Quyết định số 4233/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 4233/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4233/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình xử lý dịch tả do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4233/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 4233/Q -BYT Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY TRÌNH X LÝ DNCH T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/08/2004 c a B trư ng B Y t quy nh Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra thu c B Y t ; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "Quy trình x lý d ch t ". i u 2. “Quy trình x lý d ch t ” là tài li u hư ng d n ư c áp d ng trong các cơ s y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân trên toàn qu c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam và V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Vi n trư ng các Vi n thu c h y t d phòng, Giám c các b nh vi n tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh,thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng y t các ngành và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); - Các /c Th trư ng B Y t ( bi t); - Website B Y t ; - Lưu: DP, PC. Tr nh Quân Hu n QUY TRÌNH
  2. X LÝ DNCH T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 4233/Q -BYT ngày 03 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Y t ) I. KHÁI QUÁT: T là m t b nh truy n nhi m có các tri u ch ng chính là tiêu ch y, m t nư c và r i lo n i n gi i c p tính, có th gây thành d ch l n v i t l t vong cao. Tác nhân gây b nh t là vi khuNn t Vibrio cholerae, nhóm huy t thanh O1 (V. cholerae O1), g m 2 týp sinh h c: týp c i n (Classica) và týp El Tor. M i týp sinh h c l i g m 3 týp huy t thanh là Inaba, Ogawa và Hikojima. Vi t Nam ch y u g p 2 týp huy t thanh là Inaba, Ogawa B nh t lây theo ư ng tiêu hóa, ch y u qua ăn, u ng. Vi khuNn t xâm nh p vào ư ng tiêu hóa c a ngư i lành t nư c u ng và th c ăn có nhi m vi khuNn t , c bi t là th c ăn có ngu n g c th y h i s n. Kho ng 75% ngư i nhi m vi khuNn t là không có bi u hi n tri u ch ng b nh, tuy nhiên h v n ào th i vi khuNn ra môi trư ng trong vòng 7 – 14 ngày. Trong s nh ng ngư i có bi u hi n tri u ch ng, 80% là th nh và v a, ch có 20% có bi u hi n m t nư c n ng. Vi khuNn t cũng có th t n t i lâu dài vùng nư c l c a sông hay ven bi n c bi t vùng có pH trung tính ho c ki m nh và nư c có ch a m t s ch t h u cơ và khoáng. Vi khuNn s ng t p trung ch y u các loài th c ng v t phù du như t o, ng v t giáp xác (tôm, cua…) và sò, h n... II. QUY TRÌNH X LÝ DNCH: 2.1. Xác nh tình tr ng d ch: - M t "v d ch t " ư c xác nh khi có ít nh t 1 ca b nh t ư c xác nh. - Xác nh b nh nhân t theo quy nh t i Quy t nh s 4178/Q -BYT, ngày 31/10/2007 v vi c ban hành “Hư ng d n chNn oán, i u tr b nh t ”. - Trong vùng nguy cơ, khi có các trư ng h p Tiêu ch y c p nguy hi m ph i ư c x lý như m t d ch t . 2.2. Báo cáo kh n c p: Khi có trư ng h p tiêu ch y c p nguy hi m, các cơ s y t ph i báo cáo ngay theo ch báo cáo khNn c p c a B Y t . 2.3. Thành l p Ban ch o phòng ch ng d ch t : t t c các c p, Ban ch o do lãnh o chính quy n cùng c p ng u, y t là thư ng tr c, v i s tham gia c a m t s cơ quan ban ngành có liên quan. 2.4. X lý d ch: a. i v i b nh nhân: - Cách ly b nh nhân, t ch c i u tr t i ch , tránh v n chuy n xa h n ch s lây lan và t vong d c ư ng.
  3. - KhNn trương bù nư c, i n gi i và dùng kháng sinh c hi u theo úng phác quy nh. - T t c các b nh nhân tiêu ch y c p trong d ch ph i ư c x lý như i v i b nh nhân t . - Phân và ch t th i c a b nh nhân ph i ư c ti t trùng b ng vôi b t ho c cloramin B. Nhà tiêu c a gia ình b nh nhân và các gia ình trong khu v c có d ch ph i x lý tri t b ng vôi b t. Nơi i u tr b nh nhân t ph i ư c cách ly, có nhà tiêu riêng; t i i m ra vào khu v c cách ly ph i có ch u dung d ch Cloramin B 5% ho c ch t sát khuNn tay và th m tNm Cloramin B 5% (thay thư ng xuyên) h n ch t i a nhi m khuNn. Nhà tiêu và nư c th i c a b nh nhân ph i cách xa ngu n nư c và nhà . - Môi trư ng ô nhi m xung quanh khu v c b nh nhân ph i ư c x lý b ng Cloramin B ho c vôi b t m i tu n 1 – 2 l n và liên t c trong vòng 3 – 5 tu n. Qu n áo, chăn màn c a b nh nhân ph i nhúng, d i nư c sôi ho c ngâm vào dung d ch cloramin B 1 – 2 % trong 2 gi trư c khi em gi t ho c nư c Javen 1 – 2 %. Bô, ch u c a b nh nhân ph i ngâm vào dung d ch cloramin B 5% trong 20 – 30 phút trư c khi em r a s ch. - D ng c c a b nh nhân cũng ph i ư c kh khuNn b ng các hóa ch t trên. - N n nhà, tư ng nhà phun dung d ch cloramin B 5% v i li u lư ng 0,5 lít/m2. - Phương ti n chuyên ch b nh nhân ph i sát trùng tNy u b ng cloramin B 5% - T thi b nh nhân t ph i ư c li m trong quan tài có vôi b t ho c cloramin B, b c thi th b ng v i ngăn không th m nư c, chôn c t s m và ph i chôn sâu 2m ho c h a thiêu. b. i v i ngư i ti p xúc: - Theo dõi t t c nh ng ngư i ã ăn u ng chung, ph c v , chung v i b nh nhân t trong vòng 5 ngày k t khi ti p xúc l n cu i cùng. C n ph bi n cho nh ng ngư i này n u th y xu t hi n tiêu ch y ph i báo cáo ngay v i cơ s y t ư c theo dõi, i u tr và l y b nh phNm xét nghi m. - Nh ng ngư i trong gia ình b nh nhân, nhân viên y t tr c ti p ph c v và nh ng ngư i có ti p xúc tr c ti p khác, nh ng ngư i cùng ăn v i b nh nhân lo i th c phNm nghi ng có liên quan nên ư c i u tr d phòng b ng kháng sinh càng s m càng t t, phác i u tr d phòng như sau: - i v i ngư i l n: + Nhóm fluoroquinolon: Ciprofloxacine 500mg x 2 viên; ho c Norfloxacin 400mg x 2 viên; ho c Ofloxacin 400mg x 1 viên; u ng m t l n duy nh t. + Ho c Azithromycin 20 mg/kg cân n ng; u ng m t l n duy nh t. + Ho c Cloramphenicol 30mg/kg cân n ng; u ng m t l n duy nh t.
  4. - i v i tr em
  5. - Không tìm th y vi khuNn t gây b nh ngư i ti p xúc, ngu n nư c ăn u ng, sinh ho t và th c phNm. - ã x lý ti t trùng d ch, v sinh môi trư ng, i u tr d phòng và i u tr c hi u v i nh ng ngư i trong d ch. 2.5. Phòng b nh. - Tuyên truy n giáo d c c ng ng các ki n th c và bi n pháp v sinh phòng b nh tiêu ch y, t p trung vào 4 khuy n cáo cho c ng ng phòng ch ng b nh tiêu ch y c p nguy hi m: + V sinh cá nhân, v sinh môi trư ng + An toàn v sinh th c phNm + B o v ngu n nư c, dùng nư c s ch + Nhanh chóng báo cáo khi có ngư i b tiêu ch y cho cơ s y t g n nh t - S d ng nhà tiêu h p v sinh. Xây d ng t p quán i tiêu úng nơi quy nh, x lý và s d ng phân ngư i úng quy cách v sinh và phù h p v i tình hình a phương. - X lý ngu n nư c và tăng cư ng s d ng ngu n nư c s ch. Kh trùng nư c b ng Cloramin B v i li u 5 mg n 10 mg cloramin cho 1 lít nư c, tuỳ m c ô nhi m. c bi t chú ý vi c kh trùng nư c ăn u ng, sinh ho t trong i u ki n khô h n ho c sau lũ l t, thiên tai, th m ho . - V i ngu n th c phNm: bên c nh vi c xây d ng t p quán ăn chín, u ng nư c chín, c n tăng cư ng vi c thanh ki m tra v sinh an toàn th c phNm. V n ng nhân dân không ăn rau s ng, g i th t cá, m m tôm, h i s n chưa chín k ...khi có nguy cơ b nh t . - Duy trì thư ng xuyên vi c giám sát tiêu ch y c p, c bi t chú ý các vùng tr ng i m và vào mùa d ch, k p th i phát hi n các ca b nh u tiên. - Luôn s n sàng có i cơ ng phòng ch ng d ch t ng tuy n. ChuNn b các cơ s d tr cho ch ng d ch t , t i thi u bao g m: + Cơ s d ch u ng và d ch truy n (Oresol, Ringer lactat, huy t thanh ki m...) + Cơ s kháng sinh d phòng khNn c p (Ciprofloxacine, Azithromycine...). + Hoá ch t kh trùng nư c và kh trùng tNy u ch t th i (Cloramin B, vôi b t...) + Các b d ng c l y m u xét nghi m, môi trư ng v n chuy n m u, các trang b và sinh phNm phân l p và chNn oán vi khuNn t . KT. B TRƯ NG
  6. TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản