Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 43/2000/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C V N NG VÀ KHUY N KHÍCH NHÂN DÂN HI N MÁU TÌNH NGUY N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá; cung c p y máu và các s n ph m máu có ch t lư ng t t cho nhu c u i u tr ngư i b nh trên cơ s cho máu tình nguy n và b o m an toàn truy n máy trong các cơ s y t . Theo ngh c a B Y t , QUY T NNH: i u 1. L y ngày 07 tháng 4 hàng năm là ngày "Toàn dân hi n máu tình nguy n". i u 2. B trư ng B Y t có trách nhi m: - Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c tuyên truy n ý nghĩa nhân o và v n ng toàn dân hi n máu tình nguy n; t ch c ngày "Toàn dân hi n máu tình nguy n" hàng năm. - B o m cơ ch , i u ki n k thu t cho ti p nh n, cung c p máy và an toàn truy n máu; c ng c các cơ s an toàn truy n máu t Trung ương t i a phương ti p nh n hi n máu tình nguy n thư ng xuyên cũng như trong ngày "Toàn dân hi n máu tình nguy n". - T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn truy n máu. i u 3. Các B , ngành, U ban nhân dân các c p ch ng ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p và các t ch c thành viên c a M t tr n v n ng toàn dân tham gia hi n máu tình nguy n, h tr và t o i u ki n t ch c t t ngày 'Toàn dân hi n máu tình nguy n". i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.
  2. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản