Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
76
lượt xem
12
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 42/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH NGƯ I CÓ TRÌNH CAO TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Căn c Thông tư liên t ch s 144/2007/TTLT-BTC-BGD T-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a liên B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Ngo i giao hư ng d n ch , c p phát và qu n lý kinh phí ào t o lưu h c sinh Vi t Nam nư c ngoài b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 09/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao trên a bàn t nh; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký và bãi b Ch th s 32/1999/CT.UB.TC ngày 22 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân t nh v vi c th c hi n công tác ào t o cán b , công ch c t nh An Giang, Quy t nh s 2119/2003/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh t m th i v chính sách ưu ãi cán b , gi ng viên, giáo viên, sinh viên có trình cao v công tác các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p, d y ngh c a t nh An Giang và Quy t nh s 254/Q -UB-NV ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c Quy nh chính sách i v i ph n có con nh ư c c i h c.
 2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Th trư ng các S , Ban ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B N i v , B Tài chính; - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c UBND t nh; - Lãnh o VP. UBND t nh; - T 30, TT. Công báo. Vương Bình Th nh - Lưu: VT, P. TH, VHXH, QTTV, KT, XDCB, NC. QUY NNH CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH NGƯ I CÓ TRÌNH CAO TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 42/2008/Q -UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này c th hóa vi c th c hi n Ngh quy t s 09/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao trên a bàn t nh. i u 2. i tư ng áp d ng ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c 1. Cán b , công ch c, công ch c d b ang công tác t i các cơ quan ng, chính quy n, oàn th sau ây: a) Các cơ quan c a ng c p t nh. b) M t tr n T qu c và các t ch c chính tr - xã h i (g i chung là oàn th ) c p t nh. c) Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân t nh, các Ban thu c H i ng nhân dân t nh.
 3. d) Văn phòng y ban nhân dân t nh, các S , ban ngành chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh. ) Các cơ quan c a ng các huy n, th xã và thành ph (g i chung là c p huy n). e) M t tr n T qu c và các t ch c chính tr - xã h i c p huy n. g) H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n. h) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n, các phòng, ban ngành chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n. 2. Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã), bao g m: cán b chuyên trách c p xã; công ch c c p xã; cán b không chuyên trách c p xã, cán b khóm, p. 3. i bi u H i ng nhân dân các c p khi tham gia vào các l p ào t o, b i dư ng ki n th c có liên quan n ho t ng c a ch c danh i bi u H i ng nhân dân. 4. Cán b , viên ch c ang công tác t i các ơn v s nghi p công l p thu c T nh y, y ban nhân dân t nh và thu c các cơ quan c a ng, chính quy n, oàn th c p t nh, c p huy n. 5. Cán b ngu n c a các chương trình, án ào t o, b i dư ng nư c ngoài c a t nh. 6. Lu t sư, giám c, phó giám c, k toán trư ng các doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh, cán b qu n lý hi p h i ngành hàng theo quy nh t i kho n 2 m c I K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003 - 2010 ( ư c phê duy t t i Quy t nh s 137/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) khi tham gia vào các l p ào t o, b i dư ng ki n th c h i nh p, kinh t qu c t chuyên sâu do các cơ quan nhà nư c t ch c ào t o trong nư c. i u 3. Trư ng h p không ư c áp d ng ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c 1. Cán b , công ch c, viên ch c thu c kho n 1 và 4 i u 2 Quy nh này ư c cơ quan có thNm quy n c i ào t o chuyên môn trình i h c tr xu ng ( trong nư c). 2. Cán b , công ch c, viên ch c thu c kho n 2 i u 2 Quy nh này ư c cơ quan có thNm quy n c i ào t o chuyên môn trình i h c tr xu ng ( trong nư c) theo hình th c ào t o t xa. 3. Cán b , công ch c, viên ch c thu c i u 2 Quy nh này ư c cơ quan có thNm quy n c i ào t o, b i dư ng mà b cơ s ào t o, b i dư ng bu c ph i h c l i, thi l i theo quy ch ào t o.
 4. i u 4. i tư ng áp d ng chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao 1. Chính sách thu hút áp d ng i v i nh ng ngư i có h c hàm giáo sư, phó giáo sư; h c v ti n sĩ khoa h c, ti n sĩ, th c sĩ, bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa c p I, bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa c p II (tr các i tư ng t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 2 Quy nh này và giám c, phó giám c, k toán trư ng các doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh) ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh thu hút vào công tác t i các cơ quan, ơn v c a ng, chính quy n, oàn th , ơn v s nghi p công l p c p t nh, c p huy n thu c t nh An Giang. 2. Chính sách khuy n khích áp d ng i v i các i tư ng thu c kho n 1, 2 và 4 i u 2 Quy nh này ư c cơ quan có thNm quy n c i h c sau i h c b ng kinh phí có tính ch t ngân sách nhà nư c; kinh phí t túc, h c b ng, vi n tr t nh ng ngu n không có tính ch t ngân sách nhà nư c ã t t nghi p. Trư ng h p ã t t nghi p l p chuy n i t b ng chuyên khoa c p I sang b ng th c sĩ ho c ngư c l i; ho c t t nghi p l p chuy n i t b ng chuyên khoa c p II sang b ng ti n sĩ ho c ngư c l i theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 30/2003/TTLT-BGD T-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a liên B Giáo d c và ào t o và B Y t mà trư c ây ã hư ng chính sách khuy n khích thì nay không ư c hư ng chính sách khuy n khích này. i u 5. Th i gian tính ch tr c p ào t o, b i dư ng 1. Th i gian tính ch tr c p ào t o, b i dư ng i v i ngư i i h c t i các cơ s ào t o trong nư c là s ngày th c t có t p trung h c t p t i các cơ s ào t o. 2. Cán b , công ch c, viên ch c ch ư c hư ng ch tr c p ào t o, b i dư ng trong nư c có nh m c chi theo tháng khi s ngày th c t có t p trung h c t p t i các cơ s ào t o t 10 ngày tr lên. C th như sau: a) T 10 (mư i) ngày n dư i 30 (ba mươi) ngày tính tròn 01 (m t) tháng. b) T 30 (ba mươi) ngày tr lên: tính t ngày b t u h c n ngày th 30 là m t tháng. T ngày th 31 tr i c m i ngày ư c hư ng 1/30 (m t ph n ba mươi) nh m c chi theo tháng. 3. Th i gian tính ch tr c p ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c t i các cơ s ào t o nư c ngoài là s tháng có t p trung h c t p t i các cơ s ào t o và ư c tính t ngày nh p h c n ngày k t thúc th c t nhưng không vư t quá th i gian ghi trong quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c i h c. i u 6. Quy n l i c a cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan có th m quy n c i ào t o, b i dư ng 1. ư c hư ng ch tr c p ào t o, b i dư ng theo Quy nh này (tr trư ng h p t i i u 3 và 17 Quy nh này) và th i gian i h c. 2. Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan có thNm quy n c i ào t o, b i dư ng theo i u 17 Quy nh này thì tùy theo kh năng và i u ki n cho
 5. phép, Th trư ng cơ quan, ơn v xem xét, b trí th i gian và h tr m t ph n chi phí i h c t ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan, ơn v mình nhưng t i a không quá 50% nh m c t i Quy nh này. 3. Trong th i gian ư c c i ào t o, b i dư ng, cán b , công ch c, viên ch c ư c xét thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t thi ua khen thư ng và ư c hư ng lương c ng v i các ch khác theo quy nh (do cơ quan, ơn v s d ng ngư i i h c chi tr t ngu n kinh phí chi tr lương c a cơ quan, ơn v mình). C th như sau: a) Khi ư c c ào t o, b i dư ng trong nư c ư c hư ng nguyên lương c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung và các ch khác (n u có). b) Khi ư c c ào t o, b i dư ng nư c ngoài liên t c t 01 tháng tr lên ư c hư ng 40% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 7. Trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan có th m quy n quy t nh c i h c 1. Hoàn thành t t nhi m v h c t p; có trách nhi m th c hi n úng quy nh c a cơ s ào t o, b i dư ng. 2. Báo cáo k t qu h c t p v i cơ quan có thNm quy n c i ào t o, b i dư ng ch m nh t là 07 ngày k t ngày b gi ng khóa h c. 3. Sau khi k t thúc chương trình ào t o, b i dư ng ph i công tác theo phân công c a cơ quan có thNm quy n v i th i gian g p ba l n th i gian ư c c i ào t o, b i dư ng. Riêng i v i cán b , công ch c c p xã ư c cơ quan có thNm quy n c i ào t o chuyên môn trình i h c tr xu ng, trong th i gian công tác này (g p ba l n th i gian ư c c i ào t o, b i dư ng), ph i ư c phân công công tác t i c p xã úng v trí, ch c danh ho c quy ho ch v trí, ch c danh cán b c p xã c a cơ quan có thNm quy n như trư c khi ư c c i ào t o v i th i gian ít nh t b ng th i gian ào t o. Trư ng h p i h c theo các chương trình, án ào t o sau i h c c a t nh thì th i gian yêu c u ph c v ư c th c hi n theo các chương trình, án ã ư c phê duy t. 4. Thanh toán, quy t toán kinh phí ào t o, b i dư ng úng quy nh. 5. B i thư ng chi phí ào t o theo Ngh nh s 54/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi phí ào t o i v i cán b , công ch c. Trư ng h p i h c theo các chương trình, án ào t o sau i h c c a t nh thì b i thư ng chi phí ào t o theo quy nh c a t ng chương trình, án ào t o ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 8. Trách nhi m c a ngư i có trình cao khi ư c cơ quan có th m quy n quy t nh cho hư ng chính sách thu hút, khuy n khích 1. Ch p hành s phân công c a cơ quan có thNm quy n.
 6. 2. Th c hi n úng cam k t v th i gian công tác theo quy nh t i i u 18 và 19 Quy nh này và các yêu c u c th c a t ng v trí công tác. 3. B i thư ng toàn b các kho n tr c p thu hút, khuy n khích ã ư c hư ng n u vi ph m các i u kho n ã cam k t ho c vi ph m k lu t n m c b bu c thôi vi c, ch m d t h p ng làm vi c. Chương II I U KI N, TH M QUY N QUY T NNH C ÀO T O, B I DƯ NG VÀ CHO HƯ NG CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH M c 1. I U KI N, TH M QUY N QUY T NNH C ÀO T O, B I DƯ NG i u 9. ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c theo tiêu chu n ng ch; theo ch c danh cán b lãnh o; ki n th c và k năng chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c kh i chính quy n; b i dư ng i bi u H i ng nhân dân 1. i u ki n xem xét c ào t o, b i dư ng: a) Cán b , công ch c, viên ch c ang gi ch c v , gi ng ch, ch c danh nhưng chưa áp ng các tiêu chuNn trình ki n th c, k năng quy nh cho ch c v , ng ch, ch c danh ó. i v i công ch c d b ph i ư c ào t o ti n công v ngay trong năm u tiên sau khi ư c tuy n d ng. b) Cán b , công ch c, viên ch c thu c di n quy ho ch và chuNn b b nhi m gi ch c v lãnh o, qu n lý, chuNn b b nhi m ng ch. c) Có văn b ng, ch ng ch và các tiêu chuNn khác theo yêu c u c a t ng chương trình ào t o, b i dư ng. d) Các i tư ng thu c di n Ban Thư ng v T nh y qu n lý th c hi n theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. 2. Các l p thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh: a) ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c và ki n th c b tr khác theo tiêu chuNn ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên. b) ào t o, b i dư ng ki n th c theo tiêu chuNn ch c danh cán b lãnh o S , ban ngành c p t nh và tương ương; lãnh o H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n. c) B i dư ng i bi u H i ng nhân dân t nh. d) B i dư ng c p nh t, b sung ki n th c, k năng cho các i tư ng thu c i m a, b và c kho n này.
 7. 3. Các l p thu c thNm quy n c a Giám cS N iv : a) ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c và ki n th c b tr khác theo tiêu chuNn ng ch chuyên viên và tương ương. b) ào t o ti n công v i v i công ch c d b . c) ào t o, b i dư ng ki n th c theo tiêu chuNn ch c danh trư ng phòng, phó trư ng phòng thu c S , ban ngành c p t nh, H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n và tương ương. 4. Các l p thu c thNm quy n c a Th trư ng các cơ quan, ơn v t i kho n 1 và 4 i u 2 Quy nh này: b i dư ng c p nh t, b sung ki n th c, k năng không thu c kho n 2 và 3 i u này; ào t o ti ng dân t c thi u s cho cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý, s d ng. 5. Các l p thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n: a) ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c i v i cán b , công ch c c p xã. b) ào t o, b i dư ng Ch t ch H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p xã. c) B i dư ng i bi u H i ng nhân dân c p huy n, c p xã. d) Các l p b i dư ng c p nh t, b sung ki n th c, k năng không thu c kho n 2 và 3 i u này; ào t o ti ng dân t c thi u s i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý, s d ng và cán b , công ch c c p xã theo ngành, lĩnh v c công tác. i u 10. ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c theo tiêu chu n ng ch; theo ch c danh cán b lãnh o; ki n th c và k năng chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c kh i ng, oàn th c p t nh và c p huy n Th c hi n theo quy nh c a Ban T ch c Trung ương và Ban Thư ng v T nh y v ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c theo tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c; theo ch c danh cán b lãnh o thu c kh i ng, oàn th c p t nh và c p huy n. i u 11. ào t o, b i dư ng lý lu n chính tr 1. i u ki n quy t nh c ào t o, b i dư ng: theo Quy nh s 54-Q /TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 c a B Chính tr v ch h c t p lý lu n chính tr trong ng và các văn b n quy nh c a Ban T ch c Trung ương. 2. ThNm quy n quy t nh: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. i u 12. ào t o, b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh
 8. i tư ng và thNm quy n c ào t o, b i dư ng th c hi n theo i m a kho n 1 i u 5 Ngh nh s 116/2007/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v giáo d c qu c phòng - an ninh. i u 13. ào t o trong nư c trình chuyên môn i h c tr xu ng chu n hóa i v i cán b , công ch c, viên ch c theo tiêu chu n ng ch, ch c danh cán b , công ch c c p xã 1. i u ki n quy t nh c d tuy n ào t o bao g m: a) Tu i i không quá 40 tu i i v i nam và n . b) Có th i gian công tác liên t c t 01 năm tr lên k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n tuy n d ng ho c phê chuNn ch c v i v i trư ng h p ư c b u c . c) Chuyên ngành c i ào t o ph i phù h p v i nhi m v , công v c a ch c danh, v trí công tác ho c quy ho ch cán b c p xã c a cơ quan có thNm quy n. d) Có lý l ch rõ ràng; phNm ch t chính tr , o c t t; ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c; hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao. ) Có văn b ng, ch ng ch và tiêu chuNn khác theo quy nh c a t ng chương trình ào t o. 2. ThNm quy n c d tuy n và c ào t o sau khi trúng tuy n: a) Giám c S N i v quy t nh i v i ào t o chuyên môn trình i h c. b) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh i v i ào t o chuyên môn trình cao ng, trung c p. i u 14. ào t o i ngũ cán b , công ch c, viên ch c có trình sau ih c trong nư c 1. i u ki n quy t nh c d tuy n ào t o bao g m: a) Tu i i i v i chuyên khoa c p II, nghiên c u sinh tr lên là không quá 45 tu i i v i nam và không quá 40 tu i i v i n ; chuyên khoa c p I, cao h c không quá 40 tu i i v i c nam và n . b) Ph i là cán b , công ch c, viên ch c ã ư c b nhi m ng ch chính th c i v i trư ng h p ư c tuy n d ng ho c ã ư c phê chuNn ch c v i v i trư ng h p b u c . c) Th i gian công tác t i các v trí có liên quan n chuyên ngành s theo h c liên t c t 01 năm tr lên k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m ng ch i v i trư ng h p ư c tuy n d ng ho c phê chuNn ch c v i v i trư ng h p ư c b u c . Trư ng h p ư c thu hút theo i u 18 Quy nh này ph i có th i gian công
 9. tác liên t c t 01 năm tr lên t i cơ quan, ơn v ã thu hút k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh thu hút. d) Có lý l ch rõ ràng; phNm ch t chính tr , o c t t; ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c; hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao. ) Có văn b ng, ch ng ch và tiêu chuNn khác theo quy nh c a t ng chương trình ào t o. e) Ưu tiên cán b , công ch c, viên ch c ang gi các ch c danh lãnh o, qu n lý; trong di n k c n, d ngu n; con thương binh, con li t sĩ; ngư i dân t c thi u s . 2. ThNm quy n quy t nh: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. i u 15. ào t o ngu n hình thành i ngũ cán b , công ch c, viên ch c có trình sau i h c nư c ngoài theo chương trình, án c a t nh 1. i u ki n i v i ngư i ư c tham gia d tuy n ào t o bao g m: a) Tu i i không quá 40 tu i i v i ào t o nghiên c u sinh tr lên; không quá 35 tu i i v i ào t o cao h c. b) Có phNm ch t chính tr , o c t t, ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c. Trư ng h p là cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c ph i hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao, có tri n v ng phát tri n, ư c quy ho ch lâu dài. c) Có văn b ng, ch ng ch và tiêu chuNn khác theo quy nh c a t ng chương trình, án. d) Ưu tiên cán b , công ch c, viên ch c ang gi các ch c danh lãnh o, qu n lý, trong di n k c n, d ngu n; con thương binh, con li t sĩ; ngư i dân t c thi u s . 2. ThNm quy n c ào t o: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. i u 16. ào t o i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nư c ngoài theo các chương trình, án c a Trung ương, B Giáo d c và ào t o 1. i u ki n quy t nh c d tuy n: theo quy nh c a t ng án. 2. ThNm quy n quy t nh: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. i u 17. ào t o, b i dư ng trong nư c ho c nư c ngoài theo nguy n v ng c a cán b , công ch c, viên ch c b ng kinh phí t túc, h c b ng, vi n tr t nh ng ngu n không có tính ch t ngân sách nhà nư c 1. i u ki n quy t nh c d tuy n, c i ào t o, b i dư ng: theo quy nh c a chương trình ào t o, b i dư ng s d tuy n, tham gia h c t p.
 10. 2. ThNm quy n quy t nh: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. M c 2. I U KI N, TH M QUY N QUY T NNH CHO HƯ NG CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH i u 18. Thu hút nh ng ngư i có trình cao theo kho n 1 i u 4 Quy nh này vào công tác t i các cơ quan, ơn v c a ng, chính quy n, oàn th , ơn v s nghi p công l p c p t nh, c p huy n thu c t nh An Giang 1. Ngư i hư ng chính sách thu hút ph i áp ng t t c các i u ki n, tiêu chuNn sau: a) ư c tuy n d ng i v i trư ng h p chưa ư c cơ quan có thNm quy n c a t nh An Giang quy t nh tuy n d ng. Trư ng h p ã ư c cơ quan có thNm quy n c a t nh khác quy t nh tuy n d ng thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a t nh An Giang ti p nh n. b) Có văn b n cam k t ch p hành s phân công công tác c a t nh v i th i gian liên t c là 05 năm. c) Có lý l ch rõ ràng; phNm ch t chính tr , o c t t; ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c. d) Tu i i: giáo sư, phó giáo sư, ti n sĩ khoa h c, ti n sĩ, chuyên khoa c p II không quá 50 tu i i v i nam và 45 tu i i v i n (trư ng h p c bi t i v i giáo sư, phó giáo sư, ti n sĩ khoa h c có th có tu i i cao hơn theo ch trương c a Ban Thư ng v T nh y); th c sĩ, chuyên khoa c p I không quá 40 tu i i v i nam và n . ) s c kh e m nh n nhi m v , công v . e) Có văn b ng, ch ng ch và tiêu chuNn khác theo yêu c u c a t ng v trí công tác c n thu hút. 2. ThNm quy n quy t nh: theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. i u 19. Khuy n khích cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c sau ih c theo i u 14 và 17 Quy nh này và ã t t nghi p 1. Ngư i hư ng chính sách khuy n khích ph i áp ng các yêu c u sau: a) i v i trư ng h p i h c theo i u 14 Quy nh này thì ph i ti p t c nh n nhi m v công tác v i th i gian theo quy nh t i kho n 3 i u 7 Quy nh này; i v i trư ng h p i h c theo i u 17 Quy nh này thì ph i ti p t c nh n nhi m v công tác v i th i gian liên t c là 05 năm k t ngày nh n tr c p khuy n khích. b) s c kh e m nh n nhi m v , công v . c) Không trong th i gian b k lu t, b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , ang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c.
 11. 2. ThNm quy n quy t nh: Giám cS N iv . Chương III CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH M c 1. CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG TRONG NƯ C i u 20. Tr c p h c phí 1. Tr c p h c phí chính khóa, chi phí thi t t nghi p l n 1. 2. Các kho n chi tr c p t i kho n 1 i u này ph i có ch ng t h p pháp c a cơ s ào t o khi thanh toán. i u 21. Tr c p mua tài li u 1. Sau i h c: i v i nghiên c u sinh: 1.000.000 ng/ngư i/năm h c; i v i cao h c, chuyên khoa c p II: 700.000 ng/ngư i/năm h c; i v i chuyên khoa c p I: 600.000 ng/ngư i/năm h c. 2. i h c, cao ng chuyên môn; i h c chính tr , cao c p chính tr : 500.000 ng/ngư i/năm h c. 3. Các l p ào t o, b i dư ng khác: thanh toán theo phi u thu c a cơ s ào t o, b i dư ng; trư ng h p tài li u photo bên ngoài thì ph i có hóa ơn theo quy nh. i u 22. Tr c p i nghiên c u th c t theo k ho ch t ch c l p h c vi t ti u lu n t t nghi p i v i ngư i i h c các l p cao c p lý lu n chính tr , c nhân chính tr ; làm lu n văn t t nghi p cao h c, nghiên c u sinh (tr chuyên ngành hành chính) t i H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia và các cơ s ào t o, b i dư ng tr c thu c 1. Thanh toán ph n chênh l ch gi a chi phí th c t và kinh phí cơ s ào t o c p theo quy nh, t i a không quá 2.000.000 ng/ngư i/khóa h c. 2. Khi thanh toán ph i có b ng kê c th m c h tr c a cơ s ào t o (kèm theo thông báo c a cơ s ào t o) và ph n ư c c p bù. i u 23. Tr c p ti n ăn 1. i v i ngư i i h c thu c cơ quan, ơn v c p t nh: 25.000 ng/ngư i/ngày. 2. i v i ngư i i h c thu c cơ quan, ơn v c p huy n và c p xã: 15.000 ng/ngư i/ngày. 3. Cán b , công ch c, viên ch c ư c tr c p ti n ăn theo kho n 1 ho c kho n 2 i u này thì không ư c thanh toán ph c p lưu trú theo ch công tác phí.
 12. i u 24. Tr c p ti n thuê ch ngh 1. ào t o, b i dư ng ngoài t nh: 30.000 ng/ngư i/ngày. 2. ào t o, b i dư ng trong t nh: các cơ s ào t o trong t nh ã ư c ngân sách nhà nư c u tư xây d ng phòng ngh cho h c viên ph i khai thác cơ s v t ch t hi n có m b o nơi ngh cho h c viên có kho ng cách t tr s cơ quan, ơn v công tác t i th i i m ư c c i h c n cơ s ào t o t 15 km tr lên. Trong trư ng h p cơ s ào t o xác nh n không b trí ư c ch ngh thì h c viên ư c hư ng tr c p thuê ch ngh là 20.000 ng/ngư i/ngày. 3. Cán b , công ch c, viên ch c ư c tr c p ti n thuê ch ngh theo kho n 1 và 2 i u này thì không ư c thanh toán ti n thuê ch ngh theo ch công tác phí. i u 25. Tr c p ti n tàu xe i l i 1. ào t o, b i dư ng ngoài t nh ho c trong t nh n u kho ng cách t tr s cơ quan, ơn v công tác t i th i i m ư c c i h c n cơ s ào t o t 15 km tr lên thì ư c thanh toán ti n tàu xe i l i theo ch công tác phí hi n hành. C th như sau: a) Tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng có th i gian h c t p t ngày khai gi ng n ngày k t thúc chương trình h c trên 03 tháng: m t năm 02 l n (04 lư t i và v ) i v i trư ng h p h c t p trung theo năm h c (9 tháng); m t năm 04 l n (08 lư t i và v ) i v i trư ng h p h c t p trung theo quý, m i quý 01 t. b) Tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng có th i gian h c t p t ngày khai gi ng n ngày k t thúc chương trình h c t 03 tháng tr xu ng: 01 l n (02 lư t i và v ). 2. ào t o, b i dư ng trong t nh, th i gian h c t p t ngày khai gi ng n ngày k t thúc chương trình h c trên 10 ngày, có kho ng cách t tr s cơ quan, ơn v nơi ngư i i h c công tác t i th i i m ư c c i h c n cơ s ào t o t 05 km n dư i 15 km ư c thanh toán theo m c khoán 200.000 ng/ngư i/tháng. i u 26. Tr c p ti n y t phí ư c thanh toán ti n y t phí theo quy nh n u có ch ng t h p pháp. i u 27. Tr c p i v i n cán b , công ch c, viên ch c Ngoài các kho n tr c p i h c theo các quy nh trên, n cán b , công ch c, viên ch c ư c tr c p thêm 100.000 ng/ngư i/tháng. Trư ng h p có con nh dư i 36 tháng tu i ư c tr c p 200.000 ng/ngư i/tháng. M c 2. CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG SAU IH C NƯ C NGOÀI THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN C A T NH i u 28. ào t o, b i dư ng v ngo i ng , k năng h c t p, chính tr , tư tư ng trư c khi ra nư c ngoài
 13. Th c hi n theo nh m c ch tr c p ào t o, b i dư ng trong nư c t i M c 1 Chương này theo trình ào t o sau i h c. i u 29. ào t o nư c ngoài 1. H c phí và các kho n l phí b t bu c (n u có) ph i tr cho các cơ s ào t o nư c ngoài ư c chi th c t theo thông báo trong gi y ti p nh n (h p l theo quy nh hi n hành) c a các cơ s ào t o nư c ngoài, ư c chi b ng ng ôla M ho c ng ti n nư c s t i. 2. Sinh ho t phí c a cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o ư c tính toán m b o nhu c u t i thi u v sinh ho t c a ngư i ư c c i ào t o bao g m: ti n ăn, , chi phí i l i hàng ngày, ti n tài li u và dùng h c t p. Sinh ho t phí ư c c p t ngày nh p h c n ngày k t thúc th c t nhưng không vư t quá th i gian ghi trong quy t nh c a y ban nhân dân t nh. M c sinh ho t phí ư c c p theo tháng và áp d ng cho t ng nư c theo h c v i m c như sau: các nư c Tây B c Âu: 740 EURO; M , Canada, Anh, Nh t B n: 1.000 USD; Úc, New Zealand: 860 USD; Hàn Qu c, Singapore, H ng Kông: 500 USD; Ai C p: 450 USD; Ba Lan, Bungary, Hungary, Séc, Slôvakia, Rumani, Ucraina, Bêlarútxia, Nga: 400 USD; n , Trung Qu c, ài Loan: 350 USD; Thái Lan, Philippines, Malaysia: 300 USD; Campuchia, Lào, Mông C , Cuba: 170 USD. 3. Vé máy bay lư t i và v (kh h i) thanh toán th c t theo gh thư ng. 4. B o hi m y t : a) B o hi m y t ư c c p theo năm và áp d ng cho t ng nư c theo h c v i m c như sau: các nư c Tây Âu và B c Âu: 900 EURO; M , Canada, Anh: 1.000 USD; Nh t B n: 410 USD; Úc, New Zealand: 300 USD; Campuchia, Lào, Balan, Bêlarútxia, Ucraina: 150 USD. i v i các nư c không li t kê ây thì Ban i u hành t ng chương trình, án th a thu n v i S Tài chính trình y ban nhân dân t nh quy t nh. b) Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c vì lý do khác mua b o hi m y t m c cao hơn m c t i i m a kho n này thì ph i t bù ph n chênh l ch. 5. Phí i ư ng ( bù p các kho n l phí sân bay Vi t Nam và thuê phương ti n t sân bay v nơi ) ư c c p m t l n v i m c khoán là 100 USD/ngư i cho su t quá trình h c t p theo quy t nh (k c trư ng h p ư c xét chuy n ti p h c lên trình cao hơn). 6. Khen thư ng: a) Cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o hoàn thành chương trình h c t p v i k t qu xu t s c trư c th i gian quy nh ghi trong quy t nh c i h c c a y ban nhân dân t nh và có xác nh n c a cơ s ào t o nư c ngoài s ư c hư ng 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c h n. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n c a t nh ã chuy n cho cán b , công ch c, viên ch c toàn b s ti n sinh ho t phí theo th i gian ghi trong quy t nh c i h c nư c ngoài thì cán b , công ch c,
 14. viên ch c ph i có trách nhi m hoàn tr ngân sách t nh 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c k ho ch. b) Cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o t k t qu xu t s c ư c cơ s ào t o nư c ngoài mi n ho c gi m h c phí, có gi y báo c a cơ s ào t o nư c ngoài thì s ư c hư ng 50% s ti n ư c mi n ho c gi m và ư c c p m t l n vào năm ư c mi n, gi m h c phí. 7. H tr m t ph n r i ro, b t kh kháng x y ra v i cán b , công ch c, viên ch c trong th i gian h c t p nư c ngoài như thiên tai, chi n tranh ho c nh ng trư ng h p khác không do l i c a cán b , công ch c, viên ch c. M c h tr quy nh như sau: a) Trư ng h p t vong: ngân sách nhà nư c ài th 100% cư c phí v n chuy n thi hài ho c l tro v nư c ho c h tr ph n còn thi u c a cư c phí v n chuy n này sau khi b o hi m ã chi tr . Căn c vào ngh c a gia ình cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o, b i dư ng, Ban i u hành chương trình, án ki m tra, xem xét c th t ng trư ng h p và l p phương án h tr . b) Các trư ng h p ph i kéo dài th i gian h c t p do nguyên nhân b t kh kháng nhưng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o, b i dư ng v n m b o k t qu h c t p, ư c nhà trư ng xác nh n thì v n ư c c p sinh ho t phí. Trong trư ng h p này, căn c vào ơn ngh c a cán b , công ch c, viên ch c ư c c i ào t o, b i dư ng, Ban i u hành chương trình, án ph i h p v i cơ quan có ch c năng ki m tra, xem xét c th t ng trư ng h p và c p phát úng ch quy nh. 8. Phí nh n, chuy n ti n qua ngân hàng (n u có): theo quy nh c a ngân hàng nư c s t i, n u có phát sinh l phí chuy n ti n ho c nh n ti n qua ngân hàng thì ngân sách t nh s ài th kho n chi này theo th c t . M c 3. CH TR C P ÀO T O, B I DƯ NG NƯ C NGOÀI THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN C A TRUNG ƯƠNG, B GIÁO D C VÀ ÀO T O i u 30. ào t o, b i dư ng nư c ngoài theo các chương trình, án c a Trung ương, B Giáo d c và ào t o Th c hi n theo Thông tư liên t ch s 144/2007/TTLT-BTC-BGD T-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a liên B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Ngo i giao hư ng d n ch , c p phát và qu n lý kinh phí ào t o lưu h c sinh Vi t Nam nư c ngoài b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. M c 4. CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUY N KHÍCH NGƯ I CÓ TRÌNH CAO i u 31. Tr c p 01 l n thu hút theo i u 18 Quy nh này 1. Th c sĩ, chuyên khoa c p I: 40.000.000 ng/ngư i. 2. Chuyên khoa c p II: 50.000.000 ng/ngư i.
 15. 3. Phó giáo sư, ti n sĩ khoa h c, ti n sĩ: 60.000.000 ng/ngư i. 4. Giáo sư: 100.000.000 ng/ngư i. i u 32. Tr c p 01 l n khuy n khích theo i u 19 Quy nh này 1. Th c sĩ, chuyên khoa c p I: 20.000.000 ng/ngư i. Trư ng h p t t nghi p lo i xu t s c ư c tr c p thêm 2.000.000 ng/ngư i. 2. Chuyên khoa c p II: 30.000.000 ng/ngư i. Trư ng h p t t nghi p lo i xu t s c ư c tr c p thêm 3.000.000 ng/ngư i. 3. Ti n sĩ: 40.000.000 ng/ngư i. Trư ng h p t t nghi p lo i xu t s c ư c tr c p thêm 4.000.000 ng/ngư i. Chương IV T CH C TH C HI N i u 33. Kinh phí th c hi n 1. Ngu n kinh phí: a) Ngân sách c p t nh b o m kinh phí th c hi n ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, công ch c d b , viên ch c ang công tác t i các cơ quan ng, chính quy n, oàn th , ơn v s nghi p công l p c p t nh, i bi u H i ng nhân dân c p t nh, các i tư ng t i kho n 5 và 6 i u 2 Quy nh này và th c hi n chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao. b) Ngân sách c p huy n (bao g m c ngân sách c p xã) b o m kinh phí th c hi n ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, công ch c d b , viên ch c ang công tác t i các cơ quan ng, chính quy n, oàn th , ơn v s nghi p công l p c p huy n, i bi u H i ng nhân dân c p huy n, c p xã và cán b , công ch c c p xã t i kho n 2 i u 2 Quy nh này. 2. Qu n lý kinh phí và th c hi n các ch , chính sách: a) S N i v qu n lý kinh phí th c hi n chính sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao. b) Ban i u hành chương trình, án qu n lý kinh phí th c hi n ch tr c p ào t o, b i dư ng nư c ngoài theo các chương trình, án c a t nh. c) Các cơ s ào t o cán b , công ch c, viên ch c trong t nh qu n lý kinh phí th c hi n ch tr c p ti n tài li u, ti n ăn, ti n y t phí (thu c thông thư ng) i v i cán b , công ch c, viên ch c tham gia ào t o, b i dư ng theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n t i cơ s mình. d) Các cơ quan, ơn v có cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n qu n lý kinh phí th c hi n ch tr c p
 16. ti n thuê ch ngh , ti n tàu xe i l i và tr c p i v i cán b , công ch c, viên ch c là n (n u có) i v i trư ng h p ào t o, b i dư ng t i các cơ s ào t o trong t nh; th c hi n ch tr c p ti n h c phí, ti n tài li u, tr c p i nghiên c u th c t , ti n ăn, ti n thuê ch ngh , ti n tàu xe i l i, ti n y t phí và tr c p i v i cán b , công ch c, viên ch c là n (n u có) i v i trư ng h p ào t o, b i dư ng t i các cơ s ào t o ngoài t nh. i u 34. Xây d ng, phê duy t k ho ch và phân b kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong nư c 1. Xây d ng và phê duy t k ho ch: a) Các cơ quan, ơn v kh i ng, oàn th c p t nh, c p huy n căn c vào nhu c u ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v theo ng ch, theo ch c danh và v trí công tác; ào t o nâng cao sau i h c trong nư c (kèm theo danh sách cán b , công ch c, viên ch c); nhu c u thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao (kèm theo danh m c, i u ki n c a v trí c n thu hút) thu c cơ quan, ơn v mình, l p k ho ch ào t o, b i dư ng, thu hút, khuy n khích g i v Ban T ch c T nh y t ng h p thành d ki n k ho ch và nhu c u kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao c a kh i ng, oàn th . b) Các cơ quan, ơn v kh i chính quy n c p t nh, y ban nhân dân c p huy n căn c vào nhu c u ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v theo ng ch, theo ch c danh và v trí công tác; ào t o chuyên môn trình i h c tr xu ng i v i cán b , công ch c c p xã; ào t o nâng cao sau i h c trong nư c (kèm theo danh sách cán b , công ch c, viên ch c); nhu c u thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao (kèm theo danh m c và i u ki n c a v trí c n thu hút) thu c cơ quan, ơn v , a phương mình, l p k ho ch ào t o, b i dư ng, thu hút, khuy n khích g i v S N i v t ng h p thành d ki n k ho ch và nhu c u kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao c a kh i chính quy n. c) Các cơ quan, ơn v kh i ng, chính quy n, oàn th c p t nh, c p huy n căn c nhu c u ào t o, b i dư ng lý lu n chính tr trình trung c p tr lên theo Quy nh s 54-Q /TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 c a B Chính tr v ch h c t p lý lu n chính tr trong ng, l p k ho ch ào t o, b i dư ng (kèm theo danh sách cán b , công ch c, viên ch c) g i v Ban T ch c T nh y t ng h p thành d ki n k ho ch và nhu c u kinh phí ào t o, b i dư ng lý lu n chính tr trình trung c p tr lên c a toàn t nh. d) Các k ho ch nêu t i i m a, b và c kho n này ph i ư c g i v Ban T ch c T nh y, S N i v trư c ngày 30 tháng 9 hàng năm ( i v i năm 2008 là trư c ngày 30 tháng 11) t ng h p thành k ho ch chung c a năm k ti p. ) Trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm ( i v i năm 2008 là trư c ngày 15 tháng 12), Ban T ch c T nh y th ng nh t v i S N i v các k ho ch ã t ng h p i md kho n này trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 2. Căn c k ho ch ã ư c phê duy t i m kho n 1 i u này, S Tài chính trình y ban nhân dân t nh quy t nh phân b d toán th c hi n ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong nư c cho các cơ quan, ơn v ; th c hi n chính
 17. sách thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao cho S N i v chung trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm. i u 35. Xây d ng, phê duy t k ho ch và phân b kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c nư c ngoài theo chương trình, án c a t nh 1. Ban i u hành chương trình, án xây d ng k ho ch tri n khai chương trình, án và d toán kinh phí ào t o, b i dư ng theo chương trình, án hàng năm g i v S Tài chính t ng h p. 2. Căn c vào k ho ch c a Ban i u hành các chương trình, án và kh năng ngân sách t nh, S Tài chính trình y ban nhân dân t nh quy t nh phê duy t kinh phí ào t o, b i dư ng theo chương trình, án trong t ng d toán chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c hàng năm. 3. Sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách năm c a y ban nhân dân t nh, S Tài chính b trí kinh phí th c hi n trong d toán ngân sách năm c a cơ quan thư ng tr c Ban i u hành. i u 36. Tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và k ho ch thu hút, khuy n khích ngư i có trình cao ư c Ban Thư ng v T nh y, y ban nhân dân t nh phê duy t 1. Ban T ch c T nh y: a) Ph i h p v i các cơ s ào t o, b i dư ng trong và ngoài t nh t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan ng, oàn th c p t nh và c p huy n. b) Làm u m i ti p nh n h sơ ngh c i ào t o, b i dư ng; h sơ ngh th c hi n chính sách thu hút, khuy n khích trình c p có thNm quy n quy t nh ho c quy t nh theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y. 2. S N i v : a) Ph i h p v i các cơ s ào t o, b i dư ng trong và ngoài t nh t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan, ơn v kh i chính quy n c p t nh, c p huy n và cán b , công ch c c p xã. b) Làm u m i ti p nh n h sơ ngh c i ào t o, b i dư ng; h sơ ngh th c hi n chính sách thu hút, khuy n khích trình c p có thNm quy n quy t nh ho c quy t nh theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh y và Quy nh này. 3. Ban i u hành các chương trình, án c a t nh, các cơ quan, ơn v có cán b , công ch c, viên ch c n m trong k ho ch ào t o, b i dư ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c theo k ho ch, nh kỳ trư c ngày 30 tháng 9 hàng năm ( i v i năm 2008 là trư c ngày 30 tháng 11) t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n v i Ban Thư ng v T nh y ( i v i kh i ng, oàn th c p t nh, c p huy n thông qua
 18. Ban T ch c T nh y) và y ban nhân dân t nh ( i v i kh i chính quy n c p t nh, c p huy n thông qua S N i v ). i u 37. Phân công t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c theo k ho ch ã ư c c p có th m quy n phê duy t trên a bàn t nh 1. Ban T ch c T nh y, S N i v làm vi c v i Trư ng Chính tr Tôn c Th ng t ch c ào t o, b i dư ng, c p văn b ng, ch ng ch v lý lu n chính tr , ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c; ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v theo Quy t nh s 88-Q /TW ngày 05 tháng 9 năm 1994 c a Ban Bí thư v thành l p Trư ng chính tr c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Quy t nh s 05/2007/Q -BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch ch ng ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. 2. Ban Thư ng v huy n, th , thành y, y ban nhân dân c p huy n ch o Trung tâm b i dư ng chính tr c p huy n t ch c ào t o, b i dư ng, c p ch ng ch v lý lu n chính tr , ki n th c và k năng qu n lý nhà nư c; ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v theo Quy t nh s 100-Q /TW ngày 03 tháng 6 năm 1995 c a Ban Bí thư. 3. Ngoài các cơ s ào t o, b i dư ng t i kho n 1 và 2 i u này, Ban T ch c T nh y, S N i v , Ban i u hành chương trình, án ào t o nư c ngoài c a t nh ư c ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan liên k t v i các cơ s ào t o khác trong và ngoài t nh (k c cơ s tư nhân) t ch c ào t o, b i dư ng theo k ho ch, chương trình, án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 38. i u kho n chuy n ti p 1. i v i ch tr c p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c: a) Cán b , công ch c, viên ch c tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng mà ngày quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n và ngày k t thúc chương trình h c trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành thì ư c tr c p ào t o theo Ch th s 32/1999/CT.UB.TC ngày 22 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân t nh v vi c th c hi n công tác ào t o cán b , công ch c t nh An Giang (sau ây g i t t là Ch th s 32/1999/CT.UB.TC) và Quy t nh s 254/Q -UB-NV ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c Quy nh chính sách i v i ph n có con nh ư c c i h c (sau ây g i t t là Quy t nh s 254/Q -UB-NV). b) Cán b , công ch c, viên ch c tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng mà ngày quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành và ngày k t thúc chương trình h c sau ngày Quy nh này có hi u l c thi hành thì ư c tr c p ào t o theo Ch th s 32/1999/CT.UB.TC và Quy t nh s 254/Q - UB-NV n trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành; sau ó ư c xét tr c p ào t o, b i dư ng theo Quy nh này. c) Cán b , công ch c, viên ch c tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng mà ngày quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành tr v sau thì ư c tr c p ào t o, b i dư ng theo Quy nh này.
 19. d) K t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành, không gi i quy t các ngh c i ào t o, b i dư ng i v i trư ng h p ã ư c c i ào t o, b i dư ng không theo úng i u ki n và thNm quy n t i Quy nh này. 2. i v i chính sách thu hút ngư i có trình cao: a) Các i tư ng có h c hàm giáo sư, phó giáo sư; h c v ti n sĩ khoa h c, ti n sĩ, th c sĩ ã ư c ti p nh n v t nh An Giang công tác theo Quy t nh s 2119/2003/Q - UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh mà ngày cơ quan có thNm quy n c a t nh An Giang ký văn b n ti p nh n trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành thì ư c hư ng chính sách thu hút theo Quy t nh s 2119/2003/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh. b) Các i tư ng thu hút theo kho n 1 i u 4 Quy nh này mà ngày cơ quan có thNm quy n ký quy t nh thu hút k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành tr v sau thì hư ng chính sách thu hút t i Quy nh này. 3. i v i ch tr c p làm lu n văn t t nghi p chương trình ào t o th c sĩ, ti n sĩ và chính sách khuy n khích ngư i có trình cao: a) Cán b , công ch c, viên ch c ư c Thư ng tr c T nh y, Ch t ch y ban nhân dân t nh ho c Ban T ch c T nh y c i h c th c sĩ, ti n sĩ b ng kinh phí có tính ch t ngân sách nhà nư c; kinh phí t túc, h c b ng, vi n tr t nh ng ngu n không có tính ch t ngân sách nhà nư c mà ngày b o v thành công lu n văn, lu n án t t nghi p ghi trên b ng i m trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành thì ư c xem xét hư ng ch tr c p làm lu n văn theo Ch th s 32/1999/CT.UB.TC. b) Cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan có thNm quy n c i h c chuyên khoa c p I, chuyên khoa c p II, cao h c, nghiên c u sinh theo i u 14 và 17 Quy nh này mà ngày b o v thành công lu n văn, lu n án t t nghi p ghi trên b ng i m, ngày t t nghi p ư c cơ s ào t o ch ng nh n ( i v i trư ng h p chương trình ào t o không quy nh làm lu n văn, lu n án) k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành tr v sau thì ư c hư ng chính sách khuy n khích theo Quy nh này. 4. Ngu n kinh phí th c hi n ch tr c p ào t o, b i dư ng theo kho n 1, 2 và 3 i u này trong năm 2008 ư c m b o t kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c do c p có thNm quy n quy t nh giao d toán trong năm 2008 c a các cơ quan, ơn v . Trư ng h p d toán ã giao không thì cơ quan, ơn v làm vi c v i cơ quan tài chính trình c p có thNm quy n quy t nh b sung. 5. Kinh phí th c hi n theo i u 33 Quy nh này ư c áp d ng k t năm ngân sách 2009. i u 39. S N i v có trách nhi m ph i h p v i Ban T ch c T nh y, S Tài chính tri n khai, hư ng d n, ki m tra và nh kỳ trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm ( i v i năm 2008 là trư c ngày 15 tháng 12) báo cáo Ban Thư ng v T nh y, y ban nhân dân t nh v tình hình th c hi n Quy nh này. i u 40. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này thì b xem xét, x lý theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản