Quyết định số 4293/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 4293/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4293/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phòng Khám đa khoa bán công thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4293/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4293/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KHÁM A KHOA BÁN CÔNG THU C TRƯ NG CAO NG K THU T Y T I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Ch nh ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2492/2002/Q -BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Phòng Khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b B Y t , V trư ng V i u Tr , V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này i u l t ch c và ho t ng c a Phòng Khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V Khoa h c và ào t o, V i u tr , V K ho ch - Tài chính, V Pháp ch B Y t , Hi u trư ng Trư ng Cao ng K thu t Y t I, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng I UL
  2. T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KHÁM A KHOA BÁN CÔNG THU C TRƯ NG CAO NG K THU T Y T I. (Ban hành kèm theo quy t nh s 4293/2003/Q -BYT c a B trư ng B Y t , ngày 13 tháng 8 năm 2003) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này quy nh nh ng n i dung cơ b n v t ch c và ho t ng c a Phòng khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I. i u 2. Phòng khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I ư c thành l p theo quy t nh s 2492/2002/Q -BYT ngày 01/7/2002 c a B trư ng B Y t , có tài kho n riêng, ư c phép s d ng con d u c a Trư ng Cao ng K thu t Y t I trong trư ng h p giao d ch v i ngân hàng v Tài chính và giao d ch i ngo i v i các ơn v có liên quan trong vi c phát tri n ho t ng c a Phòng khám. Các ho t ng thông thư ng như óng d u vào s khám b nh, y b , ơn thu c, phi u khám s c kho ,... ph i s d ng d u vuông theo quy nh hi n hành. i u 3. Ho t ng c a Phòng khám a khoa bán công ph i m b o ư c các yêu c u sau: - Là nơi t ch c các ho t ng y t theo qui nh c a B Y t cho h c sinh, sinh viên th c t p, qua ó góp ph n nâng cao ch t lư ng ào t o. - Góp ph n chăm sóc s c kho cho cán b , h c sinh, sinh viên c a trư ng. - Khám ch a b nh cho nh ng ngư i t nguy n chi tr các d ch v y t . - Nghiên c u ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào công tác khám ch a b nh, phòng b nh, ào t o và nghiên c u khoa h c. - B sung ngu n kinh phí cho Trư ng, góp ph n c i thi n i s ng cho cán b công ch c, các thành viên tham gia góp v n và các cán b y t làm vi c t i phòng khám theo úng các quy nh hi n hành. i u 4. V n u tư ban u: 1. T ng v n u tư: 1.400.000.000 ng 2. V n c nh: u tư cho máy móc, thi t b y t : - T ng s v n: 1.000.000.000 ng. Trong ó g m: + V n c a Trư ng C KTY t I: Máy XQ = 436.020.000 ng + V n c a cánb công ch c Trư ng: Mua máy móc và các d ng c y t còn l i: 563.980.000 ng.
  3. 3. V n i u l : 400.000.000 ng - Chi phí thành l p ban u: s a ch a phòng khám, thi t b văn phòng, v i, in n tài li u, trang trí, qu ng cáo. - D ng c y t tiêu hoa - Qu ho t ng và d phòng 4. T l óng góp và ph n v n góp: 4.1. Trư ng Cao ng K thu t Y t I góp: 436.020.000 ng= 31% 4.2. Các cán b công ch c Trư ng: 963.980.000 ng = 69%. i u 5. Phòng khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I có trách th c hi n các quy nh v thu theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao và Thông tư s 18/2000/TT- BTC ngày 01/3/2000 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph ngày 19/8/1999 v ch tài chính khuy n khích i v i cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. i u 6. Phòng Khám a khoa bán công có t ch c ng c ng s n Vi t Nam, Công oàn và oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh ho t ng theo quy nh c a i u l ng, i u l Công oàn và i u l oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V i u 7. Phòng Khám a khoa bán công có các nhi m v chính sau: 1. Là nơi t ch c các ho t ng y t cho h c sinh, sinh viên th c t p. 2. Chăm sóc s c kho cho cán b công ch c, h c sinh, sinh viên c a trư ng. 3. Khám ch a b nh cho nh ng ngư i t nguy n chi tr các d ch v y t theo ho t ng chuyên môn c a các phòng khám chuyên khoa n i t ng h p, Tai Mũi H ng (không t nhi t b ng Laser), Răng - Hàm - M t (không i u tr Laser b m t), i u dư ng - Ph c h i ch c năng, X-Quang, Siêu âm, i n tim, Huy t h c, Sinh hoá, Vi sinh ư c qui nh t i Thông tư s 16/2000/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Y t hư ng d n tiêu chuNn, i u ki n ph m vi ho t ng chuyên môn, h sơ th t c, thNm quy n thành l p cơ s khám ch a b nh bán công. 4. Nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t vào công tác nâng cao s c kho , phòng b nh, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng và ào t o. 5. Th c hi n các công tác qu n lý v nhân l c, tài s n, tài chính theo qui nh hi n hành.
  4. 6. Th c hi n các công vi c khác khi ư c Hi u trư ng giao. Chương 3. T CH C, NHÂN S VÀ PH M VI HO T NG i u 8. T ch c 1. Phòng Khám a khoa bán công có 1 Trư ng phòng khám và 1 - 2 Phó trư ng khoa. 2. Nhi m v c a Trư ng phòng khám a khoa bán công: 2.1. Xây d ng ch tiêu k ho ch ho t ng c a Phòng khám a khoa theo t ng tháng, t ng quý, t ng năm trình Hi u trư ng phê duy t và t ch c th c hi n ch tiêu k ho ch ho t ng ã ư c phê duy t. 2.2. Xây d ng cơ c u t ch c h p lý, phù h p v i kh năng ho t ng và trình chuyên môn k thu t, qu nlý c a Phòng khám a khoa. 2.3. Quy nh c th v nhi m v , quy n h n, ch c trách cá nhân c a m i thành viên trong Phòng khám a khoa. 2.4. Xây d ng quy ch công tác, quy ch chuyên môn c a các chuyênkhoa, b ph n. c bi t quan tâm quy ch ch ng nhi m khuNn, quy ch x lý ch t th i y t . 3. Phòng khám a khoa bán công có các chuyên khoa và b ph n như sau: 3.1. T ch c Hành chính - K toán 3.2. T khám N i t ng h p - C p c u (có 2 giư ng lưu) 3.3. T khám i u dư ng - Ph c h i ch c năng 3.4. T khám Tai - Mũi - H ng. 3.5. T khám Răng - Hàm - M t. 3.6. T C n lâm sàng: ChNn oán hình nh (X-Quang, Siêu âm), Xét nghi m (huy t h c, sinh hoá, vi sinh, ký sinh trùng), Thăm dò ch c năng ( i n tim, i n não , ch c năng hô h p). 4. Các ch c v : Trư ng phòng khám a khoa, y tá trư ng và ph trách tài chính - K toán do Hi u trư ng quy t nh. Trư ng phòng khám a khoa, Y tá trư ng và ph trách Tài chính - K toán ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng và trư c Pháp lu t v m i ho t ng c a Phòng khám a khoa. 5. Các Phó Trư ng phòng khám, ph trách các t khám chuyên khoa do Trư ng phòng khám a khoa ch nh sau khi có ý ki n ng ý c a Hi u trư ng. Ph trách các chuyên khoa, phó Trư ng phòng khám ch u trách nhi m trư c Trư ng Phòng
  5. khám a khoa và Hi u trư ng v ho t ng chuyên môn c a các chuyên khoa ư c phân công. i u 9. Nhân l c. Biên ch c a Phòng khám a khoa không n m trong t ng biên ch c a Trư ng (tr các cán b kiêm nhi m). S lư ng và cơ c u nhân l c c a Phòng khám a khoa do Trư ng phòng khám a khoa ngh , Hi u trư ng quy t nh. Nhân l c c a Phòng khám a khoa bao g m: 1. Cán b kiêm nhi m (hư ng lương t ngân sách Nhà nư c), 2. Cán b t khu v c công chuy n sang (c i cách hành chính), 3. Lao ng h p ng thư ng xuyên và không thư ng xuyên: i u 10. Ph m vi ho t ng chuyên môn - Khám, ch a b nh ngo i trú các b nh thu c chuyên khoa: + N i t ng h p - C p c u. + Tai - Mũi - H ng (không t nhi t b ng Laser). + i u dư ng - Ph c h i ch c năng. + Răng - Hàm - M t (không t nhi t b ng Laser v m t). + C n lâm sàng: ChNn oán hình nh (X-Quang, Siêu âm), xét nghi m (huy t h c, sinh hoá, vi sinh, ký sinh trùng), thăm do ch c năng ( i n tim, i n não , ch c năng hô h p). Chương 4 CÁC CH QU N LÝ i u 11. Qu n lý chuyên môn 1. Phòng khám a khoa bán công th c hi n qu n lý chuyên môn theo Quy ch B nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t , th c hi n các quy nh v chuyên môn k thu t và các quy nh khác theo pháp lu t. Trư ng Phòng khám a khoa quy nh c th nhi m v , ch c danh công tác c a th y thu c và nhân viên y t trong phòng khám. 2. Hi u trư ng Trư ng Cao ng K thu t Y t I có trách nhi m ki m tra, giám sát các ho t ng c a Phòng khám a khoa. i u 12. Qu n lý tài s n.
  6. 1. Tài s n c a Phòng Khám a khoa bao g m tài s n thu c v n góp c a Nhà nư c (01 nhà 2 t ng và các tài s n khác thu c v n góp c a Nhà nư c ư c B Y t xác nh n trên cơ s ngh c a Trư ng cân i gi a ho t ng chuyên môn và d ch v c a Trư ng); tài s n thu c v n góp c a cán b , công ch c, công nhân viên nhà Trư ng; tài s n thu c v n vay. 2. Phòng Khám a khoa có trách nhi m qu n lý b o t n tài s n và th c hi n theo úng quy nh hi n hành v qu n lý tài s n t i Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c. nh kỳ phòng khám có báo cáo ki m tra g i Nhà trư ng t ng h p chung vào tài s n c a Trư ng báo cáo b ch qu n. i u 13. Qu n lý tài chính. 1. Phòng khám a khoa th c hi n qu n lý tài chính theo Quy t nh s 12/2001/Q - BTC ngày 13/3/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch k toán áp d ng cho các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; ng th i th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph ngày 19/8/1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao và Thông tư liên t ch s 31/2000/TTLT-BYT- BYT hư ng d n vi c thành l p và cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ s khám ch a b nh bán công. 2. H ng năm, Phòng khám l p d toán ngân sách cho các ho t ng khám ch a b nh, ào t o, nghiên c u khoa h c, k ho ch phân ph i thu chi g m thu ph i n p, kh u hao tài s n, các lo i phí, l phí theo Thông tư s 21/2000/TTLT-BTC- BYT ngày 25/4/2000 c a Liên b Tài chính - Y t và g i Trư ng báo cáo cho cơ quan qu nlý c p trên xét duy t t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p. 3. N i dung thu, chi 3.1. Các kho n thu, bao g m: - D ch v phí - Kh u hao tài s n c nh - Thanh lý tài s n - Ti n lãi g i ngân hàng - V n óng góp c a các t ch c, cá nhân - V n vay c a ngân hàng, tín d ng - Ngu n tài tr vi n tr , quà t ng trong và ngoài nư c - Các kho n thu h p pháp khác (n u có).
  7. 3.2. Các kho n chi, bao g m: - Ti n lương, ti n công, các lo i ph c p. - Các kho n óng góp theo quy nh: B o hi m xã h i, b o hi m y t . - Nghi p v phí: Thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, máy, móc, v t tư, d ng c y t tiêu hao. - H u c n ph c v : i n nư c, v sinh môi trư ng, nhiên li u, v t tư văn phòng, công tác phí, h i ngh phí. - Nghiên c u khoa h c - ào t o - Duy tu b o dư ng s a ch a nhà c a - Thuê cơ s v t ch t - Trích kh u hao tài s n c nh - Tr lãi v n vay, v n góp - Các kho n thu ph i n p theo quy nh - Các chi phí h p pháp khác 4. Phòng khám a khoa có trách nhi m xây d ng b ng giá vi n phí trên nguyên t c cân i thu - chi, báo cáo Hi u trư ng trình B trư ng B Y t phê duy t. Giá vi n phí ph i ư c niêm y t công khai. 5. Phòng khám a khoa t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê theo úng quy nh hi n hành. 6. K t qu tài chính h ng năm ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng s thu và t ng s chi trong năm tài chính, sau khi hoàn thành nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Pháp lu t, kho n chênh l ch ư c x lý theo quy nh t i Thông tư 31/2000/TTLT-BTC-BYT ngày 25/4/2000 c a Liên b Tài chính - Y t như sau: a. 30% (trong ó Phòng khám a khoa là 20%, Trư ng là 10%) trích b sung ngu n v n ho t ng và tăng cư ng cơ s v t ch t c a Phòng khám, c a Trư ng. b. S còn l i do Hi u trư ng quy t nh t l chi cho các n i dung sau: - 45% chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i lao ng c a Phòng khám và Trư ng. - 5% l p qu d phòng khám ch a b nh chi mi n, gi m vi n phí cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách. - 20% phân ph i cho các thành viên óng góp v n theo t l v n góp.
  8. i u 14. Qu n lý lao ng 1. Ngư i lao ng làm vi c t i Phòng khám ư c hư ng lương, ti n công và các lo i ph c p (n u có) do Phòng khám tr theo th i gian làm vi c và theo công vi c. Hi u trư ng th c hi n ký h p ng lao ng dài h n ho c ng n h n v i t t c các i tư ng lao ng làm vi c trong Phòng khám và b o m các ch i v i ngư i lao ng theo quy nh c a Pháp lu t v lao ng. Ngư i lao ng trong các khu v c c h i, nguy hi m ư c cung c p các phương ti n b o h lao ng và hư ng các ch theo quy nh hi n hành. 2. i v i ngư i lao ng làm vi c 100% th i gian cho Phòng khám thì ư c hư ng ch ti n lương theo các quy nh c a khu v c s n xu t kinh doanh theo thang b c lương c a doanh nghi p và theo k t qu ho t ng c a khoa, ư c Phòng khám mua b o hi m xã h i, b o hi m y t và ư c hư ng ch hưu trí, ch m t s c lao ng theo quy nh. Trư ng h p vi ph m h p ng lao ng ph i x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i cán b , công ch c Nhà nư c làm vi c kiêm nhi m thì ư c hư ng thù lao. M c thù lao do Trư ng phòng khám ngh và ư c Hi u trư ng phê duy t theo úng m c tham gia công vi c c a t ng ngư i và theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Cán b , công ch c, ngư i lao ng chuy n công tác t cơ s công l p sang Phòng khám a khoa bán công ư c b o lưu ph n b o hi m xã h i c a th i gian công tác cơ s công l p ho c ư c tr c p 1 l n theo quy nh c a Nhà nư c n u công ch c, ngư i lao ng ó có yêu c u. i u 15. Phòng khám a khoa bán công ph i th c hi n ch báo cáo v i Hi u trư ng theo nh kỳ h ng tháng, h ng quý, h ng năm v tình hình ho t ng khám ch a b nh, ho t ng tài chính và các ho t ng khác c a Phòng khám. Trư ng Cao ng K thu t Y t I có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình ho t ng c a Phòng khám cùng v i báo cáo quy t toán quý g i B Y t theo nh kỳ 3 tháng 1 l n. Chương 5. I U KHO N CU I CÙNG i u 16. i u l này ư c áp d ng cho Phòng khám a khoa bán công thu c Trư ng Cao ng K thu t Y t I, và có hi u l c k t ngày ư c B trư ng B Y t phê chuNn, các cá nhân, các b ph n trong phòng khám, trư ng phòng khám a khoa, Hi u trư ng Trư ng Cao ng K thu t Y t I ch u trách nhi m thi hành i u l này. i u 17. i u l này có 5 Chương, 17 i u. Trong quá trình th c hi n, trên cơ s ngh c a Hi u trư ng, i u l này có th ư c B trư ng B Y t xem xét, phê duy t s a i cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản