Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2003/QĐ-UB về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 42/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T M GIAO D TOÁN KINH PHÍ HO T NG NĂM 2003 CHO CÁC I TR T T GIAO THÔNG THANH NIÊN XUNG PHONG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách; Xét d toán kinh phí cho các i tr t t giao thông năm 2003 do Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong trình t i Công văn s 692/CV-CT ngày 16 tháng 12 năm 2002 và ý ki n c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 304/TCVG-HCSN ngày 22 tháng 01 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- Nay t m giao d toán kinh phí ho t ng năm 2003 cho các i tr t t giao thông Thanh niên xung phong v i s ti n 4.017.991.000 (b n t không trăm mư i b y tri u chín trăm chín mươi m t ngàn) ng; trong ó: + Chi t ngu n ngân sách thành ph : 2.810.791.000 (hai t tám trăm mư i tri u b y trăm chín mươi m t ngàn) ng; + Chi t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông l i thành ph (10%): 1.207.200.000 (m t t hai trăm l b y tri u hai trăm ngàn) ng. i u 2.- Giám c Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong có trách nhi m l p d toán chi thông qua Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , g i S Tài chánh - V t giá l p th t c c p phát kinh phí ho t ng cho các i tr t t giao thông Thnh niên xung phong theo quy nh.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng ban An toàn giao thông thành ph , Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 - TTUB: CT, PCT/TT, TM, CNN, T PHÓ CH TNCH - VP H -UB: PVP/KT, T - T TM, CNN, T - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản