Quyết định số 42-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 42-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 42-H BT NGÀY 14-3-1984 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S PHƯ NG, THN TR N THU C THÀNH PH HÀ N I. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam ngày 18- 2-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 14-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1.- Nay phân v ch a gi i th tr n và m t s phư ng thu c th xã Sơn Tây, huy n Thanh Trì và qu n Hai Bà Trưng như sau: 1. Huy n Thanh Trì. a) C t 14,8 hécta c a xã T Hi p, 25 hécta c a xã Tam Hi p, 4,2 héc ta c a xã Vĩnh Quỳnh nh p vào th tr n Văn i n. a gi i c a th tr n Văn i n sau khi ư c m r ng phía ông giáp thôn Văn i n và con mương tư i c a xã T Hi p, phía tây giáp thôn Yên Ngưu thu c xã Tam Hi p, phía nam giáp xã Vĩnh Quỳnh, m t qu c l 1A t i i m 11, 600 km và xã T Hi p, phía b c giáp m t qu c l 1A t i km s 9 và xã Hoàng Li t. b) Di n tích và dân s c a các xã sau khi c t m t ph n di n tích và dân s nh p vào th tr n Văn i n còn l i: - Xã Tam Hi p còn 344 hécta di n tích t nhiên và 5302 nhân khNu; - Xã T Hi p còn 473 hécta di n tích t nhiên và 6233 nhân khNu. - Xã Vĩnh Quỳnh còn 524 hécta di n tích t nhiên và 9071 nhân khNu. 2. Qu n Hai Bà Trưng. Chia phư ng Giáp Bát thành hai phư ng l y tên là phư ng Giáp Bát và phư ng Tân Mai.
  2. a gi i phân chia phư ng Giáp Bát và phư ng Tân Mai là l y con sông Sét t phía b c xu ng phía nam phư ng Giáp Bát hi n nay làm ư ng ranh gi i gi a hai phư ng. 3. Th xã Sơn Tây. 1. C t 78,2 hécta di n tích t nhiên và 1648 nhân khNu c a xã Trung Hưng, 25,5 hécta di n tích t nhiên và 263 nhân khNu c a xã Trung Sơn Tr m, 8,5 hécta di n tích t nhiên và 9 nhân khNu c a xã Th ch M thành l p phư ng Sơn L c. a gi i c a phư ng Sơn L c phía ông giáp phư ng Quang Trung, phía tây giáp xã Thanh M , phía nam giáp xã Trung Sơn Tr m, phía b c giáp xã Trung Hưng. 2. C t 213 hécta di n tích t nhiên và 106 nhân khNu c a xã Xuân Sơn, 35,37 hécta di n tích t nhiên và 44 nhân khNu c a xã Thanh M thành l p phư ng Xuân Khanh. a gi i c a phư ng Xuân Khanh phía ông b c giáp xã Thanh M , phía Tây nam giáp xã Xuân Sơn. 3. Sau khi c t m t ph n di n tích và dân s thành l p phư ng Xuân L c và phư ng Xuân Khanh di n tích và dân s c a các xã còn l i như sau: - Xã Trung Hưng còn 489,7 hécta di n tích t nhiên và 3837 nhân khNu. - Xã Trung Sơn Tr m còn 333 hécta di n tích t nhiên 2137 nhân khNu. - Xã Thanh M còn 1207,2 hécta di n tích t nhiên và 4016 nhân khNu. - Xã Xuân Sơn còn 1769 hécta di n tích t nhiên 3824 nhân khNu. i u 2.- U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản