Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4213/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 4213/2001/Q -BGTVT NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch - V n t i, V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v thi công công trình trên ư ng b ang khai thác". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2002 và thay th Quy t nh s 1329/Q ngày 03/6/1995 và Quy t nh s 2923Q / B ngày 02/11/1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các ông bà: Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch V n t i, V trư ng V Khoa h c - Công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) QUY NNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4213/2001/Q -BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001) I. QUY NNH CHUNG
  2. 1.1. T ch c, cá nhân khi thi công s a ch a, nâng c p, c i t o và xây d ng m i các công trình n m trong ph m vi t c a ư ng b , hành lang an toàn ư ng b , ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c liên quan n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng b ph i ch p hành n i dung Quy nh này b o m cho ngư i và xe i l i an toàn, thông su t, liên t c; công trình ư ng b ang khai thác ư c b n v ng và b o m tiêu chuNn môi trư ng. 1.2. Trư c khi quy t nh u tư, t ch c, cá nhân ph i l y ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n v các v n liên quan n an toàn công trình giao thông ư ng b , hành lang an toàn giao thông và quy ho ch phát tri n ư ng b . II. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN THI CÔNG A. TRƯ C KHI THI CÔNG 1. T ch c, cá nhân có công trình thi công trên ư ng b ang khai thác ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n tho thu n v th i gian thi công (g m th i gian b t u, th i gian k t thúc), bi n pháp b o m an toàn giao thông trong su t th i gian thi công. 2. i v i công trình thi công trên t ư ng b : 2.1. Ph i có gi y phép thi công c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n và biên b n bàn giao hi n trư ng thi công; 2.2. N u công trình liên quan n an toàn khai thác ư ng b thì h sơ thi t k k thu t, thi t k thi công ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a ngành giao thông v n t i phê duy t ho c ch p thu n theo phân c p. 3. T ch c, cá nhân ã ư c c p phép thi công ph i n ơn v qu n lý ư ng b nh n bàn giao m t b ng thi công và tri n khai các bư c ti p theo. K t ngày nh n bàn giao m t b ng, t ch c, cá nhân thi công ph i ch u trách nhi m qu n lý và m b o giao thông, thông su t, an toàn. 4. T ch c, cá nhân qu n lý ư ng b khi ti n hành công tác qu n lý - s a ch a thư ng xuyên ư ng b không ph i xin gi y phép thi công nhưng ph i có các bi n pháp b o m an toàn giao thông trong su t quá trình th c hi n nhi m v . B. TRONG KHI THI CÔNG 1. Trong su t quá trình thi công, t ch c, cá nhân ph i th c hi n úng phương án, bi n pháp, th i gian thi công ã ư c th ng nh t; ph i b o m giao thông an toàn, thông su t theo quy nh và không ư c gây hư h i các công trình ư ng b hi n có, ng th i ph i gánh ch u trách nhi m v h u qu m t an toàn giao thông khi thi công gây ra. T ch c, cá nhân ph i ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra c a cơ quan qu n lý ư ng b và Thanh tra giao thông ư ng b trong vi c th c hi n các quy nh b o m an toàn giao thông trong khi thi công theo quy nh c a gi y phép và c a pháp lu t.
