Quyết định số 424/QĐ-SNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 424/QĐ-SNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 424/QĐ-SNN-VP về việc phân công thường trực phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai đối với các đơn vị thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 424/QĐ-SNN-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p – T do – H nh phúc MINH ------- S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ----- S : 424/Q -SNN-VP TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG THƯ NG TR C PHÒNG CH NG L T BÃO VÀ GI M NH THIÊN TAI I V I CÁC ƠN VN THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH GIÁM CS NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Quy t nh s 90/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 06 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, v vi c ban hành quy ch t ch c ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ; Căn c Pháp l nh Phòng ch ng l t bão ã ư c s a i, b sung m t s i u ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Quy t nh s 166/2003/Q -UB ngày 10 tháng 09 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ban hành quy nh v công tác phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 404/Q -UB ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v b sung nhi m v báo tin ng t, c nh báo sóng th n cho Ban Ch huy phòng, ch ng l t bão thành ph ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng S , QUY T NNH: i u 1. Phân công trách nhi m chung và t ch c th c hi n: 1. T t c ơn v tr c thu c s nông nghi p và phát tri n nông thôn thành ph ph i quán tri t và t ch c th c hi n có hi u qu phương châm "b n t i ch "(ch huy t i ch , l c lư ng t i ch , v t tư, phương ti n và kinh phí t i ch , h u c n t i ch ) và phương châm “ch ng phòng tránh, i phó k p th i, kh c ph c khNn trương và có hi u qu ”; có k ho ch ph i h p ch t ch v i các s - ban - ngành, chính quy n a phương phát huy s c m nh t ng h p k p th i, ng b , ch ng phòng, tránh và i phó v i các tình hu ng b t l i nh t khi lũ, bão, tri u cư ng, x lũ, thiên tai,... x y ra, h n ch t n th t, thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân và nhà nư c. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c s ph i t ch c tr c ban liên t c 24/24 gi khi có bão, l t; d ki n các tình hu ng x u nh t có th x y ra; tri n khai các phương án, k ho ch phòng ch ng bão, tìm ki m c u n n, c u h t i a phương, ơn v ; chuNn b
  2. s n sàng s d ng các trang thi t b s n có t i ơn v như tàu, thuy n, ca nô, ô tô, thi t b thông tin và các trang thi t b chuyên dùng khác; v t tư v nhà b t, c u sinh; s n sàng ng phó v i m i tình hu ng do nh hư ng c a bão, mưa to, th y tri u dâng cao; b sung l c lư ng tham gia công tác tìm ki m c u n n, c u h theo i u ng c a ban ch huy phòng ch ng l t bão a phương. 3. Sau khi cơn bão k t thúc, các ơn v tr c thu c s theo chuyên ngành có trách nhi m c cán b tr c ti p xu ng các a bàn ph i h p v i a phương và bà con nhân dân n m ch c tình hình thi t h i và có bi n pháp h tr kh c ph c. t ch c rút kinh nghi m trong ch o và kh c ph c h u qu c a cơn bão. i u 2. Phân công các ơn v tr c thu c s th c hi n m t s nhi m v t p trung (ngoài nhi m v chung nói trên): 1. Chi c c th y l i và phòng ch ng l t bão (kiêm văn phòng thư ng tr c ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph ) có nhi m v : - T ch c thư ng tr c 24/24 gi t ngày 15 tháng 5 n ngày 30 tháng 11 hàng năm và t ch c thư ng tr c khi có tin báo ng t, sóng th n. - Ti p nh n và truy n phát k p th i tin bão, tin áp th p nhi t i c a ài khí tư ng th y văn khu v c nam b , công i n c a ban ch o phòng ch ng l t bão trung ương, y ban qu c gia tìm ki m c u n n cho trư ng ban, phó trư ng ban thư ng tr c ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph , chi c c qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n, b i biên phòng thành ph , b ch huy quân s thành ph , y ban nhân dân các qu n, huy n theo dõi và x lý. - Ph i h p ch t ch v i chi c c qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n, b i biên phòng và y ban nhân dân các a phương n m rõ v trí c a các tàu ánh b t xa b , s lư ng thuy n viên trên m i tàu, tình tr ng ho t ng c a tàu và thi t b liên l c trư c và trong bão. - Thư ng xuyên theo dõi, thu th p, x lý các thông tin v bão, áp th p nhi t i (tâm bão, hư ng di chuy n, t c , c p ) tham mưu cho ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph ban hành các quy t nh (văn b n, công i n) ch o phòng, tránh, kh c ph c h u qu do bão, áp th p nhi t i gây ra i v i ngành nông nghi p và th y s n thành ph . - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: ki m tra toàn di n công tác phòng ch ng l t bão trong ph m vi toàn thành ph ; ôn c các s ngành, a phương l p k ho ch phòng ch ng l t bão và gi m nh thiên tai; ki m tra xây d ng cơ b n các công trình th y l i và công trình phòng ch ng l t bão. - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: t ng h p và báo cáo hàng ngày v tình hình thiên tai, thông tin v úng, ng p; ban hành các công i n c nh báo và ch o; tham mưu, xu t cho ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph v phòng tránh, i phó và kh c ph c; d th o các báo cáo v di n bi n và tình hình thi t h i c a t ng t thiên tai, công tác c u tr , kh c ph c h u qu thiên tai. 2. Chi c c qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n có nhi m v :
  3. - T ch c thư ng tr c 24/24 gi khi có tin báo áp th p nhi t i và bão. - T ch c ăng ki m, th ng kê v s tàu, thuy n ho t ng ngh cá, các phương ti n thông tin liên l c gi a tàu và t li n; n m ch c t a , t n s liên l c c a các tàu cá xa b ang ho t ng trên bi n và các tàu chưa xu t b n. - Ph i h p v i các ngành, các c p có liên quan làm t t công tác ki m tra, ki m soát ch t ch tàu cá, m b o an toàn cho ngư dân ho t ng trên bi n; ch ng ph i h p v ib i biên phòng thành ph th c hi n công tác thư ng tr c tìm ki m c u n n th y s n. - Th ng kê các ơn v , cá nhân có nuôi tr ng th y s n d c các sông, r ch l n tham mưu cho ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph khuy n cáo các a phương có phương án ng phó khi có s c b b bao ho c nư c tràn b , tránh th t thoát v t nuôi. - Tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a nhà nư c trong công tác m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng th y s n. - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: thư ng xuyên báo cáo v trí, s lư ng tàu thuy n, thuy n viên theo quy nh; thông báo và hư ng d n ch tàu cá, thuy n trư ng vào nơi trú Nn an toàn theo ch o c a ban ch huy phòng ch ng l t bão trung ương và thành ph . - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: t ng h p thông tin v tình hình tàu, thuy n và các phương ti n ho t ng ngh cá, khu nuôi tr ng th y, h i s n; cung c p thông tin v tàu thuy n g p n n và ph i h p tham gia tìm ki m c u n n trên bi n; ch o kh c ph c h u qu , hư ng d n các bi n pháp ph c h i s n xu t th y, h i s n. 3. Ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình thu c s có nhi m v : - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: + Tăng cư ng giám sát các công trình ang thi công xây d ng, c bi t là công trình th y l i b h u sông sài gòn có liên quan n vi c x lũ h d u ti ng, tri u cư ng và mưa. + Báo cáo ti n xây d ng các công trình. + Yêu c u các nhà th u l p b ng ti n thi công chi ti t cho t ng h ng m c công trình, t ng công vi c c th và th c hi n nghiêm ng t k ho ch, ti n ã ư c ch u tư thông qua. - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: + Tri n khai các bi n pháp m b o an toàn công trình; t p k t l c lư ng nhân công, thi t b , xe máy, v t tư k p x lý khi có s c x y ra i v i các công trình ang thi công c a ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình.
  4. + Yêu c u các ơn v thi công, tư v n, giám sát ph i thư ng xuyên có m t t i công trư ng trong th i gian x y ra lũ, bão, tri u cư ng ch ng x lý kh c ph c s c (n u có). + Tăng cư ng giám sát c a ch u tư trong vi c ki m tra giám sát các ơn v thi công trong th i gian x y ra lũ, bão, tri u cư ng. + Báo cáo t ng h p thi t h i các công trình và k t qu kh c ph c. 4. Công ty qu n lý khai thác d ch v th y l i có nhi m v : - Ph i h p v i các qu n, huy n trong công tác ki m tra, tu b , s a ch a, nâng c p u tư công trình th y l i, công trình phòng, ch ng l t bão trên a bàn các qu n, huy n; h tr các qu n, huy n ch ng úng, ch ng h n. - Ph i h p v i y ban nhân dân huy n c chi, xã bình m , phú m hưng, phú hoà ông, trung an, hoà phú, tân th nh ông, an phú thư ng xuyên ki m tra các công trình ven sông sài gòn và ph i h p v i ban giám c công ty khai thác th y l i d u ti ng theo dõi di n bi n m c nư c trên sông (nh t là h d u ti ng x lũ khi có mưa thư ng ngu n). - Ph i h p v i y ban nhân dân các xã phư c hi p, thái m , tân phú trung, tân an, tân thông h i ki m tra tr c tiêu thoát lũ th y cai, r ch tra và các a bàn xung y u khác. 5. Trung tâm nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn có nhi m v : - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: hư ng d n các tr m c p nư c xây d ng phương án phòng ch ng, kh c ph c h u qu c a l t, bão, thiên tai i v i vi c cung c p nư c s ch cho khu v c nông thôn; tuyên truy n, hư ng d n các gi i pháp k thu t trong x lý nư c, gi gìn v sinh môi trư ng nông thôn. - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: t ng h p tình hình thi t h i i v i lĩnh v c nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; xu t các gi i pháp kh c ph c nh m m b o cung c p nư c sinh ho t và gi gìn v sinh môi trư ng nông thôn; x lý các s c , kh c ph c h u qu . 6. Chi c c ki m lâm và chi c c lâm nghi p có nhi m v : - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân huy n c n gi tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c các h gi r ng ch ng ch n nhà c a phòng ch ng bão i qua. - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: thư ng xuyên theo dõi di n bi n các cơn bão k p th i ph i h p di d i các h gi r ng n vùng an toàn; ki m tra tình hình ngã, cây r ng khi cơn bão i qua có bi n pháp khôi ph c nhanh sau cơn bão. 7. Trung tâm khuy n nông có nhi m v :
  5. T ng h p thông tin v tình hình thi t h i s n xu t nông nghi p trên a bàn các qu n, huy n; ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n ch o kh c ph c h u qu , hư ng d n các bi n pháp ph c h i s n xu t nông nghi p. 8. Chi c c phát tri n nông thôn có nhi m v : T ng h p, báo cáo ánh giá thi t h i c a các h dân, doanh nghi p trong vùng nh hư ng c a lũ bão. 9. Chi c c thú y có nhi m v : T ng h p thông tin v tình hình chăn nuôi, thú y trong vùng nh hư ng c a lũ bão; ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n ch o kh c ph c h u qu , hư ng d n các bi n pháp ph c h i chăn nuôi, phòng tr d ch b nh trên gia súc, gia c m. 10. Văn phòng s có nhi m v : - Trư c khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: giúp giám c s ch o các phòng ban, ơn v thu c kh i liên cơ quan 176 hai bà trưng tri n khai các phương án phòng, ch ng l t bão và tìm ki m c u n n. - Trong và sau khi bão, lũ ho c thiên tai x y ra: t ch c thư ng tr c t i cơ quan văn phòng s , chuNn b phương ti n ph c v công tác thông tin, giao ban, ch o phòng ch ng l t bão khi c n thi t; huy ng nhân l c, phương ti n c a kh i liên cơ quan t i 176 Hai Bà Trưng ph c v cho vi c ng c u k p th i nh ng tình hu ng c p bách do l t bão và thiên tai gây ra. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng S , Trư ng các phòng ban s và Th trư ng các ơn v tr c thu c s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. GIÁM C Nơi nh n: -Như i u 4; -TT.BCH PCLB TP ( báo cáo); -Ban Giám c S ; -Lưu: VT, TVM. Nguy n Phư c Th o
Đồng bộ tài khoản