Quyết định số 42/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Điện lực Ninh Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N ĐI N L C NINH BÌNH THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam và ý ki n c a các B : Công nghi p, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Tài chính và Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Công ty i n l c Ninh Bình - doanh nghi p thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam, t ch c ho t ng theo hình th c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, trên cơ s t ch c l i i n l c Ninh Bình - ơn v thành viên h ch toán ph thu c Công ty i n l c Khu v c I. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên i n l c Ninh Bình (g i t t là Công ty) có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty và Lu t Doanh nghi p. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên i n l c Ninh Bình, - Tên vi t t t ti ng Vi t : CT NB, - Tên giao d ch Qu c t : NINH BINH POWER COMPANY Ltd, - Tên vi t t t ti ng Anh : NBPCo Ltd, - Tr s chính : Km s 2 qu c l 1A; phư ng ông Thành, th xã Ninh Bình, t nh Ninh Bình, i u 2. Công ty có các nhi m v chính sau ây : 1. Ti p nh n và s d ng có hi u qu v n, tài s n do T ng công ty i n l c Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t kinh doanh. 2. Kinh doanh trong các ngành, ngh chính sau :
  2. - S n xu t kinh doanh i n năng. - Xây d ng, c i t o lư i i n phân ph i c p i n áp
  3. Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam, Giám c Công ty i n l c Khu v c I, Giám c i n l c Ninh Bình và Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên i n l c Ninh Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Như i u 6; - Th tư ng, PTT Nguy n T n Dũng, - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công nghi p, N i v , - Ban KTTW, - Ban Ch o i m i và Phát tri n DN, Nguy n T n Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : CN, KTTH, TH, - Lưu : MDN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản