngân sách cho chương trình m c tiêu qu c gia B K ho ch và u tư t ng h p chung báo cáo Chính ph xem xét, trình Qu c h i thông qua. i u 11. Căn c vào m c ngân sách ư c c p có thNm quy n thông báo cho t ng chương trình, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia d ki n phân b kinh phí c a chương trình cho t ng B , ngành, cơ quan Trung ương và a phương, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p chung vào k ho ch ngân sách c a B , ngành, a phương trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 12. Kinh phí th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia ư c cân i trong d toán chi ngân sách Trung ương do B Tài chính c p tr c ti p cho các B , ngành, cơ quan Trung ương th c hi n nhi m v c a chương trình do Trung ương qu n lý và c p b sung có m c tiêu cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các nhi m v c a chương trình do a phương qu n lý. Vi c qu n lý chi tiêu và quy t toán kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t và các văn b n pháp quy liên quan khác c a Chính ph . i u 13. th c hi n các m c tiêu c a chương trình, ngoài ngu n v n t ngân sách nhà nư c, c n huy ng thêm v n tín d ng trong và ngoài nư c, huy ng s óng góp c a các t ch c, cá nhân và c ng ng th c hi n chương trình. i v i ngu n v n huy ng ư c t nhân dân, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi th c hi n chương trình) ư c s d ng vào các công vi c thu c n i dung chương trình, nhưng ph i qu n lý và thanh toán, quy t toán theo các quy nh hi n hành. IV. PHÂN CÔNG, PHÂN C P QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA i u 14. B K ho ch và u tư có nhi m v : 1. Làm u m i giúp Chính ph qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia. 2. Căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và 10 năm c a Nhà nư c và xu t c a các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương, ch trì, ph i h p v i B Tài chính l a ch n, l p danh m c các chương trình m c tiêu qu c gia và d ki n cơ quan qu n lý chương trình, trình Chính ph xem xét trình Qu c h i danh m c các chương trình m c tiêu qu c gia.
  5. 3. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương liên quan t ch c thNm nh các chương trình m c tiêu qu c gia, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính xu t t ng m c kinh phí ngân sách phân b cho t ng chương trình m c tiêu qu c gia c th (bao g m c kinh phí s nghi p và v n u tư phát tri n) trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua. 5. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương xây d ng cơ ch v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia trình Chính ph ban hành. 6. Tham gia v i các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia trong xây d ng phân b kinh phí c a chương trình theo nhi m v và m c tiêu. T ng h p ngu n kinh phí c a các chương trình m c tiêu qu c gia ã ư c phân b theo các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vào k ho ch chung c a các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 7. Thông tin cho các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và các a phương v nh hư ng xây d ng k ho ch hàng năm c a các chương tình m c tiêu qu c gia. 8. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và các B , ngành liên quan t ch c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương. 9. T ng h p tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia (hàng quý và hàng năm), tình hình và k t qu th c hi n gi a kỳ và k t thúc các chương trình m c tiêu qu c gia, phát hi n các vư ng m c, t n t i và xu t các bi n pháp x lý, báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính. i u 15. B Tài chính có nhi m v : 1. Ph i h p v i B K ho ch và u tư xu t t ng m c kinh phí phân b cho t ng chương trình m c tiêu qu c gia c th (bao g m c kinh phí s nghi p và v n u tư phát tri n). 2. C p phát kinh phí ã ư c cân i trong d toán chi ngân sách Trung ương hàng năm cho các B , ngành, cơ quan Trung ương th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a chương trình m c tiêu qu c gia do Trung ương qu n lý. C p b sung kinh phí có m c tiêu cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo k ho ch phân b kinh phí c a các chương trình m c tiêu qu c gia. Ki m tra và hư ng d n các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia th c hi n úng các quy nh v ch tài chính - k toán hi n hành.
  6. 3. Tham gia v i các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia trong xây d ng phân b kinh phí c a chương trình theo nhi m v và m c tiêu. 4. T ch c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n kinh phí các chương trình m c tiêu qu c gia c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương. 5. Duy t và thông báo quy t toán kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia trong quy t toán ngân sách nhà nư c do các B , ngành, cơ quan Trung ương th c hi n. T ng h p quy t toán chương trình do các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương th c hi n, báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư. i u 16. Cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia có nhi m v : 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan t ch c xây d ng n i dung chương trình và các d án thu c chương trình, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Thành l p Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia giúp Th trư ng cơ quan qu n lý, t ch c th c hi n chương trình; gi i th Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia khi chương trình k t thúc. Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia là m t ng chí lãnh o cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia. Các thành viên Ban Ch nhi m g m i di n có thNm quy n c a các b ph n: k ho ch, tài v và các b ph n có liên quan. Quy ch ho t ng c a Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia quy t nh. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia. 3. i v i nh ng chương trình m c tiêu qu c gia có t m quan tr ng c bi t, Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia c n có thành viên thu c các B , ngành, cơ quan Trung ương có liên quan. Thành ph n và Quy ch ho t ng c a Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia này do Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Hàng năm, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia có trách nhi m l p k ho ch v m c tiêu, nhi m v , nhu c u kinh phí và xu t các gi i pháp th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Chính ph . Căn c t ng m c kinh phí c a chương trình ư c c p có thNm quy n thông báo, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính d ki n phân b kinh phí c a chương trình, c v cơ c u và m c kinh phí phân b c th cho các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành
  7. ph tr c thu c Trung ương phù h p v i các m c tiêu, nhi m v ã ư c duy t (trong trư ng h p còn có ý ki n không th ng nh t v cơ c u và m c v n c th cho các ơn v th c hi n thì ý ki n cơ quan qu n lý chương trình là quy t nh). Văn b n phân b m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a các chương trình ư c g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào ngân sách chung c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. Ch u trách nhi m quy t toán ph n kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia tr c ti p th c hi n. Ch u trách nhi m v vi c s d ng kinh phí c a chương trình m c tiêu qu c gia úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng quy ch , chính sách và hư ng d n nghi p v cho các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có căn c th c hi n. 7. Ch o các cơ quan ngành d c a phương ph i h p v i S K ho ch và u tư xây d ng k ho ch hàng năm c a chương trình m c tiêu qu c gia (m c tiêu, nhi m v , kinh phí, bi n pháp t ch c th c hi n) t ng h p vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 8. Hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch hàng năm c a chương trình m c tiêu qu c gia (m c tiêu, nhi m v , kinh phí, bi n pháp t ch c th c hi n); th c hi n y n i dung và ti n báo cáo tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia theo quy nh chung. 9. ôn c, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 10. nh kỳ (hàng quý, hàng năm, gi a kỳ, k t thúc chương trình) t ng h p tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính. i u 17. B , ngành, cơ quan Trung ương tham gia qu n lý và th c hi n d án c a chương trình m c tiêu qu c gia có nhi m v : 1. Hàng năm, căn c vào hư ng d n c a các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, c a B K ho ch và u tư, c a B Tài chính, xây d ng k ho ch th c hi n các m c tiêu, nhi m v , xu t ngu n l c th c hi n các d án c a chương trình m c tiêu qu c gia ư c phân công qu n lý và th c hi n, g i cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, B K ho ch và u tư, B Tài chính. 2. Ch u trách nhi m tri n khai k ho ch hàng năm theo úng m c tiêu, nhi m v , ti n các d án ư c phân công qu n lý và th c hi n.