  3. 2. ư ng tránh, c u t m và h th ng báo hi u b o m an toàn ph i ư c hoàn thành trư c khi thi công công trình chính. 3. Trong su t th i gian thi công nh t thi t ph i có ngư i c nh gi i hư ng d n giao thông; khi ng ng thi công ph i có báo hi u an toàn theo quy nh như: bi n ch d n, c và èn vào ban êm. 4. Ph i có bi n hai u o n ư ng thi công ghi rõ tên ơn v thi công, lý trình thi công. Ngư i ch huy nh t thi t ph i có phù hi u, ngư i làm vi c trên ư ng ph i m t trang ph c b o h lao ng theo quy nh. 5. Các xe máy thi công trên ư ng ph i có y thi t b an toàn và sơn màu theo quy nh. 6. Ngoài gi thi công, xe máy ph i ư c t p k t vào bãi. Trư ng h p không có bãi ph i sát l ư ng nơi d phát hi n và có báo hi u. Xe máy hư h ng ph i ư c ưa vào sát l ư ng và ph i có báo hi u theo quy nh. 7. Khi th c hi n công vi c thi công n n ư ng, m t ư ng, m t c u, ph i dành l i m t ph n n n ư ng, m t ư ng, m t c u cho xe, ngư i i b qua l i. 7.1. M t ư ng, m t c u r ng t 3 làn xe tr xu ng ph i ít nh t 1 làn; 7.2. M t ư ng, m t c u r ng trên 3 làn xe tr lên ph i ít nh t 2 làn; 7.3. Trư ng h p không b r ng 1 làn xe thì ph i làm ư ng tránh; 7.4. Trư ng h p ào t o m r ng n n ư ng thì ào v m t phía, ào n âu ph i p l i ngay n ó, n n t y u, tr i mưa, tư v n giám sát ph i xem xét gi i quy t b o m an toàn giao thông; 7.5. Khi thi công móng và m t ư ng: chi u dài mũi thi công không quá 300m, các mũi thi công cách nhau ít nh t 500m. Trong mùa mưa lũ ph i hoàn thành xong l p m t ư ng, không trôi v t li u ra hai bên ư ng làm hư h ng tài s n c a nhân dân và gây ô nhi m môi trư ng; 7.6. Trư ng h p thi công c ng ch ư c thi công 1/2 chi u dài c ng, th i gian thi công không quá 1 tháng. Ph i có chư ng ng i v t ch c ch n và t cách v m i phía theo hư ng d c ư ng 30m. 7.7. Khi thi công trên ư ng ph ph i có phương án và th i gian thi công thích h p v i c i m t ng ư ng ph không gây ùn t c giao thông. 8. V t li u thi công ch ư c ưa ra ư ng dùng t 2 n 3 o n thi công và chi u dài v t li u không kéo dài quá 300m. Ph i v t li u m t bên l ư ng, không ư c song song c hai bên làm thu h p n n, m t ư ng. Nghiêm c m các lo i v t li u tràn lan làm c n tr và m y an toàn giao thông. Trư c t mưa lũ ph i thi công d t i m và thu d n h t v t li u trên ư ng.
  4. 9. Nghiêm c m vi c t nh a trên ư ng nơi có dân cư, các lo i v t li u ch y ra m t ư ng gây trơn trư t, m t an toàn giao thông và ô nhi m môi trư ng. 10. Trư ng h p thi công có s d ng mìn ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t. M i t n mìn (k c thu d n t á) không ư c kéo dài quá 1 gi . Ph i b trí th i gian n mìn vào gi th p i m. 11. Khi ch t cây ven ư ng ph i có báo hi u và t ch c c nh gi i v c hai phía; không cho cây vào bên trong lòng ư ng gây c n tr giao thông. Trư ng h p b t bu c ph i cho cây vào trong lòng ư ng thì ph i nhanh chóng ưa cây ra sát l ư ng. Khi ch t cây b t kỳ b ph n nào c a ư ng u ph i ào b r và hoàn tr l i nguyên tr ng b ph n ó c a ư ng. Nghiêm c m các hành vi lao các v t t trên cao xu ng n n, m t ư ng. 12. i v i vi c thi công s a ch a c u, kè, ư ng ng m khi v a thi công s a ch a v a cho xe qua l i thì ph i: c m bi n báo hi u ư ng h p, bi n h n ch t c , bi n báo công trư ng...; ph i t ch c gác ch n và có ngư i i u hành giao thông 24h/24h; v t tư, thi t b thi công ph i g n gàng bên trong hàng rào ngăn cách ph n dành cho thi công v i ph n dành cho lưu thông; h th ng d n i n, nư c ph c v thi công ph i ư c ki m tra thư ng xuyên tránh x y ra tai n n. Trư ng h p không th v a thi công v a b o m giao thông thì nh t thi t ph i có ư ng tránh. 13. Khi s a ch a ho c m r ng ư ng lên, xu ng b n phà, c u phao thì ph i s a 1/2 b r ng c a ư ng, ph n còn l i cho lên xu ng không ư c nh hơn 4m i v i ư ng lên xu ng c u phao, không nh hơn 6m i v i ư ng lên xu ng phà và ph i thi t b an toàn. Trư ng h p không b r ng t i thi u và xét th y xe lên xu ng phà, c u phao không b o m an toàn thì ph i làm b n t m. 14. Trư ng h p tr c v t phao, phà b m, bao g m c vi c thanh th i các chư ng ng i v t lòng sông phía dư i c u ph i có y h th ng phao tiêu, tín hi u ư ng sông và ph i d n lu ng cho c u phao, phà ho t ng bình thư ng không ách t c giao thông ư ng thu . C. K T THÚC THI CÔNG 1. Sau khi hoàn thành m t o n ư ng không quá 1km ho c 1 c u, 1 c ng; t ch c, cá nhân thi công ph i thu d n toàn b các chư ng ng i v t b o m giao thông an toàn, thông su t. Trư c khi bàn giao công trình ph i d n toàn b v t li u th a, di chuy n máy móc, thanh th i các chư ng ng i v t và s a ch a các hư h ng công trình ư ng b do thi công gây ra. N u t ch c, cá nhân thi công không th c hi n y , ơn v qu n lý ư ng b t ch i nh n bàn giao. 2. T ch c, cá nhân thi công ph i bàn giao l i hi n trư ng cho ơn v qu n lý ư ng b ã bàn giao theo quy nh t i i m 3 m c A ph n II c a Quy nh này. III. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ Ư NG B
  5. 1. i u ki n c p gi y phép thi công: t ch c, cá nhân ph i có Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, Quy t nh có liên quan n s d ng ư ng b ang khai thác và h sơ ư c duy t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư xây d ng. 2. Phân c p vi c c p gi y phép thi công: 2.1. i v i các Qu c l : - C c ư ng b Vi t Nam i v i các công trình nhóm A, B c a ngành giao thông ho c nhóm A, B, C c a các ngành khác. - Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông V n t i, S Giao thông Công chính i v i các công trình nhóm C ho c công trình chưa n m c ph i l p d án c a các ngành khác. 2.2. i v i h th ng ư ng a phương: Do UBND c p t nh quy nh. 3. Th t c c p gi y phép thi công g m: 3.1. ơn xin phép thi công c a t ch c, cá nhân thi công; 3.2. H sơ thi t k k thu t và thi t k t ch c thi công ã ư c c p có thNm quy n duy t; 3.3. H p ng xây l p; 3.4. Các văn b n th ng nh t v phương án thi công, bi n pháp và th i gian thi công gi a ch u tư, ơn v thi công và cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. 4. Các cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p phép thi công xem xét và c p phép thi công không ch m hơn 10 ngày k t ngày ã nh n h sơ h p l xin c p phép thi công. 5. Các ơn v qu n lý ư ng b , Thanh tra giao thông ư ng b trong ph m vi nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân trong su t th i gian thi công. Trư ng h p t ch c, cá nhân thi công vi ph m các quy nh ghi trong gi y phép thi công và các quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b thì cơ quan qu n lý ư ng b , Thanh tra giao thông l p biên b n x lý theo quy nh c a pháp lu t. N u t ch c, cá nhân thi công tái ph m thì cơ quan qu n lý ư ng b Thanh tra giao thông ư ng b có quy n ình ch thi công, thu h i gi y phép thi công và trong 24 gi ph i báo cáo v cơ quan qu n lý ư ng b c p trên xem xét gi i quy t. Vi c ch m tr và m i phí t n liên quan n vi c b ng ng thi công do t ch c, cá nhân thi công t ch u trách nhi m. 6. ơn v qu n lý ư ng b có trách nhi m ti p nh n và t ch c qu n lý, khai thác theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản