Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
4
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 42/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V B O HI M Y T THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V B o hi m y t ,B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V B o hi m y t là v chuyên ngành thu c B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c b o hi m y t trong ph m vi c nư c. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c b o hi m y t , trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và ng n h n v phát tri n s nghi p b o hi m y t trình B trư ng B Y t phê duy t theo thNm quy n ho c B trư ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng khám b nh, ch a b nh, chính sách vi n phí, chính sách thu c qu c gia và các chính sách khác liên quan n quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t . 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng quy trình và n i dung giám nh b o hi m y t và các quy chuNn k thu t qu c gia khác v b o hi m y t trình B trư ng B Y t ban hành. 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, s a i, b sung danh m c thu c, v t tư y t , danh m c d ch v k thu t y t ư c qu b o hi m y t chi tr trình B trư ng B Y t ban hành.
  2. 6. Tham mưu, xu t các hình th c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t , các bi n pháp ki m soát chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t và các bi n pháp b o m, nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch a b nh i v i ngư i có th b o hi m y t . 7. Tuyên truy n, ph bi n và hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o hi m y t . Ch o, hư ng d n các cơ s y t t ch c th c hi n khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng i v i ngư i có th b o hi m y t . 8. Ch trì t ch c ki m tra; ph i h p v i Thanh tra B và các ơn v có liên quan ti n hành thanh tra các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t ; gi i quy t các khi u n i, vư ng m c liên quan n lĩnh v c b o hi m y t . 9. Xây d ng các ch s th ng kê v b o hi m y t . T ng h p, ánh giá, sơ k t, t ng k t các ho t ng trong lĩnh v c b o hi m y t . 10. Ch trì xây d ng n i dung và ph i h p t ch c các ho t ng ào t o b i dư ng nâng cao năng l c qu n lý, chuyên môn v lĩnh v c b o hi m y t . 11. Th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t và các Chương trình, d án trong lĩnh v c b o hi m y t . 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c cho V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. 3. Cơ ch ho t ng V B o hi m y t làm vi c theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 27/2005/Q -BYT ngày 13/9/2005 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n c a V B o hi m y t . i u 5. Trách nhi m thi hành C c ng bà: Ch nh Văn phũng B , Ch nh Thanh tra B , c c C c trư ng, các V trư ng, T ng c c trư ng c a B Y t , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản