Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
260
lượt xem
22
download

Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành , để bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4293/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C B SUNG I TƯ NG Ư C ÁP D NG T M TH I THEO “TIÊU CHU N PHÂN LO I S C KH E KHÁM TUY N, KHÁM NNH KỲ” CHO NGƯ I LAO NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1613/BYT-Q NGÀY 15/8/1997 C A B TRƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 1613/BYT-Q ngày 15/8/1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Tiêu chu n phân lo i s c kh e khám tuy n, khám nh kỳ” cho ngư i lao ng; Căn c Công văn s 4850/GTVT-TCCB ngày 16/9/2004 c a B Giao thông v n t i v vi c ngh áp d ng t m th i tiêu chu n s c kh e thuy n viên làm vi c trên các phương ti n th y n i a không có ng cơ, có tr ng t i toàn ph n trên 15 t n ho c có s c ch trên 12 ngư i; Theo ngh c a ông V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH i u 1. B sung i tư ng là thuy n viên làm vi c trên các phương ti n th y n i a không có ng cơ, có tr ng t i toàn ph n trên 15 t n ho c phương ti n có s c ch trên 12 ngư i ư c áp d ng t m th i theo “Tiêu chuNn phân lo i s c kh e khám tuy n, khám nh kỳ”cho ngư i lao ng, ban hành kèm theo Quy t nh s 1613/BYT-Q ngày 15/8/1997 c a B trư ng B Y t . i tư ng này ph i t s c kh e lo i I, lo i II, lo i III. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i u tr - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản