Quyết định số 428/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 428/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 428/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 428/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P B NH VI N A KHOA TRUNG ƯƠNG QU NG NAM TR C THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH : i u 1. Thành l p B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam tr c thu c B Y t . B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân; có con d u riêng; ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c; ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p; tr s t t i xã Tam Hi p, huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam. i u 2. B trư ng B Y t quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng;
  2. - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB
Đồng bộ tài khoản