Quyết định số 43/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 43/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Khung hướng dẫn thực hiện các dự án trồng rừng do Ngân hàng Tái thiết - Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 43/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH V/V: BAN HÀNH KHUNG HƯ NG D N TH C HI N CÁC D ÁN TR NG R NG DO NGÂN HÀNG TÁI THI T - C NG HOÀ LIÊN BANG C VI N TR KHÔNG HOÀN L I VI T NAM - Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - Căn c Quy t nh s 115-TTg ngày 17/02/1996 c a Th tư ng chính ph phê duy t D án kh thi tr ng r ng t i các t nh B c Giang và L ng Sơn do Chính ph C ng hoà Liên bang c vi n tr không hoàn l i BMZ - 95 65 177. - Căn c Quy t nh s 435 Q -TTg ngày 16/06/1997 c a Th tư ng chính ph phê duy t D án kh thi tr ng r ng t i các t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình và Qu ng Tr do Chính ph C ng hoà Liên bang c vi n tr không hoàn l i BMZ - 96 65 134. - Căn c Quy t nh s 840/Q -TTg ngày 4/9/1999 c a Th tư ng chính ph phê duy t D án kh thi tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn do Chính ph C ng hoà Liên bang c vi n tr không hoàn l i BMZ - 98 66 781. - Căn c vào Hi p nh tài chính và B n tho thu n riêng c a các d án tr ng r ng do Chính ph CHLB c vi n tr không hoàn l i thông qua Ngân hàng Tái thi t c Vi t Nam (KfW1: BMZ - 95 65 177, KfW2: BMZ - 96 65 134, KfW3: BMZ - 98 66 781, KfW4: BMZ -1998 65 676). - Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/05/2001 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. - Căn c Thông tư s 70/2001/TT/BTC ngày 24/08/2001 c a B Tài chính Hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. - Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/09/2001 c a B K ho ch và u tư Hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. - Xét ngh c a V trư ng V H p tác qu c t , Trư ng Ban qu n lý các d án Lâm nghi p. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Khung hư ng d n th c hi n các d án tr ng r ng do Ngân hàng Tái thi t - C ng hoà Liên bang c vi n tr không hoàn l i Vi t Nam. i u 2:
 2. Khung hư ng d n th c hi n các d án tr ng r ng do Ngân hàng Tái thi t - C ng hoà liên bang c vi n tr không hoàn l i Vi t Nam ư c áp d ng cho t t c các d án tr ng r ng theo các tho thu n gi a Chính ph hai nư c Vi t Nam và C ng hoà Liên bang c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng B , V trư ng V H p tác qu c t , Trư ng Ban qu n lý các D án Lâm nghi p, Ban qu n lý d án KfW các t nh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Văn ng Ch vi t t t APO K ho ch ho t ng Hàng năm CTA C v n Trư ng K thu t DLA S a chính DPMU Ban qu n lý D án huy n FFG Nhóm nông dân làm ngh r ng FPD C c Ki m lâm GDLA T ng C c a chính KfW Ngân hàng Tái thi t c MARD B Nông nghi p & PTNT MoF B Tài chính NSC Ban i u hành D án Trung ương NPMU Ban qu n lý D án Trung ương PAM Chương trình lương th c Th gi i PC U ban Nhân dân PMU Ban qu n lý d án PPMU Ban qu n lý D án t nh SFE Lâm trư ng Qu c doanh TC i u ph i viên K thu t VBARD Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam VFDP K ho ch Phát tri n r ng Thôn b n VLUP Quy ho ch s d ng t (lâm nghi p) thôn b n VSG Nhóm h tr thôn b n
 3. GI I THI U Khung hư ng d n này ư c biên so n d a trên nh ng kinh nghi m thu th p ư c trong quá trình th c hi n 3 d án lâm nghi p ang tri n khai do Ngân hàng Tái thi t - C ng hoà Liên bang c - KfW (sau ây g i t t là Ngân hàng tái thi t c- KfW) ng tài tr , ó là các d án: " Tr ng r ng các t nh B c Giang và L ng Sơn ", "Tr ng r ng các t nh Hà tĩnh, Qu ng Bình và Qu ng tr "' và "Tr ng r ng các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn". S c n thi t ph i biên t p Khung hư ng d n vì: • Ngày càng có xu hư ng c v phía c và Vi t Nam mu n nhìn nh n các d án như là m t chương trình ch không ph i là các d án riêng l . i u này ng ý mu n nói r ng c n ph i hài hoà quy trình th c hi n d án. • Kinh nghi m t các d án riêng l c n ơc s d ng c i thi n vi c th c thi các d án hi n ang tri n khai cũng như các d án trong tương lai. • Cho n nay v n chưa t ng h p ư c các hư ng d n th c hi n d án thành m t m u th ng nh t. • B Nông nghi p & PTNT yêu c u các d án ph i xây d ng quy ch th c hi n d án và trình B phê duy t. Do v y, Khung hư ng d n này nh m m c tiêu t ng h p thành các nguyên t c và qui nh th c hi n quan tr ng nh t thành m t m u th ng nh t. i tư ng s d ng Khung hư ng d n th c hi n d án là cán b d án t t c các c p. Khung hư ng d n th c hi n d án không ph i là m t qui ch c ng nh c cho các d án hi n ang tri n khai và các d án trong tương lai, làm gi m i tính linh ho t khi th c thi d án, mà mu n ưa ra m t khuôn m u t ch c th c hi n d án ư c t t nh t ngoài th c a và theo dõi ti n th c hi n d án, trên cơ s l p k ho ch m t cách rõ ràng và c th ngoài th c a, ph n ánh nh ng c i m sinh thái, kinh t xã h i và k thu t, nh m th c hi n d án m t cách có ch t lư ng và b o m qu n lý r ng ư c b n v ng lâu dài. Khung hư ng d n th c hi n d án c n ph i ư c B Nông nghi p & PTNT cùng v i Ngân hàng Tái thi t c b sung thư ng xuyên (hai năm b sung m t l n). Các hư ng d n c th ư c trình bày trong các Ph l c có th ư c m i d án s a i b sung. Nh ng s a i này s ư c t ng h p và báo cáo lên B Nông nghi p & PTNT và Ngân hàng Tái thi t c.
 4. 1. MÔ T D ÁN 1.1 M c tiêu Các d án th c hi n cho n nay u có m c tiêu rõ ràng là b o v tài nguyên thiên nhiên. Các d án u t p trung vào các ho t ng tr ng r ng và qu n lý b n v ng “r ng s n xu t có ch c năng phòng h ” (xem m c 1.3). i u này có nghĩa là ch có nh ng khu tr ng r ng nào phù h p v i khái ni m có bi u hi n (ho c có nguy cơ) b xói mòn và nh ng nơi có nhu c u tr ng r ng b ov t s n xu t nông nghi p và/ ho c b o v các h ch a nư c ph c v cho các công trình thu l i. M c tiêu b o v tài nguyên c a d án khác v i các d án hi n ang tri n khai . ây, vi c l a ch n vùng d án và các i tư ng tham gia d án là theo các cách ti p c n khác nhau. Các ho t ng d án phù h p v i các m c tiêu d án là m t i u ki n tiên quy t phía c tài tr các d án trên cơ s vi n tr không hoàn l i. 1.2 i tư ng i tư ng c a các d án là ngư i nông dân ã ư c giao t tr ng r ng và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (S ), ch m nh t sau khi tr ng r ng. Ngư i dân trong thôn ch n ra nh ng h nông dân t nguy n và có kh năng tham gia d án trong quá trình ti n hành quy ho ch s d ng t thôn b n và/ ho c trong các bư c th c hi n d án ti p theo. Ngoài S ra d án không có các ch tiêu l a ch n nào khác và không can d vào quá trình tuy n ch n. Nhưng m i m t thành viên tham gia ph i có tư cách ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 1.3 Ch n vùng d án M c tiêu d án và các i tư ng d án xác nh tiêu chí tuy n ch n vùng d án. Vì các h nông dân là i tư ng c a d án, do v y ch nh ng khu nào u tư cho tr ng r ng mang l i hi u qu kinh t thì ư c xem xét. Vì b o v ngu n tài nguyên là m c tiêu c a d án, cho nên ch n vùng d án ph i phù h p v i i tư ng (lo i hình) “r ng s n xu t có ch c năng phòng h ”. Ch n vùng d án theo các ch tiêu chính sau: • Nhu c u sinh thái c a tr ng r ng cao; • Có h t ng cơ s b o m tiêu th s n phNm cũng như giúp cho vi c qu n lý r ng có hi u qu . • Mong mu n c a ngư i dân tham gia vào th c hi n d án; • S n có ngu n lao ng d i dào trong dân; • Có kh năng t o ra ngu n thu nh p cao cho ngư i dân a phương gi m s c ép vào t lâm nghi p và m b o cu c s ng; • Không có nguy cơ e do n r ng tr ng (ví d : du canh du cư, chăn th trâu bò); • Không có các d án lâm nghi p khác s ho c ang tri n khai ( trên cùng 1 xã).
 5. • Có di n tích t lâm nghi p tri n khai tr ng r ng trong m t xã (chi ti t xem Ph l c 3 và 4). Các xã, huy n d án c n t p trung b o m th c thi d án có hi u qu . Ph l c 1: xu t m t h th ng phân h ng ch n vùng d án (ch n các xã). Ph l c 2: xu t m t danh m c các ch tiêu mà khu tr ng r ng ph i áp ng, ư c s d ng trong quá trình quy ho ch s d ng t thôn b n và i u tra l p a. 1.4 óng góp c a Chính ph c và Vi t Nam Các văn ki n d án ư c ký k t gi a hai Chính ph (Hi p nh Tài chính và Hi p nh riêng) li t kê chi ti t ngân sách d án. Nói chung, óng góp c a phía Vi t Nam bao g m các chi phí lương, ph c p cho cán b (bao g m c phí qu n lý liên quan n h th ng khuy n khích cán b d án), chi phí ho t ng thư ng xuyên văn phòng và xe c , o c di n tích, thi t k tr ng r ng và giao t. óng góp c a phía c bao g m các chi phí u tư cho tr ng r ng (cây con, phân bón và công lao ng thông qua các tài kho n ti n g i cá nhân), quy ho ch s d ng t, s n xu t b n , mua s m thi t b văn phòng, mua s m xe c , ào t o l c lư ng ph c p và s n xu t các tài li u ph c p, ki m toán, phúc ki m ch t lư ng cũng như d ch v tư v n. óng góp c a c ư c chia ra thành hai qu , Qu 1 là các kho n chi phí tài chính tr c ti p ví d như l p k ho ch tr ng r ng và các bi n pháp tr ng r ng, i u tra l p a, mua s m thi t b , xe c , còn Qu 2 ch y u bao g m các chi phí ào t o và ph c p. Vì có các trư ng h p ngo i l ngoài các qui nh chung, do v y m i d án c n ph i xem xét l i c th trong các văn ki n d án như ã nêu trên.
 6. 2. CÁC BƯ C TH C HI N D ÁN 2.1 Nguyên t c S¬ ®å 01: C¸ c b - í c x ©y d ù n g k Õ h o ¹ c h , t h ù c h iÖn v µ g i¸ m s ¸ t c ñ a d ù ¸ n Tõ n g b - í c t h ù c h iÖn d ù ¸ n C¸ c h o ¹ t ®é n g g i¸ m s ¸ t Quy ho¹ ch sö dông ®Êt vi m« - Lùa chän vï ng trång rõng dù ¸ n Phª duyÖ kÕ qu¶ quy ho¹ ch t t - B- í c ® chän ® t- î ng tham gia dù ¸ n Çu èi § iÒ tra lËp ®Þ u a - Ph© tÝ tiÒ n¨ ng ® ® n ch m Êt ai ThÈm ®Þ kÕ qu¶ lËp ®Þ nh t a - Lùa chän loµi c© trång y - C¬ së cho x© dùng kÕho¹ ch v- ên - ¬m y § o ®¹ c diÖ tÝ & Giao ®Êt n ch - CÊp sæ®á Phóc tra ®o ®¹ c diÖ tÝ n ch KÕho¹ ch trång rõng cÊp th«n - X© dùng kÕho¹ ch trång rõng cÊp th«n y - LËp danh s¸ ch c¸ c ® t- î ng tham gia dù ¸ n èi X©y dùng kÕ ho¹ ch v- ên - ¬m ChuÈn bÞc©y con vµ vËt t- trång rõng Gi¸ m s¸ t s¶n xuÊt c©y con LËp c¸ c tµi kho¶n tiÒ göi n Trång rõng NghiÖ thu trång rõng m Rót tiÒ tõ tµi kho¶n tiÒ göi n n Ch¨ m sãc rõng trång NghiÖ thu ch¨ m sãc m
 7. Các nguyên t c sau ây ch o quá trình xây d ng k ho ch và th c hi n d án: ⇒ M c tiêu th c hi n tr c ti p (=tr ng r ng) ư c xác nh t i hi n trư ng d a trên i u ki n sinh thái, kinh t xã h i và môi trư ng (l p k ho ch chi ti t t dư i cơ s lên) ch không ph i là ư c xây d ng t trên xu ng. ⇒ Tính minh b ch rõ ràng trong các qui trình l p k ho ch b o m r ng t t c các bên tham gia trong quá trình l p k ho ch, ư c tham gia ho c th c hi n d án. ⇒ Cơ c u t ch c rõ ràng có cương nhi m v cho t t c các cán b tham gia d án là i u ki n tiên quy t cho vi c th c hi n. Phương pháp l p k ho ch t dư i lên ph i ph n ánh ư c trong cơ c u t ch c có tính linh ho t và trách nhi m cao c p huy n. ⇒ Xác nh rõ quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia d án (h nông dân) cũng như cán b . ⇒ Xác nh rõ các quy trình hư ng d n k thu t và ào t o cán b và nông dân theo các hư ng d n. ⇒ Gi i thi u các i m quan tr ng qu n lý r ng lâu dài (k thu t và t ch c) ng th i b o m r ng ngư i nông dân v n làm vi c bình thư ng trên t c a gia ình h . ⇒ Cung c p ngân sách y không nh ng th c thi d án mà còn l pk ho ch, ào t o và theo dõi giám sát. Chi phí ban u cao hơn, v lâu dài, vi c th c thi d án ch t lư ng s b o m mang l i l i ích kinh t nhi u hơn. ⇒ Giám sát n i b thư ng xuyên các ho t ng b o m th c hi n d án úng v i tình hình th c t , k t h p v i công tác ki m tra ch t lư ng nghiêm ng t các ho t ng then ch t, và m t ph n s ư c th c hi n b i các t ch c bên ngoài. ⇒ Xây d ng m t cơ ch khuy n khích ng viên m i ngư i làm vi c theo hi u su t công vi c (h nông dân và cán b d án). ⇒ Ch t lư ng quan tr ng hơn là s lư ng. Tr ng 50 ha r ng mà m b o ch t lư ng còn hơn là tr ng 100 ha r ng có ch t lư ng x u, vì r ng có ch t lư ng x u r t có th s b m t sau này. Tóm l i là ph i xem xét kh năng c a a phương quy t nh t c tr ng r ng. H th ng ánh giá n i b c a Vi t Nam ph i hư ng vào vi c tr ng r ng có ch t lư ng ch không ph i ch ánh giá ch tiêu c th t ư c. 2.2 L p k ho ch tr ng r ng 2.2.1. Quy ho ch s d ng t thôn b n có s tham gia c a ngư i dân Nh ng r i ro i v i m t d án b o t n tài nguyên t p trung vào vi c thi t l p r ng tr ng thông qua ngư i nông dân ngoài v n k thu t còn có các v n khác như: (i) xã h i chưa th c s ch p nh n các ho t ng d án và như v y ã làm m t i ng l c c a nông dân, (ii) tình hình v quy n s d ng t chưa rõ ràng. (iii) năng l c c a nông dân trong vi c ph i h p th c hi n các ho t ng c a d án chưa m b o, (iv) các khu r ng tr ng phân tán ã làm gi m áng k tác ng v sinh thái. Quy ho ch s d ng t là bư c u tiên trong quá trình l p k ho ch tr ng r ng và gi i quy t các v n v tr ng r ng. Ngư i dân th o lu n v hi n tr ng s d ng t
 8. ai và các nhu c u s d ng t trong tương lai trên cơ s qu t trong k ho ch t ng th (quy ho ch trung - dài h n) c a a phương. M c ích c a QHSD t thôn b n là m b o s nh t trí v vi c ch n a i m tr ng r ng là v n qu n lý và quy n s d ng t lâu dài và i n th ng nh t vi c s d ng trong tương lai t t c các t lâm nghi p khác. Cũng c n th o lu n v vi c tuy n ch n t p oàn loài cây tr ng và ưa ra các qui ư c thôn b n b o v r ng tr ng trong tương lai trong khi l p quy ho ch s d ng t thôn b n. Nói cách khác m c ích c a quy ho ch s d ng t thôn b n là b o m ngư i dân trong thôn ch p thu n v m t kinh t và xã h i i v i công tác tr ng r ng. Th i gian cho toàn b k ho ch là 5 năm, các hi n trư ng ư c l a ch n tham gia d án là t lâm nghi p n nh. T i c p thôn b n, các k t qu c a quy ho ch s d ng t ch y u ư c th hi n qua sa bàn (s d ng t), b n hi n tr ng và QHSD t cũng như trong các qui ư c thôn b n (các v n b o v ). Các k ho ch thôn ư c t ng h p thành k ho ch xã, ư c thNm nh và cu i cùng ư c U ban nhân dân huy n phê duy t. Các k ho ch ư c duy t ph i th hi n và b o m ch ng minh ư c r ng: • Tr ng r ng là b sung vào các d ng s d ng t ai khác nhau, ch ng h n như nông nghi p ho c chăn th i gia súc. • Tr ng r ng li n vùng li n kho nh ph i ư c ti n hành ng b và ch t ch . Trong khuôn kh m t d án tr ng r ng, phương án quy ho ch s d ng t s thành công l n, n u như ngư i dân tham gia c m th y không b b t c m t áp l c nào, ch ng h n như các ch tiêu k ho ch. Ch tiêu tr ng r ng ph i d a trên các i u ki n c a thôn b n trong khi ó các c p cao hơn (c p huy n n c p trung ương) có nhi m v giám sát vi c th c hi n nh ng ch tiêu phù h p v i khuôn kh c a d án. N u ngư i dân ch n l a úng n s d n n vi c xác nh ư c các h tham gia d án v i các lo i hình s d ng t thích h p và c ng ng thôn b n có nh ng cam k t chung. V nguyên t c, t t c ngư i dân có th tham gia vào các ho t ng c a d án. Thành ph n tham gia d án ư c ch n trong quá trình ho c ngay sau khi l p k ho ch s d ng t thôn b n, song ph i làm trư c khi i u tra l p a. D án không can thi p vào vi c ch n các thành viên tham gia d án; vi c ch n ngư i tham gia d án là do chính nh ng ngư i dân trong thôn th c hi n. Vi c thành l p các nhóm nông dân làm ngh r ng c n ư c khuy n khích b o m th c thi các ho t ng ti p theo ó. Các bư c th c hi n: 1. X p lo i các xã l a ch n theo th t ưu tiên th c hi n. nh ng huy n m i thì s b t u các xã mà các thôn ư c t ch c t t thì vi c th c hi n d án s tương i thu n l i.
 9. 2. S n xu t các tài li u c n thi t (ví d như các b n n n còn thi u) 3. Ti n hành t ch c h p c p huy n, xã và thôn t o i u ki n thu n l i cho vi c quy ho ch s d ng t có ngư i dân tham gia. 4. T o i u ki n ch n l a các thành viên tham gia d án và thành l p các nhóm nông dân làm ngh r ng cho m i khu tr ng r ng, d a trên ch tiêu như qu n lý theo vùng, có quan h h hàng, hàng xóm; 5. Ban QLDA T nh thNm nh v i s tham gia c a Ban QLDA TƯ và UBND huy n phê duy t các phương án quy ho ch s d ng t xã/ thôn b n; 6. Ti n hành giao t/ i u ch nh vi c giao t ã ti n hành trư c khi d án tri n khai. 7. S n xu t b n /các công c tr c quan cho nh ng khu t ã quy ho ch, ư c các bên tham gia nh t trí. bi t chi ti t hơn v quá trình th c hi n quy ho ch s d ng t thôn b n và thNm nh có th xem trong Ph l c 3 & 4. Chi phí s n xu t b n , các cu c h p thôn b n và các sa bàn s do phía c chi, còn phía Vi t Nam ch u các chi phí cho ho t ng c a cán b d án. 2.2.2. i u tra l p a a i m tr ng r ng ư c ch n trong quá trình quy ho ch s d ng t s ư c i u tra v m t chuyên môn theo ti m năng c a l p a. Quá trình này ư c g i là quá trình i u tra l p a. ng th i cũng ph i phân tích xem các a i m ch n có áp ng ư c các tiêu chuNn ch n vùng tr ng r ng d án không? Các tiêu chuNn có th xem trong Ph l c 2 cũng như phân lo i các lo i t1. Các k t qu quan tr ng nh t c a công tác i u tra l p a là: Xác nh các nhóm d ng l p a (A,B,C,D) • Ch n mô hình tái t o r ng (tr ng r ng m i, làm gi u r ng ho c khoanh nuôi tái sinh t nhiên, xem m c 2.2.3); • Ch n các t thành loài cây tr ng phù h p cho tr ng r ng và làm gi u r ng thích h p v i các i u ki n l p a (loài cây phù h p v i l p a). • Ch n các loài cây. D a vào b ng tương thích loài cây v i l p a, ngư i nông dân (ho c i di n nông dân trong các nhóm h tr thôn b n) ch n các loài cây tr ng trên t ng nhóm d ng l p a trong thôn b n. Nh ng k t qu khác c a công tác i u tra l p a là: 1 Các vùng d án ph i phù h p v i vi c phân lo i t " t không có th m th c v t ( ư c g i là " t tr ng", các lo i t ư c phân lo i 1a = tr ng c , 1b = cây b i có cây r i rác và 1c = tái sinh t nhiên có ít nh t 1000 cây/ha cao trên 1.0 m ho c t có cây r i rác dư i 30%). Các lo i r ng hi n có (các lo i t IIa,IIb) ư c xác nh là r ng có chi u cao t i thi u 5 m và ư ng kính t i thi u bình quân 8 cm và ti t di n ngang t i thi u là 8-10 m2. Các khu r ng hi n có không tính trong chương trình u tư c a d án.
 10. • B n l p a t l 1:10.000 ho c 1:5.000 ch rõ 4 nhóm d ng l p a ư c xác nh tr ng r ng, làm gi u r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên; • Mô t ph u di n t và xác nh pH, P2O5 và hàm lư ng mùn c a 15-30 ph u di n t; • Báo cáo v i u ki n l p a trình b y c th cho t ng khu v c bao g m c m t danh m c các loài cây phù h p v i t ng nhóm d ng l p a; và • K ho ch tr ng r ng ơn gi n trong ó mô t ch tiêu tr ng r ng trên m i khu và theo t ng h . K t qu i u tra l p a là cơ s l p k ho ch s n xu t cây con trong vư n ươm. Mô t phương pháp i u tra l p a: Phương pháp i u tra l p a là t ng h p ba y u t như sau: • Các lo i á m • Ba c p sâu c a t: 1> 50 cm; 2:30 - 50 cm, 3: < 30 cm. • Ba c p th m th c bì (a= t t, b= trung bình, c= nghèo). Th m th c bì ư c ánh giá theo các tiêu chuNn ch ng h n như t thành cây b i và t n su t xu t hi n các loài cây ch th . Chi u cao và ph n trăm c a che ph th c bì cũng ư c ánh giá. T ng h p các thông s này t o thành 4 nhóm ư c g i là nhóm d ng l p a (A,B,C và D) ư c th hi n rõ trên b n l p a c th . Nhóm d ng l p a cho bi t m t lo t các loài cây thích h p cho tr ng r ng t ng vùng sinh trư ng. Nhóm A và B i di n cho l p a gi u hơn có kh năng áp d ng nhi u gi i pháp lâm sinh, nhóm D i di n ch y u cho l p t nghèo ki t. Nhóm d ng l p a C i di n cho các lo i t t trung bình n khá t t, nơi thi u th m th c bì c n ph i i u tra k lư ng hơn ti m năng ưa vào tr ng các loài cây ưa bóng. Sau khi ti n hành ngo i nghi p, các k t qu ph i ư c em ra th o lu n v i ngư i dân thôn b n, ngư i dân ch n các loài cây và sơ b ưa ra phương án tr ng r ng. i u tra l p a ư c các cán b d án ã ư c ào t o k lư ng ti n hành xây d ng ho c do m t cơ quan chuyên môn ng ra ký h p ng. Các k t qu i u tra l p a ư c Ban qu n lý d án Trung ương thNm nh và Ban QLDA T nh phê duy t. Các chi phí i u tra l p a do phía c chi. Chi ti t, xin xem trong Ph l c 5 và 6 2.2.3 Tr ng r ng, làm gi u r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên Các d án u t p trung khuy n khích 3 bi n pháp lâm sinh là tr ng r ng, làm gi u r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên. Bi n pháp lâm sinh làm giàu r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên ư c áp d ng ph thu c vào m t cây m c ích trên m i ha. Cây m c ích là các loài cây kinh t ư c ưa chu ng trong các t thành loài cây trong tương lai. Các cây m c ích ư c l a ch n theo chi u cao và bi u hi n s c s ng c a cây.
 11. B ng 1: Tiêu chuNn ánh giá kh năng tái sinh t nhiên và làm gi u r ng t i các a i m có d c dư i 35o. M t Ti m Bi n pháp xu t các gi i pháp Ghi chú cây m c năng xây d ng k thu t ích cây / TSTN r ng ha Theo quy III Tr ng các loài cây theo nh c a (th p) b n quy ho ch tr ng a r ng. phương Gi l i các loài cây có ích và xúc ti n tái sinh t nhiên mà không gi m óng góp c a d án. Theo quy II Tái sinh t Ch t theo băng. Tr ng b nh c a (trung nhiên có sung là không a bình) tr ng b Tr ng b sung và chăm b t bu c và phương sung làm sóc. ph thu c vào giàu r ng s thích c a X lý lâm sinh và b o nông dân! v các cây tái sinh t N u nông dân nhiên m c ích. không thích thì s áp d ng bi n pháp tái sinh t nhiên. Theo quy I Tái sinh t Tăng cư ng t a thưa nh c a (cao) nhiên không trên toàn b di n tích; a tr ng b phương sung X lý lâm sinh và b o v các cây m c ích. Các chuyên gia i u tra l p a và cán b hi n trư ng s xác nh s lư ng cây m c ích trên cơ s i u tra ng u nhiên các ô tiêu chuNn trong quá trình i u tra l p a và l p k ho ch tr ng r ng. K t h p k t qu i u tra l p a và xác nh cây m c ích là cơ s l p k ho ch cho các bi n pháp lâm sinh. Các bư c công vi c ti p theo là: • Trao i v các k t qu v i nông dân ho c nh ng i di n c a nông dân ngoài th c a và t ch c h p dân xác nh các loài cây cho t ng h tham gia; • L p danh sách các h nông dân tham gia d án cùng v i các loài cây s tr ng và t ng h p g i cho Ban qu n lý d án huy n;
 12. • ChuNn b k ho ch s n xu t cây con và các ch tiêu k ho ch tr ng r ng hàng năm (Ban QLDA huy n). Các khu v c tr ng r ng ph i tuân th các ch tiêu như ã c p trong Ph l c 2 và t t nh t là tr ng theo t ng kh i (vùng) t o thành các ơn v qu n lý r ng (các phân khu qu n lý r ng). c i m c a các ơn v qu n lý r ng là: • Chúng là nh ng ơn v ng nh t ư c xem như là d ng s d ng t chính ("khu v c có che ph r ng n nh"). • Chúng ư c d a trên i u ki n a hình (ch ng h n như toàn b c qu i); • Chúng ph i tôn tr ng ư ng ranh gi i t nhiên (ch ng h n như sông ngòi và ư ng xá) cũng như ranh gi i hành chính và qu n lý (ch ng h n như ranh gi i xã và thôn b n); • Chúng bao g m c di n tích tr ng r ng và tái sinh t nhiên/ r ng cây (lá r ng) hi n có (n u có). T t nh t các ơn v qu n lý r ng ph i : • Xa các khu chăn th • Không quá g n các khu dân cư • Bao g m các vùng ti u u ngu n a phương • Có i u ki n i l i thu n ti n (trong tương lai) Các loài cây tr ng ư c ch n phù h p v i i u ki n l p a như trong b n hư ng d n i u tra l p a. Tuỳ thu c vào tình hình c th mà các loài cây có th tr ng xen l n v i nhau t o thành r ng tr ng h n giao. nh m c u tư tr ng h n giao có th tính toán ư c b ng cách k t h p t l ph n trăm c a t ng nh m c cho t ng loài cây xác nh nh m c cho mô hình m i (ch ng h n như 60% nh m c cho các loài cây A, 40% nh m c cho loài cây B). Xem chi ti t Ph l c 5. 2.2.4 o c di n tích và thi t k tr ng r ng K t qu các bư c l p k ho ch t 2.2.1 - 2.2.3 là cơ s cho bư c cu i cùng làm ngo i nghi p trong quá trình l p k ho ch tr ng r ng, o c di n tích và thi t k tr ng r ng. Di n tích các ô ư c o c, ư ng ranh gi i lô, kho nh, cơ s h t ng và ư ng băng c n l a (cho r ng Thông) ư c khoanh v . Các d án ã gi i h n di n tích i a và t i thi u tài tr thông qua vi c l p tài kho n ti n g i cá nhân. Di n tích t i a cho m t h là 2 ha tr ng r ng m i và t i thi u là 0.5 ha. Nh ng gi i h n này còn có th áp d ng c l p cho hai bi n pháp lâm sinh (i) tr ng r ng m i, (ii) làm giàu r ng ho c khoanh nuôi tái sinh t nhiên. i u này có nghĩa là m t h gia ình có th nh n ư c h tr cho t i a 2 ha tr ng r ng m i và c ng thêm 2 ha cho khoanh nuôi tái sinh t nhiên/ làm giàu r ng. Nh ng con s này không ư c bù tr cho nhau (ví d n u tr ng 1 ha và 3 ha khoanh
 13. nuôi tái sinh t nhiên, như v y s trái v i quy nh c a d án. Khung tr n trên dù th nào v n ch là 2 ha cho m i lo i và m i h mà thôi). Như ã c p trên, gi i h n t i a cho di n tích lô (2 ha) do d án n nh liên quan n kho n u tư t i a c a d án cho nông dân. Di n tích giao cho các h nông dân có th l n hơn. Tuy nhiên u tư c a d án ch ư c duy t n u như ch tiêu tr ng r ng/ ho c làm giàu r ng/ tái sinh t nhiên ph i t o thành các khu r ng li n kho nh. i u ó có nghĩa là ho c các h có di n tích lô l n hơn 2 ha cho tr ng r ng m i và 2 ha cho tái sinh t nhiên /làm giàu r ng ph i t u tư vào nh ng di n tích còn l i c a mình ho c nh ng di n tích còn l i ph i n m ngoài khu v c r ng tr ng d án. Nh ng kho ng tr ng n m trong khu v c tr ng r ng d án s không ư c ch p nh n. Sai s o c di n tích mà d án cho phép là 3%. i v i a hình có d c > 250 và nh ng di n tích khoanh nuôi tái sinh t nhiên sai s t m th i cho phép có th lên t i 5%. Công vi c này ư c th c hi n thông qua các h p ng v i t ch c bên ngoài d án có tư cách pháp nhân. Theo như cách làm truy n th ng c a Vi t Nam, “thi t k tr ng r ng” là m t bư c quan tr ng nh t bao g m nhi u lĩnh v c như vi c l a ch n khu v c tr ng r ng, i u tra l p a, l a ch n loài cây tr ng, l p k ho ch tr ng r ng, tính toán u tư và o c di n tích. Ph i m b o r ng, i thi t k tr ng r ng ph i n m ư c s khác bi t so v i nhi m v thông thư ng c a h , ph i tôn tr ng và th c hi n theo nh ng bư c quy ho ch trư c ây. i v i các i thi t k tr ng r ng, thì ào t o v các nguyên t c xây d ng k ho ch d án là b t bu c. K t qu o c di n tích và thi t k tr ng r ng là: • Danh sách các h tham gia d án, s lô và di n tích các lô cùng v i loài cây s tr ng. • B n sơ thi t k c a lô. • B n thi t k c a thôn 1: 5.000 và xã 1: 10.000. Các k t qu o c di n tích s ư c phúc ki m b i m t ơn v bên ngoài h p ng v i Ban QLDA TW. Các k t qu trên do t nh phê duy t và là cơ s xây d ng k ho ch chi ti t cho các ho t ng th c thi. Chi phí phúc ki m do phía c chi o c di n tích và thi t k tr ng r ng do phía Vi t Nam chi tr . Chi ti t, xin xem Ph l c 7.
 14. 2.2.5 Giao t Các cơ quan ch c năng c a UBND huy n ch u trách nhi m hoàn thành th t c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (S ). D án s cung c p nh ng b n c n thi t và tài li u l p k ho ch cho các cơ quan này ti n hành vi c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Quy t nh t nào dành giao d a trên s th ng nh t trong quá trình quy ho ch s d ng t. ã có xu t nên thành l p Ban giao t t i m i xã ch o toàn b quá trình giao t. Trong tương lai cũng xu t giao toàn b t lâm nghi p theo t ng thôn. Theo mong mu n thì c n ph i hoàn t t toàn b quá trình giao t trư c khi ti n hành các ho t ng tr ng r ng, song trên th c t làm ư c i u này ph i có s n l c r t l n. có th huy ng ngu n u tư c a d án c n ph i hoàn thành t t c các bư c t khâu giao t n khâu làm ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Các bư c th c hi n là: 1. Ph bi n thông tin v lu t t ai, thu t .v.v... trong các cu c h p. 2. Xác nh các nhu c u c a ngư i s d ng t a phương trên cơ s k t qu quy ho ch s d ng t. 3. ơn xin giao các lô t c th c a nh ng ngư i s d ng t, c n các m u bi u ơn gi n. 4. Xây d ng m t xu t cho vi c giao t trên cơ s các ơn xin. 5. Xác nh ranh gi a các h ngoài th c a 6. V ranh gi i gi a các h trên b n và trong s tay hi n trư ng. 7. UBND huy n phê duy t b n giao t 8. UBND huy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Vì công vi c giao t do các t ch c bên ngoài d án ti n hành, các d án không có m t hư ng d n c th nào cho công vi c giao t. Các nguyên t c k trên, tuy nhiên, ph i ư c các cơ quan có thNm quy n ch p thu n. Các Ban qu n lý d án c a huy n giám sát quá trình giao t. Chi phí cho công tác giao t do phía Vi t Nam óng góp. 2.3 Cung c p v t tư cho nông dân. 2.3.1 K ho ch và qu n lý vư n ươm. Quy ho ch vư n ươm ư c ti n hành theo 4 bư c khác nhau: A. Sơ b d tính nhu c u cây con ư c ti n hành ngay sau khi ti n hành i u tra l p a ngo i nghi p, vào lúc xác nh các lo i cây tr ng cho t ng h . Các k t qu ư c t p h p t i c p huy n l p k ho ch sơ b (trách nhi m: Nhóm i u tra l p a, i u ph i viên k thu t huy n, xem 2.2.3). B. Xác nh l n cu i cùng nhu c u cây con, ư c th c hi n sau khi hoàn t t công vi c o c di n tích ( i u ph i viên k thu t huy n, xem 2.2.4). C. Vi c ch n Ch vư n ươm do chính ngư i dân ch n
 15. D. L p k ho ch vư n ươm l n cu i cùng ( i u ph i viên k thu t huy n) và ký h p ng gi a Ban qu n lý d án huy n, cán b hi n trư ng và Ch vư n ươm. K ho ch s n xu t cây con l n cu i cùng ph i bao g m c các nhu c u tr ng d m. nh m c cây con cho m i loài cây tr ng ch rõ t l ph n trăm nh t nh dành tr ng d m. Quy ho ch vư n ươm cho m i t nh ph i ư c Ban qu n lý d án Trung ương phê duy t, trong ó ki m tra xem k ho ch có úng v i các bư c quy ho ch trư c ó. Theo như quy nh c a d án, cây con ph i ư c s n xu t ch y u t i các vư n ươm tư nhân phân tán có qui mô nh các thôn (vư n ươm do nông dân qu n lý và s h u, cách nơi tr ng r ng dư i 4 km, công su t vư n ươm t i a là 50.000-60.000 cây con/ vư n). L i ích khi s n xu t cây con trong các vư n ươm phân tán thôn b n là: • L i nhu n ti n m t thu ư c phân b r ng rãi hơn cho thôn tham gia vào công tác tr ng r ng. Ngoài ra, cũng t o ư c công ăn vi c làm cho ngư i dân trong thôn. • K thu t vư n ươm ư c chuy n giao cho thôn b n. • Gi m b t ư c r i ro khi v n chuy n. K t qu là, phương pháp s n xu t, th i gian giao nh n cây con và tr ng r ng ư c linh ho t hơn. • Quy ho ch vư n ươm là m t b ph n t ng th c a công tác tr ng r ng và k ho ch qu n lý r ng c a thôn. • Nông dân làm ngh r ng và nh ng nhóm có cùng chung s thích tích c c tham gia vào quy t nh xem mua cây con âu. • L p a và loài cây có th phù h p hơn nh có tính linh ho t cao. • D ch v ph c p có th c i thi n ư c kh năng cung c p d ch v cho các nông dân làm ngh r ng. M tv n t n t i ch y u trong vi c s n xu t cây con các vư n ươm phân tán là nhi u ngư i dân có l thích s n xu t cây con, song h không có trình c n thi t có th s n xu t cây con có ch t lư ng ph c v cho tr ng r ng trong d án. có th gi m b t r i ro c a vi c s n xu t cây con kém ch t lư ng, các d án ã xem xét m t phương pháp d a trên m t h th ng h p ng theo hi u su t. ý tư ng này ư c nêu trong ph n Ph l c 8. Theo các tiêu chuNn ã ư c nh t trí thì các cán b hi n trư ng có th tham gia vào ho t ng vư n ươm. ý tư ng này hoàn toàn linh ho t ngoài th c t . Nói chung, ngư i ta cho r ng ít nh t c n có 75% các cây con ư c s n xu t trong h th ng vư n ươm phân tán. S cây con còn l i ư c s n xu t trong các vư n ươm t p trung. Công vi c này tuỳ thu c vào t ng loài cây mà c n có k thu t vư n ươm nào ó ho c ph i c n m t th i gian dài s n xu t cây con. Ngoài ra Ban qu n lý d án c a huy n còn ph i d ki n trư c m t s lư ng nh t nh d phòng trong trư ng h p b m t mùa cây con ho c thay i k ho ch ngoài d ki n.
 16. Ti n mua cây con s do phía c chi. 2.3.2 Cung c p v t tư khác Vi c cung c p các v t tư cho vư n ươm là trách nhi m c a ch vư n ươm tr h t gi ng ã có ch ng ch và túi b u s do Ban qu n lý d án c a t nh ho c huy n mua và do cán b hi n trư ng phân phát. Cán b hi n trư ng còn ph i h tr công tác mua s m các lo i v t tư khác như phân bón, thu c b o v th c v t, t mùn thông v,v,... theo yêu c u c a ch vư n ươm. i v i phân bón cho tr ng r ng, Ban qu n lý d án t nh và Ban qu n lý d án huy n cùng nhau ch n nơi s mua phân bón b ng cách so sánh 3 ơn chào hàng. Ban qu n lý d án huy n ch u trách nhi m ký h p ng còn Ban qu n lý d án t nh s giám sát ch t lư ng phân bón và phương pháp bón phân. Hư ng d n v kh i lư ng mua, th i gian, và k thu t bón phân cũng như ch t lư ng và ki m soát bón phân xem trong Ph l c 9. 2.4 K ho ch qu n lý r ng trung h n n dài h n 2.4.1 Nh ng lưu ý cơ b n Các d án t p trung n l c vào vi c h tr cho các h tư nhân nh làm ngh r ng. Các i u ki n kinh t xã h i trong vùng d án cho th y r ng ây là m t cách l a ch n phù h p phát tri n r ng và là cách l a ch n y h a h n cho công tác qu n lý c a Lâm trư ng qu c doanh. i u này cho th y r t úng cho giai o n u c a m t luân kỳ tr ng r ng. Tuy nhiên qu n lý dài h n v p ph i m t s khó khăn là: • Cán b khuy n lâm ph i làm vi c v i m t s lư ng l n các khách hàng (h nông dân), ph i b s c lao ng và chi phí cao. T ch c d ch v ph c p, ph i m b o trong toàn b m t chu kỳ. T ch c cơ s và cơ ch tài chính còn ph c t p, phía Vi t Nam v n chưa hoàn ch nh. • T ch c các ho t ng kinh doanh r ng ch ng h n như chăm sóc, khai thác và tiêu th s n phNm ư c th c hi n hi u qu hơn trên quy mô l n (= r hơn ho c có l i ích cao hơn). Trong b i c nh c a d án, nh ng di n tích l n này ch có th ư c th c hi n n u như ngư i nông dân t h t ch c l i. C n phát tri n các mô hình t ch c cho các h nông dân. • gi m t i thi u nh ng r i ro v lâm sinh trên di n tích nh c a m i h d n n m t r i ro l n hơn trên toàn b di n tích tr ng r ng. i u này nghĩa là luôn luôn có xu hư ng bám l y m t s quá ít mô hình ã kh o nghi m (như Thông) áp ng s thích c a m i nông dân, k t qu là ã t o ra m t n n lâm nghi p thi u a d ng trên di n r ng. Nh ng r i ro v kinh t và sinh thái là l n (m t s ít các lo i s n phNm s n xu t v i m t s lư ng l n). Phương pháp ti p c n qui mô l n trong khuôn kh qu n lý ơn c thư ng m ư ng áp d ng các mô hình ít ư c kh o nghi m (ví d như loài cây lá r ng b n a) trên toàn b khu v c tr ng, ngay c n u có r i ro nơi nào ó, thì v n làm tăng thêm s n nh c a r ng tr ng. C n có các công c phù h p h tr công tác qu n lý r ng lâu dài. Chúng ph i ư c áp d ng sao cho nh ng h nông dân thích thú, có kh năng và mong mu n tham gia vào quá trình xây d ng k ho ch phát tri n r ng lâu dài. Tuy nhiên c n lưu ý r ng, m i quan tâm chính hàng ngày c a nông dân thư ng là khu r ng nh do
 17. h qu n lý. Hơn n a, theo n p suy nghĩ xưa kia c a ngư i Vi t Nam, m c dù n nay ã có nh ng thay i song h v n có thói quen ưu tiên l p k ho ch ng n h n hơn là dài h n. Nhu c u xây d ng các khu r ng theo nh ng k ho ch c th nói chung ư c các nhà ch c trách Vi t Nam th a nh n. Chính sách giao t lâm nghi p, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t là m t i u ki n tiên quy t quan tr ng phát tri n dài h n. Trong khuôn kh nh t nh c a d án, d án c g ng g n tr ng r ng ng n h n v i ít nh t m t quá trình l p k ho ch trung h n. Các công c chính là ào t o cán b và nông dân (m c 3.2) xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n (2.4.2) cũng như h tr t ch c nông dân (4.2.2). 2.4.2. L p k ho ch phát tri n r ng thôn b n. D a trên nhu c u quy ho ch qu n lý r ng lâu dài, các d án c n xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n. Trong giai o n u, các k ho ch s ch ư c xây d ng khi các i u ki n phù h p (các thôn b n li n k nhau và cán b có trình ). Xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n s d a trên nh ng nguyên t c sau: (i) k ho ch phát tri n r ng thôn b n bao g m t t c ngu n tài nguyên r ng do thôn b n qu n lý s d ng, (ii) K ho ch ó s ư c chuy n thành các k ho ch tác nghi p hàng năm ư c nh ng ngư i dân thôn b n th c hi n hàng năm, (iii) k ho ch phát tri n thôn b n s bao g m c các khu r ng do tái sinh t nhiên hi n có và (iv) s xem xét các gi i pháp k thu t làm th nào thi t l p thêm ư c các khu r ng tr ng có các loài cây b n a. T n t i chính khi xây d ng và th c hi n các k ho ch phát tri n r ng thôn b n là có ư c s tham gia nhi t tình c a nông dân vào xây d ng k ho ch ó. Các bài h c rút ra t các d án tương t cho th y rõ r ng các th t c phê duy t c a các t ch c liên quan có th làm ch m tr và làm gi m nhi t tình c a ngư i dân. Ngoài ra, tính a d ng v môi trư ng kinh t xã h i và hoàn c nh tài nguyên r ng trong vùng d án r t khác nhau. Cơ c u t ch c thôn b n không th ng nh t và có ch các nhóm dân t c khác nhau s ng trong cùng m t thôn b n, ã d n n nh ng nhu c u khác nhau i v i tài nguyên r ng. Do v y, th c ti n phát tri n r ng s khác nhau t thôn này sang thôn khác và c n xây d ng và th c hi n nh ng hư ng d n chung v các nguyên t c phát tri n cơ b n. Nh ng nét thi t y u v cơ c u c a b n hư ng d n như v y xem xu t trong Ph l c 11. D ki n là thông qua vi c thành l p các Nhóm h tr thôn b n và các Nhóm nông dân làm ngh r ng c a d án có th bư c u nâng cao nh n th c suy nghĩ c a ngư i dân và có cách nhìn nh n dài h n hơn (ch ng h n như ngoài vi c ch tr ng cây) và hi u rõ hơn toàn b luân kỳ s n xu t r ng t khi tr ng n khi khai thác l n cu i. C n th nghi m tính th c t c a k ho ch phát tri n r ng thôn b n (m t thôn m i huy n) làm th nghi m thông qua vi c xây d ng và th c hi n các k ho ch th
 18. nghi m trong d án KfW3. Nh ng hư ng d n c th s ư c xây d ng t o i u ki n th c hi n d dàng các qui nh l p k ho ch. Sau khi bàn b c v i ngư i dân thôn b n v k ho ch phát tri n r ng thôn b n, trư ng nhóm h tr thôn b n và cán b hi n trư ng s ký vào k ho ch cu i cùng. K ho ch phát tri n r ng thôn b n s ư c xây d ng cùng v i k ho ch tr ng r ng và s liên k t v i k ho ch d ch v hàng năm (gi a Cán b hi n trư ng và thôn). K ho ch phát tri n r ng c p thôn ư c t ng h p thành các k ho ch c a xã. Các k ho ch c a xã s ư c thNm nh, t ng h p b i Ban QLDA huy n và ư c Ban QLDA t nh phê duy t. D ki n toàn b quá trình xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n s ư c th c hi n trong hai tu n. Cán b hi n trư ng s tham gia trong su t quá trình chuNn b và xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n và s t p trung vào tư v n k thu t và b o m r ng không vi ph m b t kỳ các quy nh lâm nghi p ho c các lu t. Khái ni m l p K ho ch Phát tri n r ng Thôn b n s ư c phát tri n hơn trong quá trình th c thi d án. 2.5. Thi t l p r ng tr ng Các d án ã xây d ng các quy trình k thu t tr ng r ng. Quy trình này t p trung vào các khía c nh sau: • Mô t ng n g n v kinh t và sinh thái c a các loài. • K thu t s n xu t cây con. • K thu t tr ng r ng chi ti t. • Chi ti t k thu t liên quan n x lý lâm ph n ch ng h n như chăm sóc và b o v (3 n 10 năm sau khi tr ng r ng). • Mô t ng n g n v các bi n pháp k thu t lâm sinh sau này. Nói chung, nh ng quy trình này nh m giúp các cán b k thu t hi n trư ng, các cán b khuy n lâm hư ng d n các h nông dân tham gia tr ng r ng. Hư ng d n xây d ng các khu r ng tr ng h n giao trên các lo i l p a A, B và C. Hư ng d n cho lo i l p a D ch y u t p trung vào qu n lý r ng thu n lo i vì tr ng h n giao (h n giao theo hàng) các loài không th áp d ng ư c v i r ng tr ng trên qui mô l n hơn vì còn thi u kinh nghi m. Tr trư ng h p h n giao thông và keo. Song i u này không có nghĩa là B n hư ng d n lo i tr tr ng h n giao trên l p a D. Tuỳ thu c vào tình hình c th a phương mà các loài cây thích h p có th tr ng xen l n v i nhau t o thành r ng tr ng h n giao, th m chí có th áp d ng nh m c k thu t và u tư cho các khu r ng thu n lo i. nh m c u tư tr ng h n giao có th tính toán ư c b ng cách k t h p t l ph n trăm c a t ng nh m c cho t ng loài cây xác nh nh m c cho mô hình m i (ch ng h n như 60% nh m c cho các loài cây A, 40% nh m c cho loài cây B). B n hư ng d n c n ti p t c i u ch nh v ti m năng c a r ng h n giao và các gi i pháp k thu t làm th nào có th thi t l p và qu n lý r ng h n giao.
 19. Hư ng d n tái t o r ng g m tr ng r ng, làm giàu r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên i v i các loài nh t nh ư c trình bày trong Ph l c 7. 2.6. M và qu n lý tài kho n ti n g i cá nhân. D án d ki n khuy n khích nông dân tr ng r ng. C n lưu ý r ng hi n nay nông dân không có ngu n tài chính u tư c n thi t cho tr ng r ng. M c tiêu khi thi t k d án là l p tài kho n ti n g i cho nông dân tham gia tr ng r ng, làm giàu r ng, khoanh nuôi tái sinh t nhiên và b o v r ng. Tài kho n ti n g i s ư c m t i chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam c p huy n cho nông dân tham gia tr ng r ng, làm giàu r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên trong khuôn kh d án. Tài kho n ti n g i (ti t ki m) s d ng h tr tr công lao ng c a nông dân ã u tư. Chi ti t ho t ng c a tài kho n ti n g i ư c ghi trong h p ng gi a B Nông nghi p & PTNT và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (xem Ph l c 12). Vi c ch các tài kho n ti n g i ng tên là n nên ư c khuy n khích t ư c s cân b ng v gi i gi a các ch tài kho n Tr công lao ng có khác nhau tuỳ theo t ng loài cây. nh m c cũng có th ư c s d ng làm công c ch o khuy n khích tr ng các loài cây nh t nh (ch ng h n như các loài cây b n a lá r ng), các loài cây khác ít ư c quan tâm hơn (do tác ng sinh thái th p ho c ã thư ng xuyên ư c tr ng ch ng h n như loài Thông). M c ích là có ư c m t t p oàn cây a d ng hơn. Ví d v các nh m c, xem Ph l c 13. Vi c m m t tài kho n ti n g i cá nhân có liên quan n tr ng r ng, làm giàu r ng, khoanh nuôi tái sinh t nhiên m t di n tích r ng nh t nh. Ngư i ch tài kho n ch có quy n s d ng tài kho n c a mình trong th i gian t 8 - 9 năm. Trong năm u tiên và năm th hai, ngư i ch tài kho n có th ư c rút m i l n 15% s ti n g c ban u c ng thêm lãi thu ư c theo lãi su t th trư ng. S ti n g c còn l i c ng v i lãi su t m i năm có th ư c rút u n m i năm (10%) trong vòng 7 năm. Ban qu n lý d án ph i ki m tra nh kỳ vi c s d ng tài kho n ti n g i c a nông dân tham gia d án. Nguyên t c ki m tra theo dõi ư c nêu trong m c 2.7. N u c tình không th c hi n úng theo quy nh thì s óng tài kho n ti n g i. Các kho n ti n c a tài kho n b óng ư c chuy n l i cho Ban QLDA t nh và l i ư c s d ng cho m c ích tr ng r ng. bi t chi ti t hơn v vi c qu n lý tài kho n ti n g i, xem Ph l c 14. Chi phí m các Tài kho n ti n g i do phía c tài tr . 2.7. Giám sát và ki m tra vi c thi t l p và qu n lý r ng tr ng. H th ng ki m tra và giám sát tr ng r ng c a d án (ki m tra nghi m thu) nh m hai m c tiêu:
 20. 1- Giúp Ban qu n lý d án các c p ánh giá th c t s lư ng và ch t lư ng r ng tr ng nh m b o m th c hi n t t chương trình. 2- Làm i u ki n thanh toán ti n cây con, phân bón và tài kho n ti n g i ( u tiên là m tài kho n và sau là rút ti n) Nghi m thu t p trung vào hai v n sau: a) o c di n tích (= ki m tra kh i lư ng). b) Ch t lư ng r ng tr ng, t l s ng, c ly tr ng, ch t lư ng cây con (kích thư c và s c s ng), thi t k tr ng r ng (ví d như ư ng băng c n l a cho r ng thông), s thích ng c a loài cây v i l p a (ch làm khi nghi m thu l n u tiên), tình hình chăm sóc, thi t h i do chăn th . Nghi m thu ư c th c hi n theo hai bư c: • Ban qu n lý d án huy n ti n hành nghi m thu n i b dư i s ch oc a Ban qu n lý d án t nh ( = nghi m thu) • Giám sát t bên ngoài (=phúc tra) do Ban qu n lý d án Trung ương t ch c v i s tham gia c a m t trong (i) bên th ba có chuyên môn và ư c h p ng (Công ty tư nhân ho c cơ quan Nhà nư c) và/ho c (ii) các cán b tư v n. L ch nghi m thu và phúc ki m như sau: • Ti n hành phúc ki m o c di n tích ngay sau khi hoàn thành công tác thi t k tr ng r ng. • Ti n hành nghi m thu ch t lư ng r ng tr ng l n th nh t sau khi k t thúc tr ng r ng 1 n 2 tháng tuỳ theo loài cây. • Ti n hành ki m tra nghi m thu ch t lư ng r ng tr ng sau khi hoàn thành chăm sóc r ng, vi c này ư c th c hi n trong su t th i gian t n t i c a tài kho n ti n g i cá nhân. • Ti n hành phúc ki m ngay sau khi có các k t qu nghi m thu n i b trong 3 năm u sau khi tr ng. Vì nghi m thu và phúc ki m là i u ki n tiên quy t u tư d án, vi c th c thi úng th i gian là vô cùng quan tr ng. Di n tích ư c nghi m thu n i b ph thu c vào qui nh c a m i t nh. Di n tích phúc ki m ít nh t 10% (giai o n u c a d án) và 8% (giai o n sau c a d án) t ng di n tích cho toàn b các h tham gia cho m i giai o n. Xem chi ti t nghi m thu và phúc ki m trong Ph l c 15a, 15b. Nghi m thu nói chung do phía Vi t Nam óng góp, còn i v i phúc ki m do các công ty ho c cơ quan h p ng bên ngoài th c hi n do phía c tài tr . 2.8. Ư c tính các chi phí l p k ho ch. nh m c chi ti t th c hi n các bư c l p k ho ch khác nhau ư c c th hoá trong các qui nh tài chính c a t ng d án.
Đồng bộ tài khoản