Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu kinh tế Nhơn Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 42/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 05 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Xét đề Nghị của Hội đồng Bồi thường, GPMB và tái định cư Khu Kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 1522/TTr-HĐBTGPMB ngày 14/11/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội được ban hành tại Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh với một số nội dung sau: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 27: - Tại Khoản 6 đã quy định: “Các hộ dân thuộc diện tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì được hỗ trợ tiền nước sinh hoạt trong thời gian 2 năm đầu đến ở theo định mức đầu người và được hỗ trợ 50% tiền thuế nhà đất trong thời gian 3 năm đầu đến ở.” - Sửa đổi, bổ sung: “Các hộ dân thuộc diện tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì được hỗ trợ tiền nước sinh hoạt trong thời gian 5 năm đầu đến ở theo định mức đầu người và được hỗ trợ 100% tiền thuế nhà đất trong thời gian 3 năm đầu đến ở.” 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 28: 2.1. Tại Khoản 5 đã quy định: “Đối với hộ gia đình thuộc diện chính sách bị thu hồi đất (phải di chuyển chỗ ở) nếu hộ chưa được giao đất hoặc chưa được hóa giá nhà lần nào thì được giao một lô đất tại khu tái định cư và ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ còn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 100% giá trị lô đất được giao.” Sửa đổi, bổ sung: “Đối với hộ gia đình thuộc diện chính sách bị thu hồi đất (phải di chuyển chỗ ở) nếu hộ chưa được giao đất hoặc chưa được hóa giá nhà lần nào thì được giao một lô đất tại khu tái định cư và ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ còn được hưởng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành của Nhà nước nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 100% giá trị lô đất được giao.”
  2. 2.2. Tại Khoản 9 đã quy định “Trường hợp đối tượng được bồi thường đất ở, bị giải toả trắng, được cấp đất tại khu tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư. Giá đất tại khu tái định cư được tính bằng giá đất bồi thường tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi (Nếu bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì áp dụng với đường có lộ giới 10 mét), phần diện tích đất ở được cấp tại khu tái định cư vượt hơn diện tích đất bị thu hồi thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức giá đất tại khu tái định cư do UBND tỉnh quy định.” Sửa đổi, bổ sung: “Việc bố trí đất tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước cho các đối tượng thuộc diện bố trí đất tái định cư theo quy định được ưu tiên bố trí đường có lộ giới 18 mét tại Khu tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất có mặt tiền đường ĐT 639 và tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải; các trường hợp bị thu hồi đất tại các vị trí khác được bố trí tại các đường có lộ giới không quá 13 mét, tương ứng vị trí thuận lợi tại vị trí đất bị thu hồi.” 2.3. Tại Khoản 11 đã quy định: “Hộ gia đình bị thu hồi đất được bố trí đất ở tại Khu tái định cư Nhơn Phước, khi xây dựng nhà ở được hỗ trợ chi phí gia cố nền, móng nhà 10.000.000 đồng/ 01 nền, móng.” Sửa đổi, bổ sung: “Hộ gia đình bị thu hồi đất được bố trí đất ở tại Khu tái định cư Nhơn Phước, khi xây dựng nhà ở được hỗ trợ chi phí gia cố nền, móng nhà 15.000.000 đồng/01 nền, móng.” Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2006, Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hữu Lộc
Đồng bộ tài khoản