Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4224/2003/QÐ-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A CƠ QUAN B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/ 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 23/2003/NÐ-CP ngày 12/3/2003 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 49/2003/NÐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng B Y t . QUY T NNH Ði u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Cơ quan B Y t . Ði u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành và thay th Quy t nh s 863/BYT-QÐ ngày 05/10/1994 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Cơ quan B Y t . Ði u 3. Các ông, bà: B trư ng, Th trư ng, Lãnh o và cán b , công ch c c a các V , C c, Thanh tra và Văn phòng B thu c Cơ quan B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n QUY CH LÀM VI C C A CƠ QUAN B Y T
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 4224 /2003/QÐ-BYT ngày 11 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Y t ) Chương I NGUYÊN T C, PH M VI QUY N H N, TRÁCH NHI M VÀ CÁCH TH C GI I QUY T CÔNG VI C; M I QUAN H CÔNG TÁC TRONG CƠ QUAN B Ði u 1. Nguyên t c làm vi c c a B trư ng, Th trư ng và Lãnh o các V , C c, Thanh tra và Văn phòng B Y t A. NGUYÊN T C LÀM VI C C A B TRƯ NG, TH TRƯ NG 1. B trư ng, Th trư ng làm vi c theo ch Th trư ng - B trư ng là thành viên c a Chính ph , ngư i ng u Ngành và là Th trư ng B , ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , trư c Qu c h i v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B i v i toàn Ngành y t theo quy nh c a pháp lu t. B trư ng ch u trách nhi m v các quy t nh c a Th trư ng i v i nh ng nhi m v ư c B trư ng phân công. - Th trư ng giúp B trư ng ch o t ng lĩnh v c công tác c a B theo s phân công c a B trư ng, s d ng quy n h n c a B trư ng gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công. Th trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v các quy t nh liên quan n vi c th c hi n các công vi c ư c B trư ng phân công. 2. M i ho t ng c a B trư ng, Th trư ng ph i b o m s lãnh o tuy t i c a Ð ng và Nhà nư c nh m chăm sóc và b o v s c kho nhân dân ngày càng t t hơn. 3. Gi i quy t công vi c ph i úng thNm quy n, ph m vi quy n h n, trách nhi m và b o m rõ ràng, minh b ch, công b ng, hi u qu . M i vi c ch m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Ph i tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo k ho ch, chương trình công tác và theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Coi tr ng s ph i h p công tác, trao i thông tin gi a B trư ng, Th trư ng trong vi c ch o, gi i quy t công vi c cũng như trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c phân công 5. Gi v ng k cương, oàn k t nh t trí, phát huy dân ch , tính ch ng sáng t o và trí tu t p th ; luôn l ng nghe ý ki n c a c p dư i, c a cán b công ch c; tranh th s ph i h p, h tr , giúp c a các B , ngành, oàn th xã h i, chính quy n các c p và s h p tác qu c t trong quá trình ch o, i u hành m i lĩnh v c ho t ng công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. B. NGUYÊN T C LÀM VI C C A LÃNH O CÁC V , C C, THANH TRA VÀ VĂN PHÒNG B Y T
 3. 1. Lãnh o các V , C c, Thanh tra, Văn phòng B Y t (dư i ây g i chung là Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B ) làm vi c theo ch Th trư ng: - C p Trư ng ơn v là ngư i ng u ơn v , giúp B trư ng và các Th trư ng; ch u trách nhi m trư c B trư ng, Th trư ng v lĩnh v c ư c B trư ng phân công, v các ho t ng c a c p Phó ơn v và c a cán b , công ch c dư i quy n. - C p Phó ơn v là ngư i giúp c p Trư ng ơn v , ư c c p Trư ng ơn v phân công ph trách m t s m t công tác và ph i ch u trách nhi m v nhi m v ư c phân công. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v , ph m vi quy n h n, trách nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i ơn v ; Lãnh o các ơn v ph i quán tri t ư ng l i, ch trương, chính sách và quan i m y t c a Ð ng ch ng, t ch c ch o, tri n khai th c hi n, theo dõi, ôn c, ki m tra, ánh giá và báo cáo k t qu công tác c a ơn v theo quy nh c a B trư ng, Th trư ng. 3. Khi ư c B trư ng, Th trư ng giao nhi m v , ph i ch ng gi i quy t công vi c, n u có v n gì liên quan n ơn v khác thì tr c ti p trao i v i Lãnh o c a ơn v có liên quan gi i quy t. Trư ng h p ngoài kh năng gi i quy t c a ơn v mình thì báo cáo B trư ng, Th trư ng ã giao nhi m v xin ý ki n ch o gi i quy t. 4. M i ho t ng c a Lãnh o các ơn v Cơ quan B ph i b o m s lãnh o tuy t i c a Ð ng, Nhà nư c c a Ban cán s Ð ng và c a B trư ng,Th trư ng nh m ph c v t t s c kho nhân dân. 5. Ph i tuân th , n m v ng nguyên t c làm vi c theo ph m vi và cách th c gi i quy t công vi c c a B trư ng, Th trư ng phát huy tinh th n làm ch , gi v ng k cương, oàn k t, sáng t o, hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Ði u 2. Ph m vi quy n h n, trách nhi m và cách th c gi i quy t công vi c c a B trư ng A. PH M VI QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A B TRƯ NG: 1. Lãnh o và i u hành ho t ng c a B Y t , th c hi n nhi m v và quy n h n qu n lý Nhà nư c i v i toàn Ngành ư c quy nh t i Ngh nh s 86/2002/NÐ- CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B , Cơ quan ngang B và th c hi n các nhi m v , quy n h n c th theo Ngh nh s 49/2003/NÐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t . 2. Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: Xây d ng chi n lư c phát tri n Ngành, xây d ng cơ ch chính sách c a Ngành, công tác chính tr tư tư ng, công tác t ch c cán b và m t s công tác quan tr ng khác c a Ngành. 3. Phân công cho m i Th trư ng ph trách m t s lĩnh v c công tác và theo dõi ch o ho t ng c a m t s ơn v thu c Cơ quan B , ơn v tr c thu c B , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t các B , ngành.