  8. 3. Ch u trách nhi m qu n lý và thanh toán, quy t toán ph n kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia tr c ti p th c hi n theo quy nh hi n hành v tài chính. Ch u trách nhi m v vi c s d ng kinh phí c a chương trình m c tiêu qu c gia úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát. 4. Ngoài ngu n kinh phí ã ư c giao, ư c phép huy ng các ngu n l c khác theo lu t nh b sung cho vi c th c hi n các d án c a chương trình m c tiêu qu c gia. Báo cáo m c b sung kinh phí (n u có) cho cơ quan qu n lý chương trình. 5. T ng h p tình hình th c hi n d án c a chương trình m c tiêu qu c gia ư c phân công qu n lý và th c hi n theo n i dung, bi u m u và th i gian quy nh (hàng quý, hàng năm, gi a kỳ, k t thúc chương trình), báo cáo Th tư ng Chính ph , cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, B K ho ch và u tư, B Tài chính. i u 18. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : 1. Th ng nh t qu n lý ngu n l c, i u hành, t ch c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn. 2. Thành l p Ban Ch o các chương trình m c tiêu qu c gia c a a phương qu n lý, l p k ho ch, l ng ghép và t ch c i u hành th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn. Trư ng Ban Ch o là m t ng chí lãnh o y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thư ng tr c Ban Ch o là lãnh o S K ho ch và u tư, các thành viên là i di n lãnh o các S , Ban, ngành liên quan. M i t nh, thành ph ch thành l p m t Ban Ch o i u hành chung t t c các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn. Quy ch ho t ng c a Ban Ch o do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o do ngân sách a phương b o m. 3. Hàng năm, căn c vào hư ng d n c a các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, c a B K ho ch và u tư, c a B Tài chính, ch o S K ho ch và u tư ph i h p v i các S , Ban, ngành xây d ng k ho ch các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn (m c tiêu, nhi m v , xu t ngu n l c, bi n pháp t ch c th c hi n, cơ ch chính sách) g i cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia, B K ho ch và u tư, B Tài chính. 4. T ch c thNm nh và phê duy t các d án c a các chương trình m c tiêu qu c gia do a phương qu n lý theo quy nh hi n hành.
  9. 5. T ch c l ng ghép và ph i h p các ngu n l c c a các chương trình m c tiêu qu c gia, các d án do a phương qu n lý tránh ch ng chéo, gi m b t u m i và t p trung ngu n l c cho m c tiêu ưu tiên. 6. Ngoài ngu n kinh phí Trung ương ã giao, t ch c huy ng các ngu n l c c a a phương (bao g m c kinh phí, ngày công lao ng và các y u t v t ch t khác) b sung cho vi c th c hi n chương trình. Báo cáo m c b sung kinh phí c a t ng chương trình (n u có) cho cơ quan qu n lý chương trình. 7. Giao ch tiêu k ho ch v m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a các chương trình m c tiêu qu c gia do a phương qu n lý trên a bàn cho các ch d án và y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n. 8. Ch u trách nhi m v s d ng kinh phí c a các chương trình m c tiêu qu c gia theo m c tiêu, nhi m v ư c giao trên a bàn, th c hi n úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát; ch u trách nhi m qu n lý và th c hi n thanh toán, quy t toán theo quy nh v tài chính hi n hành. 9. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia t i cơ s . K p th i u n n n các sai sót trong vi c th c hi n chương trình. X lý nghiêm minh các trư ng h p làm th t thoát kinh phí do vô trách nhi m ho c tham nhũng. 10. T ng h p tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn theo n i dung, bi u m u và th i gian quy nh (hàng quý, hàng năm, gi a kỳ, k t thúc chương trình), báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia. V. GIAO CH TIÊU K HO CH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA i u 19. Th tư ng Chính ph giao các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu: 1. T ng kinh phí c a t t c các chương trình m c tiêu qu c gia; trong ó g m có v n u tư phát tri n và kinh phí s nghi p; 2. Các m c tiêu, nhi m v c a t ng chương trình m c tiêu qu c gia th c hi n trên a bàn. i u 20. Căn c vào t ng d toán ngân sách và m c tiêu, nhi m v c a các chương trình m c tiêu qu c gia ư c Th tư ng Chính ph giao, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch ng l ng ghép, b trí m c kinh phí cho t ng m c tiêu, nhi m v c a các chương trình m c tiêu qu c gia, g i k ho ch kinh phí ã phân b (bao g m c kinh phí do Trung ương h tr và kinh
  10. phí a phương t huy ng) và m c tiêu, nhi m v c a t ng chương trình m c tiêu qu c gia v B K ho ch và u tư, B Tài chính, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia. B Tài chính căn c vào k ho ch kinh phí ã ư c phân b cho t ng chương trình m c tiêu qu c gia c a các a phương c p phát và quy t toán. VI. I U KHO N THI HÀNH. i u 21. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia; s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 v qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia; s 38/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996. Các chương trình m c tiêu qu c gia ư c xác nh t i Quy t nh s 71/2001/Q - TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo các quy nh t i Quy t nh này. i u 22. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 23. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản