Quyết định số 427/1999/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
63
lượt xem
10
download

Quyết định số 427/1999/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 427/1999/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật đá cầu (có sửa đổi, bổ sung)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 427/1999/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 427/1999/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 03 tháng 05 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T ĐÁ C U (S A Đ I, B SUNG) B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03-1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban TDTT; Căn c vào k t qu c a các h i th o s a đ i, b sung lu t đá c u và nhu c u phát tri n môn đá c u trong th i gian t i; Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Th d c th thao Qu n chúng; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t đá c u (có s a đ i, b sung) g m 6 chương, 32 đi u Đi u 2. Lu t đá c u này đư c áp d ng trong các cu c thi đ u t cơ s t i toàn qu c, b t đ u t ngày 01-05-1999 và thay th Lu t đá c u ban hành 01-12-1993. Đi u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - Đào t o, V trư ng V Th d c th thao Qu n chúng. Các ông Giám đ c S Th d c th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao các t nh, thành ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TDTT PHÓ CH NHI M PTS.Mai Văn Muôn Chương I. SÂN BÃI, D NG C THI Đ U Đi u 1. SÂN BÃI 1.1. Sân thi đ u đơn
 2. 1.2. Sân thi đ u đôi
 3. 1.3. Sân thi đ u 3 ngư i
 4. 1.4. Sân thi đ u h n h p
 5. Đi u 2. Các đư ng gi i h n 2.1. Các đư ng gi i h n sân: - Đư ng biên d c dài 13,40 mét - Đư ng biên ngang: Sân đơn: 5,18 mét Sân đôi và sân 3 ngư i: 6,10 mét 2.2. Đư ng phân đôi sân: N m phía dư i lư i, chia sân thành hai ph n b ng nhau.
 6. 2.3. Đư ng gi i h n phát c u h p l : Là đư ng cách 1,98 mét song song v i đư ng phân đôi sân (m i bên sân có m t đư ng) h p v i các đư ng biên và đư ng d c gi a sân t o thành khu v c phát c u. 2.4. Đư ng d c gi a sân: Đư c k t đư ng gi i h n phát c u đ n đư ng biên ngang, song song v i đư ng biên d c, chia đ u m i bên thành hai khu v c: Bên ph i là s 1, bên trái là s 2. 2.5.1. Đư ng gi i h n quy đ nh khu v c đ ng phát c u trong thi đ u 3 ngư i là các đư ng kéo dài 0,2 mét v phía sau theo đư ng biên d c (có đ t quãng 0,04 mét v i đư ng biên ngang) 2.5.2. Đư ng gi i h n quy đ nh khu v c đ ng phát c u trong thi đ u đơn và đôi là các đư ng kéo dài 0,2 mét v phía sau và theo đư ng biên d c và đư ng d c gi a sân (có đ t quãng 0,04 mét v i đư ng biên ngang) 2.6. Nh ng đư ng gi i h n có màu tr ng, vàng ho c các màu khác phân bi t v i n n sân, r ng 0,04 mét và n m trong ph m vi c a sân. 2.7. Thi đ u 3 ngư i ch áp d ng các đi u 2.1; 2.2; 2.5.1; 2.6. Đi u 3. Nơi t ch c thi đ u 3.1. Nhà t ch c thi đ u đá c u ph i có đ cao t i thi u là 7 mét (tính t m t sân đ n tr n nhà). Sàn nhà ph i b ng ph ng, khô ráo, không có v t c n trong ph m vi c a sân (n u có v t c n thì ph i cách đư ng biên t i thi u 2 mét) 3.2. N u t ch c thi đ u trên nhi u sân thì gi a các sân ph i cách nhau t i thi u 2 mét (so v i đư ng biên ngang và đư ng biên d c). 3.3. M t n n xung quanh sân thi đ u (cách m i đư ng biên là 2 mét) ph i b ng ph ng như m t sân thi đ u. 3.4. Đ sáng t i thi u là 200 Lux. Ánh sáng khu ch tán đ u, không gây chói m t. 3.5. Nơi thi đ u ph i l ng gió, không b gió t t, gió lùa làm sai l ch đư ng bay c a qu c u. Đi u 4. Lư i và c t căng lư i 4.1. Lư i: - Lư i đá c u không quy đ nh màu s c, dài 7 mét, r ng 0,75 mét. Các m t lư i có di n tích là 1,9 cm x 1,9 cm. Mép trên c a lư i có vi n v i r ng t 4 cm đ n 5cm. Bên trong l p v i lu n dây có đư ng kính t 4mm - 5mm đ bu c lư i vào hai c t. - Chi u cao c a lư i (tính t m t sân đ n mép trên c a lư i): + Gi i vô đ ch và gi i tr áp d ng m c lư i: Cao 1,60 mét cho v n đ ng viên nam Cao 1.50 mét cho v n đ ng viên n và đá đôi nam, n . + Gi i thi u niên áp d ng chung m c lư i: 1,40 mét. - Đ cao c a lư i tính t m t sân đ n mép trên gi a lư i không đư c võng quá 2cm. 4.2. C t căng lư i: - C t đ căng lư i b ng g ho c kim lo i có chi u cao tính t m t sân là 1,70 mét. - C t có th d ng đ ng ho c chôn c đ nh trên đư ng phân đôi sân kéo dài cách đư ng biên d c sân là 0,50 mét. Đi u 5. Qu c u thi đ u Theo m u do U ban Th d c th thao xác đ nh. Đi u 6. Gh tr ng tài 6.1. Gh tr ng tài chính: Có b m t 40cm x 60cm, cao 1,30 mét đ t cách c t lư i 0,5 mét v phía bên ngoài. 6.2. Gh tr ng tài ph : Có b m t 20cm x 30cm, cao 0,5 mét, đ t cách các góc c a đư ng gi i h n t i thi u là 1 mét. Đi u 7. B ng báo đi m
 7. B ng báo đi m có màu s c phân bi t cho hai bên sân, kích thư c t i thi u 20cm x 15cm ch s có chi u cao 12cm, nét đ m 1cm. B ng báo đi m có hai m t đ u in s , đ t bên ngoài sân, đ i di n v i gh tr ng tài chính, cách đư ng biên d c t i thi u là 0,5 mét. Đi u 8. Thư c đo lư i Làm b ng kim lo i c ng ho c b ng g , có chi u cao t i thi u là 1,80 mét. T đ cao 1 mét tr lên, thư c đư c chia theo các v ch cách nhau 1cm. Chương II. N I DUNG VÀ TÍNH CH T THI Đ U Đi u 9. N i dung thi đ u Thi đ u cá nhân đư c t ch c theo các n i dung sau: Đơn nam Đơn n Đôi nam Đôi n Đôi nam n Thi đ u 3 v n đ ng viên Đi u 10. Tính ch t thi đ u Thi đ u cá nhân và thi đ u đ ng đ i. Chương III. V N Đ NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN Đi u 11. Nhóm tu i 11.1. V n đ ng viên tham gia thi đ u đư c chia theo các nhóm tu i sau: - Thi u niên t 15 tu i tr xu ng - Thanh niên t 16 tu i tr lên 11.2. Nh ng v n đ ng viên l a tu i dư i có th thi đ u l a tu i trên, nhưng ph i đư c s đ ng ý c a bác sĩ và hu n luy n viên. V n đ ng viên l a tu i trên không đư c thi đ u l a tu i dư i. Đi u 12. C p b c v n đ ng viên Nh ng v n đ ng viên tham gia thi đ u đá c u t i các gi i có quy mô toàn qu c đư c phong c p b c v n đ ng viên theo quy đ nh c a đi u l hàng năm. Đi u 13. Trang ph c thi đ u 13.1. V n đ ng viên tham gia thi đ u ph i đi gi y, m c qu n ng n, áo b trong qu n. 13.2. Trong thi đ u đôi và thi đ u 3 ngư i, các v n đ ng viên cùng đ i ph i m c qu n áo có cùng màu s c. 13.3. Trong thi đ u 3 ngư i ph i m c áo có đánh s . 13.3.1. S áo ph i gi a ng c và gi a lưng. Màu s c và đ sáng c a s ph i tương ph n v i màu s c và đ sáng c a áo. 13.3.2. S trư c ng c cao ít nh t 10cm, s sau lưng 15cm. Nét s r ng ít nh t 2cm. 13.4. Gi y đá c u là các lo i gi y th thao đ b ng ho c gi y chuyên dùng. 13.5. Gi y chuyên dùng đư c làm b ng da l n, m m, có dây bu c. Ph n mu gi y ph ng, g n li n v i mũi gi y. Ph n c gi y không cao quá m t cá chân. Ph n đ gi y đư c dán m t l p m ng (thông thư ng là 3mm, riêng gót gi y 5mm) Đi u 14. Quy n h n, nhi m v c a v n đ ng viên 14.1. V n đ ng viên ph i ch p hành lu t thi đ u và đi u l gi i. Ph i tuân th quy t đ nh c a tr ng tài.
 8. 14.2. Trong thi đ u, v n đ ng viên có quy n đ ngh tr ng tài chính gi i thích nh ng v n đ chưa rõ ho c xin t m d ng tr n đ u khi có hoàn c nh c n thi t ngoài ý mu n. Xin t m d ng sau khi k t thúc m t đư ng c u, v n đ ng viên hư ng m t v phía tr ng tài chính, mũi bàn tay này hư ng vào lòng bàn tay kia phía trư c m t đ ra ký hi u xin phép. 14.3. Trong b t kỳ hoàn c nh nào, v n đ ng viên cũng không đư c ng ng tr n đ u đ l y l i s c ho c đ nghe l i ch d n. 14.4. V n đ ng viên ph i có m t không đư c d ng tr n đ u ho c ra kh i sân khi chưa đư c tr ng tài chính cho phép. 14.5. V n đ ng viên ph i có m t trên sân theo l ch thi đ u. Sau 5 phút thông báo thi đ u mà v n đ ng viên không có m t b coi như t b cu c. 14.6. Khi v n đ ng viên b ch n thương sau khi tr ng tài y t xác đ nh không ti p t c thi đ u đư c s b x thua vì lý do s c kho . 14.7. Đ i v i nh ng v n đ ng viên ph m lu t, ho c có nh ng l i nói, hành vi thi u văn hoá, vi ph m đ o đ c thì tuỳ theo m c đ s x lý t nh c nh , c nh cáo đ n tru t quy n thi đ u. Đi u 15. Quy n h n và nhi m v c a hu n luy n viên ch đ o (ch đ o viên, lãnh đ i) 15.1. Hu n luy n viên ph i ng i đúng v trí mà Ban t ch c quy đ nh. Hu n luy n viên ch đư c vào khu v c thi đ u đ ch đ o v n đ ng viên c a mình trong th i gian ngh gi a các hi p. 15.2. Hu n luy n viên không đư c có nh ng l i nói, hành đ ng làm nh hư ng đ n các v n đ ng viên khi thi đ u; gây c n tr tr ng tài, Ban t ch c trong khi làm nhi m v . Đ i v i nh ng hu n luy n viên ph m lu t tuỳ theo m c đ x lý t nh c nh , c nh cáo đ n tru t quy n ch đ o. Chương IV. TI N TRÌNH THI Đ U Đi u 16. Th i gian cho cu c thi 16.1. Th i gian kh i đ ng chuyên môn trư c thi đ u không quá 3 phút. 16.2. Th i gian ngh trư c khi vào hi p th 2 không quá 2 phút 16.3. Th i gian ngh trư c khi vào hi p th 3 không quá 5 phút. 16.4. Th i gian ngh gi a hai tr n đ u không dư i 15 phút 16.5. Tr ng tài là ngư i quy t đ nh v b t kỳ m t s t m d ng thi đ u. 16.6. Quy t đ nh d ng t ng tr n đ u ho c c cu c thi vì nh ng lý do c p thi t do Ban t ch c quy t đ nh 16.7. N u x y ra tình hu ng vì lý do khách quan ph i d ng tr n đ u thì: 16.7.1. N u chưa đư c phép c a tr ng tàu các v n đ ng viên không đư c ra kh i sân. 16.7.2. N u kh c ph c đư c s c trong vòng 6 gi đ ng h k t khi ph i t m d ng thì tr n đ u ti p t c v i k t qu đã có 16.7.3. N u sau 6 gi đ ng h m i kh c ph c đư c s c thì hu b k t qu tr n đ u đã có đ thi đ u l i. Đi u 17. S tr n đ u, hi p đ u 17.1. M i tr n thi đ u đá c u g m 3 hi p. Bên nào th ng hai hi p là bên đó th ng 17.2. M i v n đ ng viên ch đư c tham gia m t tr n đơn và không quá hai tr n đôi trong m t bu i thi đ u (không áp d ng trong thi đ u gi i đ ng đ i) Chương V. LU T THI Đ U Đi u 18. Đăng ký thi đ u Đăng ký n i dung thi đ u và s lư ng v n đ ng viên theo đi u l thi đ u t ng năm quy đ nh Đi u 19. B c thăm 19.1. Ti n hành ch n h t gi ng c a gi i do đi u l t ng năm quy đ nh
 9. 19.2. Trư c khi b t đ u tr n đ u và trư c khi b t đ u hi p th ba, hai bên s b c thăm. Bên nào b c đư c thăm ưu tiên s đư c quy n ch n sân ho c phát c u trư c. Đi u 20: Đ I BÊN Tr ng tài cho v n đ ng viên đ i bên trong các trư ng h p sau: 20.1. Khi b t đ u hi p th hai 20.2. Khi đ t đi m s 11 hi p th ba 20.3. N u phát hi n vi c đ i sân không đúng như quy đ nh đi u 20.1 và 20.2 thì tr ng tài ph i cho đ i sân ngay và gi nguyên đi m s hi n t i. Đi u 21. Phát c u đúng 21.1. Khi đư c quy n phát c u, m i v n đ ng viên đư c phát 5 qu liên t c. Sau đó chuy n quy n phát c u cho đ i b n. 21.2. Trong thi đ u đơn và đôi, m i l n phát c u đ u đư c b t đ u khu v c phía sau ô s 1. C u phát chéo sang khu v c đ phát c u c a đ i b n (ô s 1). L n phát c u ti p theo đ i v trí sang n a sân bên kia (ô s 2) và l p l i. 21.3. Trong đá đôi: (thí d bên A phát c u trư c) - L n phát c u đ u tiên c a 5 qu th nh t: A1 phát, B1 đ . - L n phát c u đ u tiên c a 5 qu th hai: B1 phát, A1 đ . - L n phát c u đ u tiên c a 5 qu th ba: A2 phát, B2 đ . - L n phát c u đ u tiên c a 5 qu th tư: B2 phát, A2 đ . Sau đó l p l i 21.4. Trong thi đ u 3 ngư i: V n đ ng viên phát c u đư c đ ng m i v trí trong gi i h n sau đư ng biên ngang phát c u sang sân đ i b n. V n đ ng viên phát c u theo th t đã đăng ký. 21.5. Ch đư c phát c u khi đã có hi u l nh c a tr ng tài (không quá 5 giây) 21.6. C u phát đi, ch m mép trên c a lư i nhưng rơi vào khu v c đ phát c u c a đ i b n. 21.7. C u đá sang sân đ i b n ph i đi trên lư i và n m trong khu v c gi a hai c t. 21.8. Đ c u rơi vào khu v c đ phát c u c a đ i b n (k c đ c u ch m vào các đư ng gi i h n c a ô đó) 21.9. Trong thi đ u đôi, v n đ ng viên cùng đ i bên phát c u ph i đ ng trong khu v c ô còn l i, chân không đư c ch m vào các đư ng gi i h n ô đó. 21.10. Trong thi đ u 3 ngư i, các v n đ ng viên c a bên phát c u (tr v n đ ng viên phát c u) đ ng trong khu v c c a sân mình, chân không đư c ch m vào các đư ng gi i h n c a sân. 21.11. Hai bàn chân c a đ ng đ i bên phát c u ph i ti p xúc v i m t sân, v n đ ng viên không di chuy n, không th c hi n đ ng tác che ch n cho t i khi c u đư c phát đi. 21.12. L n phát c u đ u tiên hi p th hai do bên đ c u đ u tiên hi p th nh t th c hi n. Đi u 22. L i phát c u 22.1. Khi ph m vào các quy đ nh đi u 21. Khi v n đ ng viên ph m vào đi u 21.1, 21.12 thì ch tính ph m l i l n đang đá c u hi n t i, còn đi m s trư c đó v n đư c gi nguyên. 22.2. C u phát sang ch m vào m t v t c n trư c khi rơi xu ng sân. 22.3. C u không qua lư i, (m c lư i) ho c chui dư i lư i. 22.4. Trong đá đôi, đá đ ng đ i c u ch m vào tóc, qu n áo... c a v n đ ng viên cùng đ i trư c khi bay sang sân đ i phương. 22.5. Ngư i phát c u đá không trúng qu c u khi đã th c hi n đ ng tác lăng chân phát c u. 22.6. D m vào v ch ngang gi i h n cu i sân ho c các v ch gi i h n phát c u. Đi u 23. Phát c u l i 23.1. Khi đang thi đ u, có s c b t ng trên sân nh hư ng t i tr n đ u. 23.2. C hai bên (giao c u và đ phát c u) cùng ph m l i m t lúc.
 10. 23.3. Trong thi đ u m t b ph n c a qu c u rơi ra 23.4. Khi tr ng tài biên không xác đ nh đư c đi m rơi c a qu c u và tr ng tài chính không đ đi u ki n đ quy t đ nh. 23.5. Khi v n đ ng viên tung, th c u nhưng chưa làm đ ng tác phát c u (chân đá chưa r i kh i m t sân). Trong trư ng h p này ch đư c phát l i đ n l n th hai. 23.6. Phát c u khi chưa có hi u l nh c a tr ng tài. Trong trư ng h p này ch đư c phát l i đ n l n th hai. 23.6. Phát c u khi chưa có hi u l nh c a tr ng tài. Trong trư ng h p này ch đư c phát l i đ n l n th hai. Đi u 24. L i đ phát c u 24.1. Chân ch m vào các đư ng gi i h n trong khu v c đ phát c u khi đ i b n phát c u 24.2. Ngư i đ phát c u đ ng sai ô quy đ nh (trong đá đơn) 24.3. Ph m vào đi u 21.3 (trong đá đôi) 24.4. V trí bên đ phát c u thay đ i khi bên phát c u đang phát 5 qu liên t c (trong đá đôi). Đi u 25. Đá c u đúng 25.1. V n đ ng viên s d ng t t c các b ph n c a cơ th đ đá, đ c u tr hai tay (tính t m m vai đ n ngón tay) 25.2. Trư c khi c u sang sân đ i phương, m i v n đ ng viên đư c ch m c u t i đa hai l n (c u ch m vào m t b ph n nào đó c a cơ th sau đó b t sang m t b ph n khác thì coi như hai l n ch m c u) 25.3. Trong thi đ u 3 v n đ ng viên trư c khi c u sang sân đ i phương m i đ i ch đư c phép ch m c u t i đa 4 l n. M i v n đ ng viên ch đư c ch m c u t i đa 2 l n. 25.4. M i l n ch m c u không quá 1/2 giây (không đư c đ c u d ng m t cách rõ ràng trên b t kỳ m t b ph n nào c a cơ th ) 25.5. Ưu tiên cho bên đang t n công khi c u v trí phía trên c a m t ph ng lư i. M t ph n c a b ph n nào c a cơ th v n đ ng viên th c hi n k thu t t n công theo đà sang sân đ i b n nhưng không ch m lư i ho c qua hoàn toàn so v i m t ph ng c a lư i. 25.6. V n đ ng viên đư c di chuy n ra ngoài các đư ng gi i h n đ đá, đ c u nhưng c u đá sang sân đ i b n ph i đi trên lư i, n m trong khu v c gi a hai c t và rơi ph n sân đ i b n. 25.7. Khi c u đư c phát đi, v n đ ng viên đư c di chuy n t i m i v trí trên sân đ đá ho c đ c u. 25.8. Sau khi đá c u xong, v n đ ng viên ch m vào c t lư i ho c b t kỳ v t nào phía ngoài c t lư i không tính ph m lu t. 25.9. Trong thi đ u đôi nam n v n đ ng viên nam đư c ch n c u sang sân đ i phương (bên phòng th ) m c dù v n đ ng viên n chưa ch m c u. Đi u 26. L i đ , đá c u 26.1. Ph m vào t đi u 25.1 đ n đi u 25.6 và các đi u 22.2, 22.3. 26.2. Đá c u khi c u còn sân ph n đ i b n. 26.3. Trong khi thi đ u b t kỳ m t b ph n nào c a cơ th ch m lư i ho c sang sân đ i b n. V n đ ng viên đang t n công áp d ng đi u 25.5. 26.4. Trong khi thi đ u đôi nam n trư c khi c u sang sân đ i b n, v n đ ng viên n chưa ch m c u, tr tình hu ng đư c ghi trong đi u 25.9 Đi u 27. Tính đi m 27.1. Phát c u h ng, đ i phương đư c tính đi m th ng - Đ , đá c u h ng, đ i phương đư c tính đi m th ng 27.2. Trong thi đ u (đơn, đôi, đ ng đ i) bên nào d n trư c 21 đi m thì s th ng hi p đó (tr khi x y ra trư ng h p đi u 27.3) 27.3. Khi đi m s hai bên t i 20 đ u (20-20) thì s thi đ u theo th th c phát c u luân phiên.
 11. 27.3.1. V trí phát c u không thay đ i phía sau ô s m t c a m i bên đ i v i thi đ u đơn và đôi. 27.3.2. V i thi đ u 3 ngư i: v n đ ng viên c a m i bên luân phiên phát c u theo th t đã đăng ký. 27.3.3. V n đ ng viên s ph i luân phiên phát c u m t l n cho t i khi bên nào d n trư c v i t s chênh l ch 2 đi m thì s th ng hi p đó. 27.4. Cách th c hi n: 27.4.1. Trong thi đ u đơn và 3 ngư i khi đi m s 20 đ u bên đang đ phát c u s đư c phát c u trư c, sau đó chuy n quy n phát c u cho đ i b n. 27.4.2. Trong thi đ u đôi: (thí d bên A đ phát c u khi t s 20 đ u) - L n phát th nh t: A1 phát B1 đ - L n phát th hai: B1 phát A1 đ - L n phát th ba: A2 phát B2 đ - L n phát th tư: B2 phát A2 đ Sau đó s l p l i Chương VI. T CH C THI Đ U Đi u 28. Ban T ch c - Ban Tr ng tài 28.1. Quy t đ nh thành l p Ban t ch c, Ban tr ng tài do th trư ng cơ quan Th d c th thao tr c ti p quy t đ nh. 28.2. Ban t ch c ra quy t đ nh thành l p các ti u ban. 28.3. Trư ng Ban t ch c là ngư i ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c cu c thi và b o đ m m i m t cho cu c thi đ t k t qu t t nh t. Đi u 29. Tr ng tài và các quy t đ nh 29.1. Ban tr ng tài có nhi m v : Đi u khi n cu c thi theo chương trình thi đ u đư c Ban t ch c quy t đ nh và theo các đi u kho n lu t thi đ u đá c u hi n hành. 29.2. T ng tr ng tài: - Thư ng là cán b nghi p v Th d c th thao am hi u, n m ch c lu t đá c u và có kh năng t ch c đi u hành. - T ng tr ng tài có nhi m v s p x p chương trình thi đ u, phân công và ki m tra các tr ng tài viên, ki m tra các b ng đ u, gi i quy t các trư ng h p khi u n i (n u có) và t ng h p k t qu thi đ u c a gi i. 29.3. Tr ng tài chính: - Tr ng tài chính làm vi c dư i quy n c a t ng tr ng tài. - Tr ng tài chính (đư c phân công) ch u trách nhi m v tr n đ u, sân thi đ u và khu v c xung quanh sân đ u. - Tr ng tài chính ph i xin ý ki n t ng tr ng tài (khi t mình không quy t đ nh đư c). N u t ng tr ng tài v ng m t, tr ng tài chính ph i trao đ i nh ng v n đ đó v i quan ch c khác có trách nhi m. - Đưa ra quy t đ nh v m i khi u n i liên quan đ n m t tranh ch p, đi u đó đư c th c hi n trư c l n phát c u ti p theo. - N u v trí tr ng tài trên sên b thi u tr ng tài chính ph i phân công l i nhi m v c a t tr ng tài. Ký biên b n thi đ u và ph n nh v i t ng tr ng tài m i s liên quan đ n ti n trình tr n đ u. - Đ i v i các đ i tư ng đã b c nh cáo v n ti p t c vi ph m lu t, tr ng tài chính báo cáo v i t ng tr ng tài (ho c quan ch c có trách nhi m n u v ng t ng tr ng tài) đ tru t quy n đ i tư ng tham gia vào tr n đ u. 29.4. Tr ng tài biên và tr ng tài báo đi m: Do t ng tr ng tài ch đ nh ho c có th do tr ng tài chính ch đ nh nhưng đã thông qua t ng tr ng tài
 12. 29.4.1. Các tr ng tài biên xác đ nh đ qu c u rơi "trong" hay "ngoài" sân (ho c ô quy đ nh) 29.4.2. Có th báo l i b ng các ký hi u cho tr ng tài chính khi không có quy t đ nh c a tr ng tài chính. Ví d : Khi c u ch m vào ngư i c a v n đ ng viên. 29.4.3. Tr ng tài l t s : giúp tr ng tài chính báo đi m và ch l t s khi có ký hi u c a tr ng tài chính. 29.5. V trí các tr ng tài trên sân theo sơ đ sau: Khi v n đ ng viên có thái đ đ o đ c x u thì tr ng tài cho d ng tr n đ u yêu c u v n đ ng viên đó đ n và tuyên b khi n trách ho c c nh cáo. Đi u 30. Kh u l nh và đ ng tác đi u khi n tr n đ u 30.1. Tr ng tài chính
 13. Khi v n đ ng viên có thái đ đ o đ c x u thì tr ng tài cho d ng tr n đ u yêu c u v n đ ng viên đó đ n và tuyên b khi n trách ho c c nh cáo. 30.2. Tr ng tài biên Đi u 31. Chia b ng đ u lo i S phân chia các b ng đ u lo i do quy mô tính ch t cu c thi chi ph i, nhưng ph i b o đ m công b ng và h p lý, đ c bi t các v n đ ng viên h t gi ng ph i chia đ u cho các b ng (d a vào k t qu gi i l n trư c) 31.1. Lo i tr c ti p m t l n thua: V n đ ng viên (đ i, đôi) thua m t l n là b lo i 31.2. Lo i tr c ti p hai l n thua: v n đ ng viên (đ i, đôi) thua hai l n là b lo i 31.3. Đ u vòng tròn: v n đ ng viên (đ i, đôi) l n lư t đ u v i nhau, sau đó tính đi m x p h ng. 31.4. Đ u h n h p (k t h p các đi u 31.3, 31.2 và 31.3) Đi u 32. Biên b n thi đ u T ng tr n đ u ph i có biên b n ghi rõ theo m u sau
Đồng bộ tài khoản