 4. 4. Căn c yêu c u ch o, i u hành trong t ng th i gian, B trư ng có th tr c ti p gi i quy t m t s công vi c ã phân công cho Th trư ng ho c i u ch nh l i s phân công gi a các Th trư ng. 5. U quy n cho Th trư ng gi i quy t công vi c c a B trư ng khi B trư ng v ng m t. 6. Ký các văn b n quy ph m pháp lu t c a B ban hành, ký các Công văn, Báo cáo, T trình c a B g i c p trên. Trư ng h p B trư ng i v ng mà công vi c c p bách thì m i giao cho Th trư ng ký thay. 7. Báo cáo, tr l i ch t v n, ph n ánh tình hình tâm tư, nguy n v ng c a cán b y t và ho t ng c a Ngành t i các phiên h p c a Chính ph và các kỳ h p c a Qu c h i; ch o công tác ti p công dân, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân. 8. Ch trì ho c ph i h p x lý nh ng v n quan tr ng có tính liên ngành. 9. Ch ng gi i quy t nh ng v n t xu t, m i phát sinh như d ch b nh, th m ho , tai n n thương tích hàng lo t, n u s vi c vư t quá kh năng gi i quy t c a B thì báo cáo xin ý ki n ch o c a c p trên. B. CÁCH TH C GI I QUY T CÔNG VI C C A B TRƯ NG 1. X lý công vi c trên cơ s tài li u, công văn c a Cơ quan B , t các ngu n trong và ngoài Ngành g i n (t cơ quan Trung ương n a phương, c a các t ch c trong h th ng chính tr và công dân g i n). 2. T ch c, ch trì các cu c h p, làm vi c v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, các cơ quan oàn th qu n chúng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nh ng v n có liên quan công tác y t . Trình t các cu c h p, làm vi c th c hi n theo quy nh. 3. Ti p khách, làm vi c, ký k t các văn b n h p tác v i i di n Chính ph và các t ch c qu c t v h p tác y t theo quy trình ti p, làm vi c i v i khách qu c t . 4. Ch trì các h i ngh , h i th o, l k ni m l n c a Ð ng, Nhà nư c và c a Ngành theo tính ch t và t m quan tr ng c a h i ngh , h i th o, l k ni m do c p trên phân công và theo ch c năng c a B . 5. Ch o và th c hi n các công vi c: Ti p công dân, x lý công vi c khNn, công vi c m t, i công tác theo quy nh. Ði u 3. Ph m vi quy n h n, trách nhi m và cách th c gi i quy t công vi c c a Th trư ng A. PH M VI QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG 1. Ch ng gi i quy t công vi c thư ng xuyên thu c thNm quy n mà B trư ng ã phân công; tr c ti p ph trách m t s công tác; theo dõi ch o ho t ng c a m t s ơn v thu c Cơ quan B và các ơn v y t khác do B trư ng phân công.
 5. 2. Nghiên c u, tham mưu cho B trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các án v cơ ch chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n Ngành, nhi m v chính tr c a Ngành trong lĩnh v c công vi c ph trách ho c B trư ng phân công B trư ng ban hành ho c trình c p trên ban hành. 3. Ch o và ki m tra th c hi n các quy t nh, k ho ch, chương trình công tác thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công, ng th i phát hi n, báo cáo xu t v i B trư ng v nh ng v n n y sinh c n ư c kh c ph c, s a i cho phù h p v i nhi m v công tác chung c a Ngành. 4. Ðư c B trư ng u quy n gi i quy t công vi c do B trư ng tr c ti p ph trách khi B trư ng v ng m t, gi i quy t công vi c c a Th trư ng khác khi Th trư ng v ng m t do B trư ng phân công. 5. Ký thay B trư ng các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng trong ph m vi lĩnh v c ư c phân công theo dõi ho c ư c B trư ng u quy n ký các văn b n c a B trư ng khi B trư ng i công tác. 6. Ðư c B trư ng phân công ch trì ho c tham d các cu c h p, giao ban, h i ngh , h i th o, l h i do B t ch c hay do các cơ quan Trung ương, a phương t ch c m i B trư ng, Th trư ng. 7. Ðư c B trư ng phân công ti p, làm vi c v i khách qu c t và c i nư c ngoài. 8.Ti p công dân và gi i quy t ơn thư khi u n i t cáo c a công dân theo lĩnh v c Th trư ng ph trách ho c các lĩnh v c khác do B trư ng phân công. 9. Ð ng chí Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách ch o, theo dõi ho t ng c a các ơn v và các t ch c oàn th trong Cơ quan B có nhi m v giúp B trư ng t ch c xây d ng và tri n khai th c hi n Quy ch ph i h p công tác gi a Chính quy n v i Công oàn, Ðoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong Cơ quan B ; Ð nh kỳ (6tháng, 1năm) h p liên t ch ki m i m, ánh giá k t qu ph i h p công tác gi a các bên và trình B trư ng xem xét gi i quy t các v n liên quan n quy n, l i ích chính áng, h p pháp c a cán b công ch c Cơ quan B . B. CÁCH TH C GI I QUY T CÔNG VI C C A TH TRƯ NG 1. Căn c lĩnh v c công tác ư c B trư ng phân công, hàng ngày gi i quy t công vi c trên cơ s tài li u, công văn do B trư ng chuy n, do Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B trình ho c các ơn v trư ng chuy n, do Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B trình ho c các ơn v 2. Gi i quy t công vi c trong ph m vi quy n h n và nhi m v ư c B trư ng phân công, nhưng n u có v n liên quan n lĩnh v c do Th trư ng khác ph trách thì ch ng ph i h p trao i ý ki n v i Th trư ng ó cùng gi i quy t; trư ng h p ý ki n không th ng nh t thì Th trư ng ch trì gi i quy t công vi c ph i báo cáo B trư ng quy t nh.
 6. 3. Căn c K ho ch, Chương trình công tác t ng th c a B l p K ho ch, Chương trình công tác hàng quý, hàng tháng và L ch công tác hàng tu n gi i quy t công vi c ã ư c B trư ng phân công. 4. X lý công vi c m t, công vi c khNn, công vi c t xu t do B trư ng phân công. 5. Trong quá trình x lý, gi i quy t công vi c và qua th c ti n kh o nghi m, các Th trư ng c n xem xét, ánh giá, t ng k t rút ra các bài h c ch o Ngành; Ð ng th i xu t v i B trư ng gi i quy t nh ng v n t n t i cho phù h p. Ði u 4. Ph m vi quy n h n, trách nhi m và cách th c gi i quy t công vi c c a Chánh Văn phòng B 1. Giúp B trư ng gi i quy t công vi c và th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i Văn phòng B , b o m i u ki n ph c v s ch o, i u hành công vi c c a B trư ng, Th trư ng và các i u ki n làm vi c cho các ơn v Cơ quan B ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng công vi c thu c ph m vi trách nhi m c a Văn phòng và các công vi c ư c B trư ng,Th trư ng giao cho . 2. Trình B trư ng, Th trư ng x lý công văn n, công văn i và x lý công vi c hàng ngày theo Chương trình công tác hàng tu n c a B . 3. Tr c ti p ho c làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan giúp B trư ng, Th trư ng vi c t ch c xây d ng và tri n khai th c hi n các Ð án, K ho ch, Chương trình công tác c a B . Th c hi n công tác c i cách hành chính, xã h i hoá công tác y t , phòng ch ng th m ho , ng d ng công ngh thông tin c a Ngành và m t s công tác khác do B trư ng, Th trư ng giao cho. 4.Th c hi n công vi c t ng h p, báo cáo (tu n, tháng); báo cáo s ch o, i u hành c a B trư ng (6 tháng, 1 năm); nghiên c u xu t tình hình ho t ng c a Cơ quan B , c a toàn Ngành và t ch c x lý công vi c thư ng xuyên ho c t xu t c a B theo s phân công c a B trư ng, Th trư ng. 5.Theo dõi, ôn c tình hình các ơn v th c hi n các nhi m v ư c B trư ng, Th trư ng giao. 6. Ðư c tham d các cu c giao ban B , m t s cu c h p, h i ngh , h i th o và i công tác a phương do B trư ng, Th trư ng phân công. 7. Làm nhi m v thông báo ý ki n ch o, k t lu n c a B trư ng, Th trư ng n các ơn v có liên quan. 8.Qu n lý vi c ban hành các văn b n c a B trư ng,Th trư ng; hư ng d n ki m tra, ôn c các ơn v thu c Cơ quan B và các ơn v tr c thu c B v công tác văn thư, lưu tr . 9.Qu n lý kinh phí và tài s n c a Cơ quan B (tr các C c), b o m h u c n ph c v cho ho t ng c a Cơ quan B .
 7. Ði u 5. Ph m vi quy n h n, trách nhi m và cách th c gi i quy t công vi c c a V trư ng, C c trư ng và Chánh thanh tra B 1. V trư ng, C c trư ng và Chánh thanh tra B giúp B trư ng ch o và th c hi n theo ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i nh ng lĩnh v c c a ơn v ư c B trư ng giao cho. 2. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v lĩnh v c công tác c a ơn v (bao g m c chính tr , chuyên môn, nhân l c, tài chính, v t tư tài s n và các quy nh c a B ), v các ho t ng c a c p Phó và c a cán b , công ch c dư i quy n. 3. Căn c k ho ch, chương trình công tác c a B xây d ng k ho ch, chương trình công tác c a ơn v và t ch c tri n khai, ki m tra, ôn c, t ng h p, phân tích, ánh gía k t qu th c hi n. 4. Làm u m i ph i h p v i các ơn v , t ch c xã h i, H i ngh nghi p liên quan tham mưu giúp B trư ng xây d ng ho c ngh s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, các Ð án v cơ ch chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công. 5.Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ban hành các văn b n hư ng d n v nghi p v qu n lý, hư ng d n th c hi n các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m chuyên môn k thu t, nghi p v i v i lĩnh v c ơn v ph trách theo u quy n c a B trư ng. 7. C c trư ng có thêm các nhi m v : a. Th c hi n m t s quy n do B trư ng phân c p gi i quy t nh ng vi c c th chuyên ngành i v i ơn v s nghi p và các doanh nghi p nhà nư c có liên quan. b. T ch c th c thi các văn b n quy ph m pháp lu t v chuyên ngành; th c hi n nhi m v v i tư cách pháp nhân công quy n (c p, thu h i các lo i gi y phép, ch ng ch , ch ng nh n; t ch c thu phí, l phí; ình ch ho t ng ho c cho phép ti n hành m t s ho t ng v chuyên môn, nghi p v trong ph m vi chuyên ngành ph trách theo quy nh c a pháp lu t). Ði u 6. Ph m vi quy n h n, trách nhi m và phương th c gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng, Phó C c trư ng, Phó Chánh thanh tra, Phó Văn phòng B 1. Phó V trư ng, Phó C c trư ng, Phó Chánh thanh tra, Phó Chánh Văn phòng B th c hi n m t s m t công tác c a ơn v và ch u trách nhi m v nhi m v ư c c p Trư ng ơn v phân công. 2. Xây d ng k ho ch, chương trình công tác thu c lĩnh v c ư c c p Trư ng ơn v phân công và ch ng t ch c tri n khai ơn v có hi u qu . 3. Gi i quy t công vi c c a c p Trư ng do c p Trư ng u quy n khi v ng m t. 4. Ðư c c p Trư ng u quy n ký thay m t s văn b n c a ơn v .
 8. 5. Cùng c p Trư ng chăm lo i s ng tinh th n, v t ch t cho cán b công ch c trong ơn v và ch u trách nhi m v nh ng vi c làm c a mình khi ư c phân công. Ði u 7. Trách nhi m và nghĩa v c a cán b công ch c c a các ơn v thu c Cơ quan B Cán b công ch c (bao g m c cán b nhân viên h p ng dài h n và ng n h n) có trách nhi m và nghĩa v : 1. Trong gi làm vi c, ph i m c trang ph c nghiêm ch nh, eo Th cán b , công ch c theo quy nh; nơi làm vi c ph i thư ng xuyên g n gàng, s ch p. 2. Hoàn thành t t ch c trách, nhi m v , công vi c ư c giao; không xNy ra sai sót v chuyên môn, nghi p v do thi u tinh th n trách nhi m. 3. Khi ti p xúc, làm vi c v i khách, thái ph i ni m n , t n tình, không gây khó khăn, hách d ch; gi i quy t công vi c ph i k p th i, úng h n v i khách theo quy nh. 4. Tham gia nghiên c u khoa h c; h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v , ngo i ng và tin h c. 5. Ch p hành nghiêm Pháp lu t, N i quy, Quy ch c a cơ quan, ơn v ; tham gia các ho t ng xã h i c a cơ quan; th c hành ti t ki m, ch ng tham nhũng, lãng phí và các t n n xã h i. 6. Th c hi n Quy ch dân ch , oàn k t, tôn tr ng c p trên và ng nghi p, không ùn Ny trách nhi m cho ng nghi p, giúp nhau hoàn thành nhi m v . Ði u 8. M i quan h làm vi c trong Cơ quan B 1. Quan h làm vi c gi a B trư ng v i các Th trư ng, Lãnh o và cán b , công ch c các ơn v là quan h gi a c p trên v i c p dư i, là quan h ng chí giúp cho B trư ng hoàn thành nhi m v mà Ð ng và Nhà nư c giao cho. Quan h làm vi c gi a các Th trư ng v i Lãnh o và cán b , công ch c các ơn v cũng là quan h c p trên v i c p dư i, quan h ng chí giúp cho các Th trư ng hoàn thành nhi m v ư c B trư ng giao. 2. Quan h gi a các Th trư ng là m i quan h ph i h p trách nhi m cùng giúp B trư ng th c hi n t t ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i Ngành y t . Khi gi i quy t công vi c n u có liên quan n lĩnh v c công tác do Th trư ng khác ph trách, trư c khi trình B trư ng quy t nh ho c t quy t nh thì tr c ti p tham kh o, trao i ý ki n v i Th trư ng ph trách lĩnh v c ó; trư ng h p còn có ý ki n khác nhau thì trình B trư ng quy t nh. 3. Quan h gi a Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B là quan h ng chí, quan h ngang và ph i h p trách nhi m nh m th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a m i ơn v , c a Cơ quan B và c a toàn Ngành do B trư ng, Th trư ng phân công.
 9. 4. Khi gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a các ơn v khác thì Th trư ng ơn v ph i ch ng trao i ý ki n v i các ơn v khác có liên quan; ý ki n tham kh o ư c tr l i b ng văn b n theo úng n i dung và th i gian yêu c u, trư ng h p có ý ki n khác nhau thì báo cáo B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c liên quan quy t nh. 5. M i quan h gi a Ban cán s Ð ng (BCSÐ), B -Th trư ng (BTT) v i Ð ng u cơ quan (ÐUCQ), Công oàn cơ quan (CÐCQ), Ðoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh cơ quan (ÐTNCQ) ư c xác nh: M i quan h gi a BCSÐ v i BTT là m i quan h gi a t ch c Ð ng và Chính quy n cao nh t c a Ngành th hi n vai trò lãnh o, ch o và t ch c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách c a Ð ng và Nhà nư c v công tác y t . M i quan h gi a BCSÐ v i ÐUCQ là m i quan h gi a t ch c Ð ng c p trên v i c p dư i trong Ngành; ÐUCQ B ch u s lãnh o tuy t i c a BCSÐ B Y t và ch u s lãnh o c a Ð ng u Kh i khoa giáo TW. M i quan h gi a BCSÐ, ÐUCQ v i CÐCQ và ÐTNCQ là m i quan h t ch c Ð ng lãnh o các oàn th qu n chúng, cán b oàn viên ư c phát huy quy n làm ch tham gia công tác qu n lý, th c hi n các phong trào thi ua xây d ng cơ quan, ơn v . M i quan h gi a BTT v i CÐCQ và ÐTNCQ là m i quan h ph i h p gi a Chính quy n v i các Ðoàn th qu n chúng nh m m c ích th c hi n nhi m v chính tr c a B , xây d ng và phát tri n Ngành, b o v quy n, l i ích chính áng, h p pháp cho cán b công ch c Cơ quan B . Chương II L P CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ XÂY D NG Ð ÁN A. L P CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Ði u 9. L p k ho ch, chương trình công tác c a B 1. Căn c vào k hoach Nhà nư c, chương trình công tác c a Chính ph , ý ki n ch o c a B trư ng và d ki n k ho ch, chương trình công tác thu c lĩnh v c c a các ơn v xu t, V K ho ch-Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng B ch u trách nhi m chuNn b k ho ch, chương trình công tác hàng năm c a B trình B trư ng phê duy t và chuNn b nh ng n i dung công tác l n c a B g i lên Văn phòng Chính ph vào tu n u tháng 8 hàng năm. 2. Văn phòng B l p chương trình công tác hàng tu n c a B trên cơ s L ch công tác c a B trư ng,Th trư ng. Căn c L ch công tác c a B , Lãnh o các ơn v t ch c tri n khai th c hi n. 3. Vi c i u ch nh chương trình công tác c a B ư c th c hi n trên cơ s ch o i u hành c a B trư ng và ngh c a Th trư ng, Th trư ng các ơn v ã ư c B trư ng nh t trí. Ði u 10. L p k ho ch, chương trình công tác c a ơn v 1. Trên cơ s k ho ch, chương trình công tác c a B , các ơn v d ki n k ho ch, chương trình công tác thu c lĩnh v c do ơn v ph trách và xây d ng k ho ch, chương trình công tác hàng năm c a ơn v v i yêu c u sau:
 10. a. K ho ch, chương trình công tác ư c xây d ng ph i có tính kh thi, ph i c th v th i gian, n i dung th c hi n t ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v ư c giao thư ng xuyên theo quy nh c a B trư ng B Y t . b. Ð i v i d ki n k ho ch, chương trình công tác thu c lĩnh v c c a ơn v xu t ưa vào k ho ch, chương trình công tác năm sau c a Ngành ho c B trình lên Trung ương, trình lên Chính ph thì ch nêu ra nh ng v n l n. 2. Quy nh v th i gian: - D ki n k ho ch, chương trình thu c lĩnh v c ưa vào k ho ch, chương trình công tác năm sau c a Ngành g i V KHTC vào u tháng 7 hàng năm. - K ho ch, chương trình công tác c a ơn v ph i trình B trư ng phê duy t trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm. B. XÂY D NG ÁN Ði u 11. Phân công làm ch án, ch trì so n th o án, văn b n quy ph m pháp lu t 1. Ð án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t a. Ð án ho c văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) trình Chính ph s do B trư ng ho c m t Th trư ng ư c B trư ng phân công làm ch án. b.Tuỳ tính ch t n i dung c a án, B trư ng giao cho m t ơn v làm u m i ch trì so n th o án v i s tham gia c a các ơn v cơ quan B có liên quan. Nh ng án có liên quan n ch , chính sách i v i cán b y t thì ph i tham kh o ý ki n c a Công oàn Y t Vi t Nam, các ơn v tr c thu c B , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Y t ngành. Sau khi d th o án ư c thông qua trong n i b ngành thì ơn v ch trì so n th o án t ch c xin ý ki n óng góp c a các B , ngành, các oàn th xã h i (n u có liên quan); Sau ó hoàn ch nh án và chuNn b T trình c a B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ð án trình B trư ng phê duy t a. Ð án trình B trư ng phê duy t ban hành theo thNm quy n do m t ơn v ư c lãnh o B phân công ch trì vi c so n th o. N u án có liên quan n nhi u lĩnh v c, ơn v so n th o ph i l y ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan trư c khi trình B trư ng phê duy t. b. Các án thu c lĩnh v c do Th trư ng ph trách thì Th trư ng ph i xem xét và có ý ki n trư c khi trình B trư ng. Ði u 12. Quy nh v h sơ c a m t án 1. H sơ c a m t án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t ph i có các văn b n sau:
 11. a. D th o T trình c a B trư ng trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph phê duy t án ph i có các n i dung ch y u sau ây: - S c n thi t ph i xây d ng án; - Lu n c c a án, quá trình xây d ng án, ý ki n tham gia ( ho c thNm nh ) c a các B , ngành liên quan; - N i dung cơ b n c a án; - Nh ng v n chưa ư c các B , ngành nh t trí thì ph i có gi i trình nêu rõ quan i m c a B và xin ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . b. D th o án. c. Văn b n tham gia ý ki n ho c thNm nh c a các B , ngành có liên quan (b n chính th c). d. D th o các văn b n hư ng d n th c hi n án. e . K ho ch, chương trình hành ng t ch c tri n khai th c hi n sau khi án ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. H sơ c a m t án trình B trư ng phê duy t: a. T trình c a Th trư ng ơn v ch trì án trình B trư ng phê duy t ph i có các yêu c u sau: - Tóm t t th c tr ng hi n t i nêu lên s c n thi t ph i xây d ng án. - Lu n c c a án, quá trình xây d ng án, ý ki n c a các ơn v liên quan và c a các B , ngành liên quan (n u có yêu c u). - Ki n ngh c a Th trư ng ơn v v nh ng v n chưa nh t trí c n xin ý ki n ch o c a B trư ng. b. D th o án. c. K ho ch, chương trình hành ng t ch c tri n khai th c hi n sau khi án ư c phê duy t. 3.Quy nh v th i gian c a án: a. V Pháp ch là u m i làm Báo cáo danh m c các án ( ư c th hi n rõ: tên án, tư tư ng n i dung chính c a án, c p quy t nh và th i h n theo Quý trình t ng án) c a B ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t trong năm sau, ph i trình B trư ng ký duy t và g i Văn phòng Chính ph trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm.
 12. b. Các ơn v có án trình, ph i chuNn b án theo quy trình và g i Văn phòng Chính ph trư c 01 tháng c a m c th i gian ăng ký danh m c các án. Chương III GI I QUY T CÔNG VĂN N VÀ KÝ BAN HÀNH VĂN B N Ði u 13. Quy trình gi i quy t công văn n Cơ quan B 1.T t c các văn b n n cơ quan B u ph i ăng ký vào S công văn n t i Phòng Hành chính và ư c óng d u công văn n, ghi rõ ngày tháng công văn n. Trư ng h p c bi t ơn v có th nh n tr c ti p công văn nhưng sau ó ph i ăng ký vào S công văn n t i Phòng Hành chính ư c theo dõi. 2. Ð i v i văn b n Lu t, Pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, Chính ph ban hành ho c các B , cơ quan ngang B ban hành ư c g i n B Y t thì gi i quy t theo trình t sau ây: a. Phòng Hành chính ăng ký vào S công văn n và chuy n cho Chánh Văn phòng B báo cáo B trư ng, Th trư ng. b. Căn c vào n i dung văn b n và ch c năng nhi m v c a m i ơn v , B trư ng, Th trư ng s xem xét giao nhi m v cho các ơn v t ch c tri n khai th c hi n. c.Vi c lưu tr các văn b n này ư c quy nh như sau: - Ð i v i văn b n Lu t, Pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, Chính ph ban hành ư c lưu b n chính t i T thư ký, Văn phòng B sao g i các ơn v liên quan và V Pháp ch t ch c vi c th c hi n theo s ch o c a B trư ng, Th trư ng. - Ð i v i văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , ngành thì b n chính ư c chuy n và lưu tr t i các ơn v ch c năng ư c B trư ng, Th trư ng giao cho vi c t ch c tri n khai th c hi n, ơn v s sao g i V Pháp ch và các ơn v liên quan ph i h p tri n khai theo s ch o c a B trư ng, Th trư ng. - T t c các văn b n chính nói trên ch ư c lưu t i T thư ký và t i các ơn v trong th i gian m t năm, n Quý I năm sau ph i chuy n cho Phòng Lưu tr Văn phòng B văn b n ư c lưu tr theo quy nh c a Nhà nư c v lưu tr . Ði u 14. Th t c trình ký văn b n 1. Các văn b n trình B trư ng, Th trư ng phê duy t, C p trư ng ho c Phó ơn v ư c giao nhi m v so n th o ph i ch u trách nhi m v toàn b n i dung, ký t t vào văn b n và g i qua Phòng Hành chính Văn phòng B . 2. Văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành theo thNm quy n, khi trình B trư ng, Th trư ng ký ph i có ch ký t t c a Lãnh o ơn v so n th o văn b n, c a Lãnh o V Pháp ch và g i qua Phòng Hành chính Văn phòng B .
 13. 3. T trình Trung ương Ð ng, Nhà nư c v d th o án, văn b n quy ph m pháp lu t, khi trình B trư ng ph i có ch ký t t c a Lãnh o ơn v d th o văn b n, c a Lãnh o V Pháp ch , Lãnh o Văn phòng B và chuy n qua Phòng Hành chính trình B trư ng ký duy t. 4. Khi trình văn b n ph i kèm theo toàn b h sơ có liên quan n vi c chuNn b văn b n trình. Ði u 15. Th m quy n ký ban hành văn b n 1. Các d th o Lu t, Pháp l nh, văn b n quy ph m pháp lu t và án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i ư c B trư ng duy t d th o và ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c do Th trư ng ư c B trư ng u quy n ký T trình. 2.Văn b n quy ph m pháp lu t c a B ban hành theo thNm quy n ph i do B trư ng ký ho c Th trư ng ư c phân công ph trách lĩnh v c ó ký và báo cáo v i B trư ng. 3. Công văn g i n các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i do B trư ng,Th trư ng ký. Lãnh o ơn v (tr các C c) ư c th a l nh B trư ng ký công văn g i các ơn v trong Ngành v i n i dung ôn c, nh c nh , hư ng d n nghi p v chuyên môn, tr l i các v n v nghi p v , chuyên môn, vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a B . Lãnh o các ơn v ký các công văn g i các cơ s y t , các cơ quan c a các B , ngành khác v i n i dung trao i v chuyên môn, nghi p v theo ch c năng, nhi m v ư c giao nhưng không ư c trái v i các quy nh c a Nhà nư c và c a B Y t . Trong m t s trư ng h p c bi t, B trư ng s xem xét và cho phép C c trư ng ư c ký th a l nh B trư ng và óng d u c a B . 4. Vi c ký Gi y m i h i h p: a. N u t ch c h i ngh có m i Lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Lãnh o các B , ngành, oàn th Trung ương tham d thì Gi y m i ph i do B trư ng ho c Th trư ng ký. b. Các cu c h p, h i ngh , h i th o, t p hu n, giao ban mang tính ch t qu n lý nhà nư c có m i Lãnh o S Y t , Lãnh o các ơn v tr c thu c B ph i ư c B trư ng, Th trư ng phê duy t và Chánh Văn phòng B ký Gi y m i. c. Ð i v i các h i ngh , h i th o, t p hu n chuyên môn ngh êp v thu n tuý và c a các chương trình, d án thu c các ơn v cơ quan B t ch c do Lãnh o ơn v ch trì ký Gi y m i ư c óng D u c a B ( i v i các V và Văn phòng B ), D u c a C c ( i v i các C c), D u c a Thanh tra B ( i v i Thanh tra B ) và ph i lưu tr (b n chính và danh sách kèm Gi y m i) theo quy nh c a công tác văn thư, lưu tr . Ði u 16. Th c hi n công tác văn thư, lưu tr B trư ng, Th trư ng và Th trư ng các ơn v ph i quan tâm ch o th c hi n công tác văn thư, lưu tr ã ư c quy nh t i Quy t nh s 2508/1999/QÐ-BYT ngày 19/8/1999 c a B trư ng B Y t ; Ph i quan tâm vi c qu n lý con D u, qu n lý
 14. công văn, h sơ tài li u nh t là i v i các lo i h sơ tài li u m t, lý l ch cán b không b th t l c, hư h ng. Chương IV TI P KHÁCH, H I H P, I CÔNG TÁC Ði u 17. B trư ng, Th trư ng ti p khách trong nư c 1. Khách c n g p làm vi c v i B trư ng, Th trư ng ph i có thông báo b ng i n tho i, fax ho c b ng văn b n ngh (tr trư ng h p c bi t khách liên h tr c ti p v i B trư ng, Th trư ng) g i Văn phòng B nói rõ m c ích, n i dung, a i m và th i gian cu c g p làm vi c. 2. Văn phòng B có nhi m v : - Trình B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c công vi c liên quan v ngh xin g p và làm vi c c a khách. - Thông báo k p th i cho khách ý ki n c a B trư ng, Th trư ng v vi c B trư ng, Th trư ng ti p hay không ti p, ý ki n ch o c a B trư ng, Th trư ng v thành ph n tham d ti p khách (n u ti p) và cùng ph i h p v i ơn v liên quan chuNn b n i dung ph c v cho vi c ti p khách. Ði u 18. B trư ng, Th trư ng ti p khách nư c ngoài Ti p khách nư c ngoài có các hình th c: Ti p xã giao, ti p làm vi c, ký k t văn b n ghi nh , h p tác, tài tr , vv...thì tuỳ theo i tư ng khách, B trư ng,Th trư ng s ti p theo quy nh c a Nhà nư c, B Ngo i giao. Giao cho V H p tác qu c t làm các th t c theo quy nh và xu t các hình th c ti p, n i dung, th i gian và ngh B tư ng hay Th trư ng ti p. Sau cu c ti p, n u có v n gi i quy t nhưng không thu c thNm quy n thì ph i g i văn b n n cơ quan c p trên, c p có thNm quy n ngh xem xét gi i quy t. Ði u 19. T ch c giao ban, h i h p 1. T ch c giao ban - Ngày th Hai hàng tu n: Bu i sáng, giao ban c a các ơn v ; Bu i chi u, giao ban c a Ban cán s Ð ng, B trư ng, Th trư ng (do B trư ng quy t nh) và giao ban B g m B trư ng, Th trư ng, Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B và Lãnh o m t s ơn v theo ch nh c a B trư ng. - B trư ng ch trì giao ban B . Trư ng h p B trư ng i công tác v ng, ng chí Th trư ng tr c tu n Cơ quan là ngư i ch trì giao ban B .
 15. - Yêu c u các cu c giao ban ph i b o m v s lư ng thành ph n giao ban, không b trí B trư ng, Th trư ng d h i h p khác ho c i công tác v ng giao ban B (tr các trư ng h p b t kh kháng). - Văn phòng B t ch c ph c v và thông báo ý ki n ch o c a B trư ng, Th trư ng sau bu i giao ban các ơn v làm căn c xây d ng k ho ch hành ng và tri n khai th c hi n. 2. T ch c h i h p c a Cơ quan B , c a Ngành - Cơ quan B t ch c sinh ho t chính tr m i quý/1 l n, H i ngh cán b , công ch c m i Năm/ 1 l n và t ch c các cu c h p, h i ngh chuyên khác. - Ð nh kỳ 6 tháng, 1 năm B trư ng, Th trư ng h p v i Lãnh o các ơn v tr c thu c B , Lãnh o các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v thu c Cơ quan B sơ k t, t ng k t ánh giá vi c th c hi n k ho ch công tác và s ch o i u hành c a B . - Hàng năm t ch c L k ni m Ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2 có th g n v i t ng k t năm và phát ng phong trào thi ua toàn Ngành. - Yêu c u các cu c h i h p c a Cơ quan B và c a Ngành: Lãnh o các ơn v và cán b , công ch c các ơn v ư c m i d h i h p ph i i úng thành ph n, úng th i gian quy nh và ph i d h t chương trình th i gian h i h p (tr các trư ng h p b t kh kháng). Ði u 20. Ði công tác cơ s , a phương và i công tác nư c ngoài 1. Ði công tác cơ s , a phương - B trư ng, Th trư ng, Lãnh o và cán b công ch c các ơn v thu c Cơ quan B i công tác cơ s , a phương theo k ho ch ho c theo nhu c u c n thi t c a công vi c ph i b o m chuy n i thi t th c và ti t ki m; có th báo trư c ho c không báo trư c cho cơ s , a phương; không gây phi n hà cho cơ s , a phương. Sau m i chuy n i công tác, cán b , công ch c ph i báo cáo k t qu v i Lãnh o ơn v , nêu ra các ngh và gi i pháp giúp cho cơ s , a phương. - C p quy t nh i công tác cơ s , a phương: Th trư ng i công tác do B trư ng quy t nh, Th trư ng các ơn v i công tác do B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c công tác c a ơn v quy t nh, c p Phó và cán b công ch c i công tác do c p Trư ng ơn v quy t nh; kinh phí và phương ti n i l i theo ch tài chính hi n hành. - Văn phòng B có trách nhi m làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b cho chuy n i công tác cơ s , a phương c a B trư ng,Th trư ng v chương trình, n i dung, th i gian và thành ph n c a oàn công tác báo trư c cho cơ s , a phương. 2. Ði công tác nư c ngoài
 16. - B trư ng i công tác nư c ngoài ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Th trư ng i công tác nư c ngoài do B trư ng quy t nh theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . V H p tác qu c t làm u m i cùng các ơn v liên quan làm các th t c cho B trư ng, Th trư ng theo quy nh. - B trư ng, Th trư ng ho c c p ư c u quy n xem xét quy t nh cho Th trư ng các ơn v và cán b , công ch c i công tác, nghiên c u, h c t p nư c ngoài. V TCCB, V HTQT làm th t c theo quy nh các oàn ra. Sau 07 ngày làm vi c k t thúc chuy n i, Trư ng oàn (ho c cá nhân) công tác ph i có văn b n báo cáo B trư ng, ng g i V HTQT bi t k t qu . 3. Ngh phép, thăm vi ng tang l a, Ch ngh phép năm, ngh bù, ngh m, tr c, làm vi c ngoài gi ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t lao ng. b. Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan B quy t nh vi c ngh phép, ngh bù, ngh m, tr c, làm thêm gi theo quy nh hi n hành. c. Ð i v i vi c thăm vi ng, quy nh như sau: - Ði thăm vi ng tang l Lãnh o c p trên do B trư ng ho c Th trư ng làm Trư ng oàn, Văn phòng B là u m i t ch c. - Ði thăm vi ng tang l v , ch ng và t thân ph m u c a B trư ng, Th trư ng, Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B và tr c thu c B : V TCCB là u m i, các ơn v thu c Cơ quan B có liên quan cùng ph i h p gi i quy t. - Ði thăm vi ng tang l v , ch ng và t thân ph m u c a cán b , công ch c các ơn v thu c Cơ quan B thì do Lãnh o các ơn v tr c ti p t ch c và V TCCB cùng ph i h p gi i quy t. Chương V CÔNG TÁC THANH TRA, TI P CÔNG DÂN; GI I QUY T KI N NGHN, KHI U N I, T CÁO Ði u 21. Trách nhi m c a B trư ng,Th trư ng và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan B trong công tác ki m tra, thanh tra, ti p công dân; gi i quy t ngh , ki n ngh c a các ơn v , cơ quan và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân 1. B trư ng, Th trư ng ch o Thanh tra B t ch c ki m tra, thanh tra thư ng kỳ ho c t xu t vi c th c hi n pháp lu t, ch , chính sách, nhi m v ư c giao c a các ơn v , cá nhân ph trách, nh t là i v i các lĩnh v c qu n lý tài chính, v t tư tài s n và xây d ng cơ b n; không xNy ra tình tr ng lãng phí, tiêu c c, tham nhũng, gây thi t h i l n và không xNy ra nh ng v vi c khi u ki n t n ng kéo dài, ông ngư i, vư t c p; ch o Th trư ng các ơn v t ch c ki m i m, s a ch a k p th i nh ng vi ph m; ch o th c hi n nghiêm túc các k t lu n, ki n ngh c a thanh tra b o m dân ch và công khai trong quá trình x lý.
 17. 2. B trư ng, Th trư ng và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan B u ph i tham gia công tác ti p công dân theo quy nh t i Ngh nh s 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph (B trư ng quy t nh danh sách Th trư ng và Lãnh o các ơn v thu c Cơ quan B ti p công dân hàng tháng). 3. Ph i g n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo v i công tác qu n lý hành chính nhà nư c; gi i quy t k p th i, úng quy nh c a pháp lu t nh ng ngh , ki n ngh c a ơn v , cơ quan và nh ng khi u n i, t cáo c a công dân thu c thNm quy n trong ph m vi ch c năng, nhi m v thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Y t . 4 .Quy nh v th i gian tr l i công văn, ơn thư c a t p th , cá nhân: - Các ơn v thu c Cơ quan B ph i tr l i b ng văn b n cho cá nhân, cơ quan Trung ương và a phương, t ch c xã h i trong th i gian t i a không quá sau 07 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n ngh . - Các ngh v i ơn v thu c Cơ quan B , ph i ư c tr l i trong th i gian t i a không quá sau 02 ngày làm vi c. - Các ngh c a các ơn v thu c Cơ quan B v i B trư ng, Th trư ng, ph i ư c tr l i trong th i gian t i a không quá sau 03 ngày làm vi c. - B trư ng, Th trư ng gi i quy t ngh c a B , ngành Trung ương, c a Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo thNm quy n và tr l i b ng văn b n trong th i gian k t ngày nh n ư c văn b n ngh là không quá sau 15 ngày làm vi c n u không ph i l y ý ki n c a các cơ quan khác, không quá sau 30 ngày làm vi c n u ph i l y ý ki n c a các cơ quan khác v n i dung các công vi c có liên quan. Trư ng h p bên phía tr l i xét th y chưa th th c hi n ư c theo th i gian quy nh trên ây thì ph i báo cáo (b ng công văn ho c i n tho i, FAX, Email) nêu lý do và xin thêm th i gian i v i phía ngh , ki n ngh . Ði u 22. Quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra B Y t 1.Th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. 2. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t, vi c th c hi n ch , chính sách và nhi m v ư c giao i v i các ơn v , cá nhân thu c B theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giúp B trư ng, Th trư ng v công tác ti p công dân và gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI CH THÔNG TIN, BÁO CÁO - Các ơn v thu c Cơ quan B ph i b o m ch thông tin, báo cáo chính xác, k p th i ph c v s ch o, i u hành c a B trư ng, Th trư ng; th c hi n công tác
 18. qu n lý thông tin, báo cáo, gi bí m t thông tin, báo cáo; th c hi n úng quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho các cơ quan thông tin i chúng; qu n lý t t các phương ti n thông tin: Máy vi tính, Ði n tho i, FAX, Email, Internet. - Các ơn v thu c Cơ quan B ph i th c hi n nghiêm ch nh và úng quy trình các th lo i Báo cáo sau ây: 1. Báo cáo tu n a. C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS báo cáo tình hình d ch b nh, C c An toàn v sinh th c phNm báo cáo tình hình ng c th c phNm, V Ði u tr báo cáo tình hình công tác khám ch a b nh c a các cơ s y t . b. Ð i v i ơn v khác ph i báo cáo và xu t cách gi i quy t lên B trư ng, Th trư ng khi có v n t xu t xNy ra. - N i dung báo cáo ph i nêu rõ tình hình (có s li u c th ), nguyên nhân, các ho t ng ã tri n khai, d báo tình hình ti n tri n trong th i gian t i và nh ng vi c c n xin ý ki n c a B trư ng, Th trư ng. - Báo cáo g i v Văn phòng B trong th i gian t 16h00-16h30 ngày Th sáu hàng tu n ho c ch m nh t trư c 9h00 ngày Th hai tu n sau. 2. Báo cáo tháng a. Các ơn v thu c Cơ quan B báo cáo tháng theo các n i dung sau: - Ðánh giá vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên và các vi c t xu t. Báo cáo không li t kê tên các ho t ng mà ph i t p trung vào các m t công tác ch y u c a ơn v trong tháng v i các k t qu (có s li u c th ), nh n xét tình hình, d báo tình hình (n u có); - Nêu các tr ng tâm công tác c a ơn v s tri n khai tháng ti p theo; - Nh ng v n c n xu t v i B trư ng, Th trư ng gi i quy t ho c ki n ngh lên Chính ph xem xét, gi i quy t. b. Báo cáo g i v Văn phòng B trư c 16 gi 00 ngày 17 hàng tháng. Văn phòng B ch u trách nhi m t ng h p thành b n Báo cáo c a B , trình B trư ng duy t ký g i lên Văn phòng Chính ph trư c ngày 20 hàng tháng. 3. Báo cáo 6 tháng u năm a. N i dung báo cáo: - Các ơn v sơ k t ánh giá k t qu th c hi n K ho ch, Chương trình công tác c a Ðơn v trong 6 tháng u năm (có s li u c th ), nh ng t n t i và các bi n pháp c n kh c ph c. - Nêu K ho ch, Chương trình công tác 6 tháng cu i năm;
 19. - Nhũng v n c n xu t v i B trư ng, Th trư ng gi i quy t ho c ki n ngh lên Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t. b. Báo cáo g i v V K ho ch-Tài chính trư c ngày 10 tháng 6 hàng năm. V K ho ch-Tài chính ch u trách nhi m t ng h p thành b n Báo cáo c a B , trình B trư ng duy t ký g i lên Văn phòng Chính ph , B K ho ch-Ð u tư và T ng c c th ng kê trư c ngày 15 tháng 6 hàng năm. 4. Báo cáo năm a. N i dung báo cáo: - Các ơn v t ng k t ánh giá k t qu th c hi n k ho ch, chương trình công tác trong năm, nêu k t qu t ư c các m t công tác, các án (có s li u c th ), nh ng t n t i, nguyên nhân và các bi n pháp kh c ph c, xu t, ki n ngh ; - Tình hình qu n lý ngân sách y t ; - Xây d ng k ho ch, chương trình công tác c a ơn v trong năm t i. b. Báo cáo g i v V K ho ch-Tài chính trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm. V K ho ch -Tài chính ch u trách nhi m t ng h p thành b n Báo cáo c a B , trình B trư ng duy t ký g i lên Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm. 5. Báo cáo t xu t a. Khi có các s vi c t xu t, quan tr ng xNy ra thu c trách nhi m qu n lý c a Ngành mà c n thi t ph i báo cáo, xin ý ki n ch o c a c p trên thì tuỳ theo t ng s vi c c th , B trư ng, Th trư ng s giao cho ơn v ch u trách nhi m làm Báo cáo v i yêu c u v n i dung g m: - Tóm t t tình hình di n bi n và các nh hư ng c a s vi c và nguyên nhân phát sinh; - Nh ng bi n pháp x lý và k t qu x lý; - Nh ng ngh , ki n ngh lên c p trên. b. Báo cáo ph i hoàn thành khNn trương theo th i gian quy nh t ng trư ng h p c th , trình B trư ng phê duy t và g i lên cơ quan c p trên b ng phương ti n thông tin nhanh nh t. 6. Báo cáo chuyên - Báo cáo chuyên áp d ng i v i nh ng chương trình, án, nh ng cơ ch chính sách, công tác c bi t, quan tr ng theo yêu c u c a các cơ quan c p trên. - Chánh Văn phòng B ư c th a l nh B trư ng thông báo cho ơn v liên quan có trách nhi m làm Báo cáo theo yêu c u n i dung c a Báo cáo chuyên .
 20. Chương VII ÐI U KHO N THI HÀNH Ði u 24. T ch c tri n khai, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch 1. B trư ng, Th trư ng, Lãnh o và cán b , công ch c các ơn v thu c Cơ quan B Y t ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. 2. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch và nh kỳ (6 tháng, 1 năm) báo cáo B trư ng. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì c n b sung, s a i Quy ch thì Chánh Văn phòng B t ng h p ý ki n xu t c a các Th trư ng và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan B báo cáo B trư ng xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản