Quyết định số 425/QĐ-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 425/QĐ-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 425/QĐ-TCCB về việc thành lập Tổ giúp việc Tổng cục trưởng triển khai đề án Tổ chức lại các lực lượng quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 425/QĐ-TCCB

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 425/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 425/QĐ-TCCB NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC TỔNG CỤC TRƯỞNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI CÁC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TẠI CỬA KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990; Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 7/03/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tạiCcông văn số 2700/VPCP-CCHC ngày 18/6/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng đề án tổ chức lại các đơn vị quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Tổ giúp việc Tổng cục trưởng triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại các lực lượng quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu, gồm các đồng chí: 1. Nguyễn Văn Cầm, Phó Tổng cục trưởng, Tổ trưởng. 2. Vũ Quang Vinh, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và đào tạo, Uỷ viên thường trực. 3. Hoả Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Kiểm tra, thu thuế XNK. 4. Nguyễn Quang Hưng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo. 5. Nguyễn Đình Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế. 6. Nguyễn Văn Ngự, Phó cục trưởng Cục Giám sát, quản lý về Hải quan. 7. Nguyễn Dương Thái, Quyền trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo.
  2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong tổ có bản phân công kèm theo. Khi cần thiết, các thành viên được chọn cử cán bộ trong đơn vị mình tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công. Điều 2: Tổ giúp việc có nhiệm vụ: 1. Nghiên cứu đề xuất chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện để Tổng cục trưởng chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại các lực lượng quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu. 2. Rà soát và nghiên cứu đề xuất để Tổng cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, ...) có liên quan việc tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm dịch, giám định hàng hoá XNK ở cửa khẩu cho phù hợp với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại các lực lượng quản lý nghiệp vụ tại cửa khẩu. 3. Đề xuất và trực tiếp xuống Hải quan cửa khẩu hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp lại Quy trình nghiệp vụ của các lực lượng: Hải quan, kiểm tra, kiểm dịch, giám định ở cửa khẩu theo các bước 1 và 2 của đề án. 4. Triển khai việc thu các loại lệ phí về thủ tục gồm: Hải quan, kiểm tra, kiểm dịch, giám định ở cửa khẩu. 5. Đề xuất, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý cán bộ của các ngành được biệt phái sanghHải quan và các vấn đề đảm bảo cho hoạt động tại cửa khẩu theo quy chế quản lý thống nhất các lực lượng nghiệp vụ biệt phái sang ngành Hải quan làm công tác tại cửa khẩu. 6. Giúp Tổng cục trưởng quan hệ phối hợp với các ngành giải quyết các việc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đề án. 7. Giúp Tổng cục trưởng kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động của các lực lượng nghiệp vụ tại cửa khẩu để Tổng cục trưởng báo cáo và xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 8. Phối hợp với vụ Kế hoạch và Tài vụ đề xuất việc đảm bảo kinh phí cho việc sắp xếp lại quy trình nghiệp vụ ở cửa khẩu và hoạt động của Tổ giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4: Các đồng chí Chánh Văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Dĩnh
  3. (Đã ký) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ GIÚP VIỆC (Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) 1. Đồng chí Nguyễn Văn Cầm, Phó tổng cục trưởng: Chỉ đạo chung 2. Đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì cùng đồng chí Nguyễn Văn Ngự, Phó cục trưởng Cục Giám sát, quản lý về Hải quan: Tổ chức rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm Pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị định) có liên quan và phối hợp với các Bộ, Ngành chức năng để giải quyết các việc có liên quan về nghiệp vụ. 3. Đồng chí Nguyễn Văn Ngự Phó cục trưởng Cục Giám sát, quản lý về Hải quan: chủ trì cùng các Cục nghiệp vụ sắp xếp lại quy trình nghiệp vụ Hải quan, kiểm tra, kiểm dịch, giám định tại cửa khẩu. 4. Đồng chí Hoả Ngọc Tâm, Cục trưỏng Cục Kiểm tra, thu thuế XNK: chủ trì để phối hợp với Bộ Tài chính và các ngành chức năng triển khai thu các loại lệ phí hải quan, kiểm tra, kiểm dịch, giám định tại cửa khẩu. 5. Đồng chí Vũ Quang Vinh, quyền Vụ trưởng và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó vụ trưởng, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Quyền trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo: chủ trì cùng các Vụ, các chức năng tổ chức triển khai, hướng dẫn việc quản lý các lực lượng biệt phái, chuẩn bị lực lượng nghiệp vụ kiểm tra, kiểm dịch, giám định cho bước 2 và các mặt công tác đảm bảo cho hoạt động ở cửa khẩu, xây dựng chương trình công tác, sơ kết, tổng kết, việc thực hiện đề án.
Đồng bộ tài khoản